Scenariusz lekcji wychowawczej

advertisement
Scenariusz lekcji wychowawczej
Temat:
„Idealny nauczyciel, idealny uczeń”
Cele lekcji:
1. Umiejętność precyzowania własnych oczekiwań względem innych ludzi.
2. Określenie cech nauczyciela idealnego, jego cech charakteru, osobowości.
3. Określenie oczekiwanych cech idealnego ucznia (umiejętność postawienia się w pozycji
nauczyciela).
4. Kształcenie umiejętności obiektywnej oceny i samooceny.
5. Doskonalenie wzajemnej komunikacji między nauczycielem i uczniami.
Środki dydaktyczne:
- mazaki,
- szary papier,
- żółte i niebieskie karteczki,
- klej,
- magnesy.
- Metody dydaktyczne:
- pogadanka wprowadzająca, elementy burzy mózgów, dyskusja.
.
Czynności organizacyjne (przywitanie się, sprawdzenie listy obecności).
2. Wyjaśnienie celów lekcji, podkreślenie wagi umiejętności precyzowania oczekiwań
i umiejętności obiektywnej oceny.
3. Przebieg lekcji właściwej:hm
- rozdanie uczniom niebieskich kartek w dowolnej liczbie,
- wypisanie przez uczniów na kartkach cech idealnego ich zdaniem nauczyciela (na jednej
kartce jedna cecha),
- rozwieszenie na tablicy szarego papieru i przypięcie go magnesami,
- segregowanie karteczek poprzez układanie ich razem według takich samych lub bardzo
podobnych cech,
- przyklejenie karteczek z zapisanymi cechami w rzędach do papieru, aby było możliwe
porównanie ich liczby,
- rozdanie uczniom kartek żółtych w dowolnej liczbie,
- próba postawienia się uczniów w pozycji nauczyciela i zadanie sobie pytania: jakiego
chciałbym mieć ucznia?
- wypisanie na kartkach cech idealnego ucznia, segregowanie kartek i przyklejenie ich na
szarym papierze na tablicy.
. Omówienie wykonanych prac:
- określenie cech, które dominują na tablicy "Idealny nauczyciel", dyskusja o tym, na ile
te cechy są ważne w pracy nauczyciela i dlaczego,
- rozważania uczniów na temat tego, czy spotkali już nauczyciela, który był dla nich ideałem,
- określenie cech dominujących na tablicy "Idealny uczeń",
- rozważania na temat tego, czy cechy te są ważne dla nauczyciela,
- dokonanie krótkiej samooceny w oparciu o wzorzec idealnego ucznia.
5. Czytanie fragmentu tekstu źródłowego „Wzór dobrego ucznia” pochodzącego z okresu
oświecenia.
6. Przeprowadzenie analizy porównawczej. Odpowiedzi uczniów na pytanie nauczyciela:
jakie cechy powinien mieć oświeceniowy "dobry uczeń"?
- Wypisanie na tablicy cech podanych przez uczniów.
- Porównanie ich z cechami idealnego ucznia wypisanymi wcześniej na kartonie, wskazanie
cech wspólnych.
7. Podsumowanie pracy na lekcji, wnioski końcowe.
Zajęcia zostały przeprowadzone na lekcjach wychowawczych w Społecznym Liceum
Ekonomicznym "Awista" w klasach I i II. Pomimo dużego, wydawałoby się, zakresu
materiału do opracowania, program zajęć mieści się w ramach jednej godziny lekcyjnej
ze względu na małą liczebność klas (8 osób w klasie I, 14 osób w klasie II).
W przypadku większych klas lekcje można podzielić na dwie jednostki: "Idealny uczeń"
i "Idealny nauczyciel".
Download