Modułowe przekaźniki do nadzoru napięcia firmy Relpol

advertisement
52
modu≥owe przekaüniki do nadzoru napiÍcia
Modułowe przekaźniki
do nadzoru napięcia
firmy Relpol
Mariusz Cisek
W nowoczesnych uk≥adach automatyki nie zawsze istnieje potrzeba stosowania skomplikowanych uk≥adÛw pomiarowych. W wielu przypadkach wystarczajπ mniej z≥oøone i taÒsze uk≥ady monitorujπce parametry elektryczne. W zakresie kontroli napiÍcia firma Relpol oferuje rÛønego rodzaju uk≥ady kontrolno-nadzorcze. Aplikacje przy zastosowaniu tego typu przekaünikÛw nadzorczych sygnalizujπ stany alarmowe.
M
R-EU3M1P to podstawowy
przekaünik do monitorowania
napiÍcia. Aparat ten kontroluje
napiÍcie trÛjfazowe i nadzoruje: kolejnoúci faz, zanik fazy i asymetriÍ. Prosta budowa pozwala zastosowaÊ go w wielu
uk≥adach automatyki. Podstawowe zastosowanie przekaünika MR-EU3M1P to
uk≥ady sterowania agregatÛw prπdotwÛrczych i uk≥ady zasilania systemÛw ñ do
kontroli zaniku napiÍcia zasilania. W ofercie Relpolu aparat jest dedykowany do
nadzoru napiÍcia w uk≥adach Samoczynnego Za≥πczania Rezerwy (SZR).
Przekaünik MR-EU31UW1P
Model MR-EU31UW1P jest przekaünikiem do nadzoru napiÍcia w jednej lub
trzech fazach. Nadzoruje kolejnoúci faz
i zanik fazy. Aparat oferuje cztery funkcje
do wyboru:
ï Under ñ nadzÛr wartoúci minimalnej napiÍcia,
ï Under + SEQ ñ nadzÛr wartoúci minimalnej napiÍcia z kontrolπ kolejnoúci faz,
ï WIN ñ nadzÛr napiÍcia w funkcji okna
pomiÍdzy wartoúciami MIN i MAX,
ï WIN + SEQ ñ nadzÛr napiÍcia w funkcji
okna pomiÍdzy wartoúciami MIN i MAX
z kontrolπ kolejnoúci faz.
Funkcja SEQ pozwala na wykrywanie
roz≥πczenia przewodu neutralnego przy
pomocy porÛwnania asymetrii napiÍÊ
w uk≥adzie. Przekaünik posiada regulowane progi prze≥πczania napiÍÊ MIN i MAX.
Ustawienie czasu
opÛünienia wy≥πczenia
Ustawienie maksymalnego
progu napiÍcia nadzorowanego
Ustawienie napiÍcia
symetrii
Ustawienie minimalnego progu
napiÍcia nadzorowanego
Ustawienie funkcji nadzoru
Rys. 1.
Funkcje pokrÍte≥
na panelu przednim
przekaünika
nadzorczego
MR-EU3M1P
52
Rys. 2.
Funkcje pokrÍte≥
na panelu przednim przekaünika
nadzorczego MR-EU31UW1P
marzec 2011
modu≥owe przekaüniki...
Ustawienie
maksymalnego progu
napiÍcia nadzorowanego
Ustawienie
minimalnego progu
napiÍcia nadzorowanego
A
M
Rys. 3. Funkcje pokrÍte≥ na panelu przednim przekaünika nadzorczego
MR-EU1W1P
A
Ustawienie
funkcji nadzoru
Mariusz Cisek
Autor jest pracownikiem
firmy Relpol
Relpol S.A.
68-200 Øary
ul. 11 Listopada 37
tel. (68) 47 90 820
fax (68) 47 90 824
e-mail: [email protected]
www.relpol.com.pl
R
Wersja MR-EU1W1P to przekaünik do nadzoru napiÍcia
AC/DC w jednej fazie. Urzπdzenie posiada do wyboru dwie funkcje: Under ñ nadzÛr wartoúci minimalnej napiÍcia oraz WIN
ñ nadzÛr napiÍcia w funkcji okna pomiÍdzy wartoúciami MIN
i MAX. Kontrolowane napiÍcia moøna mierzyÊ w progach MIN
od 0,8 do 1,15 Un oraz MAX od 0,75 do 1,2 Un.
Opisane powyøej przekaüniki charakteryzujπ siÍ szerokim zakresem pomiarowym, obudowπ modu≥owπ 17,5 mm oraz napiÍciem zasilania rÛwnym napiÍciu mierzonemu. Przekaüniki do
nadzoru napiÍcia zapewniajπ poprawnπ pracÍ urzπdzeÒ chroniπc
je przed spadkami, zanikami napiÍÊ.
E
K
L
Przekaünik
MR-EU1W1P
Download