Odczyt danych z urządzeń: - wyposa onych w wyjście impulsowe

advertisement
Odczyt danych z urządzeń:
-
wyposażonych w wyjście impulsowe
(wodomierzy, ciepłomierzy, gazomierzy, liczników energii elektrycznej itp.)
-
czujników temperatur
-
wyposażonych w wyjście analogowe (prądowe lub napięciowe)
Elastyczna, dopasowana do potrzeb i wymagań użytkownika
budowa systemu (możliwość podłączenia do jednego modułu czterech urządzeń)
Niski pobór mocy
Gwarancja poprawności odczytu
Automatyczna transmisja danych
Oszczędność czasu
Eliminacja błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim
Odczyt w dowolnej chwili
Stały nadzór pracy urządzeń
Firma ANTAP Grupa sp. z o.o. w oparciu o technologię Wavenis oferuje kompleksowe rozwiązania odczytu
danych z urządzeń pomiarowych. Technika zdalnych przekazów ułatwia odczyt urządzeń pomiarowych do których
trudno dotrzeć jak również umożliwia stworzenie systemu odczytu, analizy i gromadzenia danych sieci energetycznych
(wodnych, cieplnych, gazowych itp.). System taki pozwala na kontrolę całej sieci, indywidualną kontrolę
poszczególnych urządzeń jak również na komputerową obróbkę danych potrzebnych do wystawienia rachunków
za zużyte media.
Zastosowana technologia daje możliwość, bez absorbowania użytkownika stałego nadzoru nad pracą
wszystkich lub wybranych urządzeń będących w sieci (np. monitoringu 24h/24h, sygnalizację próby sabotażu
urządzenia pomiarowego) jak również wykonywanie odczytów w dowolnej chwili lub w konkretnie ustalonym terminie
(np.: 28 każdego dnia miesiąca o godz. 24:00).
Proponowane rozwiązania służą do zdalnego odczytu i ewidencji wskazań liczników wyposażonych w wyjście
impulsowe (liczniki wody, energii cieplnej, gazu lub energii elektrycznej), czujników temperatury czy urządzeń
z wyjściem analogowym.
Elementy radiowego systemu odczytu:
-
moduły radiowe: WaveFlow, WaveTherm, WaveSense,
-
modemy
radiowe
WavePort,
zapewniające
komunikację
przenośnego
lub
stacjonarnego
komputera
z modułami.
W zależności od ilości punktów pomiarowych (ilości wodomierzy / ciepłomierzy i innych urządzeń), gęstości ich
lokalizacji oraz wymagań przyszłego administratora możliwe są dwa warianty sieci:
inkasencki system zbierania danych – oparty o pracę inkasenta wyposażonego w przenośny komputer
z modemem radiowym,
stacjonarny system zbierania danych – z przekazem danych bezpośrednio do Administratora sieci,
wykorzystujący koncentrator danych z modemem telekomunikacyjnym np.: GSM.
Każdy z wariantów sieci pozwala na podłączenie do jednego modułu WaveFlow do czterech urządzeń
(4 kanały wejściowe) co ogranicza koszty inwestycji. Z uwagi na pełną kompatybilność urządzeń technologii WAVENIS
w kolejnych etapach budowania / rozbudowy sieci radiowego odczytu danych istnieje możliwość stopniowego
lub całkowitego przekształcania istniejącej sieci inkasenckiej (np.: z jednej dzielnicy, regionu) w sieć stacjonarną.
Inkasencki system zbierania danych:
Tradycyjnym sposobem odczytu i zbierania danych z liczników był i pozostaje nadal odczyt dokonywany przez
inkasenta. Zastosowanie modułów radiowych WaveFlow, WaveSense, WaveTherm usprawnia i przyśpiesza odczyty
oraz uniezależnia pracę inkasenta od obecności użytkownika lub administratora urządzenia.
Zestaw inkasencki – składa się z:
-
modułów WaveFlow, WaveSense, WaveTherm –
podłączanych do urządzeń pomiarowych na obiektach,
-
komputera przenośnego
radiowy WavePort,
-
oprogramowania umożliwiającego komunikację radiową
pomiędzy modemem WavePort a modułami oraz
zapisywanie danych w pamięci komputera przenośnego,
-
oprogramowania oraz kabla umożliwiającego przesył
danych
zapisanych
w
przenośnym
komputerze
do PC lub innego centrum rozrachunkowego.
wyposażonego
w
modem
Zestaw inkasencki przystosowany jest do współpracy z przenośną drukarką.
Odczyty dokonywane przez inkasenta mogą być wykonywane:
-
sekwencyjnie - licznik po liczniku (np.: przechodząc obok posesji, węzła pomiarowego),
grupowo - wiele liczników znajdujących się w pobliżu (inkasent wybiera odpowiednią lokalizację do odczytu
i uruchamia stosowany program).
Odczyt trwa kilku sekund, wykonywany jest niezależnie od obecności właściciela domu czy mieszkania i nie wymaga
bezpośredniego kontaktu z urządzeniem pomiarowym (zamknięte mieszkanie, studzienka, inne trudno dostępne
miejsce nie stanowią kłopotu).
Schemat bezprzewodowego odczytu liczników za pomocą zestawu inkasenckiego.
Stacjonarny system zbierania danych
Rozbudowane
(np.:
oddalone
sieci urządzeń pomiarowych
od
siebie
budynki
mieszkalne,
oddalone osiedla, dzielnice domków mieszkalnych),
przy tradycyjnym odczycie inkasenckim wymagają
znacznego
czasu
i
zaangażowania
Można to zmienić i uprościć tworząc
system
zbierania
danych,
który
personelu.
stacjonarny
samodzielnie,
w ustalonym terminie dokona odczytu wybranych
urządzeń
pomiarowych
i
zgromadzi
dane
w wyznaczonym miejscu. Elementy takie jak:
-
koncentrator z modemem
telekomunikacyjnym GSM (WaveCell),
-
wzmacniacze sygnału (WaveTalk),
-
mini-koncentratory (WaveHub)
pozwalają zrealizować dowolną konfigurację systemu.
Koncentrator z modemem GSM jest urządzeniem zbierającym i gromadzącym dane z modułów (WaveFlow,
WaveTherm itp.), w zależności od zasięgu: bezpośrednio lub poprzez wzmacniacze (WaveTalk) czy też minikoncentratory (WaveHub). Zgromadzone dane w formie „paczki danych” przekazywane są SMS lub GPRS
bezpośrednio do centrali Administratora sieci.
Wszystkie elementy sieci są kompatybilne pomiędzy sobą i w przypadku problemów z siecią GSM mogą być
odczytane zestawem inkasenckim lub za pośrednictwem innych elementów systemu.
Schemat bezprzewodowego odczytu liczników z wykorzystaniem koncentratorów.
Na
życzenie
klienta
nasza
firma
opracowuje
optymalny
wariant
systemu
odczytu
liczników
ul. Racławicka 30
PL 05-092 ŁOMIANKI
tel.: (+48 22) 751-52-00
fax: (+48 22) 751-52-05
[email protected]
www.antap.pl
Odczyt01X.2007
z administrowanego obszaru, uwzględniający istniejące potrzeby i wymagania rynku.
Download