I - Serwis Informacyjny WSJO

advertisement
Wybrana literatura polskojęzyczna dla historii Niemiec i krajów niemieckich.
I.
Auerbach, Loren, Wikingowie i Germanie: sagi ludów północy, „Amber”, Warszawa 1998, s.
143.
Kasprzycka, Maria, Goci na ziemi Warmii i Mazur, Towarzystwo Wspierania Badań nad
Dziedzictwem Kulturowym Europy, Warszawa 2002, s. 77.
Lapis, Bohdan, Rex utilis, kryteria oceny władców germańskich we wczesnym średniowieczu
(od połowy V do początku VIII wieku), Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, Poznań 1986.
Leciejewicz, Lech, Normanowie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, s. 210.
Mączyńska, Magdalena, Wędrówki ludów, historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Wydaw.
Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 1996, s. 326.
Piekarczyk, Stanisław, Barbarzyńcy i chrześcijaństwo, konfrontacje społecznych postaw i
wzorców u Germanów, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa 1968, s. 410.
Strzelczyk, Jerzy, Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym
średniowieczu, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 1976, s. 302.
Strzelczyk, Jerzy, Goci – rzeczywistość i legenda, Państ. Instytut Wydawniczy, Warszawa
1984, s. 460.
Wilczyński, Marek, Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e., studium
historyczno-prosopograficzne, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków
2001.
Strzelczyk, Jerzy, Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Państ. Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1992, s. 391.
Wilczyński, Marek, Zagraniczna i wewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów,
Wydaw. Naukowe WSP, Kraków 1994, s. 264
Zwolski, Edward, Kasjodor i Jordanes – Historia gocka czyli Scytyjska Europa, Wydaw. TN
KUL, Lublin 1984, s. 171.
II.
Bloch, Marc, Społeczeństwo feudalne, Państ. Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 745.
Brown, R. Allen, Historia Normanów, „Bellona”; „Marabut”, Warsdzawa-Gdańsk 2003, s.
166.
Faber, Gustav, Merowingowie i Karolingowie, Państ. Instytut Wydaw, Warszawa 1994, s.
246.
Fałkowski, Wojciech, Potestas regia : władza i polityka w królestwie zachodniofrankijskim na
przełomie IX i X wieku, „Neriton”, Warszawa 1999, s. 206.
Fischer-Fabian, S, Karol Wielki, Świat Książki – Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media,
Warszawa 2002, s. 270.
Gaca, Andrzej, Kamińska Krystyna, Państwo feudalne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i
Kierownictwa „Dom Organizatora”, Warszawa 1994, s. 253.
Kula, Witold, Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1983,
s. 269.
Lapis, Bohdan, Rex utilis, kryteria oceny władców germańskich we wczesnym średniowieczu
(od połowy V do początku VIII wieku), Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, Poznań 1986.
Riché, Pierre, Karolingowie, ród który stworzył Europę, Volumen, Niezależna Oficyna
Wydaw, Warszawa 1997, s. 393.
Riché, Pierre, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Państ. Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1979, s. 302.
Rozenkranz Edwin, opr., Prawo salickie, Uniwersytet Gdański. Wydział Prawa i
Administracji, Gdańsk 1990, s. 53.
Strzelczyk, Jerzy, Słowianie połabscy, Poznań : Wydaw. Poznańskie, Poznań 2002, s. 95.
III.
Brown, R. Allen, Historia Normanów, „Bellona”; „Marabut”, Warszawa-Gdańsk 2003, s.
166.
Strzelczyk, Jerzy, Otton III, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000, s. 258.
Strzelczyk, Jerzy, Słowianie połabscy, Wydaw. Poznańskie, Poznań 2002, s. 95.
Widajewicz Józef, Polska i Niemcy w dobie panowania Mieszka I, Wyd. Tow. Nauk. KUL,
Lublin 1953, s. 114.
IV.
Brown, R. Allen, Historia Normanów, „Bellona”; „Marabut”, Warszawa-Gdańsk 2003, s.
166.
Michałek, Andrzej, Wyprawy Krzyżowe. Normanowie, Warszawa 2002, s. 532.
Wies, Ernst Wilhelm, Cesarz Henryk IV, Canossa i walka i panowanie nad światem, tłum.
Paweł Kaczorowski, Warszawa 2000, s. 324.
V.
Boras Zygmunt, Książęta Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Poznańskie, 1978, s. 356.
Hauziński, Jerzy, W kręgu uniwersalizmu średniowiecznego „Sacrum Imperium Romanum”,
apogeum i załamanie niemieckiej polityki imperialnej w pierwszej połowie XIII wieku;
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk, 1988, s. 276.
Hauziński, Jerzy, Imperator „końca świata”: Fryderyk II Hohenstauf (1194-1250),
„Marpress”, Gdańsk 2000., s. 215.
Hauziński, Jerzy, Polityka orientalna Fryderyka II Hohenstaufa, Wydaw. Naukowe UAM,
Poznań 1978, s. 178.
Kracherowa, Nina, „Partyzant moralności”: [Fryderyk II], „Śląsk”, Katowice 1989, s. 331.
Michałek, Andrzej, Wyprawy krzyżowe : Normanowie, „Bellona”, Warszawa 2002, s. 352.
Strzelczyk, Jerzy, Brandenburgia, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 472.
Wies, Ernst Wilhelm, Fryderyk Barbarossa, mit i rzeczywistość
VI.
Barciak, Antoni, Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otokara II, studium z dziejów
czeskiej polityki zagranicznej w drugiej połowie XIII wieku, Katowice 1982.
Strzelczyk, Jerzy, Brandenburgia, Warszawa 1975, s. 472.
VII.
Elminowski, Jacek, Stosunki polityczne między Piastami a Luksemburgami i Wittelsbachami
w pierwszej połowie XIV wieku, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 120.
Maleczyńska, Ewa, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Książka i Wiedza, Warszawa 1959,
s. 551.
Nowak, Zenon, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411, TNT, Toruń
1964, s. 158.
Schildhauer, Johannes, Dzieje i kultura Hanzy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1995, s. 163.
Seibt, Ferdinand, Karol IV, cesarz w Europie 1346-1378, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1996, s. 484.
Strzelczyk, Jerzy, Brandenburgia, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 472.
VIII.
Arnold, Udo, Zakon krzyżacki, z Ziemi Świętej nad Bałtyk, Uniw. Mikołaja Kopernika, Wyd.
UMK, Toruń 1996. s. 319.
Biskup Marian, Gerard Labuda, Dzieje państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986.
Biskup Marian, Red., Inflanty w średniowieczu. Władztwa zakonu krzyżackiego i biskupów,
Wyd. UMK, Toruń 2002., s. 148.
Biskup Marian, Red., Śląsk i Pomorze w historii stosunków polsko-niemieckich w
średniowieczu, XII Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN
Historyków, 5-10 VI 1979 r, Olsztyn, red. Marian Biskup, Instytut Zachodni, Poznań
1987, s. 198.
Biskup Marian, Red., Ziemie północne Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w dobie
rozbiorowej 1772-1815, materiały z konferencji międzynarodowej odbytej w dniach 1114 maja 1995 r. w Toruniu, Toruń 1996, s. 131.
Biskup, Marian, Labuda Gerard, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach, gospodarka,
społeczeństwo, państwo, ideologia, Wydaw. Morskie, Gdańsk 1986, s. 624.
Biskup, Marian, Opera minora, studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Prus, Polski i krajów
nadbałtyckich; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Instytut Historii Polskiej Akademii
Nauk im. Tadeusza Manteuffla, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń
2002, s. 498.
Biskup, Marian, Polska a zakon krzyżacki w Prusach w początkach XVI wieku, u źródeł
sekularyzacji Prus Krzyżackich, „Pojezierze”, Olsztyn 1983, s. 646
Biskup, Marian, Wojna trzynastoletnia [i powrót Polski nad Bałtyk w XV wieku], Krajowa
Agencja Wydawnicza, Kraków 1990, s. 79
Biskup, Marian, Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim (1308-1521), „Marpress”, Gdańsk
1993, s. 358
Bogucka Maria, Hołd pruski, Wyd. Interpress, Warszawa 1982, s. 204.
Boockmann Hartmut, Zakon Krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii, Oficyna
Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998, s. 396.
Czaja, Roman, Miasta pruskie a Zakon Krzyżacki, studia nad stosunkami między miastem a
władzą terytorialną w późnym średniowieczu, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń 1999, s. 268.
Dybaś Bogusław, Makiłła Dariuasz, red. Prusy i Inflanty między średniowieczem a
nowożytnością. Państwo – społeczeństwo – kultura, UMK, Toruń, 2003.
Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII do połowy XVI wieku,
materiały z konferencji historyków radzieckich i polskich w Toruniu z r. 1988, red.
Marian Biskup, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1990, s. 200
Grzegorz Maksymilian, Pomorze Gdańskie pod zarządami Zakonu krzyżackiego w latach
1308-1466, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1997, s. 426.
Jóźwiak Sławomir, Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w
latach 1228-1410. Rozwój – Przekształcenia – Kompetencje, Wydawnictwo UMK,
Toruń 2001, s. 248.
Jóźwiak, Sławomir, Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu
krzyżackiego na Kujawach i w ziemi chełmińskiej w latach 1246-1343, Tow. Naukowe
w Toruniu, Toruń 1997., s. 278.
Kostrzak, Jan, Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych od XII do połowy XV
wieku, PWN, Warszawa 1985, s. 154.
Kowalska, Zofia, Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych,
Janineum, cop., Wien 1996, s. 101.
Łowmiański Henryk, Prusy-Litwa-Krzyżacy, PiW, Warszawa 1989, s. 482.
Nowak, Zenon, Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach, podziały administracyjne i
kościelne w XIII-XVI wieku, Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Toruń 2000, s. 132.
Nowak, Zenon, Red., Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach, zbiór studiów,
TNT, Toruń, 1995, s. 197.
Nowakowski Andrzej, O wojskach Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu
Niemieckiego w Jerozolimie zwanego krzyżackim, Biblioteka Olsztyńska 14, Olsztyn
1988, s. 200.
Pizuński Paweł, Krzyżacy od A do Z. Leksykon, Wyd. „ARENGA”, Skarszewy 1999, s. 282.
Pizuński Paweł, Poczet wielkich mistrzów krzyżackich, „ARENGA”, Skarszewy b.d., s. 166.
Radzimiński, Andrzej, Biskupstwa państwa krzyżackiego w Prusach XIII-XV wieku, z
dziejów organizacji kościelnej i duchowieństwa, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń 1999, s. 177.
Samsonowicz Henryk, Późne śrdniowiecze miast nadbałtyckich, PWN, Warszawa 1968, s.
336.
Sieradzan, Wiesław, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w
Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1411-1466, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń 1999, s. 274
Skolimowska Anna, Red., Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, „DiG”,
Warszawa 2001, s. 181.
Śniecikowski Wiesław, Skeczkowski Roman, Administracja i samorząd miejski w państwie
krzyżackim, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin 1997, s. 150.
Vetulani Adam, Walka Polski w wiekach średnich o dostęp do Bałtyku, PWN, Warszawa
b.d., 156.
IX.
Baczkowski, Krzysztof, Walka o Węgry w latach 1490-1492, z dziejów rywalizacji
habsbursko-jagiellońskiej w basenie środkowego Dunaju, UJ, Kraków 1995.
Bues, Almut, Historia Niemiec XVI-XVIII wieku, Trio, Warszawa 1998.
Czubiński, Antoni, Kulak, Zbigniew, Red, Śląsk i Pomorze w stosunkach polsko-niemieckich
od XVI do XVIII w., XIV Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN
Historyków, 9-14 VI 1981, Zamość, Instytut Zachodni, Poznań 1987, s. 199.
Dauxois, Jacqueline., Cesarz alchemików, Rudolf II Habsburg, Wydaw. Literackie, Kraków
1997., s. 272.
Franzel, Emil, Habsburgowie, Oficyna Historii XIX i XX Wieku, Warszawa 1999, s. 197.
Green, Vivian Hubert Howard, Reformacja, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000, s. 126.
Grodziski, Stanisław, Habsburgowie, dzieje dynastii, Zakład Nar. im. Ossolińskich, Wrocław
1998, s. 238.
Lesiuk, Wiesław, Lis, Michał, Red., Śląsk za panowania Habsburgów; Stowarzyszenie
Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet
Opolski., Opole 2001, s. 170.
Małłek, Janusz, Dwie części Prus : studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w
XVI i XVII wieku, „Pojezierze”, Olsztyn 1987, s. 220.
Oberman, Heiko Augustinus, Marcin Luter, człowiek między Bogiem a diabłem, Marabut,
Gdańsk 1996, s. 270.
Salmonowicz, Stanisław, Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego : studia z dziejów
prusko-pomorskich, OBNWK, Olsztyn 1992, s. 150.
Schad, Martha, Habsburgowie, Klub dla Ciebie, Warszawa 2003, s. 95.
Skolimowska Anna, Red., Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, „DiG”,
Warszawa 2001, s. 181.
Strzelczyk, Jerzy, Brandenburgia, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 472.
Wachowiak, Bogdan, Dzieje Brandenburgii-Prus, na progu czasów nowożytnych (15001701), Wydaw. Poznańskie, Warszawa 2001, Seria (Historia Prus; t. 1), s. 713.
Tokarczyk, Andrzej, Marcin Luter, KAW, Warszawa, b.d.
Wheatcroft, Andrew, Habsburgowie, Wydaw. Literackie, Kraków 2000, s. 242.
Wijaczka, Jacek, Stosunki dyplomatyczne Polski z Rzeszą Niemiecką w czasach panowania
Cesarza Karola V (1519-1556), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana
Kochanowskiego, Kielce 1998, s. 328.
Wijaczka, Jacek, Prusy Książęce a Polska, Litwa i Inflanty w połowie XVI wieku: działalność
dyplomatyczna Asverusa von Brandta w latach 1544-1558, Wyższa Szkoła
Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1992, s. 163.
X.
Bues, Almut, Historia Niemiec XVI-XVIII wieku, Trio, Warszawa 1998.
Chodynicki, Kazimierz, Reformacja i wojny religijne, Kurpisz, Poznań 1998. Seria (Wielka
historia powszechna ; t. 5), s. 294.
Czubiński, Antoni, Kulak, Zbigniew, Red, Śląsk i Pomorze w stosunkach polsko-niemieckich
od XVI do XVIII w., XIV Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN
Historyków, 9-14 VI 1981 r, Zamość, Instytut Zachodni, Poznań 1987, s. 199.
Janáček, Jósef, Śmierć Wallensteina, „Śląsk”, Katowice 1988, s. 210.
Janiszewska-Mincer, Barbara, Rzeczpospolita Polska a Prusy Książęce w latach 1598-1621:
sprawa sukcesji brandenburskiej, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1988, s. 283.
Lesiuk, Wiesław, Lis, Michał, Red., Śląsk za panowania Habsburgów; Stowarzyszenie
Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet
Opolski., Opole 2001, s. 170.
Małłek, Janusz, Dwie części Prus : studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w
XVI i XVII wieku, „Pojezierze”, Olsztyn 1987, s. 220.
Salmonowicz, Stanisław, Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego : studia z dziejów
prusko-pomorskich, OBNWK, Olsztyn 1992, s. 150.
Schad, Martha, Habsburgowie, Klub dla Ciebie, Warszawa 2003, s. 95.
Stępiński, Włodzimierz, Szultka, Zygmunt, Red, Pomorze-Brandenburgia-Prusy, (państwo i
społeczeństwo), AMP Paweł Majewski, Szczecin 1999, s. 326.
Strzelczyk, Jerzy, Brandenburgia, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 472.
Wachowiak, Bogdan, Dzieje Brandenburgii-Prus, na progu czasów nowożytnych (15001701), Wydaw. Poznańskie, Warszawa 2001, Seria (Historia Prus ; t. 1), s. 713.
Wheatcroft, Andrew, Habsburgowie, Wydaw. Literackie, Kraków 2000, s. 242.
Wijaczka, Jacek, Prusy Książęce a Polska, Litwa i Inflanty w połowie XVI wieku: działalność
dyplomatyczna Asverusa von Brandta w latach 1544-1558, Wyższa Szkoła
Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1992, s. 163.
Włodarski, Józef, Polityka pruska elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I w latach
1640-1660, studium z dziejów dyplomacji, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2000, s. 233.
XI.
Bues, Almut, Historia Niemiec XVI-XVIII wieku, Trio, Warszawa 1998.
Czubiński, Antoni, Kulak, Zbigniew, Red, Śląsk i Pomorze w stosunkach polsko-niemieckich
od XVI do XVIII w., XIV Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN
Historyków, 9-14 VI 1981 r., Zamość, Instytut Zachodni, Poznań 1987, s. 199.
Franzel, Emil, Habsburgowie, Oficyna Historii XIX i XX Wieku, Warszawa 1999, s. 197.
Gierowski, Józef Andrzej, W cieniu Ligi Północnej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 1971, s. 210.
Lesiuk, Wiesław, Lis, Michał, Red., Śląsk za panowania Habsburgów; Stowarzyszenie
Instytut Śląski, Małłek, Janusz, Dwie części Prus : studia z dziejów Prus Książęcych i
Prus Królewskich w XVI i XVII wieku, „Pojezierze”, Olsztyn 1987, s. 220.
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski., Opole 2001,
s. 170.
Piwarski Kazimierz, Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowożytnych, Instytut Bałtycki,
Gdańsk-Bydgoszcz 1946, s. 384.
Salmonowicz, Stanisław, Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego: studia z dziejów
prusko-pomorskich, OBNWK, Olsztyn 1992, s. 150.
Salmonowicz Stanisław, Prusy Dzieje państwa i społeczeństwa, Wydawnictwo Poznańskie,
Poznań 1987, s. 618.
Schad, Martha, Habsburgowie, Klub dla Ciebie, Warszawa 2003, s. 95.
Staszewki Jacek, August II Mocny, Ossolineum, Wrocław 1998, s. 314.
Staszewski, Jacek, O miejsce w Europie, stosunki Polski i Saksonii z Francją na przełomie
XVII i XVIII wieku, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1973, s. 534.
Strzelczyk, Jerzy, Brandenburgia, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 472.
Wachowiak, Bogdan, Dzieje Brandenburgii-Prus, na progu czasów nowożytnych (15001701), Wydaw. Poznańskie, Warszawa 2001, Seria (Historia Prus; t. 1), s. 713.
Wawrykowa M., Dzieje Niemiec 1648-1789, Warszawa 1976.
Włodarski, Józef, Polityka pruska elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I w latach
1640-1660, studium z dziejów dyplomacji, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2000, s. 233.
XII.
Bartkiewicz Kazimierz, red., Polska-Saksonia w czasach Unii (1697-1763), próba nowego
spojrzenia Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1998, s. 288.
Berglar-Schröer, Hans Peter, Maria Teresa, Oficyna Historii XIX i XX Wieku, Warszawa
1997.
Bues, Almut, Historia Niemiec XVI-XVIII wieku, Trio, Warszawa 1998.
Cegielski, Tadeusz, Rozbiory Polski: 1772-1793-1795, Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 1990, s. 351.
Czarliński, Olgierd, W szponach czarnych orłów : refleksje nieortodoksyjne o rozbiorze
Polski, Veritas Foundation Publication Centre, London 1989, s. 78.
Fejtö, François, Józef II: Habsburg rewolucjonista, Państ. Instytut Wydawniczy, Warszawa
1993, s. 370.
Góralski, Zbigniew, Austria a trzeci rozbiór Polski, Państwowe Wydawnictwa Naukowe,
Warszawa 1979, s. 282.
Howard, Robert, Drugi rozbiór Polski, „Pax”, Warszawa 1984,s. 411.
Konopczyński, Władysław, Fryderyk Wielki a Polska, IZ, Poznań 1981, s. 265.
Piwarski Kazimierz, Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowożytnych, Instytut Bałtycki,
Gdańsk-Bydgoszcz 1946, s. 384.
Salmonowicz Stanisław, Prusy Dzieje państwa i społeczeństwa, Wydawnictwo Poznańskie,
Poznań 1987, s. 618.
Salmonowicz, Stanisław, Fryderyk Wielki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
1996, s. 252.
Staszewski, Jacek, O miejsce w Europie, stosunki Polski i Saksonii z Francją na przełomie
XVII i XVIII wieku, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1973, s. 534.
Staszewski, Jacek, August III Sas, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, s. 305.
Wawrykowa M., Dzieje Niemiec 1648-1789, Warszawa 1976.
Wawrykowa M., Dzieje Niemiec 1789-1871, Warszawa 1980.
Wąsicki Jan, Rzesza a państwa niemieckie 1789-1815, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
1982.
Wolff-Powęska Anna, Niemiecka myśl polityczna wieku oświecenia, Poznań 1988.
XIII.
Hartau, Friedrich, Metternich, „Oficyna Historii XIX i XX Wieku”, Warszawa 1996, s. 142.
Herre, Franz, Metternich: orędownik pokoju, Państ. Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996, s.
408.
Piwarski Kazimierz, Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowożytnych, Instytut Bałtycki,
Gdańsk-Bydgoszcz 1946, s. 384.
Salmonowicz Stanisław, Prusy Dzieje państwa i społeczeństwa, Wydawnictwo Poznańskie,
Poznań 1987, s. 618.
Wawrykowa M., Dzieje Niemiec 1789-1871, Warszawa 1980.
Wawrykowa, Maria, Między pierwszą a drugą Rzeszą, Państ. Zakłady Wydawnictw
Szkolnych, Warszawa 1972, s. 335.
Wąsicki Jan, Rzesza a państwa niemieckie 1789-1815, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
1982.
Wolff-Powęska Anna, Niemiecka myśl polityczna wieku oświecenia, Poznań 1988.
XIV.
Franzel, Emil, Habsburgowie, Oficyna Historii XIX i XX Wieku, Warszawa 1999, s. 197.
Grzęda, Marian, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 1848-1988, od partii robotniczej do
narodowej, Wydaw. Naukowe US, Szczecin 1991, s. 230.
Hartau, Friedrich, Metternich, „Oficyna Historii XIX i XX Wieku”, Warszawa 1996, s. 142.
Herre, Franz, Metternich: orędownik pokoju, Państ. Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996, s.
408.
Jakóbczyk W., Niemcy 1815-1919. Między partykularyzmem a federalizmem, Warszawa
1984.
Kołakowski, Leszek, Główne nurty marksizmu, t. 1-3, Wyd. Krąg, Ofic. Wyd. „Pokolenie”,
Warszawa 1989.
Nowak Leszek, U podstaw teorii socjalizmu, t. 1-3, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1991.
Walicki Andrzej, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii,
PWN, Warszawa 1996, s. 536.
Wawrykowa M., Dzieje Niemiec 1789-1871, Warszawa 1980.
Wawrykowa, Maria, Między pierwszą a drugą Rzeszą, Państ. Zakłady Wydawnictw
Szkolnych, Warszawa 1972, s. 335.
Wąsicki Jan, Rzesza i kraje niemieckie 1814-1849. Między unitaryzmem a federalizmem,
Poznań 1977.
Wąsicki Jan, Związek Niemiecki i państwa niemieckiej 1815-1848, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań1986, s. 498.
XV.
Czubiński Antoni, Red., Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy XIX i XX wieku,
praca zbiorowa, Wielkopolska Agencja Wydawnicza, Poznań 1995, s. 487.
Czubiński, Antoni, Węzłowe problemy rozwoju socjaldemokracji niemieckiej, Wielkopolska
Agencja Wydawnicza, Poznań 1994, s. 293.
Franzel, Emil, Habsburgowie, Oficyna Historii XIX i XX Wieku, Warszawa 1999, s. 197.
Grzęda, Marian, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 1848-1988, od partii robotniczej do
narodowej, Wydaw. Naukowe US, Szczecin 1991, s. 230.
Jakóbczyk W., Niemcy 1815-1919. Między partykularyzmem a federalizmem, Warszawa
1984.
Wawrykowa Maria, Dzieje Niemiec 1689-1871, Warszawa 1980.
Wawrykowa, Maria, Między pierwszą a drugą Rzeszą, Państ. Zakłady Wydawnictw
Szkolnych, Warszawa 1972, s. 335.
Wąsicki Jan, Związek Niemiecki i Druga Rzesza Niemiecka 1848-1914, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 1989, s. 572.
XVI.
Aronson, Theo, Cesarze niemieccy 1871-1918, Wydaw. Literackie, Kraków 1998, s. 232.
Bernaś, Franciszek, Cień „Czarnej Ręki”: z kart politycznych dziejów państw bałkańskich w
latach 1878-1918, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990, s. 317.
Czapliński Marian, Biurokracja niemieckiego imperium kolonialnego, Wrocław 1990.
Czapliński, Marek, Niemiecka polityka kolonialna, Poznań 1992, s. 443.
Czubiński Antoni, Red., Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy XIX i XX wieku,
praca zbiorowa, Wielkopolska Agencja Wydawnicza, Poznań 1995, s. 487.
Czubiński, Antoni, Węzłowe problemy rozwoju socjaldemokracji niemieckiej, Wielkopolska
Agencja Wydawnicza, Poznań 1994, s. 293.
Dedijer, Vladimir, Sarajewo 1914. T. 1-2, Wydaw. Łódzkie, Łódź 1984.
Des Cars, Jean, Ludwik II Bawarski – król rażony szaleństwem, Państ. Instytut Wydaw,
Warszawa 1997.
Franzel, Emil, Habsburgowie, Oficyna Historii XIX i XX Wieku, Warszawa 1999, s. 197.
Grodziski, Stanisław, Franciszek Józef I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978,
s. 198.
Grzęda, Marian, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 1848-1988, od partii robotniczej do
narodowej, Wydaw. Naukowe US, Szczecin 1991, s. 230.
Hartau, Friedrich, Wilhelm II, Median, Lublin 1995.
Hauser, Przemysław, Kolonista niemiecki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, mit i
rzeczywistość, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 1994, s. 17.
Hładkiewicz, Wiesław, System kolonialny Rzeszy Niemieckiej, 1884-1919, Wydaw. Wyższej
Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 1986, s. 333.
Krasuski Jerzy, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Wydaw. Poznańskie, Poznań 1986,
s. 480.
Krockow, Christian von, Niemcy, ostatnie sto lat, Volumen, Krąg, Warszawa 1997, s. 361.
Krockow, Christian von, Bismarck, biografia, Magnum, Warszawa 1998, s. 327.
Łysakowski, Piotr, Otto von Bismarck, życie i polityka zagraniczna „żelaznego kanclerza”,
Wydaw. Polsko-Niemieckie, Warszawa 1997, s. 215.
Mitterrand, Frédéric, Podcięte skrzydła: upadek dynastii Habsburgów, Hohenzollernów i
Romanowów, „De Facto”, Poznań 1999, s. 325.
Mommsen, Wilhelm, Bismarck, Median, Lublin 1995, s. 174.
Pajewski Janusz, „Mitteleuropa”. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie I
wojny światowej, Poznań 1959.
Pajewski Janusz, I wojna światowa, PWN, Warszawa 1991, s. 840.
Piekiełkiewicz J. Pierwsza wojna światowa, Warszawa 1999.
XVII.
Batowski Henryk, Rozpad Austro-Węgier 1914-1918 (Sprawy narodowościowe i działania
dyplomatyczne), Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1982.
Czubiński Antoni, Red. Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w
Europie 1918-1945, Wyd. UAM., Poznań 1984.
Czubiński Antoni, Red., Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy XIX i XX wieku,
praca zbiorowa, Wielkopolska Agencja Wydawnicza, Poznań 1995, s. 487.
Czubiński Antoni, Rewolucja 1918-1919 w Niemczech, Poznań 1977.
Czubiński, Antoni, Węzłowe problemy rozwoju socjaldemokracji niemieckiej, Wielkopolska
Agencja Wydawnicza, Poznań 1994, s. 293.
Fest, Joachim, Hitler. T. 1, Droga do władzy, Wydaw. Michał Urbański, Warszawa 1995, s.
462.
Grzęda, Marian, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 1848-1988, od partii robotniczej do
narodowej, Wydaw. Naukowe US, Szczecin 1991, s. 230.
Haffner Sebastian, Diabelski pakt. Z dziejów stosunków niemiecko-rosyjskich 1917-1941,
Oficyna Historii XIX i XX wieku, Lublin 1994, s. 122.
Haffner, Sebastian, Niemiecka rewolucja 1918-1819, „Oficyna Historii XIX i XX Wieku”,
Lublin 1996, s. 192.
Holzer Jerzy, Od Wilhelma do Hitlera, Książka i Wiedza, Warszawa 1963, s. 216.
Kotłowski, Tadeusz, Historia Republiki Weimarskiej (1919-1933), IH UAM, Poznań 199, s.
401.
Kotłowski, Tadeusz, Kryzys 1923 roku w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań 1988, s.
225.
Kotłowski, Tadeusz, Niemcy 1919-1923, organizacje robotnicze w walce o ustrój społecznopolityczny państwa, UAM, Poznań 1986, s. 402.
Kozeński, Jerzy., Austria 1918-1968, dzieje społeczne i polityczne, Wydaw. Poznańskie,
Poznań 1970, s. 334.
Krasuski Jerzy, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Wydaw. Poznańskie, Poznań 1986,
s. 480.
Krockow, Christian von, Niemcy, ostatnie sto lat, Volumen, Krąg, Warszawa 1997, s. 361.
Kunicki Wojciech, wybór i opr., Rewolucja konserwatywna w Niemczech, 1918-1933,
Wydaw. Poznańskie, Poznań 1999, s. 655.
Maciąg, Zbigniew, Kształtowanie zasad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w
Niemczech (do 1949 r.), Temida 2, Białystok 1998, s. 484.
Maciejewski, Marek, Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej, o
źródłach i początkach nazizmu 1919-1924, Państ. Wydaw. Naukowe, WarszawaWrocław 1985, s. 517.
Möller, Horst, Weimar, niespełniona demokracja, Oficyna Historii XIX i XX Wieku,
Warszawa 1997, s. 274.
Sierpowski Stanisław, Red., Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939, t.I-IV, Wyd.
UAM, Poznań 1990-1992.
XVIII.
Banaszkiewicz, Jakub, Powstanie partii hitlerowskiej, studium socjologiczne genezy
faszyzmu niemieckiego, 1919-1923, Instytut Zachodni, Poznań 1968, s. 525.
Batowski Henryk, Europa zmierza ku przepaści, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1989, s.
528.
Batowski Henryk, Rok 1938 – dwie agresje hitlerowskie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
1985, s. 550.
Benoist-Méchin, Niemcy i armia niemiecka 1918-1938. Rój, Wawrszawa, s. 333.
Bernaś, Franciszek, Swastyka nad Wiedniem, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa
1987, s. 261.
Bezymienski Lew, Z Hitlerem i bez Hitlera, Czytelnik, Warszawa 1970, s. 628.
Borejsza Jerzy W., wyb. i opr., Faszyzmy europejskie (1922-1945) w oczach współczesnych i
historyków, „Czytelnik”, Warszawa 1979, s. 784.
Borejsza, Jerzy Wojciech, Szkoły nienawiści: historia faszyzmów europejskich 1919-1945,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000, s. 284.
Bullock, Alan, Hitler, studium tyranii, Iskry, Warszawa 1997, s. 735.
Bullock, Alan, Hitler i Stalin, żywoty równoległe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Bellona,
Warszawa 1994, s. 551.
Burleigh, Michael, Trzecia Rzesza : nowa historia, „Książka i Wiedza”, Warszawa 2002, s.
943
Černaja, Ljudmila Borisovna, Adolf Hitler – studium zbrodni, Państ. Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1988, s. 427.
Czubiński Antoni, Red. Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w
Europie 1918-1945, Wyd. UAM., Poznań 1984.
Czubiński Antoni, Red., Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy XIX i XX wieku,
praca zbiorowa, Wielkopolska Agencja Wydawnicza, Poznań 1995, s. 487.
Czubiński, Antoni, Lewica niemiecka w walce z dyktaturą hitlerowską 1933-1945, Iskry,
Warszawa 1973, s. 385.
Czubiński Antoni, Red., Faszyzm niemiecki z perspektywy półwiecza, Wydaw. Naukowe
UAM, Poznań 1985, s. 362.
Działocha Kazimierz, Red., Faszyzm – teoria i praktyka w Europie (1922-1945). Materiały z
sympozjum, Wrocław, 26-27 września 1974 r., UW, Wrocław 1977, s. 400.
Eatwell, Roger, Faszyzm: historia, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań, 1999, s. 486.
Fest, Joachim, Hitler. T. 2, Führer, Wydaw. Michał Urbański, Warszawa 1996, s. 520.
Fiedor, Karol, Lebensraum : ideologie w systemie wychowawczym społeczeństwa Trzeciej
Rzeszy, OCDN Wrocław 1990, s. 157.
Filipiak, Teodor, Polityczna i społeczna doktryna faszyzmu, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 1985, s. 482.
Frei, Norbert, Państwo wodzowskie, rządy narodowosocjalistyczne w latach 1933-1945,
„KR”, Warszawa 2000, s. 315.
Grünberg, Karol, Adolf Hitler, biografia, Książka i Wiedza, Warszawa 1996, s. 479.
Grünberg, Karol, Gwardia Hitlera, Książka i Wiedza, Warszawa 1994, s. 551.
Grunberger Richard, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, t. I-II, Państ. Instytut Wydaw,
Warszawa 1994, s. 604.
Grzęda, Marian, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 1848-1988, od partii robotniczej do
narodowej, Wydaw. Naukowe US, Szczecin 1991, s. 230.
Haffner Sebastian, Diabelski pakt. Z dziejów stosunków niemiecko-rosyjskich 1917-1941,
Oficyna Historii XIX i XX wieku, Lublin 1994, s. 122.
Hauser, Przemysław, Kolonista niemiecki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, mit i
rzeczywistość, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 1994, s. 17.
Herzstein, Robert Edwin, Narodowi socjaliści, „Amber”, Warszawa 1999, s. 208.
Hinc, Olga, Cywilizacyjna interpretacja faszyzmu, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 200, s.
120.
Irving, David John Cawdell, Wojna Hitlera, Prima, Warszawa 1996, s. 787.
Kamiński Andrzej Józef, Militaryzm niemiecki. Główne zagadnienia społeczne i polityczne,
Wyd. MON, Warszawa 1962.
Kozeński, Jerzy., Austria 1918-1968, dzieje społeczne i polityczne, Wydaw. Poznańskie,
Poznań 1970, s. 334.
Krasuski Jerzy, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Wydaw. Poznańskie, Poznań 1986,
s. 480.
Krockow, Christian von, Niemcy, ostatnie sto lat, Volumen, Krąg, Warszawa 1997, s. 361.
Król, Eugeniusz Cezary, Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech
1919-1945: studium organizacji, treści, metod i technik masowego oddziaływania,
„Rytm”, Warszawa 1999, s. 782.
Kuberski Hubert J., Sojusznicy Hitlera 1941-1945. Armie sojusznicze Niemiec na froncie
wschodnim i na Bałkanach, Wydawnictwo Militaria, Warszawa 1993, s. 64.
Madajczyk Czesław, Faszyzm i okupacje 1938-1945, t. 1-2, Poznań 1983-1984.
Majer, Diemut, „Narodowo obcy” w Trzeciej Rzeszy: przyczynek do narodowosocjalistycznego ustawodawstwa i praktyki prawniczej w administracji i wymiarze
sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem ziem wcielonych do Rzeszy i
Generalnego Gubernatorstwa, Wydaw. Prawnicze, Warszawa 1989, s. 368.
Orłowski Hubert, opr., Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji, Wydaw. Poznańskie,
Poznań 2000., s. 686.
Podkowiński Marian, W kręgu Hitlera, KiW, Warszawa 1987, s. 422.
Ryszka, Franciszek, Noc i mgła : Niemcy w okresie hitlerowskim, „Książka i Wiedza”,
Warszawa 1997, s. 350.
Sierpowski Stanisław, Red., Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939, t.I-IV, Wyd.
UAM, Poznań 1990-1992.
Shirer, William L., Powstanie i upadek Trzeciej Rzeszy : historia hitlerowskich Niemiec,
Wydaw. Ryszard Kluszczyński, Kraków 1995, s. 256.
Szcześniak, Andrzej Leszek, Holocaust, Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, Radom 2002, s.
116.
Thorwald, Jürgen, Iluzja, Żołnierze radzieccy w armii Hitlera, PWN, Warszawa 1994, s. 428.
XIX.
Anczewski, Ignacy Jerzy, Problem niemiecki w polityce zagranicznej Francji (V Republika),
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 1985. s. 98.
Ash, Timothy Garton, Niemieckość NRD, Aneks, Londyn 1989, s. 21.
Ash, Timothy Garton, W imieniu Europy, Niemcy i podzielony kontynent, „Aneks”, Londyn
1996, s. 554.
Berlin 1953. Powstanie niemieckich robotników, “Errata”, Poznań nr [19] 85, s. 24.
Bezymienski Lew, Z Hitlerem i bez Hitlera, Czytelnik, Warszawa 1970, s. 628.
Buchała, Rudolf, Polityka obronna państw trwale neutralnych: przykład Austrii; Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych., Warszawa 1987, s. 82.
Bust-Bartels, Axel, Powstanie Berlińskie - 17 czerwca 1953, likwidacja ruchu
samorządowego i etatyzacja przemysłu, “Krąg”, Krąg 1981, s. 26.
Cziomer, Erhard, Zarys historii Niemiec powojennych 1945-1995, Wydaw. Naukowe PWN,
Warszawa ; Kraków, 1997, s. 362.
Czubiński Antoni, Jerzy Strzelczyk, Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych
po II wojnie światowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1986, s. 431.
Czubiński Antoni, Red., Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy XIX i XX wieku,
praca zbiorowa, Wielkopolska Agencja Wydawnicza, Poznań 1995, s. 487.
Czubiński Antonii, Red., Droga Niemców do ponownego zjednoczenia państwa, 1949-1990,
Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 1991, s. 376.
Czubiński, Antoni, Węzłowe problemy rozwoju socjaldemokracji niemieckiej, Wielkopolska
Agencja Wydawnicza, Poznań 1994, s. 293.
Fiszer, Józef, Geneza i rozwój NRD w latach 1949-1961, Instytut Krajów Socjalistycznych
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1990, s. 675.
Fiszer, Józef, Narodziny Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 1945-1949, Instytut Krajów
Socjalistycznych PAN, Warszawa 1984, s. 142.
Fiszer, Józef, Republika Federalna Niemiec, informator, A. Marszałek; MON, ToruńWarszawa 1994, s. 144.
Fiszer, Józef, Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Niemiec po bezwarunkowej
kapitaulacji III Rzeszy, Wydaw. Uniw. im. A. Mickiewicza, Poznań 1997.
Grzęda, Marian, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 1848-1988, od partii robotniczej do
narodowej, Wydaw. Naukowe US, Szczecin 1991, s. 230.
Heitzer, Heinz, Niemiecka Republika Demokratyczna, zarys historyczny, “Książka i
Wiedza”, Warszawa 1983, s. 183.
Janicki L., Republika federalna Niemiec wobec terytorialnio-politycznych następstw klęski i
upadku Rzeszy. Zagadnienia prawne, Poznań 1986.
Janicki, Lech, Ewolucja ustroju politycznego Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, s. 387.
Klessmann, Christoph, Sporne problemy współczesnej historii Niemiec, studia i szkice,
Wydaw. Poznańskie, Poznań 1999, s. 369.
Kochnowski, Roman, Stanowisko SPD wobec jedności Niemiec w latach 1945-1955,
Uniwersytet Śląski, Katowice 1991, s. 120.
Kochnowski, Roman., Spór o Niemcy, problem niemiecki w myśli politycznej Konrada
Adenauera i Kurta Schumachera w latach 1945-1952, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 1999, s. 160.
Konieczka, Aleksandra, Wybrane aspekty niemieckiej polityki bezpieczeństwa, Adam
Marszałek, Warszawa-Toruń 1997, s. 35.
Korzycki W., Powikłane dziedzictwo. Niemcy 1945-1990, IW SONOR, Warszawa 1991, s.
194.
Kostecki, Zbigniew, Kryzys berliński 1958-1961, ANS, Warszawa 1989, s. 252.
Kozeński, Jerzy., Austria 1918-1968, dzieje społeczne i polityczne, Wydaw. Poznańskie,
Poznań 1970, s. 334.
Krasuski, Jerzy, Historia RFN, Książka i Wiedza, Warszawa 1987, s. 663.
Krockow, Christian von, Niemcy, ostatnie sto lat, Volumen, Krąg, Warszawa 1997, s. 361.
Leszczyński, Zbigniew, Niemiecka Republika Demokratyczna, zarys rozwoju społecznopolitycznego, Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1979, s. 302.
Leśniewska, Katarzyna, Rozwój programowy FDP na tle sytuacji społeczno-politycznej RFN
w latach 1948-1997 i ogólnych założeń liberalizmu, “DiG”, Warszawa 2000, s. 108.
Małachowski, Witold, Republika Federalna Niemiec w EWG i NATO, Wydaw. Naukowe
PWN, Warszawa 1992, s. 157.
Mikulska-Góralska, Barbara, Kryzys berliński 1948-1949, Książka i Wiedza, Warszawa
1980, s. 310.
Parzymies, Stanisław, Przyjaźń z rozsądku, Francja i Niemcy w nowej Europie, Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1994, s. 263.
Pastusiak, Longin, Podział i zjednoczenie Niemiec w dyplomacji wielkiej czwórki, Katowice
1972, s. 298.
Pastusiak, Longin, Polityka Stanów Zjednoczonych w Niemczech, 1945-1949, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich-Wydaw, Wrocław 1967, s. 798.
Pastusiak, Longin, Rola Stanów Zjednoczonych w remilitaryzacji Niemiec Zachodnich,
Wydaw. Min. Obrony Narodowej, Warszawa 1964.
Serczyk, Jerzy, Podzielone Niemcy, przegląd dziejów niemieckich od kapitulacji Trzeciej
Rzeszy do zjednoczenia obu państw niemieckich, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń
1993, s. 208.
Solak, Janusz, Niemcy w NATO, „Bellona”, Warszawa 1999, s. 320.
Stolarczyk, Mieczysław, Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy ładów europejskich
po drugiej wojnie światowej, Wydaw. UŚ, Katowice 1995, s. 252.
Sulowski, Stanisław, Uwarunkowania i główne kierunki polityki zagranicznej RFN, „Elipsa”,
Warszawa 2002, s. 288.
Wuttke, Henryk, RFN i NRD wobec problemu niemieckiego, (1949-1982), Śląski Instytut
Naukowy, Katowice 1987, s. 349.
XX.
Anczewski, Ignacy Jerzy, Problem niemiecki w polityce zagranicznej Francji (V Republika),
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 1985. s. 98.
Ash, Timothy Garton, Niemieckość NRD, Aneks, Londyn 1989, s. 21.
Ash, Timothy Garton, W imieniu Europy, Niemcy i podzielony kontynent, „Aneks”, Londyn
1996, s. 554.
Bresson, Henri de, Nowe Niemcy, „W.A.B.”, Warszawa 2003, s. 275
Buchała, Rudolf, Polityka obronna państw trwale neutralnych: przykład Austrii; Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych., Warszawa 1987, s. 82.
Burger, Wiesław, Zjednoczenie Niemiec, społeczno-polityczne i międzynarodowe
uwarunkowania, Dział Wydawnictw WSM, Szczecin 1994, s. 119.
Cziomer, Erhard, Zarys historii Niemiec powojennych 1945-1995, Wydaw. Naukowe PWN,
Warszawa ; Kraków, 1997, s. 362.
Czubiński Antoni, Jerzy Strzelczyk, Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych
po II wojnie światowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1986, s. 431.
Czubiński Antoni, Red., Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy XIX i XX wieku,
praca zbiorowa, Wielkopolska Agencja Wydawnicza, Poznań 1995, s. 487.
Czubiński Antonii, Red., Droga Niemców do ponownego zjednoczenia państwa, 1949-1990,
Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 1991, s. 376.
Czubiński, Antoni, Węzłowe problemy rozwoju socjaldemokracji niemieckiej, Wielkopolska
Agencja Wydawnicza, Poznań 1994, s. 293.
Drozd, Jarosław, Niemieckie koncepcje ładu militarno-politycznego w Europie w latach
dziewięćdziesiątych, PISM, Warszawa 1993, s. 18.
Fiszer, Józef, Republika Federalna Niemiec, informator, A. Marszałek; MON, ToruńWarszawa 1994, s. 144.
Grzęda, Marian, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 1848-1988, od partii robotniczej do
narodowej, Wydaw. Naukowe US, Szczecin 1991, s. 230.
Heitzer, Heinz, Niemiecka Republika Demokratyczna, zarys historyczny, „Książka i
Wiedza”, Warszawa 1983, s. 183.
Janicki Lech, Koszel Bogdan, Red., Zjednoczenie Niemiec, studia politologicznoekonomiczno-prawne, Instytut Zachodni, Poznań 1996, s. 468.
Janicki, Lech, Ewolucja ustroju politycznego Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, s. 387.
Jaskułowski, Tytus, Implikacje zjednoczenia Niemiec dla polityki zagranicznej RFN w latach
1989-1990, „Neriton”, Warszawa 2001, s. 107.
Klessmann, Christoph, Sporne problemy współczesnej historii Niemiec, studia i szkice,
Wydaw. Poznańskie, Poznań 1999, s. 369.
Konieczka, Aleksandra, Wybrane aspekty niemieckiej polityki bezpieczeństwa, Adam
Marszałek, Warszawa-Toruń 1997, s. 35.
Korzycki W., Powikłane dziedzictwo. Niemcy 1945-1990, IW SONOR, Warszawa 1991, s.
194.
Krasuski, Jerzy, Historia RFN, Książka i Wiedza, Warszawa 1987, s. 663.
Krockow, Christian von, Niemcy, ostatnie sto lat, Volumen, Krąg, Warszawa 1997, s. 361.
Leszczyński, Zbigniew, Niemiecka Republika Demokratyczna, zarys rozwoju społecznopolitycznego, Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1979, s. 302.
Leśniewska, Katarzyna, Rozwój programowy FDP na tle sytuacji społeczno-politycznej RFN
w latach 1948-1997 i ogólnych założeń liberalizmu, „DiG”, Warszawa 2000, s. 108.
Małachowski, Witold, Republika Federalna Niemiec w EWG i NATO, Wydaw. Naukowe
PWN, Warszawa 1992, s. 157.
Mazur Zbigniew, Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej, IZ, Poznań 1996, s. 302.
Michałowski, Stanisław, Rozwój wymiany handlowej NRD-RFN w procesie normalizacji ich
wzajemnych stosunków, IŚ, Opole 1983.
Parzymies, Stanisław, Przyjaźń z rozsądku, Francja i Niemcy w nowej Europie, Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1994, s. 263.
Pastusiak, Longin, Podział i zjednoczenie Niemiec w dyplomacji wielkiej czwórki, Katowice
1972, s. 298.
Pawlak-Lis, Teresa, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, PISM, Warszawa 1994, s.
116.
Pięciak, Wojciech, Jak obalano mur, Niemcy 1988-96, Oficyna Literacka, Kraków 1996, s.
302,
Popławski, Dariusz, Austriacka polityka neutralności: 1955-1995, „Scholar”, Warszawa 1995,
s. 236.
Puślecki, Zdzisław Walenty, Proces ekonomicznego jednoczenia się Niemiec na tle integracji
krajów Wspólnoty Europejskiej, IZ, Poznań 1990, s. 162.
Serczyk, Jerzy, Podzielone Niemcy, przegląd dziejów niemieckich od kapitulacji Trzeciej
Rzeszy do zjednoczenia obu państw niemieckich, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń
1993, s. 208.
Skibiński, Jerzy, Problemy normalizacji stosunków NRD-RFN, Państ. Wydaw. Naukowe,
Warszawa 1982, s. 336.
Solak, Janusz, Niemcy w NATO, „Bellona”, Warszawa 1999, s. 320.
Stolarczyk, Mieczysław, Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy ładów europejskich
po drugiej wojnie światowej, Wydaw. UŚ, Katowice 1995, s. 252.
Sulowski, Stanisław, Uwarunkowania i główne kierunki polityki zagranicznej RFN, „Elipsa”,
Warszawa 2002, s. 288.
Teresa Pawlak-Lis, red, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, PISM, Warszawa
1994, s. 116.
Tomala, Mieczysław, Zjednoczenie Niemiec, aspekty międzynarodowe i polskie, Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1991, s. 113.
Wojtaszczyk Konstanty Adam, Red., Współczesne Niemcy, „Elipsa”, Warszawa 1999, s. 275.
Wojtaszczyk, Konstanty Adam, Jarosińska, Marta, Red, Kraje związkowe Republiki
Federalnej Niemiec. Cz. 1, Badenia Wirtembergia, Bawaria, Brandenburgia, Kraj Saary,
Maklemburgia Pomorze Przednie; Elipsa, Warszawa 1998.
Wuttke, Henryk, RFN i NRD wobec problemu niemieckiego, (1949-1982), Śląski Instytut
Naukowy, Katowice 1987, s. 349.
Zakrzewska Maria, Red., Wybrane problemy związane ze zjednoczeniem Niemiec, IKiCHZ,
Warszawa 1990, s. 31.
Literatura przekrojowa
Czapliński Władysław, Galos Adam, Korta Wacław, Historia Niemiec, Wrocław-WarszawaKraków 1990.
Czubiński, Antoni, Red., Problemy metodologiczne dziejów Niemiec, materiały z sesji
naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec IH UAM w dniach 21-22 IX
1977 r., Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 1978.
Czubiński, Antoni, Strzelczyk, Jerzy, Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich
powstałych po II wojnie światowej, Wydaw. Poznańskie, Poznań 1986.
Fiedor, Karol, Austria, od gospodarki żarowej do Unii Europejskiej, Państ. Instytut Naukowy
– Instytut Śląski, Opole 2000, s. 590.
Fiedor, Karol, Austria, zarys dziejów politycznych, Wyższa Szkoła Studiów
Międzynarodowych, Łódź 2000, s. 374
Fiedor, Karol, Wprowadzenie do historii Niemiec, Wydaw. UW, Wrocław 1994.
Franzel, Emil, Habsburgowie, Oficyna Historii XIX i XX Wieku, Warszawa 1999, s. 197.
Góralski, Zbigniew, Pierwsza Rzesza Niemiecka, KiW, Warszawa 1975, s. 408.
Grodziski, Stanisław, Habsburgowie, dzieje dynastii, Zakład Nar. im. Ossolińskich, Wrocław
1998, s. 238.
Heine, Heinrich, Z dziejów religii i filozofii w Niemczech, „Nomos”, Kraków 1997.
Heinrich, Hans Georg, System społeczno-polityczny i gospodarczy Austrii, COMSNP,
Warszawa 1986, s. 121.
Konieczka, Aleksandra, Polityka bezpieczeństwa Austrii, Adam Marszałek, Toruń 1998.
Krasuski, Jerzy, Historia Niemiec, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2002, s. 683.
Malec, Jerzy, Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych,
Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 173.
Mehring, Franz, Dzieje Niemiec od schyłku wieków średnich, Książka i Wiedza, Warszawa
1951.
Moczulski, Leszek, Miecz Nibelungów, zarys historii armii pruskiej i niemieckiej 1618-1967,
Wydaw. Min. Obrony Narodowej, Warszawa 1968, s. 422.
Nipperdey, Thomas, Rozważania o niemieckiej historii, eseje, Oficyna Wydawnicza
Volumen, Warszawa 1999, s. 379.
Nöel, Jean-FranÇois, Święte Cesarstwo, Oficyna Wydawnicza „Volumen”, Warszawa 1998,
s. 209.
Pajewski Janusz, Niemcy w czasach nowożytnych (1517-1939), Poznań 1947.
Piwarski Kazimierz, Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowożytnych, Instytut Bałtycki,
Gdańsk-Bydgoszcz 1946, s. 384.
Salmonowicz Stanisław, Prusy Dzieje państwa i społeczeństwa, Wydawnictwo Poznańskie,
Poznań 1987, s. 618.
Schulze, Hagen, Niemcy, nowa historia, Wydaw. Literackie, Kraków 1999, s. 218.
Serczyk, Jerzy, Krótki zarys dziejów niemieckich dla studentów filologii germańskiej, UMK,
Toruń, 1988, s. 153.
Strzelczyk, Jerzy, Brandenburgia, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 472.
Tomkowski Zbigniew, Red., Z dziejów Austrii i stosunków polsko-austriackich, PolskoAustriackie w Warszawie, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
w Łowiczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, MWSH-P, Łowicz 2000, s. 209.
Tymieniecki K., Dzieje Niemiec do początków ery nowożytnej, Poznań 1948.
Wereszycki Henryk, Historia Austrii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk-Łódz 1986, s. 350.
Wereszycki Henryk, Pod berłem Habsburgów, Kraków 1986.
Wiatr, Sławomir, Gospodarka a kultura polityczna w Austrii, ZNZ. PAN, Warszawa 1988, s.
112.
Wheatcroft, Andrew, Habsburgowie, Wydaw. Literackie, Kraków 2000, s. 242.
Zieliński, Zygmunt, Niemcy, zarys dziejów, Unia, Katowice 2003, s. 344.
Download