Wytyczne PKO w sprawie określenia procedur opiniowania

advertisement
Wytyczne Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
określenia procedur opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół
i placówek na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2017/2018.
Podstawa prawna: art. 51.1. pkt 12, art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe (Dz.U.2017.59) w związku z art. 307.2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60), art. 9d.8. ustawy Karta
Nauczyciela (Dz.U.2016.1379) oraz § 17.1. p. 1-8, § 17.2. p. 1-9 i § 17.3. p. 1-8 rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej
z
dnia
17
marca
2017
roku
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U.2017.649).
1. Opracowane arkusze organizacji pracy publicznych szkół/placówek, przed zatwierdzeniem
przez organ prowadzący szkołę/placówkę, podlegają opiniowaniu przez Podkarpackiego
Kuratora w zakresie zgodności z przepisami prawa.
2. Arkusz organizacji szkoły/placówki określa w szczególności:
1) w przedszkolach – par. 17.1. p. 1-8 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie
szczegółowej
organizacji
publicznych
szkół
i
przedszkoli
(Dz.U.2017.poz.649):
a)
liczbę oddziałów,
b)
liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
c)
tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu
prowadzone,
d)
czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
e)
liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze,
f)
liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę
godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli - proponowany
wzór nr 7,
1
g)
liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych,
h)
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć
edukacyjnych
i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej
oraz
innych
zajęć
wspomagających
proces
kształcenia,
realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych
nauczycieli;
2) w szkołach – par. 17.2. p. 1-9, rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r.
w
sprawie
szczegółowej
organizacji
publicznych
szkół
i
przedszkoli
(Dz.U.2017.poz.649):
a)
liczbę oddziałów poszczególnych klas,
b)
liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach,
c)
dla poszczególnych oddziałów:
 tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia
w formie zaocznej – semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
 tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia
w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub
języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa,
z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa,
sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach
mistrzostwa sportowego, o ile takie zajęcia są w szkole prowadzone,
 tygodniowy
wymiar
godzin
zajęć
rewalidacyjnych
dla
uczniów
niepełnosprawnych,
 wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może
dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
w szczególności
dodatkowych
zajęć
edukacyjnych,
zajęć
z języka migowego lub na zwiększenie liczby godzin wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2
 tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia
w formie zaocznej – semestralny, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji
dyrektora szkoły;
d)
liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze,
e)
liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę
godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli - proponowany
wzór nr 7,
f)
liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych,
g)
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych
i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej
oraz
innych
zajęć
wspomagających
proces
kształcenia,
realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych
nauczycieli,
h)
liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych
w internacie,
i)
liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej;
3) w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi zamieszcza się także
– par. 17.3. p. 1-8 rozporządzenia MEN z dnia 17 września 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U.2017.649);
4)
we wszystkich typach szkół i placówek liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie
awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub
egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz
wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań –
art. 9d ust. 8 KN.
3. Określa się następujące procedury opiniowania arkuszy organizacji pracy szkół/placówek
na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2017-2018:
1) Organy prowadzące przed zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych, przedkładają
Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w terminie, nie później niż do 10 maja 2017 r.
następujące dokumenty:
3
a) trzy egzemplarze arkusza organizacji publicznej szkoły/placówki podpisane
przez dyrektora zaopiniowane przez radę pedagogiczną i związki zawodowe
(opinia związków zawodowych wyłącznie dotyczy szkół i przedszkoli),
b) szkolne plany nauczania na poszczególne etapy edukacyjne dla wszystkich
typów szkół i placówek sporządzone zgodnie z rozporządzeniem MEN
z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz.U.2012.204 z późn. zm.),
W przypadku szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zawodowych,
z podaniem nazwy i symbolu dla danego zawodu, nazwy kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodzie, wymiaru praktyk zawodowych.
c) informację o liczbie nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego,
przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w
roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz wskazuje
terminy
złożenia
przez
nauczycieli
wniosków
o podjęcie tych postępowań,
d) informację o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci – proponowany
wzór nr 1,
e) informację o zorganizowanych zajęciach rewalidacyjnych – proponowany
wzór nr 2,
f) informację
o
zajęciach
przewidzianych
z
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej – proponowany wzór nr 3,
g) informację na temat indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
– proponowany wzór nr 4,
h) informację na temat zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
– proponowany wzór nr 5,
i) informację
o
indywidualnym
nauczaniu
i
rocznym
przygotowaniu
przedszkolnym – proponowany wzór nr 6.
4. W terminie do 10 maja 2017 r. organy prowadzące szkoły/placówki przedkładają arkusze
organizacji do właściwych wydziałów, oddziałów Kuratorium Oświaty związanych
terytorialnie:
Organy prowadzące z terenu powiatów:
4
dębickiego, łańcuckiego, ropczycko - sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego
oraz miasta Rzeszowa przedłożą arkusze do:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
35-959 Rzeszów,
ul. Grunwaldzka 15,
Organy prowadzące z terenu powiatów:
bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego,
strzyżowskiego - tylko gmina Frysztak i Wiśniowa oraz miasta Krosna przedłożą
arkusze do:
Oddziału w Krośnie
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1
Organy prowadzące z terenu powiatów:
jarosławskiego, lubaczowskiego, leżajskiego, przeworskiego, przemyskiego
oraz miasta Przemyśla, przedłożą arkusze do:
Oddziału w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Wodna 13
Organy prowadzące z terenu powiatów:
kolbuszowskiego, leżajskiego - tylko gmina Nowa Sarzyna, mieleckiego, niżańskiego,
stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzeg przedłożą arkusze do:
Oddziału w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
5. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przesyła opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty do
organów prowadzących najpóźniej do 20 maja 2017 roku – pozytywną lub negatywną
z uzasadnieniem.
6. Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoły w terminie do
29 maja 2017 r.
5
7. Organ prowadzący szkołę/placówkę przesyła w terminie do 30 czerwca 2017 r.
do Podkarpackiego Kuratora Oświaty jeden egzemplarz zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego szkoły/placówki.
8. Zmiany w arkuszach organizacji, wprowadzane po ich zatwierdzeniu przez organ
prowadzący, dokonywane w formie aneksów, wymagają również opinii Podkarpackiego
Kuratora Oświaty wydawanej w terminie 4 dni od dnia ich otrzymania.
9. Aneksy powinny być przedstawiane w formie adekwatnej do dokonywanych zmian
i zawierać ich opis w odniesieniu do uprzednio zatwierdzonego arkusza.
10. Kurator Oświaty w trybie nadzoru pedagogicznego, poprzez wyznaczonych wizytatorów,
dokona w ciągu roku szkolnego sprawdzenia zgodności organizacji pracy szkoły/placówki
z zatwierdzonym arkuszem organizacji.
PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch
6
proponowany wzór nr 1
INFORMACJA O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2013.1257).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(Dz.U.2015.1264 t.j.).
Imię i nazwisko
Kod
Numer opinii
identyfikujący
imię i nazwisko
Rodzaj zajęć
dziecka
..................................................
(data )
Liczba godzin
nauczycieli specjalistów
w miesiącu
prowadzących wczesne
Posiadane kwalifikacje
wspomaganie
...............................................
( podpis dyrektora )
7
proponowany wzór nr 2
INFORMACJA O ZORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH REWALIDACYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów
nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.2017.703).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 poz. 1113).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(Dz.U. 2015 poz. 1264 t.j.).
Numer
orzeczenia
Kod identyfikujący
Liczba zajęć
imię i nazwisko
rewalidacyjnych
dziecka/ucznia
w tygodniu
..................................................
(data )
Imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego zajęcia
Kwalifikacje
...............................................
( podpis dyrektora )
8
proponowany wzór nr 3
INFORMACJA O ZAJĘCIACH PRZEWIDZIANYCH Z POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz.U.2013.532).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(Dz.U. 2015 poz. 1264 t.j.).
Imię i nazwisko
Kod
Numer
identyfikujący
orzeczenia
imię i nazwisko
Forma zajęć
dziecka/ucznia
..................................................
(data )
Liczba godzin w
tygodniu
nauczyciela/
nauczycieli prowadzących
Kwalifikacje
zajęcia
...............................................
( podpis dyrektora )
9
proponowany wzór nr 4
INFORMACJA NA TEMAT INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. 2013 poz. 529).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(Dz.U. 2015 poz. 1264 t.j.).
Kod identyfikujący
Numer
orzeczenia
imię i nazwisko
Tygodniowa liczba
Nazwisko nauczyciela
godzin zajęć
prowadzącego zajęcia
dziecka/uczestnika
..................................................
(data )
Kwalifikacje
...............................................
( podpis dyrektora )
10
proponowany wzór nr 5
INFORMACJA NA TEMAT ZESPOŁOWYCH ZAJĘĆ
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. 2013 poz. 529).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(Dz.U. 2015 poz. 1264 t.j.).
Numer
orzeczenia
Kod identyfikujący
Tygodniowa
imię i nazwisko
liczba godzin
dziecka/uczestnika
zajęć
..................................................
(data )
Nazwisko nauczyciela
prowadzącego zajęcia
Kwalifikacje
...............................................
( podpis dyrektora )
11
proponowany wzór nr 6
INFORMACJA O INDYWIDUALNYM NAUCZANIU I ROCZNYM
PRZYGOTOWANIU PRZEDSZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży (Dz.U. 2014 poz. 1157).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.
2015 poz. 1264 t.j.).
Kod
Numer
identyfikujący
Nazwa zajęć
Tygodniowa liczba
orzeczenia
imię i nazwisko
edukacyjnych
godzin
dziecka/ucznia
..................................................
(data )
Imię i nazwisko
nauczyciela
Kwalifikacje
prowadzącego zajęcia
...............................................
( podpis dyrektora )
12
Wykaz kadry pedagogicznej
proponowany wzór nr 7
Rok szkolny: 2017/2018
Szkoła: ..................................................................................................
adres: .....................................................................................................
Nazwisko i imię
A – nie nauczyciele (zgoda
Kwalifikacje
poziom wykształcenia
Lp.
Przydzielone
staż pedag. / przygotow. pedag.
Ukończone
Specjalność /
Inne
zajęcia wraz
stopień awansu
studia
Nabyte przez /
kwalifikacje
z liczbą godzin
wniosek o postępowanie kwalifikacyjne
Maksymalny
lub egzaminacyjne/termin
poz. kształcenia
..................................................
(data )
nauczycielskich
Kuratora na zatrudnienie)
Liczba godzin
nauczycielskich
i wymiar etatu
B – uznane kwalifikacje za
zbliżone z nauczanym
przedmiotem
........................................................
( podpis dyrektora )
13
Download