sygnalizator braku gazów

advertisement
®
2016
SYGNALIZATOR BRAKU GAZÓW
0197
© AwaMed Medizintechnik 2015
Edycja druga - 10.04.2015
AwaMed Medizintechnik,
ul. Zeusa 1,72-006 Mierzyn
tel/fax +48 91 487 68 49
[email protected]
www.awamed.pl
@
Złóż zapytanie
[email protected]
Zadzwoń do konsultanta
tel. 91 487 68 49
Instrukcja użytkowania Sygnalizatora Braku Gazów
2
PRZEZNACZENIE
Sygnalizator Braku Gazów (SBG) służy do sygnalizacji poziomu gazów w systemie rurociągowym gazów medycznych.
Zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 7396- 2:2011 sygnalizator powinien obsługiwać źródła zasilania gazów
medycznych, system dystrybucji gazów medycznych oraz rurociągi w strefach pionów i poziomów. Ponadto sygnalizator
powinien obsługiwać strefy z dużym zapotrzebowaniem na gazy (np. sale operacyjne i pooperacyjne), w miejscach
narażonych na niebezpieczeństwa związane z utratą zasilania (np. długie trakcje podziemne).
Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji gazów takich jak: tlen, próżnia, powietrze medyczne, podtlenek azotu,
powietrze do napędu pneumatycznych narzędzi chirurgicznych, dwutlenek węgla itp.
Jakość urządzenia gwarantowana dzięki jego budowie w oparciu o normy:
• PN-EN ISO 7396-1:2007, PN-EN 60601-1-8:2007
• PN-EN 737-1:2006, PN-EN 980:2006, PN-EN 1041:2001,
• PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 13485:2005,
• PN-EN ISO 14971:2004
• PN-EN 60601-1-2:2007
• PN-EN 60601-1-8:2011
SŁOWNIK POJĘĆ
WEJŚCIE: Zaciski listwy AEX3 lub MGM3, do których należy doprowadzić przewodami sygnał mierzony dla „wejść
pomiarowych” lub zasilanie dla „wejścia zasilania”.
BMS: System zarządzania budynkiem (ang. Building Management System).
SLAVE: Tryb komunikacyjny sygnalizatora MGM3, w którym rozsyła on mierzone stany do sygnalizatorów w trybie CLONE
w sieci ABUS oraz jest widziany w sieci BMS jako „slave”, do której wysyła jedynie odpowiedzi na zapytania ze strony
MASTER-a: komputera (PC) lub sterownika BMS.
CLONE: Tryb komunikacyjny sygnalizatora MGM3, w którym pracuje jak „klon”, zdalny wyświetlacz stanów sygnalizatora
SLAVE z możliwością transmisji do niego klawisza kasowania alarmu (z potwierdzeniem).
ABUS: Awamed BUS, lokalna sieć połączń SLAVE - CLONE1 - CLONE2 … - CLONE128.
FUNKCJE STEROWNIKA
• Wykrywa zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie gazów i uruchamia alarm.
• Posiada dwa niezależne, izolowane interfejsy sieci RS485: ABUS , BMS.
• Współpracuje z BMS w trybie MODBUS RTU, gdzie po sieci RS485 udostępnia 110 różnych parametrów.
• Sygnalizuje stan alarmowy dźwiękowo oraz mruganiem odpowiednich lampek LED (3 kolory) i w rejestrze ALARM do
odczytania protokołem MODBUS RTU.
• Posiada dwa komunikacyjne tryby pracy SLAVE lub CLONE (gdzie CLONE odbiera zdublowane wizualne i dźwiękowe stany
SLAVE-a) co pozwala powielić dany sygnalizator do 128 sztuk.
• Moduły CLONE pozwalają przyłączać osobną siecią RS485 (ABUS). Jest osobna dla każdego modułu SLAVE, co
ogranicza awaryjność systemu do każdego oczka sieci lokalnie.
• Programowanie parametrów odbywa się w pamięci nieulotnej a w tym konfiguracji wejścia (sygnału wywołującego alarm)
osobno dla każdego 10 wejść czujników gazu. Pozwala zaprogramować w pamięci dowolną kombinację dla dziesięciu
wejść osobno: czujnik zainstalowany lub nie. Dozwolone jest użycie mieszane wejść BINARNYCH (stykowych) i
PRĄDOWYCH (czujniki 4..20mA).
• Kontrola lampek LED i sygnalizatora dźwiękowego przyciskiem zielonym.
TEST
• Funkcja wyciszania alarmu minimum na 15 minut przyciskiem czerwonym.
• Wsuwany papierowy lub foliowy kolorowy opis nazw gazów.
• Wbudowany stabilizator impulsowy o szerokim zakresie napięć wejściowych.
• Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania.
• Odporny na podawane napięcia stałego do 39V (awaryjne wyłączenie powyżej 30V).
• Pozwala ustawić i zaprogramować czas wyciszenia alarmu na 15 .. 60 minut (krok 1 minuta).
• Wykonuje zdalne komendy i przyjmuje konfigurację jedynie poprzez protokół MODBUS RTU.
®
[email protected]
www.awamed.pl
tel. 91 48 76 849
Instrukcja użytkowania Sygnalizatora Braku Gazów
3
PARAMETRY TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
OPIS
Zasilanie sterownika
UWAGI
Niestabilizowane napięcie stałe
+24V (+/-15%) DC
Punkt MASA jest wspólny z przewodem
wspólnym czujników.
Przy wymianie MGMv3 za starsze
wersje MGMv2 dopuszczalny jest
zakres pracy +12V...+30V
Sterownik posiada zabezpieczenie przed zbyt
wysokim napięciem zasilania poprzez
odłączenie całkowite w zakresie napięć
+30V..+39V DC z automatycznym powrotem
do pracy po podaniu napięcia poniżej +30V DC
Dla każdej nowej instalacji zalecane
jest napięcie +24V (minus podany
na styk MASA)
Zasilacz wewnętrzny
sterownika
Stabilizator impulsowy 3.3V DC
Wilgotność względna
35%...85% bez kondensacji pary
Wymiary z podstawą
59x76 wys.: 29 mm lub 19 mm
UWAGA! Dla napięć powyżej 39V zadziała
dioda transil zwierając zasilanie i moduł
ulegnie trwałemu uszkodzeniu.
Praca z częstotliwością 500kHz
Wersja standard posiada gniazda do płytki
ekspandera AEX/RS485
Wymagany montaż w wycięciu w dodatkowej
obudowie lub dedykowanej puszce w tynk lub
na tynk
IP obudowy
Temperatura pracy
0 ... + 55°C
Temperatura
przechowywania
-30 .. +70°C
Maksymalny pobór
mocy
0.16A dla 12V DC
0.08A dla 24V DC
Zasilacz zewnętrzny powinien posiadać
wydajność ok. 250mA w przeliczeniu na 1
sztukę z listwą AEX3 i 2 kartami sieciowymi
A485
Sygnał oczekiwany na
wejściu czujnikowym
TRYB BINARNY: Beznapięciowy
styk zwierny/rozwierny do pola
MASA (prąd pomiarowy <5mA)
TRYB PRĄDOWY: czujniki
ciśnienia/podciśnienia z wyjściem
4..20mA
Maksymalne robocze napięcie podawane na
wejście ogranicza ochrona przepięciowa wejść
diodami transil 600W na poziomie +33V
(24V AC)
Ilość wejść czujników
TRYB BINARNY: 10
TRYB PRĄDOWY: 5
G - Górne (5), D - Dolne (5)
Czujniki 4..20mA wejścia G1..G5
®
[email protected]
www.awamed.pl
tel. 91 48 76 849
Instrukcja użytkowania Sygnalizatora Braku Gazów
4
OPIS TECHNICZNY STEROWNIKA SBGv3 (firmware 1.04)
• Obsługuje 1..10 czujników „stykowych” lub 1..5 czujników ciśnienia
analogowych z wyjściem prądowym 4..20mA (dwu- lub trzyp r z e w o d o w y m i ) . Tr y b p r a c y z c z u j n i k a m i „ s t y k o w y m i ”
(dwuprzewodowy) jest całkowicie zgodny z poprzednią wersją
sygnalizatora v2.X. Obecna wersja v3.X umożliwia pracę w trybie
mieszanym czujników stykowych i analogowych. Użycie wejścia G1
przejmuje sterowanie diodami LED dla kanału 1. Sygnał z wejścia D1
wtedy jest dostępny tylko w trybie binarnym jako dodatkowy sygnał do
wykorzystania w odczycie zdalnym przez MODBUS RTU (interfejs
RS485 z użyciem karty sieciowej A485 i AEX3) np. do sygnalizacji
stanu zaworu, czujnika otwarcia drzwi itd.
• Sygnalizator mierzy do 5-ciu gazów. Powiązanie numeracji wejść z
grupami lampek LED (grupa LED rys.1) pokazano na rysunku
klawiatury foliowej (rys. 2).
1
2
MGM
MedGAS Monitor
G1/D1
G2/D2
G3/D3
G4/D4
G5/D5
TEST
®
www.awamed.pl
• Ustawianie parametrów pracy jest możliwe tylko poprzez interfejs MODBUS z komputera PC przejściówką USB- RS485
(UWAGA! Do przeprowadzenia programowania do modułu musi zostać podłączona karta sieciowa A485 w gniazdo BMS
na listwie AEX3 – wyposażonej w 3 złącza MicroMatch (czerwone–taśmowe)). Po zaprogramowaniu parametrów
sygnalizatora nie wymaga się tej karty sieciowej do pracy, jeśli nie użyto czujnika analogowego.
• Może współpracować z listwą AEX (v1 i v2) tylko wejścia skonfigurowane w tryb BINARNY lub AEX3, wejścia
skonfigurowane oba tryby BINARNE i PRĄDOWE.
• Praca w sieci BMS ( MODBUS RTU ) poprzez izolowany interfejs RS485 (karta A485v1).
• Praca w trybie SLAVE lub CLONE (izolowany interfejs RS485) w sieci ABUS (Awamed Bus).
• Możliwość pracy w obu trybach komunikacyjnych na raz po zainstalowaniu dwóch kart sieciowych A485 ( BMS + ABUS )
w module AEX3.
• Sterowanie zdalnie przekaźnikami ALARM (10 kanałów + 1 zbiorczy) modułu zainstalowanego na sieci ABUS po RS485.
•Wejścia odporne na zwarcia oraz podanie napięcia 24V DC.
• Wejście zasilające odporne na odwrotne podanie zasilania.
• Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem zasilania poprzez odłączenie całkowite w zakresie 30..39V DC z
automatycznym powrotem do pracy po podaniu napięcia poniżej 30V.
FUNKCJE KLAWISZY ORAZ LAMPEK LED
• Przycisk (symbol głośnika), podczas alarmu „wycisza” dźwięk sygnalizatora na zaprogramowany czas (fabrycznie
ustawiono czas 15 minut). Włączenie sygnału dźwiękowego po odliczeniu tego czasu nastąpi automatycznie, jeśli sytuacja
alarmowa dalej trwa. Jeśli w trakcie wyciszenia pojawi się nowy alarm nastąpi włączenie sygnału dźwiękowego. Usunięcie
przyczyny alarmów powoduje powrót do normalnej pracy i wyłączenie dźwięku alarmu.
Każde wciśnięcie przycisku wyciszenia ustawia czas na zaprogramowany czas wyciszenia, zatem jest możliwe
przedłużenie podtrzymania wyciszenia bez oczekiwania na ponowny sygnał dźwiękowy.
• Wyciszenie może być wyzwolone zarówno z jednostki [SLAVE] jak i z wszystkich jednostek podrzędnych [CLONE]. Sygnał
wyciszenia zostanie przekazany do wszystkich połączonych modułów siecią ABUS w danym oczku sieci. Naciśnięcie
przycisku podczas gdy nie ma aktywnego alarmu jest dozwolone w celu testu przycisku i jest każdorazowo sygnalizowane
sygnałem dźwiękowym dopóki przycisk nie zostanie zwolniony.
®
[email protected]
www.awamed.pl
tel. 91 48 76 849
Instrukcja użytkowania Sygnalizatora Braku Gazów
5
• Przycisk (napis TEST) to test lampek LED zarówno od strony czołowej sygnalizatora, wszystkich segmentów
dwucyfrowego serwisowego wyświetlacza LED, lampek LED na listwie AEX3 oraz sygnału z sygnalizatora dźwiękowego.
Test jest lokalny i nie jest transmitowany do innych modułów w sieci ABUS (dotyczy to zarówno SLAVE jak i CLONE).
Każde naciśnięcie przycisku uruchamia procedurę testową na okres 3 sekund. Zapalą się wszystkie możliwe lampki we
wszystkich kolorach jednocześnie, nawet te dla których nie zaprogramowano czujników (konfiguracja wejścia =
OFF/BRAK).
TEST
Stan diody LED gazu
Opis stanu
Świeci na zielono
Brak alarmu dla tego gazu
Mruga na czerwono
Alarm, z wejścia D (D1..D5) tryb BINARNY lub G
(G1..G5) w trybie prądowym przekroczenie ATL
Mruga na żółto
Alarm, z wejścia G (G1..G5) tryb BINARNY lub G
(G1..G5) w trybie prądowym przekroczenie ATH
Stany listwy AEX3
dane wejście
Opis stanu
Nie świeci
Wejście nie używane/nie skonfigurowane
Świeci na zielono
Wejście skonfigurowane jako prądowe (4-20mA)
Mruga na zielono
Awaria czujnika prądowego (4..20mA), sygnał
nieprawidłowy przerwa lub prąd <4mA lub >20mA
Świeci na czerwono
Wejście skonfigurowane jako BINEARNE (styk)
RODZAJE ALARMÓW
Podłączenie sygnalizatora do instalacji rurociągowej powinno zapewniać następujące alarmy:
ALARM EKSPLOATACYJNY
• Przełączenie z głównego na pomocnicze źródło zasilania z butli.
• Spadek ciśnienia do minimum w którymkolwiek źródle zasilania.
• Nieprawidłowe działanie sprężarek powietrznych.
• Nieprawidłowe działanie systemu próżni.
AWARYJNE ALARMY KLINICZNE
• Ciśnienie w rurociągu poniżej dowolnego strefowego zaworu odcinającego zmienia się o więcej niż ± 20 % w
stosunku do nominalnego ciśnienia dystrybucyjnego.
• Ciśnienie absolutne w rurociągu do próżni, mierzone powyżej strefowego zaworu odcinającego, wzrośnie powyżej
wartości 66 kPa.
AWARYJNE ALARMY EKSPLOATACYJNE
• W przypadku jednostopniowego rurociągowego systemu dystrybucyjnego poniżej dowolnego sieciowego reduktora
odcinającego ciśnienia zmienia się o więcej niż ± 20 % w stosunku do nominalnego ciśnienia dystrybucyjnego.
• W przypadku dwustopniowego rurociągowego systemu dystrybucyjnego poniżej dowolnego sieciowego reduktora
odcinającego ciśnienia zmienia się o więcej niż ± 20 % w stosunku do nominalnego ciśnienia dystrybucyjnego.
• Ciśnienie absolutne w rurociągu do próżni, mierzone powyżej strefowego zaworu
odcinającego, wzrośnie powyżej wartości 44 kPa.
SYGNAŁY INFORMACYJNE
• Wskazujący normalny stan gazów w instalacji.
®
[email protected]
www.awamed.pl
tel. 91 48 76 849
Instrukcja użytkowania Sygnalizatora Braku Gazów
6
WYMIANA OPISU GAZÓW
Wymiana opisu gazów wymaga zdemontowania płyty sterownika z obudowy. Wykręcenie prawej górnej śruby M2 i
wsunięcie wydrukowanego i wcześniej wyciętego opisu w szczelinę pod metalową maską na której naklejona jest
klawiatura foliowa (trzymać za pasek niezadrukowany i wypoziomować po wsunięciu w okienku). Następnie wykonać
montaż sterownika w odwrotnej kolejności jak przy rozbieraniu. Rozmiar i odpowiedni wzornik do wypełnienia i wydruku.
42,2 mm
36,9 mm
TLEN
TLEN
POWIETRZE
POWIETRZE
PRÓŻNIA
PRÓŻNIA
PODTLENEK
AZOTU
PODTLENEK
AZOTU
ELEMENTY SYSTEMU POŁĄCZEŃ
• Elektronika sygnalizatora SBG3 bez klawiatury foliowej (rys. poniżej) widok front i tył.
®
[email protected]
www.awamed.pl
tel. 91 48 76 849
Instrukcja użytkowania Sygnalizatora Braku Gazów
7
• Listwa przyłączeniowa AEX3 (rys. poniżej) – widok bez złączy samozaciskowych i w lekko pomniejszonej skali, złącza
micromatch (czerwone) posiadają ochronne beżowe zaślepki montażowe, które nie są potrzebne do pracy i mogą być
usunięte.
• Karta sieciowa A485v1 (rys. po prawej) skala 2:1.
• AMGM-PV1: Puszka montażowa niska 81.5 x
81.5 x 25.5 (rys. poniżej).
• AMGM-PV3: Puszka montażowa wysoka 81.5 x
81.5 x 40.0
• 3 rodzaje łączeniowych przewodów taśmowych o ilości żył 6,
8, 10 nazwane K6,K8,K10 (czerwone złącza micro-match o
rastrze 1.27mm) przewody 10 podają sygnały do obu RS485
(ABUS i BMS). Podobnie gniazda na SBG3 i AEX3 posiadają
symbole K6, K8 i K10.
SPOSOBY MONTAŻU OBUDOWY ELEKTRONIKI SBG3
• Puszka NISKA lub specjalna maskownica PCV dla montażu
bezpośrednio w drzwi szafki.
• Puszka NISKA - wersja bez karty sieciowej, podłączenia
przewodami taśmowymi.
• Puszka NISKA - podłączenia przewodami taśmowymi, karty
sieciowe w module AEX3.
• Puszka WYSOKA - wersja CLONE z kartą sieciową (widok
CLONE od tyłu, puszka pokazana jako lekko przezroczysta a
karta sieciowa dla odróżnienia na niebiesko).
®
[email protected]
www.awamed.pl
tel. 91 48 76 849
Instrukcja użytkowania Sygnalizatora Braku Gazów
8
CLONE - AKTYWACJA I ŁĄCZENIE MODUŁÓW SBG3 i A485
MONTAŻ
W celu uzyskania modułu CLONE należy do elektroniki SBG3 od tyłu wpiąć kartę sieciową A485 zgodnie z rysunkiem
poniżej (połączeń dokonujemy przy wyłączonym zasilaniu). Widok przedstawia kartę sieciową na niebiesko, fioletowa
strzałka pokazuje kierunek montażu, pomarańczowa otwór w który ma być wciśnięty plastikowy kołek montażowy swoim
plastikowym zatrzaskiem a czerwona strzałka wskazuje wkręcenia śruby M3x10. Nie wolno montować karty sieciowej
innymi sposobami (lub odwrotnie czyli zatrzaskiwać słupek w kartę sieciową) aby nie uszkodzić śrubą płytki SBG3.
Dodatkowo słupek jest w strefie izolacji obwodów sieciowych karty dlatego jest dostarczany już wkręcony w kartę
sieciową, aby uniknąć sytuacji zagrożenia.
Demontaż A485 z CLONE:
Wyłączyć zasilanie. Bezwzględnie wymagane jest
wykręcenie śruby M3 a następnie wyjęcie karty
sieciowej w kierunku odwrotnym niż strzałka fioletowa
oraz pozostawienia plastikowego kołka w elektronice
SBG3 (dalszy demontaż słupka wymagałby odkręcenia
śrub montażowych blachy czołowej i zwolnienia blokady
zatrzaskowej słupka od drugiej strony płyty MGM3 a
następnie montażu śrub w odwrotnej kolejności).
Przełączanie trybu SLAVE lub CLONE: przy włączonym
zasilaniu modułu SBG3 , wcisnąć i trzymać przez około
3s klawisz serwisowy z tyłu PCB obok wyświetlaczy.
Wywołanie ponownie tej procedury ustawi tryb SLAVE.
Sygnalizacja wybranego trybu na wyświetlaczu:
• symbol ‘c’ tryb CLONE (małe c),
• symbol ‘- -‘ tryb SLAVE (dwie kreski poziome).
SCHEMAT ELEKTRYCZNY PODŁĄCZENIA
Taśma 6-PIN
Taśma 8-PIN
Taśma 10-PIN
UTP
UTP
8-PIN
6-PIN
10-PIN
24V *
Karta
sieciowa
Listwa przyłączeniowa
*
Szyna
uziemniająca
Karta sieciowa*
UTP
A485
A
A485
UTP
B
SBG3 (CLONE 3)
(zewnętrzny 3)
UTP
UTP
Skrzynka Zaworowo-Kontrolna
UTP
UTP
24V *
*
24V
8-PIN
UTP
UTP
Karta sieciowa*
6-PIN1
(wbudowanyna drzwiczkach
skrzynki zaworowo kontrolnej)
10-PIN
SBG3
Karta sieciowa*
A
A
Zasilanie 24 V
A485
A485
B
Uziemnienie
SBG3 (CLONE)
(zewnętrzny 1)
SBG3 (CLONE 2)
(zewnętrzny 2)
* wyposażenie dodatkowe
®
[email protected]
www.awamed.pl
tel. 91 48 76 849
Instrukcja użytkowania Sygnalizatora Braku Gazów
9
TYPOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ SBG3 DO AEX3 WRAZ Z KARTAMI A485
• Schemat zawiera przykład dwuprzewodowego podłączenia czujnika 4..20mA do jednego z wejść G1..G5.
Podłączanie do innych wejść G1..G5 pomiarowych jest analogiczne jak w tym przykładzie G1.
• Strzałki FIOLETOWE wskazują miejsce i kierunek zatrzaskiwania kart sieciowych A485. Wszelkie uwagi montażowe
są analogiczne jak opisano w dziale (CLONE – aktywacja i łączenie modułów SBG3 i A485). Należy zwrócić uwagę na
sygnalizację skonfigurowanego wejścia jako PRĄDOWE – LED ZIELONY.
• Strzałki SZARE wskazują kierunek łączenia przewodów taśmowych do SBG3.
• Przykład podłączenia czujników stykowych (presostaty) ciśnienia wysokiego (G3) i niskiego (D3), gdzie poprawnie
skonfigurowane wejścia sygnalizują wskazane diody czerwone. Analogicznie łączymy do pozostałych wejść
pomiarowych, uprzednio je konfigurując do pracy z danym typem czujnika.
Strzałki ŻÓŁTE wskazują kierunek montażu wtyczek i przewodów RS485 odpowiednio dla BMS i ABUS (moduły
CLONE).
MGM3-K10
MGM3-K6
Q
Czujnik ciśnienia z
wyjściem 4.20mA
(tryb PRĄDOWY)
Q
Czujniki stykowe (tryb BINARNY)
Wysokiego (Górne)
V
Niskiego (Dolne)
V
MGM3-K8
Q
24V
®
[email protected]
www.awamed.pl
tel. 91 48 76 849
Instrukcja użytkowania Sygnalizatora Braku Gazów
ŁĄCZENIE PRZEWODÓW TAŚMOWYCH
• Przewody taśmowe posiadają wtyki z wypustem
prowadzącym i określającym kierunek wkładania w
gniazda na płytkach SBG3, AEX3 i A485 (rys1). Przewody
należy łączyć ostrożnie chwytając po bokach, bez użycia
narzędzi.
• Rysunek 2 przestawia widok gniazda z wycięciem (po
lewej) w który ma trafić wypust wtyczki.
• System SBG3 wymaga łączenia przewodów ‘K6’ i ‘K8’
zawsze a ‘K10’ jedynie jeśli jest używana jakakolwiek karta
sieciowa na listwie AEX3.
10
1
2
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! niewłaściwa konfiguracja lub podłączenie może spowodować niewłaściwe działanie prowadzące do
uszkodzenia urządzenia lub wypadku. Przestrzegać zaleceń z instrukcji!
• Należy unikać stosowania urządzenia w miejscach charakteryzujących się dużymi wahaniami temperatury, narażonych
na kondensację pary wodnej lub oblodzenie bez umieszczenia go w dodatkowej obudowie. Ponadto nie należy dopuszczać
do narażenia na bezpośrednie działanie silnego promieniowania słonecznego
UWAGA! Do zasilania SBG3 należy wykorzystywać wyłącznie zasilacze zgodne z normą PN-EN 60601-1-2:2007
lub inną określającą dla elektrycznych urządzeń medycznych zasady bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów
funkcjonalnych w szczególności kompatybilności elektromagnetycznej. Zasilacz nie jest dostarczany wraz z
sygnalizatorem. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zasilaczy innych niż zgodne z
powyższymi wymaganiami.
• Chronić przewody taśmowe do podłączenia modułu AEX, przed przetarciem (zabezpieczyć przepust/otwór metalowy w
skrzynce) oraz mocować je trwale wewnątrz skrzynki montażowej do ścianek (opaski samozaciskowe lub uchwyty
samoprzylepne). Instalacja urządzenia powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel.
• Należy uwzględnić wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.
• Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów lub podzespołów wymagających konserwacji, regulacji lub innych
czynności obsługi technicznej do wykonywania przez użytkownika urządzenia. Wszelkie czynności tego typu, a przede
wszystkim naprawy powinny być wykonywane przez producenta. Jakiekolwiek próby naprawy lub modyfikacji urządzenia
podejmowane przez użytkownika mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na pracę urządzenia lub uniemożliwić jego
działanie, a poza tym skutkują utratą uprawnień gwarancyjnych.
• W czasie prac przy zaciskach urządzenia należy wyłączyć zasilanie i zachować ostrożność.
• Jeżeli prawdopodobne jest wystąpienie zakłóceń w sieci zasilającej, należy zastosować zasilacz lub linię zasilającą,
wyposażoną w elementy ochronne łączące funkcje filtrowania, tłumienia oraz ochrony przed przepięciami i krótkimi
impulsami zakłócającymi.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania urządzenia, nie utrzymywania
we właściwym stanie technicznym oraz użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem.
• Nie używać urządzenia w strefach zagrożonych bezpośrednio nadmiernymi wstrząsami, wibracjami, pyłem, wilgocią,
korozyjnymi gazami i olejami lub w środowisku agresywnym chemicznie
UWAGA! Sygnalizatory należy montować w miejscach widocznych dla przeszkolonego personelu technicznego,
zapewniając dostęp do sterowania urządzeniami tylko osobom uprawionym.
®
[email protected]
www.awamed.pl
tel. 91 48 76 849
Instrukcja użytkowania Sygnalizatora Braku Gazów
11
WYTYCZNE DO PODŁĄCZENIA SBG do BMS
Parametry sterownika SBG3 dostępne przez MODBUS-RTU (MEMORY MAP)
Numeracja WEJŚĆ 1-G1 / 2-D1 / 3-G2 / 4-D2 / 5-G3 / 6-D3 / 7-G4 / 8-D4 / 9-G5 / 10-D5
Wejścia D1 .. D5 – są tylko zwierne do MASY, dozwolone są tylko czujniki ciśnienia z jedną granicą =0 np. (0 .. 16 )
bar , ( 0..100 ) psi, lub podciśnienia również z jedną granicą na 0 np. ( -1 .. 0 ) inaczej nie jest możliwe obliczanie skali
(0 .. max ). Wzór na obliczanie fizycznej wartości [bar]
Przykład:SCL = 160, VAL = 923, P = (160 * 923 ) /10000 = 14,768 bar
Pole - opis
(R)ead
(W)rite
(M)em
Komentarz/wartości/zakresy
(UWAGA! wszystkie rejestry unsigned int - 16 bit)
R
Dla CFG 3,4 zakres 0.. 1000 (*0.1%)
Dla CFG 1,2 zakres 1000 - aktywny, 0 - nie
Odczyt jako COIL (1 - aktywny, 0 - nie)
UWAGA! Wartości poza zakresem 0..4000
(4..20mA) są obcinane do tego zakresu i ustawiany
jest alarm jeśli przekroczenie zakresu jest ponad
1% in plus lub minus
Rejestr
numer
pole
0..9
VAL
Ciśnienie lub wartość wejścia
w procentach (0.1%) np. 123
oznacza 12.3%
10..19
SCL
Skala dla wejścia 1..10
20..29
TYP
30..39
CFG
Tryb pracy wejście 1..10
R/W/M
0 - brak
1 - binarne, styk zwierny NO (zwarcie = alarm)
2 - binarne, styk rozwierny NC (rozwarcie = alarm)
3 - prądowe 4..20mA ciśnieiowe (gaz)
4 - prądowe 4..20mA podciśnienie (VAC)
Dla 31, 33, 35, 37, 39 zakres tylko 0..2 (wej. BIN)
OPCJONALNIE: Chronione hasłem z PASS (30s)
40..49
ATH
Alarm Treshold Hi (górny próg)
wejście 1..10
R/W/M
Próg alarmu górny (1..1000) (0.1%)
50..59
ATL
Alarm Treshold Lo (dolny próg)
wejście 1..10
R/W/M
Próg alarmu dolny (1..1000) (0.1%)
R/W/M
numer wg tabeli gazów AwaMed R/W/M
dla wejścia 1..10
Skala (0.1*bar) (czyli bar*10), przykłady:
- dla czujnika 0..16 bar, ustaw 160
- dla VAC (-1..0), ustaw 10, bez znaku
0 - nieznany, brak informacji
1 - (O2 ) tlen, (4..5) bar
2 - (N2O) podtlenek azotu, (4..5) bar
3 - (CO2 ) dwutlenek węgla, (4..5) bar
4 - (AIR) sprężone powietrze, (4..5) bar
5 - (VAC) próżnia, <=-0.4, typ. -0.8..-0.6
6 - (MOT) pow. do elektronarz. (7..10) bar
7 - (N2) azot do elektronarz. (7..10) bar
®
[email protected]
www.awamed.pl
tel. 91 48 76 849
Instrukcja użytkowania Sygnalizatora Braku Gazów
12
(R)ead
(W)rite
(M)em
Pole - opis
Komentarz/wartości/zakresy
(UWAGA! wszystkie rejestry unsigned int - 16 bit)
Rejestr
numer
pole
60..69
ALM
Alarm i stan wejściowy 1..10
Stan inny niż 0 - oznacza alarm
70..79
ADC
Wartość bezpośrednio z
przetwornika wejścia 1..10
80
BID
Identyfikator seryjny
budowy/instalacji
R/W/M
0..65535,0 - nieskonfigurowany
81
ADR
Slave address tego
sygnalizatora w sieci
R/W/M
Nasz adres w sieci MODBUS (1..247).
82
PAS
Hasło + odblokowanie zapisu
na czas w (s)
83
BUZ
Dźwięk alarmu - czas wyciszenia R/W/M
(buzzer)
84
MCP
Minimalny czas (s) pobudzenia
wejść do wywołania alarmu
R/W/M
Krótsze czasy trwania stanu alarmowego na wejściu,
nie będą rejestrowane w sygnalizatorze.
0 - funkcja nieaktywna
85
MCT
Max czas w (s) Trwania alarmu
po jego ustąpieniu fizycznie
R/W/M
Alarm jest podtrzymywany aby umożliwić odczyt
przez BMS, który czyta np. z okresem 1 minuta
0 - funkcja nieaktywna, alarm znika natychmiast
po ustaniu jego przyczyny.
86
STB
Stop bits
R/W/M
0 lub 1 = 8N1, 2 = 8N2
*dotyczy tylko BMS, (AWS/clony zawsze2 = 8N2)
87
REL
Relays/przekaźniki
R
Odczyt stanu z modułu przekaźnikowego na ABUS.
88
LED
Stan Ledów FRONT
- YL alarm (G1..G5)
- RD alarm (D1..D5)
- GN brak alarmu
(ATL<VAL<ATH)
R
89
CMD
Command/rozkaz
R
R
R/W
R/W
0 - brak alarmu, dla wejść prądowych - czujnik
pracuje w zakresie 4..20mA
1 - alarm Lo (dla wejść binarnych D1..5 oznacza
aktywne, dla wejść prądowych G1..5 sygnał poniżej
zakresu ATL, czujnik podaje poprawnie 4..20mA)
2 - alarm Hi (dla wejść binarnych oznacza aktywne,
dla wejść prądowych G1..G5 przekroczono zakres
ATH, czujnik podaje poprawnie 4..20mA),
3 - tylko dla czujników 4..20mA, error Lo - czujnik
uszkodzony podaje wartość niedozwoloną < 4mA
4 - tylko dla czujników 4..20mA, error Hi - czujnik
uszkodzony podaje wartość niezawodną >20mA
Zakres 0 .. 4095
0x00 - zapis zabroniony, czs upłynął
<300 - zapis dozwolony/czas odlicza się w (s)
Dozwolone tylko wartości z zakresu 15..60 (min).
Read daje zawsze 0, Write:
1 - wycisz alarm (CLONY-też)
2 - uruchom TEST key
3 - zapal ALARM LED na 5s
4 - zarejestruj sterownik
®
[email protected]
www.awamed.pl
tel. 91 48 76 849
Instrukcja użytkowania Sygnalizatora Braku Gazów
13
(R)ead
(W)rite
(M)em
Pole - opis
Komentarz/wartości/zakresy
(UWAGA! wszystkie rejestry unsigned int - 16 bit)
Rejestr
numer
pole
103
PDY
Rok produkcji
R/M
14 = 2014, 0 - użyto naklejki
104
PDM
Miesiąc produkcji
R/M
1..12, 0 - użyto naklejki
105
SNR
Serial nr
R/M
1..255,0 - użyto naklejki
106
FRM
Firmware
R/M
1..65535,0 - nie zaprogramowano
107
MOD
Model/version
R/M
1..65535,0 - model bazowy
108
ONL
Online
R
(miernik użycia zasobów procesora gdzie
80000=100%), odczyt tego pola jako
rejestr ONLINE
109
EWC
EEPROM Write Count
R
Ilość wykonywanych zapisów do pamięci EEPROM
(EEPROM dopuszcza 10 milionów), kontrola tego
rejestru umożliwia sprawdzenie czy było coś
zmieniane w konfiguracji sterownika.
Wszystkie parametry z atrybutem [W] – write/zapis są dostępne tylko do odczytu jeśli nie odblokowano hasłem
możliwości zapisu patrz rejestr 82 [PAS].
Rozszerzona tablica parametrów dotyczy ustawień serwisowych i dostępnych komend MODBUS.
OKABLOWANIE, TOPOLOGIA, PARAMETRY TRANSMISJI, MODUŁY SALVE-CLONE
• Zaleca się do połączeń RS485 ekranowanej skrętki UTP5e lub ekranowanego przewodu o przekroju żył od 0,22 do 0,64
mm2.
• Topologia magistrali (BUS) gdzie maksymalne odgałęzienia 30 cm.
• Ze względu na prędkość transmisji 9600 nie ma potrzeby używania terminatorów 120 ohm (zworka na płytce A485),
jest to tylko wersja do ew. innych prędkości. ZWORY nie używać – zdjąć.
• Zalecana maksymalna długość magistrali mniejsza niż 300m dla UTP5e i do 600 m dla średnic 0.64mm2.
• Pojedynczy odcinek sieci pomiędzy sygnalizatorami < 100m.
• Wymagane połączenia 3 przewodowe RS485 : A-A , B-B oraz GND-GND.
• Maksymalnie do 100 sygnalizatorów w jednej sieci (programowalne adresy z puli 1..247).
• Programowo skonfigurowane do pracy w trybie (9600 8N2) MODBUS RTU.
• Oczka sieci Awamed Bus ( ABUS ) jeden SLAVE i reszta CLON-y (przełączanie trybu SLAVE lub CLONE : wcisnąć i trzymać
3s klawisz serwisowy z tyłu PCB obok wyświetlaczy). Wywołanie ponownie tej procedury ustawi tryb SLAVE. Sygnalizacja
na wyświetlaczu : symbol „C” tryb pracy CLONE , symbol ‘ - -‘ SLAVE mode.
• Sieć BMS jest rozdzielona galwanicznie od sieci ABUS i nie wolno łączyć tych sieci ze sobą , dlatego zasilanie sterowników
w sieci BMS ( SLAVE – ów ) nie może być wspólne z zasilaniem w sieci ABUS ( CLONE-ów ).
• Topologia sieci BMS zawiera same moduły SLAVE ( MGM3 w tryb SLAVE )
®
[email protected]
www.awamed.pl
tel. 91 48 76 849
Instrukcja użytkowania Sygnalizatora Braku Gazów
14
CZUJNIKI
• Czujniki ciśnienia 4-20mA okablowanie 3-przwodowe (+U, sygnał G1..G5 i ekran na masę) zgodnie z ich instrukcją
(zależnie od producenta) lub dwuprzewodowe (+U ,sygnał na G1..G5) czyli bez ekranu.
• Brak obsługi czujników ciśnienia z protokołem HART.
• Możliwość obsługi czujników stykowych/presostatów i czujników 4-20mA jednocześnie.
• Maksymalnie można zainstalować 10 czujników (mieszanych również).
• Zasilanie dopuszczalne tylko +24V zalecane 3W na sygnalizator i 3W na każdy czujnik 4-20mA.
• Czujniki zaleca się klasy 1% dokładności (wtedy dokładność całego sterownika < 1.5%).
• Sygnalizacja na płycie AEX3 : LED zapalony wejście aktywne (skonfigurowane) czerwone (RED) – binarne ( styk ),
zielone (GREEN) – 4-20mA, zielone i mruga: czujnik 4-20 mA uszkodzony (prąd poza zakresem 4-20mA , również gdy
brak zasilania czujnika lub przerwa obwodu czujnika prądowego).
Opcje połączeń modułów SBG2, SBG3, AEX, AEX3, A485 (ABUS, BMS)
AEX
AEX3
ABUS
(CLONE)
(SLAVE)
A485+AEX3
BMS tylko
przez
A845+AEX3
ABUS
(CLONE)
(SLAVE)
A485 bez AEX3
SBG2
TAK
TAK
_
_
TAK
SBG3
TAK
TAK
TAK
TAK*
TAK*
Presostaty
bezpośrednio
bez AEX
Czujniki
4..20mA
z AEX3
TAK
TAK
_
TAK
_
TAK
12-24V
bez AEX
(* Jedno wyklucza drugie w obrębie tego samego modułu, CLON bez AEX nie może być podłączony do BMS, aczkolwiek
połączenie MGM3+AEX3+A485(BMS)+A485(ABUS) z modułami w takiej samej konfiguracji po sieci BMS oraz z
MGM3+A485(ABUS) czyli CLON-y w ilości do 128 sztuk w jednym oczku sieci SLAVE-CLONE-CLONE-CLONE… jest
dozwolone.)
UWAGA! Oprogramowanie MODBUS-MGM jest rozwijane na bieżąco i powyższa instrukcja dotyczy wersji SBG3.
Niektóre parametry mogą ulec zmianie w następnych wersjach.
®
AWAMED Medizintechnik Arkadiusz Warzyński
Dział Handlowy TEL. 91 4876849 |
ul. Zeusa 1; 72-006 Mierzyn; www.awamed.pl
© AwaMed Medizintechnik 2015
Edycja druga - 10.04.2015
13
lat
doświadczenia
20osób
w zespole
[email protected]
www.awamed.pl
50
instalacji rocznie
200
produktów
tel. 91 48 76 849
Download