Instrukcja użytkownika licznika energii prądu

advertisement
CONVERT SP. Z O.O.
MK-SH-DC
M30400
LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
© CIRCUTOR S.A.
© CONVERT Sp. z o.o.
2013-07-12
Zawartość
Dane techniczne: ..................................................................................................................................... 2
Wprowadzenie ........................................................................................................................................ 3
Bezpieczeństwo ....................................................................................................................................... 3
Wyświetlacz ............................................................................................................................................. 4
Funkcje klawiatury................................................................................................................................... 5
Programowanie ....................................................................................................................................... 5
Wymiary i dane mechaniczne ................................................................................................................. 8
Schemat połączeń.................................................................................................................................... 8
Dane techniczne:
Zasilanie
Wartość nominalna: 115Vac lub 230Vac (+/- 10%)
Częstotliwość: 40 do 70 Hz
Obciążenie: 4VA
Obwód pomiarowy
Pomiar poprzez mikrokontroler
Częstość odświeżania: co odczyt
Dokładność pomiaru napięcia: +/- 0,5% zakresu +/- 1 cyfra
Dokładność pomiaru prądu: +/- 0,5% zakresu +/- 1 cyfra
Dokładność pomiaru mocy: +/- 1% zakresu +/- 1 cyfra
Wyświetlacz
Wyświetlacz: 4 cyfry, siedmiosegmentowy
Kolor: czerwony, wysokowydajny
Diody pomocnicze: 4
Warunki środowiskowe
Temperatura składowania: -40°C .. +70°C
Temperatura pracy: 0°C .. +65°C
Wyjście impulsowe:
Typ wyjścia: tranzystor optoizolowany
Czas trwania impulsu: 240 ms
Izolacja: 500 Vdc (10^10 Ohm)
Normy powiązane:
IEC 1010, IEC 348, IEC 664, EN 50081-1, EN 50082-1, IEC/EN 62053-31
2
Wprowadzenie
MK-SH-DC jest licznikiem energii prądu stałego zaprojektowanym tak, by
w małym urządzeniu zaoferować cały szereg możliwości.
Urządzenie ma dwa wejścia: jedno mierzy napięcie do 800 Vdc, zaś drugie
służy do pomiaru natężenia prądu stałego poprzez bocznik .../60mV. Na bazie
tych dwu wartości urządzenie wylicza moc w danej chwili, a poprzez ich
całkowanie - wylicza energię.
Urządzenie ma także w pełni konfigurowalne wyjście impulsowe
W przypadku wyłączenia zasilania, licznik przechowuje w swej pamięci
wewnętrznej naliczoną energię oraz minimalne i maksymalne wartości
mierzonych parametrów. Ponieważ urządzenie nie wymaga baterii
podtrzymującej, system jest bezobsługowy.
Bezpieczeństwo
Urządzenie to zostało zaprojektowane i sprawdzone zgodnie z wymogami
Normy Bezpieczeństwa Elektrycznego EN 61010
Symbol wykrzyknika w trójkącie wskazuje na informacje, z którymi
należy się zapoznać dla bezpiecznego użytkowania urządzenia.
UWAGA!
Symbol wykrzyknika w trójkącie w połączeniu ze
słowem "UWAGA" wskazuje na sytuacje bądź działania
grożące odniesieniem obrażeń lub uszkodzeniem sprzętu.
-------------------------------------------------------------------------
UWAGA!
•
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać dokładnie
i zrozumieć instrukcje zawarte w tym dokumencie
•
Dokument ten należy zachować do późniejszego użytku
•
Urządzenie wolno stosować jedynie do celów i w warunkach do jakich je
zaprojektowano
•
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjny, napraw
czy zmiany podłączenia przewodów należy odłączyć zasilanie.
•
Nie wolno użytkować urządzenia w przypadku występowania problemów z
działaniem, zabezpieczeniem bądź izolacją.
3
Wyświetlacz
Licznik MK-SH-DC wyświetla
wszystkie parametry z użyciem
sześciu stron
Napięcie
Zakres wyświetlacza -800 V ... +800 V
Natężenie prądu
Zakres -999 A ... +9999 A
Moc
Wartość mocy jest wyświetlana w kW z
automatycznym optymalnym ustawieniem punktu
dziesiętnego
Zakres -999 kW ... 9999 kW
Jeśli napięcie ma wartość ujemną, wyświetlany
jest napis <ERROR>
Energia jest wyświetlana z użyciem trzech liczników
Licznik A: od 0 do 999 Wh
Licznik B: od 0 do 999 kWh
Licznik C: od 0 do 999 MWh
Przykład: Jeśli wartości liczników wynoszą A: 293, B: 100, C: 48, to
całkowita wartość dostarczanych Wh wynosi 48,100,293 Wh.
Jeśli w przypadku gdy licznik wyświetla jakąś wartość, diody
oznaczające liczniki o większych jednostkach pulsują, oznacza to, że
ich wartość jest różna od zera.
Jeśli moc ma wartość ujemną, urządzenie nie sumuje energii ani nie
generuje impulsów.
4
Funkcje klawiatury
Następna strona:
Możemy się poruszać pomiędzy różnymi stronami, jak również wykonywać
różne działania.
Wyświetlenie wartości maksymalnej i minimalnej wielkości
elektrycznej odpowiadającej danej stronie (dotyczy stron
informujących o wartości napięcia, natężenia prądu i mocy).
Naciskając oba klawisze, możemy wyzerować wartości maksymalne i
minimalne, liczniki energii oraz wejść do menu konfiguracji
urządzenia.
Programowanie
Naciskając oba przyciski, wchodzimy w tryb konfiguracji i
zerowani
Nawigacja:
---------<strzałka góra-dół> Przemieszczanie się pomiędzy opcjami (góra-dół)
i zmiana ich wartości
<S> Przesuwanie się w prawo między pozycjami oraz wybór opcji
Wprowadzanie wartości:
---------------------
Aby wybrać cyfrę do zmiany, naciśnij <S>
Aby zmienić wartość wybranej cyfry, naciskaj
<strzałka góra-dół>
5
Zerowanie wartości maksymalnej i minimalnej
Zerowanie liczników energii
Przy uruchomionej blokadzie liczników energii, ta opcja nie
będzie wyświetlana.
Strona startowa: zostaje wyświetlona przy
podłączaniu urządzenia:
1 (Napięcie)
2 (Natężenie prądu)
3 (Moc)
4 (Energia Wh)
5 (Energia kWh)
6 (Energia MWh)
Wyłączanie wyświetlacza (opcja energooszczędna)
Przy uruchomieniu opcji energooszczędnej, po
upływie pięciu minut bez naciskania żadnych
przycisków, wyświetlacz zostaje wyłączony. Jedna
dioda wciąż pulsuje, informując, że urządzenie
pracuje.
Połączenie bocznika
<POS>: do bieguna dodatniego.
<NEG>: do bieguna ujemnego
Przekłądnia bocznika
Wybór przekłądni bocznika (.../60 mV) użytej
do pomiaru prądu.
Punkt dziesiętny
Wybór umiejscowienia punktu dziesiętnego w
momencie
wyświetlania
wartości
natężenia
prądu.
Wyjście
<RATE>:
<ALRM>:
<NONE>:
impulsowe - alarm
Wyjście impulsów energii włączone
Impulsy alarmowe włączone
Wyjście wyłączone
Blokada zerowania liczników energii
<YES>: Nie można wyzerować liczników energii
<NO>: Wyzerowanie liczników energii jest możliwe
Hasło
<YES>: Należy wprowadzić czterocyfrowe hasło.
Gdy następnym razem będziemy wchodzić do menu
konfiguracji, urządzenie zażąda podania hasła.
<NO>: Hasło wyłączone.
6
Ciąg dalszy programowania Wyjścia impulsowego
Brak
Wyjście wyłączone
/
Alarmu
Wyjście impulsowe
W momencie włączania tej opcji, urządzenie poprosi o
podanie stałej impulsowania, tj. liczby Wh przypadającej
na jeden impuls.Programowanie tej wartości wykonujemy w
trzech
krokach:
Najpierw
wprowadzamy
wartość
Wh,
następnie wartość kWh i wreszcie wartość MWh.
Typ alarmu
Wybierz typ pomiaru, który ma być powiązany
z alarmem: <U> (Napięcie), <A> (Natężenie
prądu), <POT> (Moc) lub <ENRG> (Energia).
Górny próg alarmu
Wartość górnego progu,
czenie uruchamia alarm.*
którego
przekro-
Alarm związany z energią: programowanie tej wartości
wykonujmy w trzech krokach: najpierw wprowadzamy
wartość Wh, następnie wartość kWh i wreszcie wartość
MWh.
Dolny próg alarmu
Wartość dolnego progu,
czenie uruchamia alarm.*
którego
przekro-
Alarm związany z energią: programowanie tej wartości
wykonujmy w trzech krokach: najpierw wprowadzamy
wartość Wh, następnie wartość kWh i wreszcie wartość
MWh.
Opóźnienie załączenia
Opóźnienie (liczone w sekundach) załączenia
alarmu od momentu inicjacji.
Opóźnienie odłączenia
Opóźnienie (liczone w sekundach) odłączenia
alarmu od momentu inicjacji.
Histereza
Ustawienie różnicy pomiędzy punktami załączenia i odłączenia alarmu *.
Alarm związany z energią: programowanie tej wartości
wykonujmy w trzech krokach: najpierw wprowadzamy
wartość Wh, następnie wartość kWh i wreszcie wartość
MWh.
Opcja blokady
Określa, czy po uruchomieniu alarmu jego
przekaźnik ma pozostać właczony także gdy,
gdy stan generujący alarm już zaniknął.
Zabezpieczenia w przypadku awarii
Należy wybrać jedną z dwóch opcji
przekaźnika: z zabezpieczeniem w
awarii zasilania <YES> lub bez <NO>.
trybu
razie
*) Wartość ustawiamy w 3 krokach:
1. Wybieramy typ alarmu klawiszem
a następnie naciskamy
2. Ustawiamy wartość alarmu i naciskamy
3.(Moc) Wybieramy położenie punktu dziesiętnego za pomocą klawisza
7
Wymiary i dane mechaniczne
Wymiary: 36 x 85 x 63,8 mm
Waga: 170 gr
Materiał obudowy:
ABS samogasnący
Kolor obudowy: RAL 7035
Przód: IP54
Schemat połączeń
Połączenie bocznika do
bieguna ujemnego
Połączenie bocznika
do bieguna dodatniego
Wyjście
impulsowe
Dlugość impulsu:
240 ms
Umax: 35V
Imax: 50mA
Zakres napięcia:
+/- 800 Vdc
*zwarte
Wewnętrznie
V
Zasilanie
pomocnicze
8
Download