poczatki-cywilizacji

advertisement
POCZĄTKI CYWILIZACJI
POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM
GIMNAZALNYM 2013
HISTORIA
Historia – jest to nauka o tym, co
wydarzyło się w przeszłości, o
dziejach ludzkości (od wynalezienia
pisma).
źródła historyczne
- to wszelkie ślady przeszłości dostarczające
nam wiedzy o niej. Źródła dzielimy na:
pisane
kroniki, listy, pamiętniki,
konstytucje, statuty,
kodeksy, umowy,
dekrety
niepisane
(materialne)
narzędzia, monety,
ozdoby, broń, ruiny
budowli, szczątki ludzkie
Jakie to źródła historyczne?
Jakie to źródła historyczne?
Chronologia – nauka o czasie:
- era – długi okres w dziejach ludzkości
zapoczątkowany ważnym wydarzeniem
(np. narodzenie Jezusa), od którego
liczy się czas
- milenium = tysiąclecie =1000 lat,
- wiek = stulecie = 100 lat,
- dekada = dziesięciolecie = 10 lat
- epoka historyczna – dłuższy okres
czasu, w którym ludzie żyli w podobnych
warunkach, mieli zbliżone poglądy i w
podobny sposób patrzyli na świat.
Podział dziejów na epoki:
 Prahistoria (od
pojawienia się
człowieka na ziemi
do wynalezienia
pisma ok. 4000 lat
p.n.e.)
Podział dziejów na epoki:
 Starożytność (od
wynalezienia pisma
do upadku Rzymu w
476 r. n.e.)
Podział dziejów na epoki:
 Średniowiecze (od
476 r. do odkrycia
Ameryki w 1492 r.)
Podział dziejów na epoki:
 Nowożytność (od
1492 do początków
XX w. – 1918 r.)
Podział dziejów na epoki:
 Współczesność (od
1918 r. do dziś)
Czas w historii - wieki
 1358 = 13 + 1 = XIV w.
To oznacza, że minęło już 13 całych
wieków od narodzin Jezusa i 58 lat
czternastego.
 1700 = 17 + 0 = XVII w.
 97 = 0 + 1 = I w.
 7 = 0 + 1 = I w.
Kiedy zaczyna się i kończy
wiek?
- w naszej erze:
I w. (1 – 100)
II w. (101 – 200) …
XVIII w. (1701 – 1800)
- przed naszą erą:
I w. p.n.e. (100 p.n.e. – 1 p.n.e.)
II w. p.n.e. (200 p.n.e. – 101 p.n.e.) …
XIV w. p.n.e. (1400 p.n.e. – 1301 p.n.e.)
I i II połowa wieku
Każdy wiek dzieli się na połowy:
- w naszej erze:
(1 – 50) = I połowa I w.
(51 – 100) = II połowa I w.
- przed naszą erą:
(100 p.n.e.– 51 p.n.e.) = I połowa I w. p.n.e.
(50 p.n.e.– 1 p.n.e.) = II połowa I w. p.n.e.
Zapisywanie liczb
rzymskich:
I–1
V–5
X – 10
L – 50
C – 100
D – 500
M - 1000
Przykłady:
 1984 –
MCMLXXXIV
 378 – CCCLXXVIII
Początki cywilizacji
Ewolucja człowieka
 Australopitek,
 Człowiek
uzdolniony,
 Człowiek
wyprostowany,
 Neandertalczyk,
 Człowiek
rozumny (homo
sapiens).
PRAHISTORIA
KOCZOWNICZY TRYB ŻYCIA
polegał na ciągłym
przemieszczaniu się z
miejsca na miejsce w
poszukiwaniu żywności,
ludzie polowali wówczas
na zwierzęta i zajmowali
się zbieractwem,
zamieszkiwali jaskinie i
prymitywne szałasy, nie
znali uprawy roli oraz
hodowli zwierząt
PRAHISTORIA
OSIADŁY TRYB ŻYCIA
polegał na stałym
zamieszkiwaniu w
jednym miejscu, dzięki
opanowaniu
umiejętności uprawy roli
i hodowli zwierząt,
człowiek miał
wystarczającą ilość
pożywienia, aby nie
musiał się ciągle
przenosić w jego
poszukiwaniu - zaczął
zakładać trwałe osady
Rewolucja neolityczna
to ważne dla ludzkości zmiany,
które miały miejsce w
neolicie polegające na
opanowaniu przez człowieka
umiejętności uprawy roli i
hodowli zwierząt, dzięki
temu człowiek zmienił tryb
życia z koczowniczego na
osiadły, zaczął budować
trwalsze domostwa, pojawił
się podział pracy: jedni
zajmowali się rolnictwem,
inni rzemiosłem
PRAHISTORIA –
rysunki naskalne
PRAHISTORIA - MEGALITY
PRAHISTORIA - DOLMENY
PRAHISTORIA
 epoka kamienia:
 paleolit (starsza) –
epoka kamienia
łupanego,
 mezolit (średnia),
 neolit (młodsza) –
epoka kamienia
gładzonego
 epoka brązu (brąz = miedź +
cyna)
 epoka żelaza
NAJSTARSZE CYWILIZACJE
 cywilizacje –
zorganizowane
społeczeństwa, które
potrafiły budować miasta,
posługiwały się pismem i
utworzyły państwa o
skomplikowanej
administracji
 NAJSTARSZE
CYWILIZACJE
POWSTAŁY NAD
WIELKIMI RZEKAMI.
MEZOPOTAMIA
 Mezopotamia –
Międzyrzecze, czyli kraina
położona między dwiema
rzekami Eufrat i Tygrys, tam
dzięki urodzajnym glebom i
sprzyjającym warunkom
klimatu powstała pierwsza
cywilizacja.
 Mezopotamia była częścią
tzw. Żyznego Półksiężyca.
CYWILIZACJE MEZOPOTAMII
 Sumerowie (miasta –
państwa na południu)
 Babilonia (państwo ze
stolicą w Babilonie)
 Asyria (państwo ze
stolicą w Niniwie)
MEZOPOTAMIA - SUMEROWIE
 Sumerowie –
pierwsi mieszkańcy
Mezopotamii,
osiedlili się tam w
IV tyś. p.n.e.,
utworzyli tam małe
państewka, ich
największym
wynalazkiem było
pismo
MEZOPOTAMIA
KODEKS
HAMMURABIEGO –
pierwszy zachowany
zbiór praw, spisany z
polecenia króla
Hammurabiego w XVIII
w. p.n.e. na steli,
charakteryzował się
dużą surowością praw,
zawierał zasadę „oko za
oko, ząb za ząb”
MEZOPOTAMIA –
KODEKS HAMMURABIEGO
MEZOPOTAMIA - ZIKKURAT
MEZOPOTAMIA - ZIKKURAT
EGIPT – państwo faraonów
EGIPT - faraon
 faraon – władca Egiptu,
był władcą
despotycznym,
uważano go za syna
najwyższego boga Re,
najwyższy kapłan,
dowódca wojskowy,
właściciel całej ziemi
egipskiej, samodzielnie
decydował o wojnie i
pokoju, ustalał prawa,
ale im nie podlegał
EGIPT - SPOŁECZEŃSTWO
Społeczeństwo
Egiptu było
zhierarchizowane:








faraon
najwyższy urzędnik
kapłani
urzędnicy
rzemieślnicy
żołnierze
chłopi
niewolnicy
EGIPT - OBRZĘDY POGRZEBOWE:
 mumia –
zabalsamowane ciało
zmarłego Egipcjanina,
owinięte w bandaże,
znajdowało się w
drewnianej trumnie w
kształcie człowieka,
którą umieszczano w
sarkofagu
EGIPT - OBRZĘDY POGRZEBOWE:
 mumifikacja – (inaczej
balsamowanie)
skomplikowany proces
konserwacji ciała
zmarłego w Egipcie
polegający na wyjęciu
wnętrzności i nasączeniu
ciała substancjami
konserwującymi, aby
ciało nie uległo
rozkładowi, wierzono
bowiem, że dusza żyje
dopóki jest zachowane
ciało zmarłego
EGIPT – OBRZĘDY POGRZEBOWE
 sarkofag –
kamienna skrzynia
do której wkładano
drewnianą trumnę
zawierającą mumię
ze zwłokami
Egipcjanina,
najczęściej władcy
- faraona
EGIPT – OBRZĘDY POGRZEBOWE
EGIPT – piramidy
 piramida – miejsce
pochówku niektórych
władców Egiptu
(faraonów), piramidy
znajdują się w Dolinie
Królów i w Gizie,
faraonowie budowali je
przez wiele lat, a
pracowały przy nich
dziesiątki tysięcy ludzi,
piramidy miały chronić
ciało władcy po śmierci i
zabezpieczać jego spokój
EGIPT – piramidy
EGIPT – wnętrze piramidy
Egipt – wyobrażenia bogów
 Egipcjanie
wyobrażali sobie
bogów pod
postaciami
zwierząt lub
ludzi z głowami
zwierząt.
Egipt – wyobrażenia bogów
Egipt – wyobrażenia bogów
 Bogowie egipscy:
Re, Ozyrys, Tot,
Horus, Izyda, Set,
Amon, Anubis,
Żydzi
 Żydzi – inaczej
Judejczycy lub
Hebrajczycy, Izraelici,
mieszkańcy Palestyny
(Kanaanu), jako jedyny
naród w starożytności
wierzyli w jednego Boga
Jahwe, ich dzieje spisane
są w Biblii (Starym
Testamencie)

Na zdj. menora i Gwiazda Dawida.
Judaizm
 judaizm – nazwa
religii żydowskiej,
wiara w jedynego
Boga Jahwe, dzieje
Jego kontaktów z
„narodem
wybranym”, czyli
Żydami są spisane
w Biblii (Starym
Testamencie)
DEKALOG
 dekalog – zbiór 10
przykazań, które
Mojżesz otrzymał od
Boga Jahwe na Górze
Synaj, w drodze z
Egiptu do Ziemi
Obiecanej (Palestyny)
ok. XIII w. p.n.e.,
Żydzi mieli ich
przestrzegać, a
przechowywano je w
Arce Przymierza
Typy wierzeń:
 POLITEIZM –
inaczej wielobóstwo,
wiara w wielu
bogów, którym
przyporządkowano
różne sprawy i
dziedziny życia
człowieka, wiara w
wielu bogów
charakteryzowała
wszystkie ludy w
starożytności z
wyjątkiem Żydów
 MONOTEIZM –
wiara w jednego
Boga, w
starożytności w
jednego Boga
wierzyli tylko Żydzi
(Hebrajczycy), ich
Bogiem był Jahwe (a
ich religia to
judaizm)
HISTORIA PISMA
 PISMO KLINOWE
– wymyślili pierwsi
mieszkańcy
Mezopotamii –
Sumerowie, pisano
nim na glinianych
tabliczkach
zaostrzonym
rylcem, składało się
z wielu znaków.
PISMO KLINOWE
HISTORIA PISMA
 HIEROGLIFY –
rodzaj pisma
obrazkowego, pisano
nim w Egipcie
najczęściej na
kamieniu lub
rzadziej na papirusie
(tam używano pisma
demotycznego).
HIEROGLIFY
HISTORIA PISMA
 ALFABET – prosty system
pisma wynaleziony przez
Fenicjan, składał się z 22
znaków, które odpowiadały
poszczególnym dźwiękom
mowy ludzkiej. Z tych
znaków składa się wyrazy i
zdania.
 Od Fenicjan alfabet przejęli
Grecy i Rzymianie, a od
nich następne ludy m.in.
Polacy.
Download