przedmiot zamówienia na ochronę obiektów i pojazdów wkd

advertisement
Załącznik nr 5
WKD 10c-0241P-06/2010
ZAKRES PRAC – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NA OCHRONĘ OBIEKTÓW I POJAZDÓW WKD
I - GŁÓWNE POSTANOWIENIA;
Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie dozoru i ochrony obiektów znajdujących się na linii WKD
47 tj. Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska i 48 tj. Podkowa Leśna –
Milanówek Grudów oraz podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia na obszarze
kolejowym oraz w pociągach WKD.
Poprzez linię kolejową Zamawiający rozumie – tory kolejowe wraz z zajętymi pod nie gruntami oraz
przyległy pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu
kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.
Dozór na liniach WKD nr 47 i 48 polega na patrolowaniu stacji i przystanków osobowych przez co
najmniej dwóch pracowników ochrony. Podjazdy należy wykonywać w nierównych odstępach czasu
(w różnych porach doby). Długość linii kolejowej nr 47 wynosi 32,600km a szerokość w przybliżeniu
około 0,021km . Natomiast długość linii kolejowej nr 48 to około 2,900 km a szerokość w przybliżeniu
to 0,018 km.
Przed przyjęciem umowy ochrony linii WKD i terenu siedziby Spółki zleceniobiorca zobowiązany jest
przygotować i przedstawić „PLAN OCHRONY LINII WKD” – zgodnie z instrukcją organizacji ochrony
fizycznej, informacji prawnie chronionych w Spółce WKD oraz z aktualną ustawą o ochronie osób i
mienia. Plan ochrony winien zawierać wykaz punktów kontrolnych i ich rozmieszczenie a także
charakterystykę systemu nadzoru pracowników ochrony na linii WKD.
W przypadku zakłócania porządku w taborze patrol interwencyjny powinien podjąć działania
natychmiast po otrzymaniu informacji z komórki upoważnionej przez Zamawiającego tj. z
Dyspozytury bądź od Dyżurnego Ruchu lub Maszynisty.
Do zadań wykonawcy należy w szczególności ochrona fizyczna osób i mienia zlokalizowanych na
terenie linii WKD obejmująca działania zapobiegające przestępstwom, wykroczeniom, przeciwko
niszczeniu mienia Zamawiającego a także przeciwdziałające powstaniu wszelkiej szkody wynikającej
z tych zdarzeń.
Na terenie kilku stacji i przystanków osobowych znajduje się rozbudowany system monitoringu z
podglądem u Dyżurnego Ruchu w Komorowie lub Dyspozytora w Grodzisku Mazowieckim pełniących
całodobowy dyżur. Należy wyposażyć posterunki (jeden w Komorowie u Dyżurnego Ruchu a drugi w
Grodzisku Mazowieckim u Dyspozytora) w piloty emitujące sygnał i podejmowanie interwencji przez
1
Załącznik nr 5
WKD 10c-0241P-06/2010
zmotoryzowaną załogę na każde wezwanie po uprzednim ustaleniu miejsca zagrożenia w systemie
całodobowym. Interwencją objęty będzie teren WKD w tym: perony, budynki na stacji oraz budynek
socjalny bazy pogotowia sieciowego. Czas przyjazdu patrolu interwencyjnego do obiektu wynosi max
15 minut, od momentu odebrania sygnału o zagrożeniu i potwierdzeniu go u Dyżurnego Ruchu lub
Dyspozytora. W miejscu zdarzenia, na życzenie Zamawiającego należy ustawić stałą ochronę
fizyczną do czasu przybycia osoby wskazanej przez Zamawiającego, nie dłużej jednak niż przez jedną
godzinę od momentu dotarcia na miejsce zdarzenia. Interwencja może dotyczyć zdarzeń zaistniałych
na obiektach stacji, przystanków osobowych, linii kolejowej jak i w każdym składzie pociągu. Patrol
interwencyjny powinien być przeznaczony tylko do obsługi linii WKD.
Wykonawca zobligowany jest do dysponowania licencjonowanymi pracownikami i tylko tacy będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia. Wykonawca ma obowiązek umundurowania pracowników
ochrony w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego oraz w
kamizelki ostrzegawcze.
Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Policją, Żandarmerią Wojskową S.O.K i innymi
służbami uprawnionymi do zatrzymania osób zagrażających prowadzeniu ruchu pociągów.
Pracownicy Wykonawcy dozorujący mają obowiązek na specjalne dyspozycje Zamawiającego, z
pominięciem Wykonawcy, wykonywać je
pod warunkiem odnotowania ich w książce dyżuru.
Dyspozycje te będą wykonywane tylko w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Dyspozycje te
mogą być wydawane tylko przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia określonym w niniejszym zakresie prac.
Patrol interwencyjny
będzie mógł odmówić wykonania dyspozycji wydanej przez pracowników
Zamawiającego. W sytuacji odstąpienia od wykonania dyspozycji wydanych przez Zamawiającego
Wykonawca będzie zmuszony do przedstawienia pisemnych wyjaśnień podających przyczyny takiej
decyzji. Dyspozycje wydawane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego będą wydawane
tylko w szczególnych wypadkach.
Wykonawca
zapewnia
elektroniczny
system
dokumentacji
podjazdów
i
obchodów
grup
interwencyjnych z rejestracją dokładnego czasu na wszystkich stacjach i przystankach osobowych.
Zamawiający otrzyma co miesięczny wydruk zarejestrowanych obecności grup interwencyjnych.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do oznakowania taboru, wiat i innych
obiektów znajdujących się na peronach. Oznaczenia te winny mieć wyraźny napis „OBIEKT
CHRONIONY”.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za straty w mieniu Zamawiającego będące
wynikiem niewłaściwego wykonywania obowiązków jak również odpowiedzialność w wysokości OC za
szkody wyrządzone Zamawiającemu podczas interwencji pracowników Wykonawcy.
2
Załącznik nr 5
WKD 10c-0241P-06/2010
Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników ochrony w środki zapewniające łączność
ze Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Policją, z zamawiającym i jego służbami dyżurnymi.
Zamawiający informuje, że nie przeznaczy żadnego pomieszczenia na zaplecze socjalne dla
pracowników ochrony.
II - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUGI:
Zadania szczegółowe na wybrane stacje i przystanki osobowe oraz na linii WKD
1. WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do dozoru peron WKD Warszawa Śródmieście poprzez
obsadzenie go jednym pracownikiem całodobowo i drugim pracownikiem w godzinach 8.00 - 20.00, codziennie nie
wyłączając niedziel i świąt.
Do zadań ochrony fizycznej należy m.in.:
 stała ochrona na peronie przez przynajmniej jednego pracownika wykonującego ochronę,
 utrzymanie porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze chronionym i w pociągach
 przeciwdziałanie napadom, włamaniom i kradzieży na terenie obiektu, także mienia które znajdowało
się pod odpowiednim zamknięciem,
 podejmowanie działań w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych (pożar, zalanie, awarie elektryczne
itp.) jeśli będą one widoczne, poprzez powiadomienie odpowiednich służb miejskich i osób
wyznaczonych przez Zamawiającego,
 niedopuszczenie do prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby nie posiadające
zezwolenia zarządzającego obiektem,
 usuwanie z chronionego terenu osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi obiektu oraz innych
osób w tym narkomanów i bezdomnych.
2. WARSZAWA OCHOTA WKD
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do dozoru peron WKD Warszawa Ochota wraz z jego otoczeniem
od ul. Towarowej i ul. Żelaznej oraz kas biletowych poprzez obsadzenie go jednym pracownikiem w godzinach
10.00 - 22.00, codziennie nie wyłączając niedziel i świąt.
Do zadań ochrony fizycznej należy m.in:
 utrzymanie porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze chronionym i w pociągach,
3
Załącznik nr 5
WKD 10c-0241P-06/2010
 przeciwdziałanie napadom, włamaniom i kradzieży na terenie obiektu, także mienia które znajdowało
się pod odpowiednim zamknięciem,
 podejmowanie działań w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych (pożar, zalanie, awarie elektryczne
itp.) jeśli będą one widoczne, poprzez powiadomienie odpowiednich służb miejskich i osób
wyznaczonych przez Zamawiającego,
 niedopuszczenie do prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby nie posiadające
zezwolenia zarządzającego obiektem, usuwanie „dzikiego” handlu na terenie WKD przy zejściach na peron
od ul. Towarowej i Żelaznej,
 usuwanie z chronionego terenu osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi obiektu oraz innych
osób w tym narkomanów i bezdomnych.
Ponadto na przystanku Warszawa Ochota WKD Wykonawca zobowiązany jest wykonywać nadzór (podjazd z
obchodem wykonywanym przez dwóch pracowników ochrony) co najmniej dwukrotnie w godzinach pomiędzy 22:00
– 10:00.
3. KOMORÓW WKD
Podjazdy i obchody wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników ochrony (podjazd z
obchodem) wykonywany będzie co najmniej dwukrotnie w godzinach nocnych pomiędzy 20:00 –
6:00. W ramach wyżej wymienionych podjazdów patrol interwencyjny powinien bezwzględnie od
poniedziałku do piątku w godzinach od 6.59 do 7.10, od 7.29 do 7.43 przebywać na obszarze
kolejowym i ochraniać go ze szczególnym uwzględnieniem torów postojowych na których stoją pociągi
WKD (w ramach obchodu patrol zobowiązany jest do usuwania osób nieupoważnionych do
przebywania na terenie torów postojowych).
Na terenie stacji znajduje się rozbudowany system monitoringu z podglądem u Dyżurnego Ruchu
pełniącego całodobowy dyżur. Należy wyposażyć posterunek w pilot emitujący sygnał i podejmowanie
interwencji przez (zmotoryzowany) patrol interwencyjny, na każde wezwanie po uprzednim ustaleniu
miejsca zagrożenia w systemie całodobowym. Interwencją objęte będą: perony, budowle, urządzenia i
budynki na stacji oraz budynek socjalny bazy pogotowia sieciowego zlokalizowany przy stacji. Czas
przyjazdu patrolu interwencyjnego do obiektu wynosi max 15 minut, od momentu odebrania sygnału o
zagrożeniu i potwierdzeniu go u Dyżurnego Ruchu. W uzasadnionych przypadkach czas dojazdu w
godzinach dziennych tj. 6:00 – 20:00 może ulec wydłużeniu do max 20 minut. W miejscu zdarzenia,
na życzenie Zamawiającego należy ustawić stałą ochronę fizyczną do czasu przybycia osoby
wskazanej przez Zamawiającego, nie dłużej jednak niż przez jedna godzinę od momentu dotarcia na
miejsce zdarzenia. Teren kolejowy w Komorowie to około 3 ha.
4
Załącznik nr 5
WKD 10c-0241P-06/2010
4. GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA
Odjazdy i obchody wykonywane mają być przez co najmniej dwóch pracowników ochrony na stację
jak również na teren siedziby Spółki przy ul. Batorego 23. W ramach podjazdów i obchodów patrol
interwencyjny bezwzględnie powinien wykonywać patrolowanie terenu stacji i pociągów w
godzinach 0:17 i 1:17 a na teren siedziby spółki powinien przybyć co najmniej dwukrotnie w
godzinach nocnych pomiędzy 20:00 – 6:00.
Na terenie stacji oraz siedziby Spółki znajduje się rozbudowany system monitoringu z podglądem u
Dyspozytora pełniącego całodobowy dyżur. Należy wyposażyć posterunek w pilot emitujący sygnał i
podejmowanie interwencji przez zmotoryzowaną załogę na każde wezwanie po uprzednim ustaleniu
miejsca zagrożenia w systemie całodobowym. Czas przyjazdu patrolu interwencyjnego do obiektu
wynosi max 15 minut, od momentu odebrania sygnału o zagrożeniu i potwierdzeniu go u Dyspozytora.
W uzasadnionych przypadkach czas dojazdu w godzinach dziennych tj. 6:00 – 20:00 może ulec
wydłużeniu do max 20 minut. W miejscu zdarzenia, na życzenie Zamawiającego należy ustawić stałą
ochronę fizyczną do czasu przybycia osoby wskazanej przez Zamawiającego, nie dłużej jednak niż
przez jedna godzinę od momentu dotarcia na miejsce zdarzenia. Teren kolejowy w Grodzisku to około
6 ha.
III – Pozostałe stacje, przystanki i odcinki linii kolejowej WKD
5. PODJAZDY Z OBCHODAMI MINIMUM TRZY RAZY W CIĄGU DOBY
Podjazdy i obchody wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników ochrony od poniedziałku do
niedzieli trzy razy dziennie w ciągu doby w nieregularnych odstępach czasu na przystankach
osobowych i stacjach:

Warszawa Zachodnia WKD,

Warszawa Reduta Ordona,

Warszawa Al. Jerozolimskie

Warszawa Raków,

Warszawa Salomea,

Opacz,

Pruszków WKD (z tym, że jeden z wyżej wymienionych odchodów musi odbywać się
codziennie o godzinie 21:30, w tym czasie ochrona zobowiązana jest do zamykania drzwi
poczekalni w Pruszkowie),

Michałowice,
5
Załącznik nr 5
WKD 10c-0241P-06/2010

Reguły,

Otrębusy,

Nowa Wieś Warszawska,

Kanie Helenowskie,

Podkowa Leśna Wschodnia,

Podkowa Leśna Zachodnia,

Kazimierówka,

Brzózki,

Grodzisk Mazowiecki Jordanowie ze szczególnym uwzględnieniem rejonu zaplecza sklepu
„Biedronka” – odcinek torów Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Grodzisk Mazowiecki
Radońska (godziny popołudniowe i wieczorne).
Podjazdy i obchody należy organizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo przebywających
tam pasażerów szczególnie po zmierzchu i w nocy.
6. PODJAZDY Z OBCHODAMI MINIMUM JEDEN RAZ W CIĄGU DOBY
Podjazdy i obchody realizowane w celu stwierdzenia stanu faktycznego ładu i porządku na n/w
stacjach i przystankach osobowych:
 Tworki,
 Malichy,
 Podkowa Leśna Główna,
 Milanówek Grudów,
 Polesie,
 Grodzisk Maz. Piaskowa,
 Grodzisk Maz. Okrężna,
 Grodzisk Maz. Radońska.
7. PRZEJAZD PATROLU W DNI WOLNE OD PRACY
Przejazd w dni wolne od pracy dwuosobowego patrolu ochrony w pojazdach odchodzących ze
stacji Warszawa Śródmieście WKD o godzinie 05:20 do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska tzw.
ochrona pociągów weekendowych.
6
Załącznik nr 5
WKD 10c-0241P-06/2010
8. W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ
Wykonawca na podstawie informacji upoważnionych komórek organizacyjnych Zamawiającego
zapewni przyjazd dodatkowych grup interwencyjnych na wszystkie stacje i przystanki osobowe w
czasie nie dłuższym niż 20 minut. W uzasadnionych przypadkach czas dojazdu w godzinach
dziennych tj. 6:00 – 20:00 może ulec wydłużeniu do max 30 minut. W miejscu zdarzenia, na
życzenie Zamawiającego należy ustawić stałą ochronę fizyczną do czasu przybycia osoby
wskazanej przez Zamawiającego, nie dłużej jednak niż przez jedną godzinę od momentu dotarcia
na miejsce zdarzenia. Interwencja może dotyczyć obiektów stacji, przystanków osobowych, linii
kolejowej jak i każdego składu pociągu.
9. DODATKOWE USŁUGI
1. W przypadku zamknięć torów, w miesiącach lipiec i sierpień 2010r. Wykonawca zapewni
transport jednego pracownika WKD ze stacji Komorów na przystanek osobowy Warszawa
Raków oraz powrót na stację Komorów. Transport odbywać się będzie dwa razy na dobę
według harmonogramu otrzymanego od Zamawiającego.
2. Ochrona fizyczna imprezy „Dni Transportu publicznego” na terenie siedziby WKD w Grodzisku
Mazowieckim. Wykonawca zapewni 6-ciu pracowników ochrony w strojach galowych. Termin
imprezy ustala się na przedostatnią lub ostatnią niedzielę września, jeden dzień, w godz. od
ok. 12:00 do 17:00.
3. Ochrona fizyczna podczas spotkania integracyjnego pracowników WKD w Klubie Słoń w
Grodzisku Mazowieckim. Wykonawca zapewni 3 pracowników ochrony w strojach galowych.
Termin spotkania określa się na m-c listopad, jeden dzień, w godz. ok. 15:00-22:00.
4. Ochrona fizyczna składająca się z 4 pracowników ochrony podczas Pikniku Rodzinnego Spółki
WKD w miesiącu czerwcu, sobota – jeden dzień, w godz. ok. 11:00-21:30.
10. W PRZYPADKU ZMIANY ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW
Zamawiający może zmienić niektóre postanowienia zawarte w zakresie prac, wynikające
bezpośrednio ze zmiany rozkładu jazdy pociągów WKD oraz wynikające ze zmiany miejsc
wykonywania usług dodatkowych.
7
Download