Osobowość

advertisement
Osobowość
Michał Białek
Osobowość

wewnętrznie spójny zespół charakterystyk
zachowania, jakie ludzie prezentują w
różnych momentach i różnych sytuacjach, a
którymi jednostki się różnią
Cecha osobowości

względnie stała charakterystyka,
przejawiająca się w różnych sytuacjach


Każdy posiada ten sam zestaw cech, ale są
one o różnym natężeniu. Cechy pozwalają
przewidzieć zachowanie osoby w
konkretnej klasie sytuacji.
Zagadnienie spójności
zachowania

każdy przejawia pewne cechy czasami, w
pewnych sytuacjach.
Sytuacjonizm


ujęcie osobowości, zgodnie z którym
zachowanie jest raczej funkcja sytuacji, a
nie wewnętrznych stanów cech osoby
Interakcjonizm

zarówno cechy jak i sytuacje wpływają na
myśli, uczucia i zachowanie
Teoria osobowości – Wielka
Piątka

Costa, McCrae,
 Metoda – analiza czynnikowa
Wielka Piątka
Openness to experience - otwartość na
doświadczenie,
 Conscientiousness - sumienność.
 Extraversion - ekstrawersję
 Agreeableness - ugodowość
 Neuroticism - neurotyczność

neurotyczno
ść
ekstrawersja
lęk
towarzyskoś
ć
serdeczność
agresywna
wrogość
otwartość na
doświadczen
ie
wyobraźnia
ugodowość
sumienność
zaufanie
kompetencje
estetyka
prostolinijno
ść
skłonność do
porządku
obowiązkow
ość
dążenie do
osiągnięć
depresja
asertywność
uczucia
altruizm
impulsywnoś
ć
aktywność
działanie
ustępliwość
nadwrażliwo
ść
poszukiwani
e doznań
idee
skromność
samodyscypl
ina
nieśmiałość
emocjonalno
ść
pozytywna
wartości
skłonność do
rozczulania
się
rozwaga
PEN - Eysenck

Psychotyzm
 Ekstrawersja
 Neurotyzm
PEN - Eysenck

Poziom ogólny
 Poziom cechy
 Poziom reakcji nawykowych
 Poziom reakcji specyficznych
PEN - Eysenck

introwertyk charakteryzuje się sztywnością
spostrzegania, wysokim poziomem aspiracji, dużą
wytrwałością i przywiązaniem do raz poznanych
osób, wrażliwością społeczną i małą
towarzyskością. Lubi analizować siebie, skłonny
jest do introspekcji (metoda pozazmysłowego
poznawania zjawisk psychicznych, skupienie się
na własnym wnętrzu). Ponadto człowiek tego typu
jest nieufny i pesymistyczny. Robi plany na
przyszłość, nie kieruje się chwilowym impulsem,
wiedzie bardzo uporządkowane życie i dlatego nie
łatwo go wyprowadzić z równowagi.
PEN - Eysenck

Natomiast praktyczny ekstrawertyk jest
całkowitym przeciwieństwem introwertyka.
Jest osobą bardzo kontaktową i towarzyską.
Posiada wielu przyjaciół, dobrze czuje się w
grupie, jest wylewny i bardzo impulsywny.
Ekstrawertyk to jednak człowiek, którego
cechuje mała wytrwałość, niski poziom
aspiracji, niska wrażliwość społeczna i
zmienność kontaktów interpersonalnych.
PEN - Eysenck

Słabo reaguje na stres, rzadko spędza czas
na analizowaniu własnego postępowania.
Potrzebuje ludzi, aby wchodzić z nimi w
interakcję, podczas gdy pełen rezerwy
introwertyk w mniejszym stopniu korzysta
ze stymulacji dostarczanych przez innych
ludzi, a w większym stopniu polega na
książkach czy źródłach o charakterze
niespołecznym.
PEN - Eysenck

na neurotyczność składają się zespoły reakcji
nazywane wadliwością nastrojów. Zadręczanie
siebie i innych polega na przeżywaniu przez
neurotyka ciągłych zmartwień. Ponadto u osób
neurotycznych często ujawniają się reakcje
autonomiczne wegetatywne np. pocenie się rąk,
drżenie rąk, czerwienienie się, zmienianie rytmu
pracy serca (przyspieszanie lub zwalnianie)lub
rytmu oddechu.
PEN - Eysenck

Skrajnych neurotyków cechuje przede
wszystkim nieśmiałość i inne trudności w
kontaktach społecznych, niestałość
emocjonalna, zależność od innych, słabe
zdrowie fizyczne oraz brak równomierności
osiągnięć w pracy.
PEN - Eysenck

neurotycy podkreślają skłonność do
martwienia się, bezsenność, przykre sny,
łatwość urażania uczuć, brak zaufania do
siebie, poczucie niższości. Natomiast w
obiektywnych testach neurotycy okazują się
łatwo podatni na sugestię, odznaczają się
zmniejszoną zręcznością manualną, niskim
poziomem aspiracji.
PEN - Eysenck

Jednym z najpowszechniejszych
symptomów neurotycznych jest stan
permanentnego strachu. W przeciwieństwie
do normalnego strachu, który jest reakcją na
zagrażający bodziec, strach neurotyczny jest
odpowiedzią na przewidywane trudności w
przyszłości. Aby rozróżnić oba te rodzaje
strachu, strach neurotyczny nazwano
lękiem.
PEN - Eysenck

Psychotyzm to ostatni, trzeci wymiar osobowości.
Osoba psychotyczna pozbawiona jest kontaktu ze
swoim otoczeniem. Nie potrafi lub też nie chce
weryfikować prawidłowości własnych sądów po
przez ich konfrontację ze spostrzeganymi faktami.
Na skutek tego, zanika różnica między fantazją a
rzeczywistością. Aby utrzymać obraz siebie i
świata, psychotyk zniekształca rzeczywistość lub
też neguje ją całkowicie.
PEN - Eysenck

psychotycy odznaczają się mniejszą płynnością
słowną, brakiem umiejętności decydowania, co do
spraw społecznych, mają mniejszą koncentrację
uwagi oraz gorszą pamięć. Są także skłonni do
wykonywania ruchów nieadekwatnych do danej
sytuacji, do przeceniania odległości i wyników.
Powoli czytają i posiadają mało dostosowany do
rzeczywistości poziom aspiracji.
Metody diagnostyczne w
badaniu osobowości:
Wywiad – ustrukturyzowany. Konkretna lista
pytań zadawanych z pewna dozą
dopasowania do odpowiadającego
(pomijanie pytań lub dodawanie z
zależności od poprzednich odpowiedzi).
Wady – nie koniecznie odpowiadający jest
uczciwy
Problemy z uogólnianiem
Metody diagnostyczne w
badaniu osobowości:

Obserwacja – wnioskowanie na podstawie
zachowania. Niska zgodność sędziów. Im
większa znajomość badanego, tym lepsze
sądy na podstawie obserwacji.
Metody diagnostyczne w
badaniu osobowości:
Kwestionariusz – osoba zapoznaje się z
pewnymi twierdzeniami, i ocenia ich
zgodność z opisem samego siebie.
 Problemy:
 Większa tendencja do zaznaczania zgadzam
się niż nie zgadzam się
 Potrzeba aprobaty społecznej

Metody diagnostyczne w
badaniu osobowości:

Znane kwestionariusze
 NEO_FFI (OCEAN< Costa McCrae)
 PF (16 czynników Cattela)
 MMPI – (Butcher Rouse). 567 twierdzeń,
używany głównie do diagnozy zaburzeń
psychicznych
Metody diagnostyczne w
badaniu osobowości:

Testy projekcyjne – nadawanie znaczenia
bodźcom wieloznacznym
Metody diagnostyczne w
badaniu osobowości:

Test apercepcji tematycznej Murraya (TAT,
ang. Thematic Apperception Test) był
jednym spośród pierwszych powszechnie
używanych projekcyjnych testów
psychologicznych. Został stworzony przez
Henry'ego Murraya.


.
Metody diagnostyczne w
badaniu osobowości:

W wersji podstawowej test składa się z
trzech serii po 10 obrazków. Na obrazkach
przedstawione są sceny z życia
społecznego, które badany ma szeroko
opisać, łącznie z tym czego na obrazkach
nie ma a może się domyślić
Metody diagnostyczne w
badaniu osobowości:





W przypadku dorosłych, o przynajmniej
przeciętnej inteligencji, pytani są proszeni o
opowiedzenie jak najbardziej dramatycznej
historii dla każdego z rysunków tak aby zawierała
ona:
co doprowadziło do pokazanej sytuacji,
co się dzieje w momencie pokazywanym na
rysunku,
co przedstawione osoby czują i myślą,
co się stanie w przyszłości czyli jak zakończy się
ta historia.
Metody diagnostyczne w
badaniu osobowości:

Istnieje odmiana testu przeznaczona dla
dzieci, w której na obrazkach przedstawione
są sytuacje rodzinne lub zwierzęta. Wersję
tę stosuje się również w stosunku do osób
upośledzonych. W przypadku dzieci i osób
o ograniczonych możliwościach
umysłowych wymagania są mniejsze, w
szczególności nie wymaga się opowiadania
dramatycznych historii.
Metody diagnostyczne w
badaniu osobowości:

Test TAT jest testem projekcyjnym i podobnie jak
w teście Rorschacha ocena osoby badanej jest
wykonywana na bazie tego co ona wymyśli w
odpowiedzi na oglądane obrazy. Badacz stara się
zrozumieć na podstawie opowieści osobowość
autora historii (z kim identyfikuje się, jak
spostrzega innych ludzi, jak ocenia motywy
działania itd.), analizuje język osoby badanej oraz
fantazje, które wzbudzają poszczególne obrazki.
Metody diagnostyczne w
badaniu osobowości:

W ten sposób docieka jakie są wartości,
postawy, marzenia, cele, cechy osobowości,
mechanizmy obronne badanego. Test ten
pozwala poznać nieświadome (wyparte)
elementy osobowości, motywy, potrzeby,
zdolności rozwiązywania problemów osoby
badanej.
Temperament

Wrodzone skłonności do angażowania się w
określony styl reagowania
Temperament





4 wymiary
aktywność – ogólne wydatkowanie energii, składa
się z wigoru (intensywność) i tempa
Towarzyskość – preferowanie przebywania w
towarzystwie innych osób
Emocjonalność – tendencja do pobudzenia w
sytuacjach, w których dominują emocje takie jak
napięcie, lek, gniew
Impulsywność – skłonność do natychmiastowego
reagowania na bodziec, bez namysłu czy
zastanowienia się nad konsekwencjami
Geny a osobowość

Czy nasze zachowanie uzależnione jest od
genów?
pokrewieństwo
ekstrawersja
neurotyzm
Identyczne wychowywane razem
0,51
0,46
Rzekome wychowywane razem
0,18
0,2
Identyczne wychowywane osobno
0,38
0,38
Rzekome wychowywane osobno
0,05
0,23
Rodzice nieadopcyjni i potomstwo
0,16
0,13
Rodzice adopcyjni i potomstwo
0,01
0,05
Rodzeństwo nieadopcyjne
0,2
0,09
Rodzeństwo adopcyjne
-0,07
0,11
Geny a osobowość







Istnieją przesłanki, że dziedziczne podłoże mają:
Czas spędzany przed telewizorem
Wypadki w dzieciństwie
Rozwody
Przekonania religijne
Zainteresowani zawodowe i pozazawodowe
Subiektywne poczucie szczęścia


Wynika to z wpływu genów na takie
charakterystyki jak łatwość pobudzenia AUN.
Teorie osobowości
Psychodynamiczna (Freud)

Determinizm psychologiczny – każde
zachowania zdeterminowane jest prze cechy
psychologiczne. Podstawowe popędy to
popęd płciowy i agresja.
Psychodynamiczna (Freud)

Id jest jedną ze struktur osobowości w modelu
psychoanalitycznym, obok ego oraz superego. Id
jest rodzajem "brzucha matki", w którym dochodzi
do ukształtowania ego i superego. Zawiera w
sobie dziedziczne i wrodzone wyposażenie
psychiczne z popędami włącznie, działa na
zasadzie impulsów i natychmiastowej gratyfikacji,
zaspokojenia potrzeb. Pozostaje w ścisłym
związku z procesami fizjologicznymi z których
czerpie energię.
Psychodynamiczna (Freud)
Id reprezentuje wewnętrzny świat subiektywnych
doznań i nie posiada żadnej wiedzy o
rzeczywistości obiektywnej. Nie potrafi tolerować
przyrostów energii, które są odczuwane jako
powodujące dyskomfort napięcia. Zasada redukcji
napięcia, zgodnie z którą działa id nosi nazwę
zasady przyjemności. Redukcja ta zachodzi za
pomocą czynności odruchowych (redukują
napięcie natychmiast) i procesu pierwotnego
(redukuje złożone reakcje psychiczne).
 Id jest sferą biologiczną człowieka.

Psychodynamiczna (Freud)

Ego wytwarza się ponieważ zaspokojenie potrzeb
organizmu wymaga działań w świecie
rzeczywistym (obiektywnym) poprzez
przekształcanie wyobrażeń w spostrzeżenia. Jest
podporządkowane zasadzie rzeczywistości, działa
za pośrednictwem procesu wtórnego, sprawuje
kontrolę nad funkcjami poznawczymi i
intelektualnymi. Ta część osobowości decyduje o
przystąpieniu do działania, które popędy i w jaki
sposób zostaną zaspokojone, oraz o tym które
życzenia zostaną wyparte.
Psychodynamiczna (Freud)

Zasadnicza rola ego to godzenie wymagań
organizmu z warunkami środowiskowymi
czyli id i superego. Nie należy jednak
popełniać błędu utożsamiając ego i
świadomość. Nie wszystkie obszary ego są
świadome. W obszar ego zaliczane są
mechanizmy obronne, które ze swej natury
nie są świadome.
Psychodynamiczna (Freud)

Superego
 stanowi wewnętrzną reprezentację wartości
moralnych i ideałów uznawanych przez daną
społeczność, które przekazywane są dziecku przez
rodziców w procesie socjalizacji. Jest to instancja
„moralna”, dążąca do doskonałości (w
przeciwieństwie do id kierującego się zasadą
przyjemności). Główne funkcje superego to
hamowanie impulsów id, przekonywanie ego, aby
cele realistyczne zastąpiło moralnymi.

Psychodynamiczna (Freud)

Jest to ostatni wykształcający się element
osobowości, kształtuje się pod wpływem kar i
nagród, stosowanych przez rodziców. To, co
wychowawcy aprobują i nagradzają, włączane jest
w obręb subsystemu superego - ja idealnego.
Sumienie karze, wywołując poczucie winy, ja
idealne nagradza, powodując poczucie dumy.
Samokontrola zajmuje miejsce kontroli
sprawowanej przez rodziców. Superego jest sferą
moralną człowieka.
Psychodynamiczna (Freud)

Rozwój osobowości:
Psychodynamiczna (Freud)

Faza Oralna (0-1,5)


W fazie oralnej po okresie agresji dziecko czerpie
satysfakcję z zaspokojenia potrzeby głodu poprzez
drażnienie warg, języka, gardła poprzez pierś i
pokarm matki. Obiektem obsadzanym libidalnie
jest zatem pierś matki. Pierś matki jest tutaj
wzorem jakiegokolwiek późniejszego obiektu
miłości. W tym okresie dziecko w stosunku do
obiektu jest tylko i wyłącznie pasywne. Dopiero
pod koniec fazy oralnej wraz z ząbkowaniem,
dziecko rozpoczyna aktywną relację z obiektem.
Psychodynamiczna (Freud)
Osobowość oralno-receptywna:
 Papieros, jedzenie, zależność, wymaga
opieki


Oralno-agresywna
 Guma do żucia, fajka, agresja słowna,
gadulstwo
Psychodynamiczna (Freud)

Stadium Analne (1,5-3)
 dziecko uczy się powstrzymywania wydalania, co
zdaniem niektórych psychoanalityków, stanowi
czynność analogiczną do realizacji seksualnej w
wieku dorosłym.
 Rodzice stawiają dziecku wymaganie, by
wypróżniało się ono w odpowiednich porach i
sytuacjach. Dziecko uczy się więc
powstrzymywania spontanicznej defekacji
Psychodynamiczna (Freud)
Osobowość analno retencyjna
 Oczekujący do ostatniej chwili, odraczają
gratyfikacje, schludne, pedantyczne, skąpe,
uparte
Analno-ekspulsyjna
 Okrucieństwo, destrukcyjne zachowania,
wybuchowe emocje, bunt

Stadium falliczne (3-6)
 Występuje w nim eksploracja i stymulacja
własnych narządów płciowych.
 Podstawowa czynność - masturbacja
Psychodynamiczna (Freud)

Dziecko, któremu do tej pory we wszystkich
stadiach rozwoju seksualnego towarzyszyła
matka, także i teraz pragnie ją uczynić obiektem
swojej fallicznej rozkoszy. Realizacja popędu
skupionego w fallicznej sferze erogennej u
dziecka jest ze swej natury perwersyjna, gdyż z
powodu niedojrzałości narządów płciowych nie
może prowadzić do prokreacji. Obiektem fantazji
u obu płci w stadium fallicznym jest zawsze
matka.

U chłopców stadium falliczne kończy się
kompleksem kastracyjnym. Chłopiec, u którego
rodzice zwalczali wczesnodziecięcą masturbację
grożąc mu kastracją, zaczyna brać te groźby
poważnie, gdy zauważy brak penisa u
dziewczynki. Wnioskuje stąd, że został on jej
odjęty. Wówczas następuje wyparcie życzeń
kierowanych ku matce oraz rozpoczyna się faza
latencji. Następuje wykształcenie się superego
oraz identyfikacja z ojcem.

U dziewczynek stadium falliczne także kończy się
kompleksem kastracyjnym. Dziewczynka widząc,
że organ tak ważny w tym stadium (w przypadku
dziewczynki to łechtaczka, która pełni w tym
wypadku funkcję małego fallusa) jest znacznie
mniejszy niż u chłopca, czuje się mniej
wartościowa i zaprzestaje masturbacji. Istnieje
kilka rozwiązań tego kompleksu u dziewczynek.
Zwykle dziewczynka zaczyna pragnąć namiastki
fallusa w postaci dziecka i z tego powodu zwraca
się w kierunku ojca.
Tak zaczyna się kształtować kompleks Edypa
(zwany u dziewczynek także kompleksem
Elektry). Kompleks ten nigdy nie znajduje tak
radykalnego rozwiązania jak u chłopców.
Dziewczynka może także łudzić się nadzieją, że
kiedyś będzie miała fallusa, co może zaowocować
ukształtowaniem się kompleksu męskości;
dziewczynka, a później kobieta za wszelką cenę
chce być lepsza od mężczyzn. Może także
zaprzeczyć temu, że nie posiada fallusa, co w
przyszłości może okazać się przyczynkiem do
psychozy.

Zdarza się także, że do głosu dochodzi mechanizm
obronny zwany zaprzeczeniem. Chłopiec wtedy,
pomimo tego, że odkrył brak penisa u
dziewczynki (lub matki), zaprzecza temu faktowi.
Skutkiem tego są poważne zaburzenia charakteru:
perwersja, psychopatia. W tym przypadku, groźba
kastracji jest nieskuteczna i związek chłopca z
matką trwa nadal. Nie rozwija się superego, czego
skutkiem jest psychopatia

Okres latencji
 Trwa od 6 roku życia do okresu dojrzewania. Jest
to faza ukryta, utajona, wyciszenie tendencji i
potrzeb seksualnych, okres, w którym libido nie
jest związane z żadną sferą ciała. Energia dziecka
jest ukierunkowana na zdobywanie umiejętności,
takich jak pisanie, czytanie i arytmetyka, jak
również na rozwijanie zdolności społecznych w
grupie rówieśniczej.

Stadium genitalne
 zaczyna się w okresie dojrzewania płciowego –
około 12-14 roku życia; zanim rozwinie się w
pełni, występują zachowania masturbacyjne.
Obejmuje okres dojrzałości, kiedy człowiek jest
zdolny do współżycia seksualnego z partnerem
płci przeciwnej, przeżywania satysfakcji
seksualnej i uczucia.

Osobowość genitalna jest utożsamiana z w
pełni dojrzałą osobowością, podczas gdy
przejawy niedojrzałości uważane są za
objaw fiksacji (zatrzymania rozwoju na
danej fazie) lub regresji (powrotu) do faz
wcześniejszych.
Mechanizmy obronne

używane przez ego w celu ochrony prze
myślami budzącymi lęk
Zaprzeczanie – odrzucanie myśli (nie mam
kłopotu z piciem!)
 Intelektualizacja – myślenie o bodźcach
lękowych w sposób maksymalnie
racjonalny (ale kiepski ten scenarzysta w
Darkwater...)
 Projekcja – przypisywanie innym swoich
myśli (chcesz mieć romans!)



Racjonalizacja – tworzenie wyjaśnień
uzasadniających odczuwany lęk. pozornie
racjonalne uzasadnianie po fakcie swoich
decyzji i postaw, kiedy prawdziwe motywy
pozostają ukryte, często także przed własną
świadomością.

Dwie typowe odmiany racjonalizacji
zostały nazwane "kwaśnymi winogronami"
i "słodkimi cytrynami".
 Kwaśne winogrona to uznawanie za
nieważny cel, którego nie osiągnęliśmy.
 Słodkie cytryny to wmawianie sobie, że
przykre zdarzenia i sytuacje, będące naszym
udziałem są w rzeczywistości przyjemne.

Reakcja upozorowana
 polegający na radzeniu sobie z
nieakceptowanymi impulsami przez
wyrażanie przeciwstawnych im impulsów.
Np.: nie lubimy szefa, lecz do niego
mówimy "zrobić Panu herbatki".

Wyparcie
 jest to usunięcie ze świadomości myśli,
uczuć, wspomnień, impulsów, fantazji,
pragnień itp., które przywołują bolesne
skojarzenia lub w inny sposób zagrażają
spójności osobowości danej jednostki (na
przykład prowokują pytania o moralność,
wywołują poczucie winy itp.).

Wyparcie zachodzi wtedy gdy zaspokojenie
popędu (związane z przyjemnością) może
spowodować – z uwagi na inne wymogi –
przykrość. Wyparte myśli istnieją nadal,
jednakże nie są dostępne świadomości.
Wyparcie nie jest procesem jednorazowym i
wymaga ciągłego nakładu energii.
Wyparcie jest jednym z podstawowych pojęć
psychoanalizy. Według Freuda dzieli się ono na
dwa typy:
 Tzw. wyparcie pierwotne ma miejsce, kiedy
pewne przeżycia lub emocje na bieżąco są nie
dopuszczane do świadomości. Takie zjawiska
nigdy do niej nie docierają. Wyparcie pierwotne
ma miejsce raz, w bardzo wczesnym etapie
dzieciństwa, kiedy z nieświadomości wyodrębnia
się świadomość.


Tzw. wyparcie wtórne, albo następcze albo
właściwe ma miejsce, kiedy zjawiska, które
pojawiły się w świadomości, ale wtórnie
zostały wypchnięte do nieświadomości.

Wyparte zjawiska pozostają w
nieświadomości dzięki mechanizmowi
zwanemu cenzurą, kontrolowanemu przez
superego, czasem jednak pojawiają się
niespodziewanie kiedy cenzura słabnie (np.
pod wpływem alkoholu, osłabienia ego,
choroby, we śnie itp.), mogą też być
przyczyną nerwic.





Jednym z kierunków psychoanalizy jest więc
wydobywanie wypartych wspomnień wydarzeń na
powierzchnię świadomości, co ma leczyć nerwice.
Do tego celu służy szereg metod, m.in.:
interpretacja snów
analiza czynności pomyłkowych
metoda wolnych skojarzeń
hipnoza
sublimacja - przesunięciu popędu (potrzeb,
motywów) z celu, którego nie można zrealizować
ze względu na niezgodność z przyjętymi
zasadami, na inny, zastępczy obiekt lub czynność.
 Przykład: Boję się podrywać dziewczyny, więc
piję piwo, aż skończy się impreza.
 Zygmunt Freud uważał, że cały dorobek kultury
jest efektem sublimacji popędu seksualnego.


Anulowanie – działania mające anulować
budzące lęk życzenia lub myśli
Humanistyczna:

Maslow: zaadaptowane teoria motywacji.
Najwyższą potrzeba jest samooaktualizacja.
W sytuacji kryzysu następuje powrót do
potrzeb niższego rzędu,a potrzeby
wyższego rzędu zostają zawieszone.
Samoaktualizacja przejawia się:
 Trafne spostrzeganie rzeczywistości
 Samoakceptacja
 Docenianie codzienności
 Koncentrują się na problemach kulturowych
niż własnych
 Doświadczają peak experience
(doświadczenie szczytowe)






Rogers
Dla rozwoju osobowości najważniejszy jest obraz
siebie (jacy jesteśmy i jak sądzimy, że widza nas
inni)
Bezwarunkowa akceptacja – nie musimy na nią
zasłużyć.
Warunki wartości – nauka, za jakie zasługi
będziemy traktowani jako wartościowi, blokuje
samorozwój
Odróżnianie zachowań od wartości jako istoty
ludzkiej.
Poznawcze teorie
osobowości:

Oczekiwania: wywierają wpływ na
myślenie odczuwanie, zachowanie a tym
samym na osobowość. Oczekiwania to
antycypacja nagród i kar związanych z
pewną aktywnością
Poznawcze teorie
osobowości:

Umiejscowienie kontroli
 Osoby o wewnętrznym umiejscowieniu
kontroli (internaliści) mają przekonanie, że
ich życiem i ważnymi zdarzeniami sterują
oni sami. Żywią przekonanie, że przede
wszystkim od ich własnych wysiłków,
pracy, osobistego wpływu zależy to, co
ważnego przydarza się im w życiu.
Poznawcze teorie
osobowości:

Osoby o zewnętrznym umiejscowieniu
kontroli (eksternaliści) żywią przekonanie,
że życiem sterują czynniki niezależne od
ich świadomego, celowego i zamierzonego
wpływu – los, przeznaczenie, Bóg,
nieświadomość, choroba, szczęście itd.
Poznawcze teorie
osobowości:

Przekonanie o własnej skuteczności
(przyczynę wewnętrzne i zewnętrzne) –
poczucie bycia zdolnym do podjęcia i
realizacji czynności zgodnie ze swoja wolą.

Wzajemny determinizm:
 Wzajemne oddziaływanie czynników
osobowości/procesów poznawczych a
środowiska i zachowania.
Rozwój osobowości – rodzice
a koledzy.

Rodzice:
 Harris: przemoc w rodzinie, decyzja o miejscu
zamieszkania i szkole
 Jednak:
 System wartości, samoocena dzieci kształtowana
jest przez rodziców, temperament


Koledzy: większa motywacja dostosowania się i
bycia akceptowanym
Płeć a osobowość
Różnice w zakresie:
 Kontaktów społecznych
 Rozpoznawanie emocji
 Empatia
 Opiekuńczość
 Potrzeba osiągnięć
 Indywidualizm, autonomia

Płeć a osobowość

Hipotetyczne przyczyny:
 Role społeczne – społeczeństwo wyznacza
oczekiwania w stosunku do różnych osób
 Identyfikacja płciowa z matką
 Kultura – pozycja mężczyzny oparta na sile,
kobiety na odczytywaniu emocji
 Działanie hormon ów (testosteron)
 Inne kryteria ewolucyjne
Kultura a osobowość

Kolektywizm
 Wzrastanie w poczuciu przynależności do
grupy, pielęgnowanie wzajemnej pomocy i
lojalności. Tożsamość opiera się na
socjalnych powiązaniach w ramach grupy
Myślenie kategoriami my Dążenie do
utrzymania harmonii, uniknie konfliktów i
ostrych dyskusji.
Kultura a osobowość

Indywidualizm


Każdy stara się zachować swoją
indywidualność. Myślenie kategoriami ja.
Dążenie do wyrażania swojego zdania
nawet wtedy, gdy jest ono odmienne od
zdania innych. Przewinienia budzą poczucie
winy i utraty własnej godności.
Download