metodyka nauczania pierwszej pomocy

advertisement
Metodyka nauczania pierwszej pomocy
[email protected]
Szkolenie
to różnorodne działania i formy
doskonalenia umiejętności,
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji
w bardzo różnych obszarach.
Metoda partycypacyjna
metoda ta wykorzystuje różne techniki aktywnego
nauczania:
 pracę w grupach,
 burzę mózgów,
 symulację,
 dyskusję,
Trener/prowadzący jest w tym podejściu
partnerem w procesie nauczania.
U podstaw szkolenia metodą partycypacyjną leżą
następujące założenia:



uczysz się z sytuacji, które mają dla ciebie
znaczenie
uczysz się w działaniu i aktywnie uczestnicząc w
zajęciach
uczysz się z własnych doświadczeń przez
rozwiązywanie problemów





uczysz się łącząc praktykę z teorią
uczysz się wtedy, gdy zdobyta wiedza znajduje
wykorzystanie w pracy lub w życiu osobistym
uczysz się wtedy, gdy panuje przyjazna
atmosfera
uczestnicy różnią się między sobą i preferują
różne style uczenia się
uczysz się przez interakcję z innymi osobami
Andragogika
teoria oświaty dorosłych, dział pedagogiki
zajmujący się zagadnieniami związanymi
z procesem wychowywania ludzi dorosłych. Jej
znaczenie wzrasta wraz z upowszechnianiem się
modelu kształcenia ustawicznego.
Planując działania szkoleniowe należy uwzględnić, że dzieci i młodzież
przyswajają w sposób odmienny niż dorośli. Oto niektóre cechy
wyróżniające nauczanie dorosłych:


Dorośli są autonomiczni. Musza znać cele szkolenia i wewnętrznie się
z nimi zgadzać. Szkolenie jest skuteczniejsze, gdy uczestnicy mają
wpływ na jego przebieg.
Dorosłych nie możemy zmusić do nauki. Do zdobywania nowej
wiedzy muszą mieć wewnętrzną motywację.



Dorośli opierają naukę o własne doświadczenia i wiedzę.
Nauczanie nowych umiejętności powinno się odnosić do ich
dotychczasowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Dobrze jest
poznać je na etapie przygotowywania szkoleń i na etapie zawierania
kontraktu z grupą (to wymaga od trenera elastycznego dostosowania
programu do zdobytych na początku szkolenia informacji o
uczestnikach)
Dorośli są nastawieni na osiąganie celów. Powinni je zdefiniować
lub poznać na początku szkolenia. Powinny być konkretne.
Dorośli muszą widzieć adekwatność szkolenia do swoich zadań
w pracy lub potrzeb osobistych. Jeśli sami nie potrafią tego
dostrzec należy wskazać uczestnikom, w jaki sposób szkolenie może
być dla nich wartościowe



Dorośli chcą wiedzieć, jak zastosować nabyte umiejętności w
praktyce. Dlatego najchętniej słuchają praktyków i lubią wykonywać
praktyczne działania. Chcą nauczyć się, jak radzić sobie z
konkretnymi sytuacjami.
Dorośli chcą być traktowani z szacunkiem. Powinni mieć
możliwość wyrażania swoich uwag i opinii w trakcie całego szkolenia
oraz mieć pewność, że są słuchani.
Informacje stojące w silnej sprzeczności z dotychczasowa
wiedzą lub systemem wartości przyswajane są wolniej,
wymagają praktycznych ćwiczeń nastawionych na zmianę postaw.
Im bardziej zmiany dotykają cech osobowościowych tym proces
uczenia dłuższy a motywacja uczestnika szkolenia musi być
silniejsza.




Dorośli wolą szkolenia nastawione na jeden problem i ćwiczenia
prowadzone w niezbyt szybkim tempie. Zbyt duża ilość nowych informacji
blokuje możliwość ich przyswojenia.
Dorośli rzadziej podejmują ryzyko, boją się popełniać błędy. Pracują
wolniej używając metody wglądu zamiast metody prób i błędów. Oczekują,
że zadania które otrzymali do wykonania będą omówione na zajęciach.
Dorośli oczekują zaangażowania i bardzo dobrego przygotowania do
zajęć.
Szkolenia dla dorosłych musza być zorganizowane w taki sposób, by
zapewnić wygodę psychiczna i fizyczną. Długie wykłady, niekompetentni
trenerzy, niewygodne siedzenia, monotonia, brak możliwości ćwiczenia
nabywanej wiedzy, nieadekwatność tematu szkolenia do ich oczekiwań
wywołują ich irytację i opór.
Metody
Metody przyswajania wiedzy preferowane przez
dorosłych to:
 dyskusja (z równorzędnymi partnerami),
 praca w grupach nastawiona na rozwiązywanie
problemów,
 dyskusja z ekspertem – najchętniej o konkretnym
problemie doświadczanym w pracy,
 samodzielne rozwiązywanie problemu,
 odgrywanie ról,
 wykład.
Cechy uczenia się dorosłych
Zapamiętywalność przekazanych treści po dwóch
tygodniach od szkolenia:

Metody pasywne:
Czytał – 10%
Słyszał - 20%
Widział – 30%
Widział i słyszał – 50%

Metody aktywne:
Wypowiedział - 70%
Powiedział i robił – 90%
Jak przygotować budżet szkolenia?
Budżet powinien przewidywać wydatki i koszty, ponoszone na
następujące elementy:








koszt wynagrodzenia dla wykładowców,
koszt wynajęcia sali,
koszt przygotowania materiałów,
koszt wyżywienia uczestników,
koszty przygotowania szkolenia,
koszty marketingu i promocji,
inne koszty ogólne związane ze szkoleniem,
koszty delegacji, dojazdów, zakwaterowania
Jakie są rodzaje szkoleń?
Podział według kryterium czasu:
 wieczorowe,
 weekendowe,
 jednodniowe,
 kilkudniowe,
 ponadtygodniowe
Jakie są rodzaje szkoleń?
Podział według formy:
 kurs (prowadzący przekazuje uczestnikom wiedzę różnorodnymi
metodami – do ok. 20 osób),
 seminarium (uczestnicy dzielą się doświadczeniami, prowadzący jest
bardziej organizatorem – ok. 30-40 osób),
 warsztat (uczestnicy pod okiem prowadzącego wypracowują jakiś
materiał ok. 16 osób),
 konferencja (spotkanie specjalistów, którzy dzielą się
doświadczeniami – 50-100 osób)
Wybór prowadzącego zajęcia
Pomieszczenia do zajęć
Sala plenarna powinna zapewniać:
 możliwość dowolnego ustawienia stolików
 osobne miejsce siedzące dla każdego uczestnika
 dobre oświetlenia
 ogrzewanie i wentylację
 odpowiednią akustykę lub dodatkowe
nagłośnienie
Ustawienie stolików
W tym przypadku każdy z
uczestników widzi pozostałych. Jest
to ustawienie sprzyjające
kontaktowi
Ustawienie stolików
Ustawienie korzystne przypadku małej
przestrzeni jednak niepraktyczne w
przypadku większej grupy (powyżej 25
osób)
Ustawienie stolików
Idea „okrągłego stołu”. Nie ma tu miejsca
na tablicę i rzutnik. Uczestnicy pracują z
materiałami, które mają przed sobą.
Ustawienie dobre w przypadku dyskusji.
Odstęp miedzy stolikami nie może być zbyt
duży, gdyż uniemożliwia kontakt wzrokowy.
Ustawienie stolików
Ustawienie wykorzystujące kwadratowe stoliki
Pomoce szkoleniowe
Zastosowanie środków audiowizualnych:
 przyciąga i podtrzymuje uwagę
 budzi większe zaangażowanie
 potwierdza i utrwala przekazywaną wiedzę
 ułatwia zapamiętywanie
 uatrakcyjnia zajęcia
 działa silniej niż słowo mówione
Materiały drukowane – zasady tworzenia i używania:




czytelny druk
niezbyt dużo tekstu na jednej stronie
świadome zastosowanie: zróżnicowanej czcionki, zszywania lub
zachowywania luźnych kartek, drukowania po jednej lub dwóch
stronach
świadome rozdawanie materiałów po skończonej prezentacji lub w jej
trakcie, jeśli słuchacze maja ich używać razem z prowadzący.
Slajdy
Przy przygotowywaniu slajdów należy
kierować się następującymi wytycznymi:


powinny być proste w formie i obejmować jeden
przekaz
liternictwo i rysunki powinny być odpowiednio
duże, łatwe do odczytania, należy unikać
napisów pionowych
Film
Przy jego wykorzystaniu należy także pamiętać o
kilku zasadach:




film nie powinien być zbyt długi
musi obrazować sytuacje omawiane w trakcie wykładu
język filmu musi być zrozumiały dla uczestników
szkolenia
należy omówić film po jego zakończeniu, analizując w
formie dyskusji wnioski lub/i możliwe rozwiązania
prezentowanego przez film zagadnienia
Jak przygotować szkolenie od strony
merytorycznej?
Istotne jest odpowiedzenie na pytania:


Jakiego typu szkolenia chcemy oferować?
Komu chcemy te szkolenia oferować?
Planowanie zajęć
Przy opracowaniu rozkładu zajęć należy pamiętać, że:



przerwy powinny być zaplanowane w odstępach nie dłuższych niż
1,5 - 2 godziny.
czas trwania przerwy nie powinien być krótszy niż 15 minut.
jeśli zajęcia mają trwać cały dzień, warto zaplanować jedną dłuższą
przerwę, trwającą ok. 1 - 1,5 godziny.
Każde zajęcie powinno mieć następujące
elementy:
 temat
 cele jakie powinny osiągnąć uczestnicy
 metody
 zadania dla uczestników
 określenie czasu
Określanie celów



Określanie celów, to jedna z najważniejszych i
najtrudniejszych do opanowania umiejętności
prowadzącego.
Cel szkolenia jest tym, co w zakresie wiedzy,
umiejętności czy postaw powinien osiągnąć uczestnik w
czasie szkolenia.
Można rozróżnić cele główne i szczegółowe (konkretne
nazwanie tego, co uczestnik powinien osiągnąć podczas
konkretnego zajęcia).
Dobór metody
Przed zastosowaniem metody należy z nią dokładnie
zapoznać uczestników, by nie mieli poczucia niepewności
czy bezradności.




Metody stosowane w uczeniu dorosłych można
podzielić na służące:
przekazywaniu treści
uzyskaniu reakcji uczestników
zastosowaniu wiedzy i umiejętności w praktyce
rozwojowi integracji grupy
Techniki aktywnego uczenia się.
Techniki aktywnego uczenia się, które razem tworzą
metodologię partycypacyjną, gwarantują, że
uczestnicy są całkowicie zaangażowani w proces
edukacji. Uczestnicy nie są traktowani, jako pasywni
odbiorcy wiedzy, ale jako partnerzy w projektowaniu
i realizowaniu kursów.
Budowanie atmosfery
Atmosfera musi zostać zbudowana przez prowadzącego.
Dobra atmosfera uwarunkowana jest następującymi elementami:
 aktywność – uczestnicy muszą aktywnie brać udział w procesie
uczenia, nawet podczas wykładów
 bezpieczeństwo – uczestnicy musza czuć się bezpiecznie, gdy
popełniają błędy i próbują nowych zachowań, bez groźby
ośmieszenia czy jakiejkolwiek innej kary
 postępy procesu uczenia się – uczestnicy musza odczuć, ze robią
postępy, muszą poznawać swoje wyniki, doświadczać sukcesu
 akceptacja – uczestnicy muszą czuć się akceptowani i być rzetelnie
informowani o postępach w szkoleniu (rzetelna informacja zwrotna)
Jakie normy stosowane w grupie tworzą
odpowiednią atmosferę do pracy?








angażujemy się i dzielimy doświadczeniami,
staramy się być szczerzy,
nie mówimy o nieobecnych,
mówimy w pierwszej osobie (ja zamiast my lub oni),
unikamy uogólnień,
unikamy rozmów na boku, podczas wypowiedzi innych
osób,
opinie na temat innych staramy się wyrażać wprost,
otwarcie mówimy, co nam przeszkadza i czego
oczekujemy.
•Stanowczość.
Cechy dobrego trenera
Umiejętność aktywnego słuchania
Cierpliwość.
Indywidualny i życzliwy stosunek do każdego uczestnika.
Umiejętność wyzwalania inicjatywy.
Umiejętność przyznawania się do własnych błędów.
Samodyscyplina.
Nie osądzanie.
Uczciwość.
Umiejętność obserwacji.
Umiejętność komunikacji.
Stanowczość.
Komunikacja niewerbalna
Podczas normalnej rozmowy dwóch osób ponad 65 %
informacji przekazywanych jest niewerbalnie.
W czym wyraża się komunikacja niewerbalna ?
Sposób, w jaki tworzymy otoczenie fizyczne, w którym pracujemy i mieszkamy
Sposób w jaki:




Siedzimy
Stoimy
Chodzimy
Kontaktujemy się wzrokowo
Nasze otoczenie

Dom
Pracę
Samochód
Rodzinę

Przyjaciół



Ton głosu
Wygląd:



Twarz, włosy, ciało
Ubranie
Męskość, kobiecość
Mimikę
Charakterystyczny dla nas sposób ekspresji emocji
Gesty
Odległość w jakiej stajemy od kogoś
Tematy programów do zaliczenia
-
-
Kurs dla dzieci (nauczanie początkowe)
Kurs dla licealistów
Kurs dla nauczycieli
Kurs dla ratowników górskich
Kurs dla ratowników drogowych
Kurs dla ratowników wodnych
Kurs dla strażaków
Kurs dla pracowników zakładów chemicznych
Kurs dla elektryków
Kurs dla kierowców
Kurs dla żołnierzy/policjantów/straży miejskiej
Kurs dla pracowników instytucji użytku publicznego
Download