Programowanie baz danych w C++ Builder

advertisement
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA
KOMPUTEROWEGO
NAZWA PRZEDMIOTU:
Programowanie baz danych w C++ Builder
Szczegółowy program nauczania obowiązujący od roku akademickiego 2010/2011
Studia: stacjonarne
magisterskie
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność: Informatyka Stosowana
Semestr: 7
Forma i wymiar zajęć dydaktycznych: w
ćw.
15
lab.
proj.
15
Liczba punktów ECTS: 3
Katedra: Informatyki Stosowanej
OPRACOWAŁA: dr Marzena Nowakowska
KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: prof. dr hab. inż. Czesław Cichoń
ZATWIERDZIŁ:
Założenia i cele przedmiotu
1.
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studenta umiejętności budowanie aplikacji w
środowisku graficznym systemu Borland C++ Builder (BCB), współpracującej z bazą danych w
zakresie obejmującym:

organizację komunikacji między aplikacją i baza danych,

wykorzystanie klas, właściwości i metod obiektów wybranej palety komponentów do
prezentacji oraz transmisji danych między bazą i aplikacją,

tworzenia poleceń języka SQL wbudowanych w aplikację do organizacji zarządzania
zasobami bazy danych,

generowanie zestawień w postaci raportow.
Po zakończeniu nauki student powinien umieć stworzyć aplikację bazodanową, korzystając
z gotowych komponentów systemu Borland C++ Builder oraz własnych rozwiązań
programistycznych.
Wykłady i ćwiczenia są prowadzone oparciu o system Borland C++ Builder wbudowany w pakiet
Borland Developer Studio.
Szczegółowe treści programowe
Wykłady
Lp.
Treści
1
SZBD architektury klient-serwer oraz systemy lokalne – wybór formatu do
współpracy z aplikacją dwuwarstwową. Przygotowanie środowiska do
budowania aplikacji bazodanowej w Borland C++ Builder. Zasoby
tematycznej bazy danych. Klasa TTable, TDataSource, TDBGrid,
TDBNavigator.
Bazowa klasa TDataSet do obsługi zbioru rekordów. Właściwości i metody
oraz klasy pochodne klasy bazowej. Komponenty wizualne do obsługi
zasobów bazy danych.
Moduł wspólnego dostępu do danych. Aplikacja wieloformularzowa i
komunikacja między formularzami. Dostęp do zasobów modułu danych.
Język SQL, klasyfikacja poleceń. Klasa TQuery i jej składowe do
generowania zapytań do SZBD z poziomu aplikacji.
Dynamiczne tworzenie zapytań. Filtrowanie i wyszukiwanie informacji w
bazie danych. Metody Locate, Lookup.
Indeksowanie bazy danych. Implementacja połączenia między tabelami w
środowisku BCB.
Środowisko Rave Report do tworzenia w aplikacji raportów z bazy
danych. Raporty proste i z grupowaniem.
Dokumentowanie aplikacji. Możliwości rozbudowy
Sumaryczna liczba godzin
2
3
4
5
6
7
8
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
1
15
Laboratorium
Lp. Treści
1
2
3
4
5
6
7
8
2.
Prezentacja bazy danych SM_ Builder.mdb. Prosta aplikacja w BCB do
przeglądania ww. bazy danych. Wykorzystanie ODBC oraz ADO.
Aplikacja do wyznaczania wartości na podstawie zawartości tabeli bazy
danych, właściwości klasy TTable: dostęp do pól tabeli, przeglądanie
zbioru rekordów w pętli.
Aplikacja wieloformularzowa. Moduł danych i organizacja wspólnego
dostępu do jego zasobów. Komunikacja miedzy formularzami aplikacji.
Wbudowany SQL. Złączeniem tabel. Obsługa polecenia SELECT
szczegółowego i z grupowaniem w środowisku aplikacji.
Modyfikacja zasobów bazy danych z poziomu aplikacji poprzez
funkcjonalne zapytania SQL.
Dostęp do tabel połączonych zależnością master-detail. Złączenie tabel w
formularzu. Filtrowanie i wyszukiwanie informacji w bazie danych.
Organizacja współpracy aplikacji z programem Rave Report do tworzenia
raportów z bazy danych. Definiowanie zestawień szczegółowych i
grupujących w środowisku Rave Report.
Kolokwium zaliczeniowe.
Sumaryczna liczba godzin
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
15
Metody dydaktyczne*
Wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi oraz ilustrowany przykładowymi programami do omawianych
zagadnień merytorycznych. Dyskusja metod programowania „top-down” i „bottom-up” oraz zagadnień
optymalizacji kodu. Ćwiczenia laboratoryjne, w trakcie których student buduje program w oparciu o dostarczone
scenariusze oraz samodzielnie rozwiązuje postawione zdania programistycznie.
3.
Szczegółowa forma i warunki zaliczenia przedmiotu**
Wykonanie wszystkich ćwiczeń, zadań domowych i zaliczenie sprawdzianu na pozytywną ocenę.
4.
Wykaz przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi
Przedmiot poprzedzający: Budowa aplikacji w C++ Builder
5.





Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (z uwzględnieniem różnych form zajęć dydaktycznych)
Daniluk A., "C++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programisty", Helion, 2006.
Dorobek M., "C++ Builder. Podręcznik", Seria: Biblioteka Programisty, Wydawnictwo Mikom, Warszawa,
2002.
Wybrańczyk M., „C++Builder 6 i bazy danych”, Helion, Gliwice, 2005.
Stasiewicz A., "C++ Builder. 20 efektownych programów", Helion, Gliwice, 2002.
Reisdorph K., „C++ Builder dla każdego”, Helion, Gliwice, 2003.
Osoba/Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne
dr Marzena Nowakowska
Download