Gospodarka centralnie kierowana w państwach ,,demokracji

advertisement
Gospodarka centralnie kierowana w państwach ,,demokracji ludowej. Praca długoterminowa-Podstawy
przedsiębiorczości.doc
(43 KB) Pobierz
Gospodarka centralnie kierowana w państwach ,,demokracji ludowej”.
Gospodarka planowa— gospodarka, opierająca się na założeniach planów
kilkuletnich, określających najważniejsze cele rozwoju państwa.
W gospodarce centralnie planowanej to władze ustalają, co, jak i dla kogo ma być
produkowane (gospodarka nakazowo-rozdzielcza). Ustalane są także ceny
poszczególnych produktów. Celem tego typu gospodarki w państwach
socjalistycznych miał być sprawiedliwy podział dóbr, a nie zysk właścicieli
kapitału jak w państwach kapitalistycznych. Racjonalne planowanie miało
rozwiązać problemy nadprodukcji oraz cykli koniunkturalnych typowe dla
gospodarki kapitalistycznej.
Wikipedia
W wieku XX dokonywały się istotne zmiany systemowe funkcjonowania
gospodarek. Oprócz gospodarki rynkowej o charakterze kapitalistycznym w
całej europie środkowej i wschodniej funkcjonowała gospodarka centralnie
planowana w okresie realnego socjalizmu nazywana gospodarką nakazową
a w Polsce nakazowo rozdzielczą. Założenia jej wywodzą się z
marksistowskiej wizji komunizmu, który został zaprezentowany w jego
dziele.
W praktyce zaczęło to funkcjonować najpierw w Rosji po rewolucji
październikowej w 1917 a po II wojnie światowej w większości krajów Europy
środkowej. W samej Rosji miało to charakter komunizmu lojalnego, który
następnie chciano ukierunkować na wykorzystanie pewnych elementów
rynku w ramach nowej ekonomicznej polityki. Był to okres stosunkowo krótki
i z chwilą dojścia do władzy Stalina nastąpiła silna centralizacja gospodarki
oraz kolektywizacja rolnictwa. W latach 30 i kolejnych prowadzono proces
industrializacji.
Chomikuj
W ZSRR związane z gospodarką planową współzawodnictwo socjalistyczne
prowadziło do wyniszczającej konkurencji między poszczególnymi zakładami
produkcyjnymi, wzajemnego podkradania sobie surowca i fałszowania statystyk [9]
oraz "chomikowania" nadmiarowych zapasów narzędzi, surowców, półproduktów
itd w celu zabezpieczenia wykonania planu w przyszłych latach w sytuacji
ciągłych przerw i deficytów w łańcuchu dostaw.
pl.wikipedia.org
Gospodarka centralnie planowana podporządkowywała cały sektor przemysłowy
państwu. Ogłaszano 3 i 5 letnie plany rozwoju gospodarczego, rzadko będące
realnym sukcesem. Ugruntowanie przejętej przez komunistów władzy dawała
konstytucja, wzorowana na radzieckiej (w przypadku konstytucji PRL poprawki
nanosił osobiście Józef Stalin). Nadawała ona państwu status tzw. państwa
demokracji ludowej. Wojsko radzieckie stacjonujące na terenie państw bloku
wschodniego de facto stało na straży niezmienności ustroju i podporządkowania
danego państwa ZSRR.
http://historiaswiata.com.pl/wpis/113/
Gospodarka centralnie planowana w krajach Europy Wschodniej opierała się na
kilku podstawach. Znaczna część decyzji ekonomicznych podejmowana była przez
aparat biurokratyczny państwa. W rękach państwa znajdowała się również
zdecydowana większość kapitału produkcyjnego, a prywatna przedsiębiorczość
była ograniczana, a czasem wręcz zakazana. Nie istniał praktycznie rynek
finansowy i kapitałowy, a decyzje na temat kierunków i sposobów sfinansowania
inwestycji podejmowane były przez urzędników. Gospodarka była w znacznej
mierze odcięta od rynku światowego. Nie działały podstawowe mechanizmy
rynkowe: ceny były często ustalane w sposób sztuczny, a rozbudowany system
dotacji całkowicie zrywał związek między ceną i kosztem produkcji, nie istniały
mechanizmy równoważące popyt z podażą (prowadziło to do permanentnych
braków towarów na rynku), zamiast konkurencji na rynku panował monopol.
Niezdolność gospodarek centralnie planowanych do szybkiego rozwoju i ich
powszechny kryzys w końcu lat 80-tych spowodował – równolegle ze zmianami
politycznymi – podjęcie działań na rzecz odbudowy gospodarki rynkowej.
Transformacja gospodarcza przebiegała w różnym tempie, różnymi ścieżkami i z
różnym powodzeniem w poszczególnych krajach, które ją prowadziły. Generalnie
uważa się, że najsprawniej przebiegła i największym sukcesem zakończyła się w
krajach Europy Środkowej (w tym w Polsce), mniej pomyślnie w krajach Europy
Południowo-Wschodniej i krajach byłego ZSRR. Choć wiele reform wymaga
jeszcze dokończenia i kontynuacji, za symboliczne zakończenie procesu
transformacji można uznać moment wstąpienia wielu krajów Europy Środkowej i
Wschodniej do Unii Europejskiej.
***
W Polsce została wprowadzona po II wojnie światowej, a zniesiona w 1989 roku.
Jej głównym zadaniem było zniesienie różnic pomiędzy poszczególnymi grupami
społecznymi. Była sterowana przez plan gospodarczy, układany raz na klika lat
przez rządzącą partię, często niezależnie od potrzeb rynku. Zaraz po jej
wprowadzeniu znacjonalizowano wszystkie fabryki, sklepy, przedsiębiorstwa,
kopalnie, górnictwo oraz pozostałe sektory przemysłu. Do jej części należało
wielokrotne rozdzielanie (redystrybucja) dóbr materialnych między członków
społeczeństwa, między innymi w postaci podatków progresywnych tj. zależnych
od wysokości pensji, ograniczenie wolnego obrotu pewnymi towarami lub dobrami
oraz nacjonalizacja środków państwowych.
Doprowadziła ona w Polsce do hiperinflacji, którą państwo starało się zredukować
m.in. poprzez dodruk pieniędzy, jednak ostatecznie została ona zdławiona dzięki
planowi Balcerowicza – pakietowi reform gospodarczych, zakładającemu
zniesienie gwarancji istnienia przedsiębiorstw państwowych, zamknięcie tych
nierentownych, emisję pieniędzy bez pokrycia (celem sfinansowania deficytu
budżetowego), ujednolicenie ceł towarów importowanych, podatków wszystkich
sektorów gospodarczych oraz zapewniającemu ochronę zwalnianych z pracy.
Głównymi skutkami gospodarki centralnie kierowanej były:
*Brak produktów w sklepach, co było jednoznaczne z dużymi kolejkami ludzi
którzy chcieli zakupić podstawowe towary
*Spadek produkcji
*Spadek dochodu narodowego
*Brak bezrobocia
*wydajność i dyscyplina pracy
*załamanie się eksportu i importu
Obecnie system gospodarki centralnie planowanej obowiązuje m.in. w byłych państwach
Związku Radzieckiego, na Kubie czy w Korei Północnej
Nacjonalizacja – akt przejęcia przez państwo prywatnego mienia. W rzadkich
przypadkach może to być również przejęcie mienia należącego do samorządu. Nie
należy mylić nacjonalizacji, która jest stosowana wobec określonej kategorii
mienia lub osób, z wywłaszczeniem, które dotyczy konkretnej osoby i konkretnej
sprawy.
Przeciwieństwem nacjonalizacji jest prywatyzacja
Wikipedia
Industrializacja (z łacińskiego – uprzemysłowienie), proces szybkiego rozwoju
przemysłu w stosunku do innych działów gospodarki oraz wynikający z tego
przeważający wzrost dochodu narodowego oraz zwiększenie się liczby
zatrudnionych w tym dziale gospodarki.
portalwiedzy.onet.pl
Plik z chomika:
LaJoxP
Inne pliki z tego folderu:

Gospodarka centralnie kierowana w państwach ,,demokracji ludowej. Praca
długoterminowa-Podstawy przedsiębiorczości.doc (43 KB)
 „Rynek ubezpieczeń społecznych w Polsce”. Przedsiębiorczość - praca
długoterminowa.doc (51 KB)
 Ekranizacja powieści Elizy Orzeszkowej.doc (44 KB)
 Teatr elżbietański J. polski.doc (512 KB)
 Sztuka Romantyczna - projekt polski.doc (211 KB)
Inne foldery tego chomika:
bajki do słuchania
Dokumenty
 Galeria
 Muzyka
Need For Speed Underground 2 soundtrack



Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download