zapytanie ofertowe

advertisement
Aleksandrów Kujawski dn. 04.11.2016r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/16
NA WYKONANIE KONCEPCJI ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNOUŻYTKOWEGO (PFU) ŚCIEŻEK ROWEROWYCH GMIN ZRZESZONYCH
W ZWIĄZKU GMIN ZNIEMI KUJAWSKIEJ
1. Zamawiający
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej
ul. Chopina 4
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 53 31
e-mail: [email protected]
W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 styczeń 2004r. Prawo zamówień publicznych
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę
polegająca na wykonaniu koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego ścieżek
rowerowych gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, według
niniejszego zapytania ofertowego:
I.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Koncepcja ścieżek rowerowych na podstawie, której zostanie opracowany
program funkcjonalno-użytkowy:
Koncepcja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności w zakresie prawa budowlanego, planów zagospodarowania
przestrzennego, prawa drogowego, przepisów z zakresu ochrony środowiska i innych
przepisów prawa.
Koncepcja powinna zawierać:
a) część graficzną,
b) dokumentację fotograficzną,
c) opis przebiegu ścieżki oraz infrastruktury towarzyszącej,
d) opis stosunków własnościowych (analiza nieruchomości, diagnoza parametrów),
e) pożądane jest przedstawienie tam gdzie istnieje taka możliwość, wariantowego
rozwiązania nowych tras rowerowych. Każdy wariant realizacji inwestycji
powinien być zbadany pod kątem wykonalności. Dzięki temu będzie możliwy
1
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
wybór najlepszego wariantu realizacji danego projektu inwestycyjnego spośród
analizowanych. W ramach wariantowania należy skupić się na alternatywnych
rozwiązaniach technologicznych, lokalizacyjnych, organizacyjnych w zakresie
prowadzenia i eksploatacji inwestycji. Należy również przeprowadzić analizę
ekonomiczną, na podstawie której Zamawiający będzie mógł podjąć decyzję
o wyborze konkretnego wariantu. W analizie ekonomicznej należy wziąć pod
uwagę zarówno koszty realizacji, pozyskania gruntów nie będących własnością jst
oraz wszelkie inne możliwe do wystąpienia koszty,
Analizy środowiskowe. Wykonawca ma przeprowadzić analizę środowiskową
w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, bądź też
do wykazania, iż taka decyzja nie jest wymagana,
Schemat organizacji ruchu,
Wyznaczenie i przedstawienie koncepcji miejsc obsługi rowerzystów tj. perony,
miejsca przesiadkowe,
Uzgodnienie przebiegu trasy oraz pozyskanie pozytywnej opinii dla koncepcji
w wyniku konsultacji jej zapisów, w szczególności wśród jednostek samorządu
terytorialnego, na terenie których planowana jest trasa, zarządców dróg,
Uwzględnienie oświetlenia ścieżek rowerowych w punktach obsługi rowerzystów,
Zaproponowany przebieg i warunki budowy ścieżki rowerowej powinny być
zgodne z istniejącymi i obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w gminie oraz powinny one być uzgodnione z Zamawiającym,
Przedstawienie wykazu drzew do wycinki,
Sporządzenie szacunkowego kosztorysu wdrożenia koncepcji z oszacowaniem
kosztów robót budowlanych oraz prac projektowych (odrębnie) z podziałem na
poszczególne gminy i rodzaj inwestycji,
2. Program funkcjonalno – użytkowy (PFU):
Program funkcjonalno – użytkowy należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi
w art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno –użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz.1129).
3. Główne założenia przedsięwzięcia:
a) W ramach projektu planuje się zadanie inwestycyjne polegające na budowie ścieżek
rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski,
Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek jako ekologicznej alternatywy
dla ruchu pojazdów kołowych emitujących gazy spalinowe.
b) Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie ścieżek rowerowych
o łącznej długości 75 801 mb oraz w drugiej fazie budowlanej: 6 peronów i 12
miejsc przesiadkowych:
2
- w Gminie Aleksandrów Kujawski na odcinkach:
I ciąg
- Stawki-Ośno od istniejącej ścieżki rowerowej (pas drogi wojewódzkiej Nr 266)
do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2605C) ścieżka będzie przebiegać wzdłuż drogi
gminnej Nr 160217C dł. 1 650 mb.
II ciąg
- Ośno – Zazdromin ścieżka będzie przebiegać wzdłuż drogi powiatowej Nr 2607C
(od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2605C do granic z Gminą Koneck) dł. 4 800 mb.
III ciąg
Rudunki – Straszewo od istniejącej ścieżki w granicach Miasta Aleksandrów Kujawski
do miejscowości Stara Wieś droga gminna o dł. 1400 mb) dalej na odcinku od miejscowości
Stara Wieś do Straszewa wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 o dł. 7500 mb – łączna długość
ciągu III – 8 900 mb
Całkowita długość planowanej ścieżki rowerowej to ok. 15 350 mb.
Planowane jest utworzenie peronu w miejscowości Odolion przy węźle autostradowym.
Planowane jest utworzenie miejsc przesiadkowych w miejscowościach: Ostrowąs,
Rudunki, Stawki, Wołuszewo.
- w Gminie Bądkowo na odcinkach:
I ciąg
- od granicy gminy, Zakrzewo - Bądkowo - droga Nr 252 wojewódzka: dł. 3 500 mb.
II ciąg
Bądkowo- Żabieniec droga wojewódzka Nr 301: dł. 1 700 mb.
Całkowita długość planowanej ścieżki rowerowej to ok. 5 200 mb.
Planowane jest utworzenie peronu w miejscowości Bądkowo przy budynku dworca
autobusowego.
- w Gminie Waganiec ścieżki rowerowe przebiegać będą wzdłuż dróg powiatowych
i gminnych oraz po byłej kolei wąskotorowej. :
I ciąg
- droga powiatowa nr 2611C Dąbrówka Duża – Waganiec w miejscowościach: Józefowo
i Sierzchowo długość ok. 3 150 mb,
3
- droga powiatowa nr 2612C Nieszawa - Ujma Duża w miejscowości Józefowo, ul. Parkowa
długość ok. 300 mb.
- droga gminna nr 160520C w miejscowości Waganiec i Nowy Zbrachlin – długość ok.1700
mb.
- droga powiatowa nr 2613C Przypust – Waganiec w miejscowości Waganiec, ul. Dworcowa,
od skrzyżowania przy Urzędzie Gminy do dworca PKP – długość ok. 300 mb x 2 = 600 mb.
- droga powiatowa nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo: odcinek w miejscowościach: Zbrachlin
i Nowy Zbrachlin – długość ok. 230 mb,
- droga powiatowa nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin, Stary
Zbrachlin, Śliwkowo i Niszczewy - długość ok. 3 440 mb,
Łącznie I ciąg: ok. 9 420 mb
II ciąg
- droga powiatowa nr 2615C Waganiec - Zbrachlin w miejscowościach: Kaźmierzyn i Nowy
Zbrachlin długość ok. 1 800 mb,
- droga powiatowa nr 2612C Nieszawa - Ujma Duża w miejscowościach: Kaźmierzyn,
Ariany, Michalin, Niszczewy, Janowo - długość ok. 5 500 mb,
- droga gminna (działka nr 56, obręb geod. Niszczewy) Michalin – Niszczewy – długość
ok. 350 mb
Łącznie II ciąg: ok. 7 650 mb
III ciąg
- droga gminna nr 160528C w miejscowościach: Plebanka i Wólne - długość ok. 2 300 mb,
- droga powiatowa nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo: odcinek w miejscowościach: Plebanka,
Zbrachlin i Nowy Zbrachlin, Siutkowo – długość ok. 3 200 mb,
Łącznie III ciąg: ok. 5 500 mb
IV ciąg
- droga gminna nr 160508C Sierzchowo – Brudnowo w miejscowościach: Sierzchowo
i Brudnowo długość ok. 2 850 mb (do wiaduktu)
- droga gminna nr 160517 C Brudnowo – Ossówka w miejscowości: Brudnowo –
do skrzyżowania z drogą 160511C długość ok. 905 mb + odcinek wraz z wiaduktem
do skrzyżowania z drogą nr 160508C – dł. ok. 730 mb (Razem: 1 635 mb).
- droga gminna nr 160511C – odcinek od skrzyżowania z drogą 160517 C do Zespołu Szkół
w Brudnowie – dł. ok. 100 mb.
Łącznie IV ciąg: ok. 4 585 mb
Całkowita długość planowanej ścieżki rowerowej to ok. 27 155 mb.
Planowane jest utworzenie peronu w miejscowości Waganiec w okolicach dworca kolejowego,
(linia kolejowa Toruń – Kutno/północ – południe).
4
Planowane jest utworzenie miejsc przystankowo - informacyjnych w miejscowościach:
Sierzchowo,
Niszczewy
(nowa
lokalizacja
–
przy
Szkole
Podstawowej
w Niszczewach), Zbrachlin, Wólne i Brudnowo.
- w Gminie Zakrzewo ścieżki rowerowe przebiegać będą wzdłuż dróg wojewódzkich,
gminnych i na terenach po byłej wąskotorówce ze zjazdami na przyległe posesje i działki rolne:
I ciąg
- do granicy z Gminą Koneck do miejscowości Seroczki
ale po terenach kolejki wąskotorowej – dł. 1 250 mb.
wzdłuż drogi wojewódzkiej
II ciąg
- Seroczki- Zakrzewo po terenach kolejki wąskotorowej – dł. 2 850 mb.
III ciąg
- Zakrzewo- skrzyżowanie od drogi wojewódzkiej Nr 252 – i drogi wojewódzkiej Nr 266
w Zakrzewie przy drodze gminnej ale po terenach kolejki wąskotorowej – dł. 500 mb.
IV ciąg
- Zakrzewo – Kuczkowo wzdłuż drogi wojewódzkiej po terenach kolejki wąskotorowej –
dł. 2 100 mb.
V ciąg
Kuczkowo - do granicy z Gminą Dobre przy drodze wojewódzkiej Nr 266 – dł. 3 500 mb.
VI ciąg
- Zakrzewo do granic z Gminą Bądkowa: przy drodze wojewódzkiej Nr 252 – dł. 9 100 mb.
Całkowita długość planowanej ścieżki rowerowej to ok. 19 300 mb.
Planowane jest utworzenie miejsc przystankowo-informacyjnych w miejscowościach:
Siniarzewo, Sędzin oraz peronu w miejscowości Zakrzewo.
- w Gminie Koneck budowa ścieżki pieszo – rowerowej:
I ciąg
Ścieżka pieszo-rowerowa w pasie drogi woj. Nr 266 w m. Straszewo oraz po terenie kolejki
wąskotorowej o dł. 2 557 mb .
II ciąg
Ścieżka pieszo-rowerowa w pasie gruntów gminy Koneck oraz w pasie drogi powiatowej, przy
drodze powiatowej Nr 2616 C Przybranowo- Koneck o dł. 3 399 mb.
5
Droga powiatowa nr 2607C Ośno –Zazdromin od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2616C
do granic z gminą Aleksandrów Kujawski ok. 840 mb.
Całkowita długość planowanej ścieżki rowerowej to ok. 6 796 mb.
Planowane jest utworzenie peronu w miejscowości: Koneck
informacyjnego w miejscowości Straszewo.
i miejsca przystankowo-
- w Gminie Raciążek
I ciąg
- odcinek o długości ok. 2000 mb (Raciążek ul. Zamkowa, ul. Szkolna) wzdłuż drogi
powiatowej Nr 2602C.
Całkowita długość planowanej ścieżki rowerowej to ok. 2 000 mb.
Na trasie ścieżki I etapu w miejscowości Raciążek planuję się budowę peronu rowerowego.
c) Budowa ścieżki rowerowej i pieszo – rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą (miejsca wypoczynku i postoju, oświetlenie terenu, ławki, kosze
na śmieci, barierki zabezpieczające). Ścieżka ma spełniać zarówna zadanie
komunikacyjne jak i edukacyjne, ze względu na wiodący szlak kolejki
wąskotorowej.
d) Przedmiotowa inwestycja polega na budowie ścieżek pieszo-rowerowych i ścieżek
rowerowych dwukierunkowych o szerokości 2 m lub 2,5 m wykonanych z
asfaltobetonu (o nawierzchni mineralno-bitumicznej) o łącznej długości 75 801 mb.
Planowane ścieżki zostaną dowiązane do istniejących dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich; wykorzystane zostaną również tereny po byłej kolei wąskotorowej.
Skrzyżowania dróg zostaną skorygowane, aby kąt przecięcia osi dróg był zbliżony
do kąta prostego. Krawędzie jezdni na tych skrzyżowaniach zostaną wyokrąglone
łukami o promieniu minimalnym R=6mb. Rowy przydrożne zostaną wyregulowane
tak, aby zapewnić dobre odwodnienie ścieżki i jezdni dróg. Przekrój poprzeczny
rowu: trapezowy oraz trójkątny. Pod zjazdami istniejącymi zostaną wykonane
przepusty z rur betonowych o średnicy 0,4 mb ze ściankami oporowymi
prefabrykowanymi oraz zaprojektowane zostaną przepusty o średnicy 0,4 mb
na połączeniu rowów w miejscach przejścia uzbrojenia podziemnego.
e) W ramach projektu Gminy Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec
i Zakrzewo, Koneck i Raciążek planują:
w I etapie:
- prace przygotowawcze i uporządkowanie terenu,
- położenie światłowodu pod przyszłe inwestycje,
- budowę ścieżki z infrastrukturą towarzyszącą,
6
w II etapie:
- budowę peronów i miejsc przesiadkowych,
- zagospodarowanie terenu zielenią przez stworzenie enklaw edukacyjnych,
- oświetlenie terenu w lampy solarne i hybrydowe,
- wyposażenie w elementy komunalne (ławki, kosze itp.)
4. Forma , w jakiej wykonawca ma dostarczyć przedmiot zamówienia:
a) dokumenty winny być w języku polskim;
b) forma papierowa/drukowana ostatecznych wersji dokumentów (4 kpl.) - dobór
skali wydruków poszczególnych map oraz stopień zagęszczenia treści na
poszczególnych wydrukach winien uwzględniać ich przeznaczenie oraz funkcję
( skala od 1: 10000 do 1:500 ); ostateczne wersje do wydruku winny być uzgodnione
z Zamawiającym;
c) wersja elektroniczna (po 4 kpl) - na elektronicznych nośnikach informacji
w plikach w formacie .pdf .ppt oraz plikach źródłowych możliwych do edycji
(.doc, .docx, .rtf);
d) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco konsultowania z Zamawiającym treści
przygotowywanych dokumentów do czasu ich ostatecznego przyjęcia przez
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące koncepcji
i PFU oraz wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji umowy w ramach co
dwutygodniowych spotkań roboczych z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego,
e) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia będzie zobowiązany również do
udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców usług projektowych
i robót budowlanych, które zostaną zadane w postepowaniu przetargowym na
wyłonienie projektanta i wykonawcy robót budowlanych oraz wszelkich niezbędnych
konsultacji z tym związanych w terminie 3 dni liczonych od przekazania stosownego
pytania przez Zamawiającego,
f) potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo odbiorczy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż przedmiot zamówienia został
wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami,
obowiązującymi przepisami oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć,
g) wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie
z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie
obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami,
a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych
rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu.
W szczególności muszą być zgodne z przepisami:
7
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013
poz. 1409 z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r.
nr 130. poz. 1389),
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729),
6) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 z późn. zm.).
5. Pozostałe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) dane do opracowania koncepcji oraz PFU, wymagane badania, pomiary,
uzgodnienia oraz materiały niezbędne do sporządzenia, Wykonawca uzyska
we własnym zakresie i na własny koszt,
b) zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji koniecznych do rzetelnego przygotowania oferty
i zawarcia umowy,
II.
Termin wykonania zamówienia:
1. Ostateczny termin wykonania umowy – do dnia 31 stycznia 2017r.
2. Zawarcie umowy nastąpi nie później niż 5 dni od podania informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego
http://biuletyn.abip.pl/zgzk.a.k/
III.
Warunki udziału w postępowaniu:
Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia
8
Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna udokumentowanie
wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert: co najmniej 1 usługi o wartości brutto minimum 80 000,00 zł
polegającej na wykonaniu:
- Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla liniowego obiektu drogowego
np. drogi, trasy rowerowej ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego za-kresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
lub
- Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla liniowego obiektu
drogowego np. drogi, trasy rowerowej
2. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawca przedłoży wraz
z ofertą wykaz usług wykonanych należycie w okresie 3 lat, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców potwierdzający spełnienie warunków udziału w postepowaniu.
3. Do oceny zostaną przyjęte tylko oferty zgodne z warunkami i wymaganiami
niniejszego zapytania ofertowego.
4. Ocena spełnienia warunku wymaganego od wykonawcy zostanie dokonana według
formuły spełnia\ nie spełnia.
5. przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie przez wykonawcę wizji lokalnej
trasy ścieżki rowerowej.
IV. Kryteria oceny oferty.
1. Kryterium oceny oferty: cena 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
2. Sposób obliczania ceny:
a) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca
przy realizacji zamówienia,
b) Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym
należny podatek Vat,
c) Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia na etapie złożenia oferty nie będzie
podstawą roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, zarówno
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jaki i po wykonaniu,
d) Wykonawca określa cenę oferty z Vat w złotych polskich , z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku, w formularzu ofertowym – zał. Nr 1
9
e) Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji
przedmiotu zamówienia, a płatność nastąpi przelewem w terminie 21 dni od
daty otrzymania faktury.
f) Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony bez
zastrzeżeń protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu zamówienia.
g) Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego,
h) Wykonawca opisze usługę na fakturze w sposób odpowiadający przedmiotowi
zamówienia, pod rygorem zwrotu faktury do korekty.
i) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia , której wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak informacji oznaczać
będzie, iż wykonawca samodzielnie realizuje zamówienie.
V.
Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej napisem: „Oferta NA WYKONANIE
KONCEPCJI ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO (PFU)
ŚCIEŻEK ROWEROWYCH GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU GMIN
ZNIEMI KUJAWSKIEJ”.
2. Termin składania ofert: do 14 listopada 2016r. do godz. 14:00 w siedzibie biura
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przy ul. Chopina 4, 87 -700 Aleksandrów
Kujawski
3. Oferty złożone po terminie, nie kompletne lub nie spełniające wymagań nie będą
rozpatrzone.
VI.
Wymagania formalne:
1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. W razie
podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania, w każdym czasie,
bez podania przyczyn.
Osoba do kontaktu;
1. Iwona Żbikowska – kierownik Biura Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
tel. 54 282 53 31
e- mail: [email protected]
Załączniki:
1. Formularz oferty – nr 1
2. Wykaz usług – nr 2
3. Projekt umowy – nr 3
Ryszard Borowski
Przewodniczący Zarządu ZGZK
10
Download