1 - Starostwo Powiatowe w Kolnie

advertisement
Uchwała Nr
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia
1. w sprawie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym
(j. t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Program Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego na lata 2009-2014,
stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Traci moc uchwała Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XIV/61/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w
sprawie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Spis Treści
1.
2.
WSTĘP ..........................................................................................................................................4
1.1.
Wprowadzenie .......................................................................................................................4
1.2.
Podstawa opracowania ..........................................................................................................4
1.3.
Główne założenia programu ..................................................................................................4
1.4.
Cel programu .........................................................................................................................5
1.5.
Zawartość programu ..............................................................................................................5
CHARAKTERYSTYKA I OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA, ZASOBÓW
NATURALNYCH ORAZ TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA .......6
2.1.
Krajobraz, klimat i formy użytkowania terenu. .......................................................................6
2.1.1. Położenie. ....................................................................................................................6
2.1.2. Klimat ...........................................................................................................................7
2.1.3. Formy użytkowania terenu. .........................................................................................9
2.1.4. Rzeźba terenu powiatu kolneńskiego. .........................................................................9
2.1.5. Gleby. ........................................................................................................................10
2.2.
Zasoby i różnorodność przyrodnicza obszaru powiatu........................................................12
2.2.1. Wody. .........................................................................................................................12
2.2.2. Zasoby leśne. ............................................................................................................13
2.2.3. Zasoby surowców naturalnych. .................................................................................14
2.3.
System obszarów chronionych ............................................................................................15
2.3.1. Rezerwaty, pomniki przyrody, użytki ekologiczne i inne formy ochrony przyrody. ...16
2.3.2. Użytki ekologiczne. ....................................................................................................19
2.3.3. Pomniki przyrody. ......................................................................................................20
2.3.4. Lasy ochronne ...........................................................................................................21
2.3.5. Obiekty chronione i obiekty ochrony konserwatorskiej. ............................................21
2.4.
Techniczna infrastruktura ochrony środowiska powiatu. .....................................................22
2.4.1. Zaopatrzenie w wodę ................................................................................................22
2.4.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków ..........................................................................24
2.4.3. Gospodarka odpadami. .............................................................................................28
2.4.4. Urządzenia ochrony powietrza ..................................................................................29
2.5.
3.
Zrównoważone wykorzystywanie materiałów wody i energii. ..............................................30
STAN i ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POWIATU KOLNEŃSKIEGO ....32
3.1.
Zanieczyszczenia wód .........................................................................................................32
3.2.
Zanieczyszczenia powietrza ................................................................................................35
3.3.
Inne zagrożenia środowiska ................................................................................................38
3.3.1. Awarie przemysłowe ..................................................................................................38
3.3.2. Hałas ..........................................................................................................................39
4. ANALIZA SWOT ................................................................................................................................42
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
4.5 Wnioski z analizy SWOT. .........................................................................................................44
5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO .......................................................................45
5.1 Demografia i wykształcenie .....................................................................................................45
5.2 Gospodarka rolna, leśna, gospodarcze wykorzystanie wód ....................................................46
5.2.1 Kierunki rozwoju rolnictwa ..........................................................................................46
5.2.2 Kierunki rozwoju leśnictwa: .........................................................................................47
5.2.3 Kierunki polityki przestrzennej w zakresie gospodarki wodnej: ..................................47
5.3 Turystyka ..................................................................................................................................47
5.3.1 Kierunki rozwoju turystyki: ..........................................................................................48
5.4 Przemysł ..................................................................................................................................48
5.5 Energetyka ...............................................................................................................................49
5.6 System komunikacyjny, transport ............................................................................................50
5.7 Rynek pracy .............................................................................................................................51
5.8 Trendy rozwojowe w gospodarce powiatu ...............................................................................52
6. USTALENIA PROGRAMU .................................................................................................................53
6.1 Założenia polityki ekologicznej powiatu Kolneńskiego ............................................................53
6.2 Cele ekologiczne i strategia ich realizacji ................................................................................53
6.2.1 Cele ekologiczne ........................................................................................................54
6.3 Programy sektorowe i regionalne ............................................................................................58
6.4 Program zadaniowy .................................................................................................................59
6.4.1 Zadania własne ...........................................................................................................59
6.4.2 Zadania koordynowane ..............................................................................................61
7. WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA GMINNYCH PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA .......64
7.1 Źródła informacji wymagane przy sporządzaniu programów gminnych ..................................67
8. KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU ..........................................................................................69
8.1 Terminy realizacji, instytucja odpowiedzialna, .........................................................................69
8.2 Procedury kontroli, mierniki realizacji programu, procedury weryfikacji programu. .................69
8.2.1 Kontrola stanu środowiska..........................................................................................70
8.2.2 Kontrola polityki ekologicznej ......................................................................................70
8.3 Koszty, źródła finansowania ....................................................................................................71
8.3.1 Możliwości pozyskania środków z dodatkowych źródeł finansowania .......................72
8.4 Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz terminów przygotowywania raportów
z wykonania programów ......................................................................................................75
8.4.1 Mierniki oceny realizacji Programu .............................................................................75
8.4.2 Ocena stopnia realizacji Programu .............................................................................76
9. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU ......................................................................77
10. ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................................78
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 4
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
1. WSTĘP
1.1. Wprowadzenie
Program ochrony środowiska ma za zadanie pomoc w rozwiązywaniu istniejących
problemów, a także przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. "Program
ochrony środowiska powiatu kolneńskiego" obejmuje lata 2009-2014. Jest też aktualizacją i
kontynuacją dotychczasowego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego.
 W myśl art . 17 ust 1. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27
kwiet nia 2001r. (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz.150) niniejszy program ochrony
środowiska zost ał opracowany zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa.
Wdrożenie programu umożliwi osiągnięcie celów z ałożonych w tej polityce
oraz realizację zasad, a także stworzenie i funkcjonowanie na
analizow anym obszarze zi ntegrowanego zespołu instalacji i urządzeń
służących ochronie środowiska naturalnego, spełniającego wymagania
określone w nowych przepisach o och ronie środowiska.
1.2. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania Programu ochrony środowiska powiatu kolneńskiego jest umowa
zawarta przez Zakład Ekspertyz Ochrony Środowiska AREO s.c. ze Starostwem Powiatowym w
Kolnie.
 Opracowanie niniejszego programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ust 1. Ustawy
Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2008 Nr 25, poz.150),
nakładającego na powiat obowiązek opracowania ww. Programu.
Program jest opracowywany na szczeblu powiatowym. Projekt powiatowego programu
ochrony środowiska uchwala Rada Powiatu Kolneńskiego.
1.3. Główne założenia programu
W związku z tym, że istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem środowiska, jakością jego
poszczególnych komponentów i rozwojem gospodarczym regionu, w programie zaprezentowano:
 podejście sektorowe, w odniesieniu do analizy aktualnego stanu środowiska oraz
monitorowania jego przyszłych zmian,
 podejście integralne, dotyczące określenia działań niezbędnych do realizacji w dziedzinie
ochrony środowiska, związanych z głównymi kierunkami rozwoju powiatu.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 5
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
1.4. Cel programu
Program ochrony środowiska daje wytyczne dla formułowania polityki ochrony środowiska
w regionie. Zawarte w nim zadania pozwolą zapewnić odpowiednie warunki życia mieszkańców
przy zakładanym rozwoju gospodarczym.
Długoterminowy cel programu sformułowany został następująco:
Harmonijny, zrównoważony rozwój powiatu, w którym wymagania ochrony
środowiska mają nie tylko istotny wpływ na przyszły charakter regionu, ale również
wspierają jego rozwój gospodarczy.
Celem projektu jest określenie w szczególności: celów, priorytetów i działań ekologicznych,
a także środków niezbędnych do osiągnięcia wytyczonych celów, w tym mechanizmów prawnoekonomicznych i środków finansowych.
1.5. Zawartość programu
Opracowanie obejmuje zakresem:
określenie aktualnego stanu środowiska w powiecie ,
prognozowane zmiany w zakresie ochrony środowiska,
działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie ochrony środowiska,
określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów,
system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 6
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
2. CHARAKTERYSTYKA I OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA,
ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY
OCHRONY ŚRODOWISKA
2.1. Krajobraz, klimat i formy użytkowania terenu.
2.1.1. Położenie.
Powiat Kolneński leży w odległości ok. 100 km od stolicy województwa – Białegostoku, na
obszarze Wysoczyzny Kolneńskiej, która jest dobrze wyodrębniającym się regionem o powierzchni
około 1600 km2 pomiędzy Kotliną Biebrzańską na wschodzie, doliną Dolnej Narwi na jej odcinku
łomżyńskim na południu, Równiną Kurpiowską na zachodzie; północną granicę stanowi zasięg
drobnopagórkowatych form zlodowacenia wiślańskiego na Pojezierzu Ełckim. Wysoczyzna wznosi
się kilkadziesiąt metrów ponad otaczające obniżenia, tj. 120-200 m n.p.m. (kulminacja 213 m).
Według ostatnio wyrażonych poglądów (Musiał 1983, 1992) ukształtowanie powierzchni jest
wynikiem stopniowego zaniku martwej pokrywy lodowcowej zlodowacenia warciańskiego, przy
czym rzeźbę „przetainową" zmodyfikowały procesy peryglacjalne, których wynikiem są szerokie
doliny o łagodnie nachylonych zboczach.
Z wysoczyzny spływają Skroda i Wincenta do Pisy oraz Wissa do Biebrzy. Przeważają tereny
rolne, lasów jest mało, rezerwatem jest „Kalinowo" (69,8 ha) - las grądowy na zboczu doliny
Narwi. Główną osią komunikacji jest szosa z Łomży przez Stawiski i Szczuczyn do Grajewa,
odgałęzieniem do Kolna (dalej do Piszu). Wymienione miasta są ośrodkami o znaczeniu lokalnym.
Kolno (ok. 11 tys. mieszk.) pełni funkcje usługowe dla zaplecza rolniczego zachodniej części
regionu. Miejscowość istniała już w XIII w., ale prawa miejskie uzyskała w 1425 r. i była siedzibą
starostwa grodowego.
Stawiski (ok. 2,5 tys. mieszk.) są miastem powstałym również w XVII w., z kościołem i
klasztorem poreformackim.
Powiat kolneński leży na północno-zachodnim krańcu Województwa Podlaskiego, granicząc
z 4 powiatami:
Grajewskim i Łomżyńskim – Województwo Podlaskie,
Piskim – Województwo Warmińsko – Mazurskie,
Ostrołęckim – Województwo Mazowieckie.
Jednostkę samorządową tworzy 6 gmin, z tego:
1 gmina miejska – Miasto Kolno,
1 gmina wiejsko – miejska – Gmina i Miasto Stawiski,
4 gminy wiejskie – Gmina Grabowo, Gmina Kolno, Gmina Mały Płock, Gmina Turośl.
W skład powiatu wchodzą 162 sołectwa. Powierzchnia powiatu wynosi 939,7 km2, co
stanowi 4,66 % powierzchni województwa.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 7
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
2.1.2. Klimat
Według podziału Polski na dzielnice rolniczo – klimatyczne (R. Gumiński) powiat kolneński
położony jest w klimatycznej dzielnicy wschodniej (podlaskiej). Dzielnica ta jest znacznie
chłodniejsza od dzielnicy środkowej z chłodniejszym i bardziej kontynentalnym klimatem,
roślinnością (położenie na rubieży geobotanicznego działu północnego, stanowiącego część
subborealnej strefy leśnej Europy Wschodniej) oraz wgłębnym podłożem geologicznym
(prekambryjska
urozmaiconej
platforma
zachowanymi
wschodnioeuropejska).
formami
Region
polodowcowymi
ma
charakter
pochodzącymi
falistej
ze
równiny,
zlodowacenia
środkowopolskiego.
Dni mroźnych jest tutaj od 50 do 60, a dni z przymrozkami od 110 do 87. Opady roczne są
większe niż w dzielnicy środkowej i wynoszą średnio 550 – 650 mm.
Średnia roczna temperatura w regionie wynosi około 7 ºC. Średnia temperatura
najcieplejszego miesiąca + 17,6 ºC (lipiec), natomiast najchłodniejszego – 4,9 ºC (luty). Średnia
amplituda roczna kształtuje się na poziomie około 22,5 º C. Najwyższe dobowe maksyma
temperatury obserwowane są w miesiącu najcieplejszym – średnio około 23,2 ºC. Najniższe
dobowe minima w lutym (średnio o – 8,4).
Średnio w ciągu roku obserwuje się około 135 dni przymrozkowych (z temperaturą
minimalną poniżej zera). Dni mroźnych ( temperatura maksymalna poniżej zera) obserwuje się
około 58, a dni bardzo mroźnych około 30 (temperatura maksymalna poniżej – 10 ºC). Dni mroźne
i bardzo mroźne najczęściej obserwowane są w lutym.
Dni upalne, z temperaturą maksymalną powyżej 25 ºC, notowane są średnio w ciągu roku
31 razy – najczęściej w lipcu, a sporadycznie już w kwietniu.
Okres wegetacyjny trwa 190-200 dni i jest dość krótki w porównaniu z innymi dzielnicami
Polski. Rozpoczyna się w drugiej dekadzie kwietnia, a kończy się w ostatniej dekadzie października
(okres wegetacyjny-temperatura średnia dobowa powyżej 5 ºC).
Najwyższe wartości wilgotności względnej powietrza notowane są w chłodnej połowie roku,
a ściśle na przełomie jesieni i zimy (maksimum w listopadzie i styczniu – 92%). Wysoka wilgotność
względna notowana jest także w lutym – 90%. Natomiast najniższe wartości wilgotności względnej
powietrza występują na przełomie wiosny i lata ( maj 74%, czerwiec 73%). W przebiegu dobowym
wyższe wartości wilgotności względnej obserwuje się nocą, zaś nieco niższe w godzinach
popołudniowych. Z przebiegiem wilgotności powietrza związane jest występowanie mgieł. Średnio
w ciągu roku obserwuje się około 51 dni z mgłą. Najczęściej mgły są notowane w październiku i
listopadzie (10 dni), zaś najrzadziej na przełomie lata i wiosny ( maj, czerwiec – poniżej jednego
dnia). Najbardziej narażonymi miejscami na powstawanie zastoisk wilgotnościowych powietrza i
mgieł są: dolina rzeki Pisy i Skrody oraz ich doliny boczne. Mgły znajdują szczególnie sprzyjające
warunki do powstawania na terenach podmokłych i zacisznych – głównie po zawietrznej stronie
kompleksów leśnych. Średnie roczne zachmurzenie wynosi około 6,5 stopnia pokrycia nieba. W
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 8
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
przebiegu rocznym największe zachmurzenie obserwowane jest w listopadzie około 8,5 stopnia
pokrycia nieba, zaś najmniejsze we wrześniu – 6,3 stopnia oraz w czerwcu 5,4 stopnia.
Dni pogodne (z zachmurzeniem około 2 stopnie) najczęściej notowane są we wrześniu 5,9
dnia oraz maju 5,7 dnia, zaś najrzadziej w listopadzie 1,1 dnia. Średnio w ciągu roku obserwuje się
około 46 dni pogodnych. Dni pochmurne (z zachmurzeniami ponad 8 stopni) najczęściej
obserwowane są w grudniu – 8,2 dnia, maju i wrześniu – po 8,3 dnia. Łącznie w ciągu roku
obserwuje się 156 dni pochmurnych. Warunki fizjograficzne powiatu są zbyt małe, aby mogły
oddziaływać na rodzaj i wielkość zachmurzenia. Obszar powiatu kolneńskiego w ciągu roku
otrzymuje 580 mm opadu. Na okres wegetacyjny przypada około 386 mm opadu, co stanowi 66%
opadu rocznego. Najwyższe miesięczne sumy opadu obserwuje się w lipcu (85 mm), natomiast
najmniejsze w marcu (21 mm).
Rys. Nr 1.
Przestrzenny rozkład rocznych opadów w woj. podlaskim w latach 1961-1995 (Górniak A.,
2000)
Opady letnie, w odróżnieniu od zimowych, charakteryzują się dużym natężeniem, zaś
występowanie ekstremów opadowych w lipcu oraz w marcu jest charakterystyczne dla większości
terenów Polski. W ciągu roku obserwuje się tu około 17 dni z burzą. Najczęściej dni takie
występują w czerwcu i lipcu, kiedy to istnieją najlepsze warunki do powstania i rozwoju
zachmurzenia typu konwekcyjnego, do którego należą chmury burzowe. Pokrywa śnieżna na
obszarze powiatu utrzymuje się przez 78 dni w roku.
Przeważającymi wiatrami są wiatry wiejące z kierunku południowo-zachodniego (16,0%
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 9
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
przypadków). Często notowane są również wiatry południowe (12,0% sumy wszystkich wiatrów), a
także dość częste południowe (10,1%). Najczęściej wiejącymi wiatrami są wiatry z sektora
północnego. Rozkład częstości wiatrów z poszczególnych kierunków w określonych porach roku
jest bardzo zbliżony do rozkładu rocznego, przy czym w chłodnej porze roku wzrasta udział
wiatrów z sektora południowo-zachodniego, latem zaś zachodniego i północno-zachodniego.
Cisze atmosferyczne występują w 20%. Zjawisko to najczęściej występuje w miesiącach
jesiennych, zaś najrzadziej wiosną. Średnia prędkość wiatru wynosi około 4 m/s. Najmniejsze
prędkości wiatrów występują latem i jesienią zaś największe zimą i wiosną w czerwcu (2,0 m/s).
Na przeważającym obszarze powiatu występują dostateczne warunki przewietrzające. Wyjątek
stanowią niewielkie fragmenty obszaru znajdujące się po zawietrznej stronie kompleksów leśnych,
gdzie przewietrzenie jest znacznie gorsze.
2.1.3. Formy użytkowania terenu.
Najczęstszymi formami użytkowania terenu na terenie powiatu Kolneńskiego są: użytki
rolne, użytki zielone, lasy i sady.
Tabela Nr 1. Zestawienie zbiorcze danych o powiecie Kolneńskim
Lp
1
2
3
4
5
6
Gminy
m Kolno
gm. i m. Stawiski
gm. Grabowo
gm. Turośl
gm. Mały Płock
gm. Kolno
OGÓŁEM
Obszar
km2
25,08
165,55
128,48
198,43
140,06
282,13
939,73
Użytki
zielone, ha
401
2311
1532
8424
2587
5771
21231
Lasy
77
3150
2545
5012
2597
5789
19170
Ilość
sołectw
36
34
21
26
45
162
Użytki
rolne
2166
12394
9662
13538
10556
20479
69194
Grunty
orne
1761
10044
8096
4910
7912
14608
47324
Sady
4
39
34
4
57
100
238
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, stan na 31.12.2007
2.1.4. Rzeźba terenu powiatu kolneńskiego.
Wysoczyzna Kolneńska to obszar będący w ogromnej mierze efektem działalności lodowca
stadiału Mławy (najmłodszego stadiału zlodowacenia środkowopolskiego). Od tamtych czasów
uległ on jedynie denudacji peryglacjalnej, która doprowadziła do pewnego złagodzenia form oraz
nieznacznym „retuszom” spowodowanymi procesami holoceńskimi.
Dominującą jednostką morfologiczną jest tu wysoczyzna morenowa, falista, zdenudowana,
o spadkach nie przekraczających na ogół 5% - położona od 115 do 140 m n.p.m. w części
południowej i do około 140 -180 m n.p.m. w części północnej.
Kumulacje terenu stanowią pagórki i wzgórza kemów, moren martwych lodów oraz moren
czołowych względnych od około 5 do 25 m. Mimo, że podobnie jak wysoczyzna, uległy one w
swoim czasie procesom denudacji peryglacjalnej, nachylenia i ich zboczy przekraczają często 5%,
lokalnie nawet 10%. Formy te występują pojedynczo w południowej części obszaru powiatu,
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 10
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
natomiast w części północnej tworzą się duże zgrupowania. Poza wzgórzami i pagórkami
wysoczyznę urozmaicają liczne formy dolinowe i są to dolinki denudacyjne i fluwialno –
denudacyjne oraz doliny rzeczne. Dolinki denudacyjne i fluwialno – denudacyjne to formy wklęsłe
o głębokościach rzędu 1-3 m,
łagodnie nachylonych zboczach, suche lub podmokłe,
wykorzystywane przez cieki o charakterze epizodycznym. Doliny rzeczne to formy na ogół znacznie
większe, o płaskich podmokłych dnach, bardziej nachylonych zboczach, prowadzące stałe cieki
wodne.
Większość dolin rzecznych ma starsze, plejstoceńskie założenia (m.in. Dolina Skrody).
Świadczy o tym uchodzące do nich dolinki denudacyjne, których powstanie związane jest z
panowaniem klimatu peryglacjalnego. Zachodnia część obszaru powiatu to niewielki, peryferyjny
fragment Równiny Kurpiowskiej zajmującej południową część wielkiego sandru sypanego na
przedpolu lądolodu bałtyckiego. W granicach powiatu równina sandrowa stanowi obszar prawie
płaski, o spadkach nieprzekraczających 5% i deniwelacjach maksymalnych do 5 m. Elementem
urozmaicającym krajobraz sandrowy są liczne wydmy, pola piasków przewianych oraz obniżenia
deflacyjne. Największe wydmy osiągają przeszło 15 m wysokości względnej. Przeważają jednak
wydmy mniejsze 5-cio, 10-cio metrowe. Rzeka Pisa rozcinająca sandr, wykorzystuje dawną dolinę
rzeki proglacjalnej, która wcięła się w poziom sandrowy u schyłku fazy pomorskiej. Poza
omówionymi formami naturalnymi, na obszarze powiatu występują również formy pochodzenia
antropogenicznego. Nie osiągają one jednak zbyt dużych rozmiarów i są to przede wszystkim
wyrobiska poeksploatacyjne oraz stare grodzisko w okolicach Kumelska.
Rzeźba terenu w granicach opracowania jest stosunkowo mało zróżnicowana. Deniwelacja
wynosi około 23 m. Najwyżej wyniesiony teren o wysokości 136 m n.p.m. znajduje się w północno
– zachodniej części obszaru miasta. Największe obniżenie o wysokości 112 m n.p.m. występuje w
dolnym biegu rzeki Łabna.
2.1.5. Gleby.
Zróżnicowanie typów i gatunków gleb w powiecie jest dość duże. Przyczyną tego stanu jest
głównie różny skład mechaniczny oraz stosunki wodne gleb. Na wysoczyźnie dominują gleby
bielicowe i brunatne oraz czarne ziemie. W dolinach i zagłębieniach występują gleby torfowe,
torfowo – mułowe, mady oraz mursze.
Wśród gleb brunatnych i bielicowych najsłabszymi są piaski słabo gliniaste, miejscami z
domieszką żwirów. Występują one w północno – zachodniej, północno – wschodniej oraz
południowej części obszaru. Są to gleby orne słabe, przepuszczalne, zbyt suche.
Piaski podścielone gliną lub pyłem posiadają większe wartości użytkowe. Są to gleby
średnie i słabe – IV – V klasy bonitacyjnej gruntów ornych, stanowiące kompleksy gleb żytnioziemniaczanych. Duży obszar na terenie powiatu zajmują gleby zbielicowane i brunatne
wytworzone na glinach. Są to gleby III –IV klasy bonitacyjnej gruntów ornych.
Wśród czarnych ziem występują piaski gliniaste lekkie i gleby wytworzone z glin. Piaski
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 11
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
gliniaste lekkie zajmują przeważnie tereny znajdujące się w obniżeniach. Są to gleby IV klasy
gruntów ornych. Gleby wytworzone z gliny zwałowej zalegają po obu stronach doliny rzeki Łabny.
Posiadają one dość wysokie wartości użytkowe III klasy użytków rolnych.
Torfy (niskie) zajmują prawie całą dolinę rzeki Łabny. Są to gleby organiczne, użytkowane
jako łąki i pastwiska. Mursze zajmują nieduże paski w północnej części, między torfami i glebami
wytworzonymi z gliny. Są to mursze płytki podścielone gliną lub piaskiem.
Pozostałą część stanowią gleby zdegradowane, zajęte pod zabudowę miejską.
Tabela Nr 2. Klasyfikacja gleb w powiecie Kolneńskim
Klasa gleb
Powiat kolneński
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI i VII
2,8
29,7
33,4
34,1
Województwo
Podlaskie
6,6
45,0
29,6
18,8
Źródło: Opracowanie własne.
Wśród gleb brunatnych i bielicowych najsłabszymi są piaski słabo gliniaste, miejscami z
domieszką żwirów. Występują one w północno – zachodniej, północno – wschodniej oraz
południowej części obszaru miasta. Są to gleby orne słabe, przepuszczalne, zbyt suche. Piaski
podścielone gliną lub pyłem posiadają większe wartości użytkowe. Są to gleby średnie i słabe – IV
– V klasy bonitacyjnej gruntów ornych, stanowiące kompleksy gleb żytnio-ziemniaczanych.
Część stanowią gleby zdegradowane, zajęte pod zabudowę miejską. Charakterystykę gleb
powiatu przedstawiono w podziale na trzy grupy:
obszary korzystne dla produkcji rolnej.
obszary średnio korzystne dla produkcji rolnej.
obszary mało korzystne dla produkcji rolnej.
Do obszarów o korzystnych warunkach dla produkcji rolnej zaliczono tereny z przewagą
gleb IIIa- IIIb klasy gruntów ornych (2-gi i 4-ty kompleks rolniczej przydatności) o strukturalnym,
dobrze wykształconym poziomie próchniczym i prawidłowych stosunkach wodnych. Obszary te
wskazane są do intensywnej produkcji rolnej, a ich gleby podlegają ochronie przed zmianą
użytkowania na nierolnicze. Do obszarów mało korzystnych dla produkcji rolnej zaliczono tereny z
przewagą gleb 6-go i 7-go kompleksu rolniczej przydatności (IV a –IVb klasa bonitacji). Są to gleby
kompleksu żytnio – ziemniaczanego dobrego. Do obszarów mało korzystnych dla produkcji
rolniczej zaliczono tereny z przewagą gleb 6-go i 7-go kompleksu rolniczej przydatności (V i VI
klasa bonitacji). Są to gleby nadmiernie przepuszczalne, mające słabą zdolność zatrzymywania
wody. Tym samym są to gleby okresowo lub trwale zbyt suche, mało zasobne w składniki
pokarmowe. Ogólnie należy stwierdzić, że obszar powiatu Kolneńskiego charakteryzuje się
przewagą gleb średnich słabych. Gleby chronione (III – IV) stanowią zaledwie około 40% ogólnej
powierzchni gruntów ornych, podczas gdy udział gleb słabych (V – VI) dochodzi do 60 %.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 12
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Wśród użytków zielonych, stanowiących 25,6 % ogólnej powierzchni użytków rolnych
wyróżniono dwie grupy: obszary średnio korzystne dla produkcji rolnej i obszary mało korzystne
dla produkcji rolnej. Do obszarów średnio korzystnych zaliczono tereny z przewagą łąk i pastwisk
III i IV klasy użytków zielonych. Są to użytki na glebach okresowo za suchych lub nadmiernie
uwilgotnionych. Do obszarów mało korzystnych zakwalifikowano obszary z przewagą łąk i pastwisk
V i VI klasy użytków zielonych. Są to użytki leżące na glebach zbyt suchych lub zbyt wilgotnych.
2.2. Zasoby i różnorodność przyrodnicza obszaru powiatu.
2.2.1. Wody.
Jednym z ważnych elementów mających wpływ na środowisko przyrodnicze powiatu
kolneńskiego są wody powierzchniowe i podziemne, a pośród nich przepływające przez teren
powiatu rzeki Pisa i Łabna, które zasilają wody rzeki Narew.
 Wody powierzchniowe
Rzeka Pisa jest prawobrzeżnym dopływem rz. Narew i przebiega przez gminę Turośl
odwadniając cały teren gminy. Pisa posiada charakter rzeki nizinnej z licznymi meandrami i
starorzeczami. Główne dopływy na terenie powiatu Kolneńskiego to: Rybnica, Rudna, Wincenta,
Skroda wraz z dopływem Łabną. Rzeka przyjmuje również szereg rowów, z których najważniejszy
jest Kanał Turoślański (prawobrzeżny dopływ). Pisa jest odbiornikiem ścieków komunalnych i
przemysłowych z Pisza oraz spływów zanieczyszczeń z terenów wykorzystywanych rolniczo i
turystycznie.
W miejscowości Ptaki (gm. Turośl) znajduje się punkt wodowskazowy na podstawie
wyników pomiarów można scharakteryzować średnie parametry hydrologiczne rzeki na przełomie
1996 r.
km
A
WWQ
SWQ
SSQ
SNQ
NNQ
WWW
NNW
-
kilometr biegu rzeki
pow. zlewni (km2)
największy przepływ
wartość średnia z największych przepływów rocznych , m 3/s
średni przepływ w okresie , m 3/s
średni przepływ z najmniejszych przepływów rocznych , m 3/s
Najmniejszy przepływ zaobserwowany w danym okresie , m3/s
najwyższy stan wody zaobserwowany w danym okresie
najniższy stan wody zaobserwowany w danym okresie
37,7
3561,9
89,70
40,80
21,60
11,50
5,50
266
65
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Rzeka Skroda ma długość 52,5 km. Zlewnia obejmuje powierzchnię 430 km2. Odcinek
rzeki o długości 10 km jest uregulowany. Usytuowano tu 5 jazów kozłowych żelbetowych. Średnia
szerokość rzeki wynosi ok. 4,5 m, a przy ujściu do Pisy - ok. 3,1 m. Średnia głębokość waha się od
0,4 do 0,7 m.
Rzeka Łabno przecina obszar miasta Kolno z północnego-wschodu na południowy-zachód.
Długość rzeki w granicach miasta wynosi około 1,5 km, a średni jej spadek około 0,5%. Szerokość
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 13
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
koryta Łabny mieści się w granicach od 3,0 do 6,0 m, jego głębokość od l,0 do 1-5 m, zlewnia
rzeki w obrębie miasta Kolno wynosi 60 km2, a miarodajny przepływ wody w rzece wynosi 0,233
m3/sek.
 Wody podziemne
Powiat kolneński należy do obszaru zasobnych w wody podziemne. Na terenie powiatu
sięga jeden z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – Sandr Kurpie (GZWP nr 216). Zbiornik ma
powierzchnię 1120 km2. Zbiornik ten związany z osadami sandru znajduje się w obrębie Równiny
Mazurskiej (część północna) i Równiny Kurpiowskiej (część środkowa i południowa). Położony jest
w obrębie 3 województw; mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego.
Zbiornik związany jest z utworami czwartorzędowymi. Zasoby wodne zbiornika wynoszą;
Zasoby odnawialne
14,13 m3/h i 338,88 m3/24h
Zasoby dyspozycyjne 5,12 m3/h i 122,88 m3/24h.
Zasoby eksploatacyjne stanowią 52 % ustalonych zasobów, zaś eksploatacja jest znikoma i
sięga zaledwie 5%. Zbiornik Sandr Kurpie charakteryzuje się dużą miąższością warstwy
wodonośnej, brakiem lub niewielkim nadkładem izolującym na większej części terenu.
 Wody gruntowe
Wody gruntowe w powiecie Kolneńskim wykazują dużą zależność od budowy geologicznej i
morfologicznej. Układ wód w części wysoczyznowej różni się od układu w części dolinowej.
Pierwszy poziom wód w części wysoczyznowej utrzymuje się w glinie zwałowej piaszczystej, w
piaskach fluwioglacjalnych oraz w utworach serii zastoiskowej mułkach (pyłach) piaszczystych
głębiej niż 2,0 m od powierzchni terenu. Lokalnie poziom ich utrzymuje się na głębokości od 1,0 do
2,0 m od powierzchni terenu.
W obrębie tarasu nadzalewowego i zalewowego poziom wód gruntowych występuje w
mułkach, piaskach drobnoziarnistych ze znaczną domieszką części organicznych oraz torfach.
Wody te związane są z wahaniami poziomu wód w rzece Łabno i zalegają nie głębiej niż 1,0 m od
powierzchni terenu. Użytkowy poziom wodonośny (czwartorzędowy) występuje pod warstwą glin
zwałowych w utworach serii osadów piaszczystych i żwirowych na głębokości około 4,0 m poniżej
poziomu terenu. Poziom ten jest źródłem ujęć wody dla sieci miejskiej Kolna jak również ujęć
zakładowych.
2.2.2. Zasoby leśne.
Lasy zajmują 20 386 ha, co stanowi 21,5% ogólnej powierzchni powiatu (stan na 2007r.).
W strukturze własnościowej lasów wyróżnia się:
lasy państwowe – 9 556 ha
lasy prywatne – 10 830 ha.
W zależności od warunków glebowych, klimatycznych i wodnych wytworzone zostały różne
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 14
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
typy lasu. Dominują lasy na siedliskach boru świeżego, boru mieszanego świeżego oraz lasu
mieszanego, ze zdecydowaną przewagą sosny w różnych klasach wieku.
Siedliska wilgotne występują głównie w dnach dolin i zagłębień. Dominują drzewostany
olszowe i brzozowe w różnym wieku. Są to lasy wilgotne i olsy, niekorzystne dla rekreacji – zbyt
wilgotne i niedostępne.
Poza jednym, stosunkowo dużym kompleksem leśnym zlokalizowanym w północnozachodniej części obszaru powiatu – Uroczysko – Kozioł – Łacha, pozostałe powierzchnie leśne
występują w dużym rozdrobnieniu. Lasy uroczyska Kozioł-Łacha, poza wielkością kompleksu,
charakteryzują się stosunkowo dobrymi warunkami rekreacyjnymi – z przewagą drzewostanów w
starszych klasach wieku oraz korzystnych dla rekreacji siedlisk leśnych. Stanowią one, obok Pisy,
główną atrakcję turystyczną powiatu. Pozostałe kompleksy leśne, zważywszy na ich duże
rozdrobnienie i młodsze klasy wieku (w większości nie przekraczające 40 lat), w ograniczonym
stopniu mogą być wykorzystywane do celów rekreacyjnych – dostępne do penetracji po
wyznaczonych drogach, nie nadające się do rekreacji pobytowej.
W zachodniej części obszaru powiatu, w tym również Uroczysko Kozioł- Łacha, część lasów
porasta tereny o nachyleniu ponad 5%, pełniąc rolę lasów glebochronnych. To ukształtowanie
terenu ogranicza penetrację (tylko po wyznaczonych szlakach) w celu ochrony przed dewastacją
zboczy. W drzewostanie leśnym gatunkiem dominującym jest sosna zajmująca ponad 90 %
powierzchni, dalej olcha zaledwie 1 %, później świerk, brzoza i inne.
2.2.3. Zasoby surowców naturalnych.
2.2.3.1 Budowa geologiczna.
Pod względem geologicznym obszar powiatu Kolno położony jest w zasięgu prekambryjskiej
platformy wschodnioeuropejskiej w obrębie jednostki zwanej wyniesieniem mazursko – suwalskim.
Podłoże mezozoiczne stanowią utwory kredy górnej (margle i opoki), na których zalegają
osady trzeciorzędowe oligocenu (piaski i mułki), miocenu (piaski drobne i pyliste oraz iły miejscami
przewarstwione węglem brunatnym) i pliocenu (głównie iły). Pod utworami plioceńskimi lub
mioceńskimi występują utwory czwartorzędowe, których miąższość jest bardzo zróżnicowana i
ściśle uzależniona od morfologii erozyjnej stropu podłoża trzeciorzędu. Największa miąższość
czwartorzędu występuje w zagłębieniach erozyjnych podłoża. Maksymalnie osiąga 130,0 – 160,0
m. Utwory czwartorzędowe reprezentowane przez osady plejstoceńskie i holoceńskie trzech
zlodowaceń: podlaskiego, południowo-polskiego i środkowo–polskiego.
Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez utwory akumulacji lodowcowej (gliny
zwałowe oraz piaski i żwiry), akumulacji szczelinowej (piaski, żwiry i pyły kemy) oraz akumulacji
wodnolodowcowej (piaski i żwiry).
Gliny zwałowe występują w różnych położeniach, jako pokrywy o miąższości od 1,5 do 4,0
m oraz w podłożu w części środkowej i południowej powiatu w rejonie następujących
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 15
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
miejscowości: Poryte Szlacheckie, Budy Stawiskie, Cedry oraz w pobliżu miasta Stawiski. Są to
przede wszystkim gliny piaszczyste. Są zwarte lub półzwarte z małą ilością przewarstwień
piaszczystych. W domieszkach występują kamienie i głazy.
Do utworów akumulacji lodowcowej należą żwiry i piaski, lokalne pyły. Budują one pagórki
martwego lodu. Miąższość tych utworów uzależniona jest od wysokości form. Osady akumulacji
szczelinowej to głównie piaski, pyły lub żwiry piaszczyste. Budują wzgórza lub wały kemowe,
tworzące dość wyraźne kulminacje w obrębie wysoczyzny. Czapy wzgórz budują często żwiry, a
zbocza ich lokalnie przykrywają płaty glin (z reguły niewielkiej miąższości). Utwory te występują
bardzo powszechnie w obrębie całego powiatu. Osady akumulacji wodnolodowcowej wykształcone
są głównie jako piaski średnie z dużą ilością żwirów lub otoczaków. Miąższość ich przekracza 4,5
m. Występują powszechnie w północnej i środkowej części powiatu.
Utwory holoceńskie reprezentowane przez utwory eoliczne, aluwialno-deluwialne i
bagienne. Utwory eoliczne występują punktowo. Budują jedynie formy wydmowe. Są to luźne
piaski drobne i średnie. Utwory aluwialno-deluwialne i bagienne występują powszechnie w dolinach
rzecznych wszystkich rzek oraz obniżeń. Są to piaski, namuły organiczne i torfy o miąższości
powyżej 4,5 m.
2.2.3.2 Użytkowe surowce mineralne powiatu Kolno.
Na terenie powiatu Kolneńskiego występują udokumentowane, niewielkie złoża kruszywa
naturalnego w okolicach miejscowości: Kąty, Mściwuje, Stawiski, Rogienice Wypychy i Rogienice
Piaseczne, Kumelsk i Waśki.
2.3. System obszarów chronionych
Ogółem powierzchnia obszarów chronionych na terenie Powiatu Kolneńskiego wynosi
21 079,4 ha, co stanowi 22% całkowitej powierzchni powiatu. Najciekawsze partie środowiska
przyrodniczego zostały wydzielone w postaci rezerwatów przyrody, a także obszaru chronionego
krajobrazu. Wiele pojedynczych okazów przyrody zostało objęte ochrona jako pomniki przyrody.
W powiecie kolneńskim można wyróżnić następujące typy obiektów i obszarów prawnie
chronionych:
1. powstałe na mocy ustawy o ochronie przyrody:

Rezerwat przyrody ”Ciemny Kąt”

Rezerwat przyrody „Dzierzbia”,

projektowane rezerwaty przyrody,

Obszar Chronionego Krajobrazu Równina Kurpiowska i D oliny Dolnej Narwi

użytki ekologiczne,

pomniki przyrody.
2. powstałe na mocy ustawy o lasach:
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 16
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
lasy ochronne

3.powstałe na mocy ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytka mi:
obiekty zabytkowe.

2.3.1. Rezerwaty, pomniki przyrody, użytki ekologiczne i inne formy ochrony
przyrody.
Rezerwaty przyrody obejmują zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym
ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy
przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych,
kulturowych bądź krajobrazowych. Rezerwaty leśne utworzone zostały dla zachowania ze
względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk leśnych o znacznym stopniu naturalności,
charakterystycznych dla puszcz tego rejonu Polski. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory
przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej,
historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami,
wyróżniającymi je wśród innych tworów, np.: sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy
gatunków rodzimych lub obcych, źródła, głazy narzutowe.
Największą liczbę pomników przyrody stanowią pojedyncze drzewa, wiekowe, potężnych
rozmiarów, o pięknym pokroju. Liczba drzew objętych ochroną zmienia się każdego roku – część z
nich ulega zniszczeniu przez wichury lub obumiera, ale również uznawane za pomniki są nowe
obiekty.
W powiecie kolneńskim utworzono 2 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 196,8ha.
Obecnie na etapie projektów są dwa kolejne rezerwaty przyrody.
2.3.1.1 Rezerwat „Ciemny Kąt”
Rezerwat „Ciemny Kąt”- zajmuje powierzchnię 125 ha – na terenie gminy Turośl, został
utworzony w 1984 r. i leży półtora kilometra na południowy – wschód od wsi Leman, w północno
– wschodniej części Puszczy Kurpiowskiej. Rezerwat obejmuje zalesione wyniesienie, zbudowane z
piasków wydmowych otoczone, rozległymi zmeliorowanymi łąkami. Rzeźbę rezerwatu urozmaicają
liczne wyniesienia wydmowe poprzedzielane zatorfionymi obniżeniami. Las rezerwatu odznacza się
wysokim stopniem naturalności. Szczególnie cenne są drzewostany sosnowe z dużym udziałem
świerka. Największą powierzchnię zajmuje bór brusznicowy, zbudowany z sosny z nieliczną
pojedynczą domieszką świerka. Zajmuje on wyniesienia wydmowe występujące głównie w
północnej części rezerwatu. W południowo-zachodniej części rezerwatu występują dość liczne
przestoje sosen w wieku około 200 lat, podnoszące znaczenie przyrodnicze walory rezerwatu. Na
obrzeżach wyniesień wydmowych świerk wykazuje dużą ekspansywność. Miejscami ma on liczebną
przewagę nad sosną. W warstwie krzewów występuje dość licznie jałowiec oraz w niewielkich
ilościach świerk i sosna. W warstwie ziół dominują borówka czarna, borówka brusznica, pszeniec
zwyczajny i kilka innych. Warstwa mchów rozwinięta dość bujnie i składa się głównie z rokitnika
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 17
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
pospolitego i widłozęba falistego. Ponadto w niewielkich ilościach występują porosty z rodzaju
Cladonia.
2.3.1.2 Rezerwat „Dzierzbia”
Rezerwat „Dzierzbia” leży na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Łomża, 2.5 km
na zachód od Stawisk. Został utworzony w 2001r. Zajmuje powierzchnię 71,80ha. Obejmuje doliny
strumienia, który wpada do rzeczki o nazwie Dzierzbnia, płynącej rozległą, zatorfioną doliną na
południowym obrzeżu uroczyska. Miejscami zbocza wyniesień otaczających doliny strumienia i
rzeczki Dzierzbi są strome (do 30º), a wysokości względne przekraczają 10m. U podnóży
wyniesień, w wielu miejscach występują źródliska zasilające strumień i rzekę Dzierzbnię. Strumień
wpadający do Dzierzbi płynie naturalnym korytem tworzącym liczne zakola. Koryto Dzierzbi zostało
wyprostowane, ale obecnie rzeka znów nabiera naturalnego charakteru rozmywając dawne
urządzenia melioracyjne (faszynowe umocnienia sztucznego koryta).
W sąsiedztwie strumienia występuje łęg gwiazdnicowo-olszowy. Drzewostan tworzy tu olsza
czarna, miejscami z domieszką olszy szarej. W dolnej warstwie drzew występuje czeremcha
stanowiąca również główny składnik warstwy krzewów, gdzie towarzyszy jej leszczyna oraz
rzadziej trzmielina zwyczajna, wiciokrzew suchodrzew, dereń świdwa. Dość częstym składnikiem
warstwy krzewów jest też podlegający prawnej ochronie wawrzynem wilczełyko. Zespół ma
zupełnie naturalny charakter pomimo stosunkowo młodego drzewostanu. W rozległej płaskiej
zatorfionej dolinie zajmującej południową część uroczyska występuje lęg jesionowo-olszowy.
Porasta on trwale podtopioną glebę mułowo-torfową. W drzewostanie dominuje olsza czarna,
miejscami z niewielką domieszką olszy szarej. Na obrzeżach szerokiej, płaskiej doliny w
południowej części rezerwatu na silnie podtopionej torfowej glebie wykształciły się zbiorowiska
olsu. W północno-wschodniej części rezerwatu występuje sosnowo-dębowy bór mieszany, rzadko
spotykany na terenie Wysoczyzny Kolneńskiej. Drzewostan tworzy tu sosna i dąb z niewielką
domieszką brzozy brodawkowatej i osiki. W warstwie krzewów dominuje leszczyna.
Wśród roślin naczyniowych występuje 8 gatunków podlegających całkowitej ochronie:
widłak goździsty, widłak wroniec, widłak jałowcowaty, widłak, lilia złotogłów, wawrzynek
wilczełyko, pomocnik baldaszkowaty, storczyk plamisty oraz szereg innych rzadkich składników
naszej flory, jak gorysz siny, pięciornik biały, dziurawiec skąpolistny, poziomka, kokorycz pełna,
zdrojówka rutewkowata, gruszyczka zielonkawa, turówka leśna, czerwień błotna, złoć żółta, manna
fałdowana, rutewka orkolistna. Łącznie na terenie uroczyska występuje ponad 200 gatunków roślin
naczyniowych i wiele gatunków mszaków.
2.3.1.3 Dolina rzeki Rybnica – rezerwat projektowany
Leży w północno-zachodniej części obszaru powiatu Kolno i jest rezerwatem przyrody
projektowanym „Dolina rzeki Rybnica”. Powierzchnia jego wynosi około 150 ha. Położony jest
również na obszarze dwóch sąsiednich gmin, tj. gminy Turośl i gminy Pisz (woj. warmińsko◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 18
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
mazurskie) do miejsca położonego ok. 500 m, na północ od zabudowań kolonii Szablaki. W
północnej części swojego biegu rzeka Rybnica płynie wąską, dość głęboko wciętą, zatorfioną doliną
otoczoną lasami, następnie wpływa do rozległej zatorfionej doliny, w której centrum w latach
pięćdziesiątych znajdowało się dość duże jezioro, zajmujące powierzchnię około 15 ha. Obecnie
jezioro jest już zupełnie zarośnięte, a jego miejsce zajmuje roślinność bagienne i torfowiskowa.
Zanik jeziora nastąpił w wyniku osuszenia terenu wykonanego tu w latach 1957-1962. Północna,
wąska część doliny rzeki Rybnicy jest silnie podtopiona na całej szerokości. W sąsiedztwie koryta
rzeki występuje zespół pałki szerokolistnej. Obok pałki rosną tu też inne gatunki bagienne, jak
szalej jadowity, szczaw lancetowaty, gorysz błotny, skrzyp i inne. Na terenie projektowanego
rezerwatu występuje 5 rzadkich roślin podlegających ochronie gatunkowej: widłak jałowcowaty,
rosiczka okrągłolistna, wierzba borówkolistna, kruszczyk błotny i storczyk krwisty.
2.3.1.4 Rezerwat „Jezioro Łacha” - projektowany
Przewidziana powierzchnia ok. 51 ha na terenie północno – środkowej części gm. Turośl,
obejmujący jezioro Łacha (w zaniku) wraz z otaczającymi rozległymi torfowiskami. Występuje tu
wysoki poziom wód gruntowych, z czym związana jest charakterystyczna roślinność. Formą
ochrony objęty jest przede wszystkim bujny szuwar z pałką szerokolistną, który zajmuje znaczną
część dawnego jeziora. Oprócz pałki szerokolistnej występuje dość rozlegle skrzyp bagienny, pałka
szerokolistna, trzcinnik prosty. Na stosunkowo niedużej powierzchni występuje duża różnorodność
zbiorowisk roślinnych pod względem przyrodniczym bardzo cennych zasługujących na ochronę
rezerwatową.
2.3.1.5 Parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskie i Doliny Do lnej Narwi
Obejmuje 20879 ha powierzchni i stanowi fragmenty dawnej Puszczy Kurpiowskiej
„Zielonej”. Utworzony został z połączenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Pisy i części
Pradoliny Narwi obejmując dolinę Narwi, część Puszczy Kurpiowskiej, dolinę Pisy oraz zachodnie
obrzeże Wysoczyzny Kolneńskiej. Obszar ten należy do części projektowanego Kurpiowskiego
Parku Krajobrazowego. Oprócz Puszczy Kurpiowskiej o walorach krajobrazowych stanowią tereny
ekstensywnych łąk, torfowisk niskich i przejściowych, agrocenoz tradycyjnych wzbogaconych
dobrze zachowanym środowiskiem kulturowym regionu Kurpiowszczyzny.

Puszcza Piska.
Puszcza Piska nie leży bezpośrednio na terenie powiatu, ale graniczy z powiatem
Kolneńskim od strony północno zachodniej i chociaż na terenie powiatu znajduje się jej nieznaczny
obszar jej bliskość i obecność cennych przyrodniczo obiektów wymaga ochrony ze strony również
powiatu Kolneńskiego jako sąsiada Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Puszcza porośnięta jest
strzelistym borem gdzie dominuje sosna. Występujące na tych terenach obszary monokultur
sosnowych obejmując również duże powierzchnie zalesionych gruntów porolnych.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 19
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Tabela Nr 3. Typy występujących drzew oraz charakter lasu porastającego puszczę Piską
Sosna
85%
Bór Mieszany Świeży
22%
Brzoza
5%
Las Mieszany Świeży
7%
Olsza
5%
Bór Mieszany wilgotny
3%
Świerk
4%
Ols
4%
Pozostałe: Db, Md, Js, Gb, Os,
Lp
1%
las świeży
2%
Bór świeży
54%
Pozostałe
7%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Białymstoku
Pobliski dla powiatu Kolneńskiego teren Nadleśnictwa Pisz współtworzy Leśny Kompleks
Promocyjny „Lasy Mazurskie” (65 tys. ha) na tle ogólnej powierzchni Leśnego Kompleksu
Promocyjnego w Puszczy Piskiej 120 tys. ha. W
składzie
drzewostanów
dominuje
sosna
z
domieszką świerka i gatunków liściastych. Występuje tu ekotyp sosny piskiej, który stanowi ważny
w skali kraju region nasienny. Drzewostany sosnowe występujące na tych obszarach należą do I i
II bonitacji. Sosna na większej części puszczy bardzo dobrze odnawia się naturalnie. Drzewostany
puszczy są pierwotnym centrum gradacyjnym większości gatunków owadów żerujących na sośnie.
Na terenie Puszczy Piskiej występuje szereg form ochrony przyrody: 25 tys ha lasów
Nadleśnictwa Pisz zaliczono do obszaru chronionego krajobrazu, funkcjonują rezerwaty przyrody i
strefy ochronne wokół gniazd orła bielika i orlika krzykliwego oraz szereg drzew objętych ochroną
jako pomniki przyrody.
2.3.2. Użytki ekologiczne.
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających
znaczenie dla zachowania niektórych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne
zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska,
wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamienice, itp.
Użytki ekologiczne stanowią istotny element struktury przyrodniczego krajobrazu. Występują w
nich liczne gatunki roślin i zbiorowisk wodnych oraz ptaków i drobnych zwierząt, głównie
bezkręgowców. Wiele z nich to rzadkie i zanikające składniki flory i fauny naszych okolic. Ochrona
ich, stanowi więc ważny element całego systemu ochrony rodzimej przyrody, chociaż dotychczas
były traktowane jako nieużytki gospodarcze, bez względu na ich wartość przyrodniczą. Ulegały
wiec powszechnie, uproduktywnieniu przez osuszanie, zaorywanie itp. zabiegi, a występująca na
ich terenie flora i fauna uległa zupełnemu zanikowi.
Na terenie powiatu kolneńskiego Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z dnia
16 lipca 2001 roku (Dz. Urzędowy woj. Podlaskiego Nr 24 poz. 391) objętych zostało ochroną jako
użytki ekologiczne:
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 20
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
użytki na terenie gminy Kolno
– 12
na terenie gminy Turośl
– 20
na terenie gminy Stawiski
– 2
na terenie gminy Mały Płock – 1
Na obszarze użytków, które w powiecie Kolneńskim obejmują 66,3 ha (wg wymienionego
rozporządzenia) zabrania się:
pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
zbioru wszystkich dziko rosnących roślin,
niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych, nieczystości, innego
zanieczyszczenia wód i gleby oraz powietrza,
wydobywania torfu i innych kopalin,
niszczenia gleby oraz zmiany sposobu jej użytkowania,
palenia ognisk,
zmiany stosunków wodnych.
2.3.3. Pomniki przyrody.
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o
szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w
szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych,
źródła, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe.
W powiecie Kolneńskim występuje:

W gminie Stawiski – 4, w tym:
dwa drzewa i jeden głaz narzutowy,
lipa drobnolistna,
kasztanowiec zwyczajny,
głaz narzutowy,

W gminie Turośl – 2, w tym:
dąb szypułkowy
sosna zwyczajna,

W gminie Mały Płock – 28, w tym :
aleja sosnowa 92 szt .
dwie zrośnięte sosny,
15 lip drobnolist nych,
11 klonów zwyczajnych,
świerk pospolity,
dąb bezszypułkowy,
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 21
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO

W gminie Grabowo - 2, w tym :
olsza czarna,

W gminie Kolno – 3, w tym:
jabłoń dzika,
głaz narzutowy .
W odniesieniu do drzew uznanych za pomniki przyrody obowiązuje zakaz:
wycinanie, niszczenie lub uszkadzanie drzew,
zrywanie pączków, kwiatów liści oraz pozyskiwanie nasion,
zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia w pobliżu pomnika przyrody,
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków za wyjątkiem związanych z ochroną pomnika,
wykonanie innych czynności mogących zniszczyć pomnik przyrody.
2.3.4. Lasy ochronne
W powiecie kolneńskim na obszarze gminy Stawiski zlokalizowanych jest około 80,0 ha
lasów ochronnych. Wszystkie one należą do grupy lasów wodochronnych i administrowane są
przez nadleśnictwo Łomża. Położone są wzdłuż cieków wodnych i stanowią ciągi hydrologiczne
leśnych siedlisk wilgotnych. Chronią zasoby wodne. W lasach tych należy ograniczać pozyskanie
drewna oraz formy ich udostępniania.
2.3.5. Obiekty chronione i obiekty ochrony konserwatorskiej.
Obiekty chronione i obiekty ochrony konserwatorskiej (parki narodowe, krajobrazowe,
rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska
dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, parki rekreacyjne, szczególnie chronione
gatunki fauny i flory, obiekty zabytkowe):

Gmina Grabowo:
kościół z plebanią i cmentarzem rzymsko – katolickim;
zespół dworski;

Gmina Kolno:
kościoły w miejscowościach: Borkowo, Lachowo, Łosewo;
cmentarze wojenne w miejscowościach: Kolimagi, Kossaki, Łosewo, Niksowizna, Wincenta;
cmentarz rzymsko-katolicki w Lachowie;
zespoły dworski w miejscowościach: Glinki i Lachowo;

Miasto Kolno:
kościół par. p.w. św. Anny;
synagoga;
cmentarz rzymsko-katolicki;
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 22
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
cmentarz żydowski;
cmentarz wojenny z I wojny światowej;

Gmina Mały Płock:
kościół par. p.w. Znalezienia Krzyża w miejscowości Mały Płock;
cmentarz rzymsko-katolicki w Małym Płocku;
cmentarze wojenne w miejscowościach: Borkowo, Cwaliny Duże, Józefowo, Kąty, Kąty Kolonia,
Mały Płock, Mściwuje, Popki, Rudka Skroda;

Gmina Stawiski:
kościoły w miejscowościach: Poryte, Romany, Stawiski;
cmentarze: Karwowo-Konopata, Poryte Włościańskie, Stawiski;
zespół dworski i folwarczny w miejscowości Romany;
park dworski w Stawiskich;
zespół klasztorny franciszkanów w Stawiskich;

Gmina Turośl:
kościoły w miejscowościach: Leman, Turośl;
cmentarz wojenny w miejscowości Krusza;
2.4. Techniczna infrastruktura ochrony środowiska powiatu.
2.4.1. Zaopatrzenie w wodę
Sieć wodociągowa na terenie Powiatu Kolneńskiego jest słabo rozwinięta. Wg danych GUS z
2007 r. na terenie gminy długość czynnej sieci rozdzielczej wynosiła 374,3km. Obecnie z sieci
wodociągowej korzysta ponad 25023 osób, co stanowi ponad 63,5% całkowitej ludności powiatu.
Liczba ta sukcesywnie rośnie. Dla porównania w 2002r. z sieci korzystało 56,1%.
Tabela Nr 4. Infrastruktura wodociągowa na terenie powiatu wg gmin.
Gmina
Długość czynnej
sieci rozdzielczej
[km]
Miasto Kolno
Gmina Kolno
Gmina Grabowo
Gmina Mały Płock
Gmina Stawiski
Gmina Turośl
Powiat Kolneński
23,8
114,4
82,4
62,5
86,5
4,7
374,3
Połączenia
prowadzące do
budynków
mieszkalnych i
zbiorowego
zamieszkania [szt]
1098
1189
657
685
1014
118
4761
Ludność
korzystająca z sieci
wodociągowej [osoba]
Korzystający z
instalacji w %
ogółu ludności [%]
10518
4713
1974
2630
4715
473
25023
98,4
54,4
54,8
52,6
72,0
9,7
63,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, stan na 31.12.2007
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 23
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Zgodnie z danymi GUS w 2007r. gospodarstwom domowym dostarczono 753,2dam3 wody.
Infrastruktura techniczna do korzystania z wód podziemnych to: ujęcia wód (studnie wiercone i
stacje wodociągowe - stacje uzdatnia wody) i sieć wodociągowa oraz hydrofornie.

Gmina Kolno
Wodociąg grupowy „Kumelsk” (2 studnie głębinowe)
Wodociąg grupowy „Zabiele” (2 studnie głębinowe)
Wodociąg grupowy „Janowo” (2 studnie głębinowe)

Gmina Mały Płock
Ujęcie wody w Rogienicach Wielkich
Ujęcie wody w Korzenistem

Gmina Grabowo
Wodociąg wiejski Grabowo
Wodociąg wiejski Gnatowo

Gmina Turośl
Dwa wodociągi wiejskie

Miasto i gmina Stawiski
Hydrofornia Karwowo (studnia)
Hydrofornia Stawiski (studnia)
Hydrofornia Sokoły (studnia)
Zaopatrzenie w wodę jednostek produkcyjnych

Kolno
przemysł rolno-spożywczy (Agrocentrum, ZPM Kurpianka)
przemysł metalowy (FPiU „Bison-Bial”)
ilość zużywanej wody średnio dobowo w m 3/d :
z sieci komunalnej: 15 m 3/d (Agrocentrum)
z własnego ujęcia 8 75 m 3/d (FPiU „Bison-Bial”, ZPM „KURPIANKA”)

Mały P łock
Interkaz (ilość zużywanej wody, średnio dobowo w 3 m 3/d (własne ujęcie)),
Piekarnia mechaniczna (ilość zużywanej wody średnio dobowo w 2m 3/d)

Stawiski
firma ,,Koja’’
Przedsiębiorstwo ,,Michał’’
ilość zużywanej wody, średnio dobowo w 43 m 3/d - z sieci komunalnej.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 24
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
2.4.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
Prowadzona gospodarka wodno-ściekowa w Powiecie Kolneńskim wpływa niekorzystnie na
stan czystości rzek. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost stopnia zwodociągowania Powiatu
Kolneńskiego, bez budowy sieci kanalizacyjnej. Na 374,3 km wodociągów istnieje tylko 33,0 km
sieci kanalizacyjnej. Powoduje to wzrost zużycia wody, a co za tym idzie wzrost ilości ścieków,
których nie ma szansy oczyścić nawet w stopniu dostatecznym. Zła sytuacja występuje na
obszarach wiejskich, na 340,4 km wodociągów istnieje tu zaledwie 13,2 km sieci kanalizacyjnej.
Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, z których większa część jest nieszczelna.
Tabela Nr 5. Charakterystyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminach powiatu
kolneńskiego (stan na 31.XII.2007)
Przyłącza do budynków
mieszkalnych
Sieć w km
Wyszczególnienie
Gm. Kolno
Gm. Mały Płock
Gm. Grabowo
Gm. Turośl
m. i gm. Stawiski
m. Kolno
wodociągowa
rozdzielcza
114,4
62,5
82,4
4,7
86,5
23,8
kanalizacyjna
Wodociągowe
kanalizacyjne
1,0
1,2
5,2
5,8
9,6
10,2
1182
589
627
115
1011
1081
18
20
81
115
322
226
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, stan na 31.12.2007
W 2007 roku 62,4 % ogólnej liczby mieszkańców województwa obsługiwanych było przez
oczyszczalnie ścieków. Wskaźnik ten dla Powiatu Kolneńskiego wynosi 27,5 %. Wskaźniki te są dla
poszczególnych gmin bardzo zróżnicowane:
Tabela Nr 6. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności ogółem w 2007 r.
Wyszczególnienie
Ludność korzystająca z
oczyszczalni ścieków (%)
62,4
27,5
Województwo
Powiat Kolneński
Gminy
gm. Kolno
gm. Mały Płock
gm. Grabowo
gm. Turośl
m. i gm. Stawiski
m. Kolno
0
9,6
27,7
10,6
36,7
60,1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, stan na 31.12.2007
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 25
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
120
110
100
90
80
70
sieć w odociągow a
sieć w km 60
sieć kanalizacyjna
50
40
30
20
10
0
Gm. Kolno
Gm. Mały
Płock
Gm.
Grabow o
Gm. Turośl
m. i gm.
Staw iski
m. Kolno
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, stan na 31.12.2007
Na terenie Powiatu Kolneńskiego funkcjonuje 5 oczyszczalni ścieków komunalnych
mechaniczno - biologicznych i 1 oczyszczalnia przemysłowa o łącznej przepustowości projektowej
2385 m3/d, z czego wykorzystywane jest tylko 47 %.
Rys. Nr 2.
Schemat poglądowy rozmieszczenia i wielkości oczyszczalni ścieków na terenie powiatu
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 26
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Tabela Nr 7. Zestawienie poszczególnych parametrów i danych technicznych dotyczących systemów
kanalizacyjnych powiatu wg gmin, stan 2006r.
Gmina
Przepustowoś Przepustowość
ć rzeczywista
potencjalna
urządzeń do
urządzeń do
oczyszczania
oczyszczania
ścieków
ścieków
3
m /d
m3/d
Nazwa obiektu
LM
podłączon
ych do
systemu
kanalizacji
-
Dług
ość
sieci
km
Gm. Kolno
brak
Gm. Mały Płock
Oczyszczalnia ścieków
w
Małym Płocku
~19
100
480
1,2
Gm. Grabowo
komunalna
oczyszczalnia
ścieków w Grabowie
Gminna oczyszczalnia
ścieków
Oczyszczalnia ścieków
Stawiski
~ 63
300
1000
5,2
~36
100
520
5,8
257
500
2400
9,6
Oczyszczalnia miejska w
Kolnie
772,43
2850
6418
10,2
Gm. Turośl
m. i gm. Stawiski
m. Kolno
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.wios.bialystok.pl
2.4.2.1 Ścieki komunalne
W poszczególnych gminach sytuacja przedstawia się następująco:
Gmina Kolno - Na terenie gminy nie jest rozwiązana gospodarka ściekowa. Ścieki
sanitarne odprowadzane są głównie do zbiorników z przeznaczeniem do wywożenia. Najbliższa
oczyszczalnia ścieków z punktem zlewnym jest usytuowana w mieście Kolno.
Gmina Mały Płock - Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w Małym Płocku przez
istniejącą instalację kanalizacyjną opartą na systemie grawitacyjnym, z której korzysta 480 osób
oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Małym Płocku. Pozostała część gromadzona jest w
zbiornikach przydomowych i dowożona wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni. W Małym Płocku
funkcjonuje oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, o przepustowości ok. 100m3/d. W chwili
obecnej wykorzystywanych jest zaledwie 19% jej mocy przerobowej, a związane jest to z
niewielką liczbą przyłączy kanalizacyjnych.
Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna typu Bioblok MU – 100 w Małym Płocku.
Dopływające ścieki w pierwszej kolejności trafiają na kratkę obsługiwaną ręcznie, następnie przez
studzienkę rozdzielczą do przepompowni skąd trafiają do komory napowietrzania, a następnie do
osadnika wtórnego, z którego następuje odpływ oczyszczonych ścieków. Po modernizacji
wybudowano punkt zlewny ścieków dowożonych.
Osady ściekowe w ilości 5 Mg: z piaskownika – 4,5 Mg, z kratki – 0,54 Mg, wywożone są na
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 27
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
gminne składowisko odpadów.
Gmina Grabowo - Ścieki odprowadzane są do komunalnej oczyszczalni ścieków w
Grabowie, która została oddana do użytku 1999 roku. Czynna sieć kanalizacyjna ma długość
5200m i korzysta z niej ok. 1000 osób.
Oczyszczalnia gminna jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z osadem czynnym.
Ścieki kierowane są na punkt zlewny ze zbiornikiem wyrównawczym i dalej na komorę krat,
następnie przepływają przez piaskownik wirowy i dopływają do zbiornika retencyjnego. W dalszej
kolejności kierowane są na cykliczną komorę osadu czynnego SBR, następnie na komorę
magazynowo-zagęszczającą i układ mechanicznego odwadniania osadu DRAIMAD.
Ilość i sposób postępowania z osadami ściekowymi: Po odwodnieniu osadu ściekowego w
„DRAIMADZIE” osad wywożony jest na gminne składowisko śmieci. Średnio dobowo workowane
jest ok. 2-3 worków osadu.
Na terenach nieskanalizowanych gospodarka ściekowa realizowana jest poprzez szamba
przydomowe.
Gmina Turośl - Na terenie gminy długość sieci kanalizacyjnej wynosi 5 800m, i korzysta z
niej 520 osób.
Ścieki oczyszczane są w gminnej oczyszczalni ścieków w Turośli, oddanej do użytku w
2005r. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z osadem czynnym, o przepustowości
100m3/d. Obecnie wykorzystywane jest 36% jej potencjalnej mocy przerobowej, co związane jest
z małą liczba przyłączy kanalizacyjnych. W skład oczyszczalni wchodzą: reaktory biologiczne typu
BIOVAC, stacja dozowania PIX, oraz urządzenie DRAIMAD do odwadniania osadu. Odbiornikiem
oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny będący dopływem Kanału Turośl.
Na terenach nieskanalizowanych gospodarka ściekowa realizowana jest poprzez zbiorniki
bezodpływowe i odbiór ścieków wozami asenizacyjnymi.
Miasto i gmina Stawiski – Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 9600m i korzysta z
niej ponad 2400 mieszkańców.
Komunalna oczyszczalnia ścieków w Stawiskach, została oddana do użytku 1993 roku.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 9600 m. Przepustowość rzeczywista oczyszczalni średnia
dobowa ~ 257 m3/d. Przepustowość potencjalna istniejących urządzeń do oczyszczania ścieków,
średnia dobowa 500 m3/d.
Ścieki kierowane są na przepompownię ścieków i dalej na komorę defosfatacji, do której
recyrkulowany jest osad, następnie ścieki przepływają przez komory nitryfikacji, w której są
napowietrzane przy pomocy urządzeń natleniających przechodzą przez strefy natlenione i
nienatlenione. Dalej przepływają przez osadniki wtórne, z których w postaci oczyszczonej płyną do
odbiornika.
Osady ściekowe przechowywane są na poletku kompostowym i lagunie trzcinowej.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 28
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Na terenach nieskanalizowanych gospodarka ściekowa realizowana jest poprzez zbiorniki
bezodpływowe i odbiór ścieków wozami asenizacyjnymi.
Miasto Kolno – na terenie miasta istnieje jedna oczyszczalnia ścieków.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 10200 m. Przepustowość rzeczywista oczyszczalni
średnia dobowa ~ 772,43 m3/d. Natomiast przepustowość potencjalna istniejących urządzeń do
oczyszczania ścieków, wynosi 2850 m3/d. Z oczyszczalni ścieków korzysta ponad 60% ludności
miasta Kolno.
Oczyszczalnia miejska w Kolnie została oddania do użytku 2003 r. i jest oczyszczalnią
mechaniczno-biologiczną z osadem czynnym. Do oczyszczania biologicznego ścieków przewidziano
zastosowanie procesu usuwania związków węgla i azotu w połączeniu z wytrącaniem fosforu.
Natomiast procesami mechanicznego oczyszczania ścieków są przede wszystkim cedzenie oraz
usuwanie piasku. Ponadto na terenie oczyszczalni prowadzona jest kompleksowa przeróbka
osadów. Wytrącony w osadnikach osad nadmierny jest zagęszczany i odwadniany. Następnie
przewożony jest na hałdy kompostowe, i potencjalnie może wykorzystany rolniczo.
Na terenach nieskanalizowanych gospodarka ściekowa realizowana jest poprzez wywóz
wozami asenizacyjnymi.
2.4.2.2 Ścieki produkcyjne

Mały P łock
Interkaz - ilość powstających ścieków, średnio dobowo wynosi 3 m 3/d i gromadzone są w
zbiorniku przydomowym,
Piekarnia mechaniczna - ilość powstających ścieków 2m 3/d,

Stawiski
Firma,,Koja’’,
Przedsiębiorstwo ,,Michał’’
ilość powstających ścieków średnio dobowo wynosi 34 m 3/d i odprowadzane są do zbiorczej
sieci komunalnej

m. Kolno
Przemysł rolno-spożywczy (Agrocentrum, ZPM Kurpianka)
Przemysł metalowy (FPiU „Bison-Bial”)
Ilość powstających ścieków średnio dobowo w m3/d :
do sieci zbiorczej komunalnej:
- 12 m3/d (FPiU „Bison-Bial”)
do własnej oczyszczalni ścieków:
- 619 m3/d (ZPM „KURPIANKA”)
poprzez wozy asenizacyjne do oczyszczalni
◊
A R E O Białystok
◊
- 15 m3/d (Agrocentrum)
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 29
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
2.4.3. Gospodarka odpadami.
Według danych GUS z 2007r. w powiecie kolneńskim zebrano 4 880,56 t komunalnych
odpadów zmieszanych. W tym:
Miasto Kolno- 2 288,06 t
Gmina Kolno – 224,63 t
Gmina Grabowo – 271,68 t
Gmina Mały Płock – 1 123,93 t
Miasto Stawiski – 436,50 t
Gmina Stawiski – 417,0 t
Gmina Turośń 118,76 t
Na terenie powiatu kolneńskiego jedynym czynnym składowiskiem odpadów jest
składowisko w Kolnie. Składowiska w Stawiskach, Golonkach (gmina Grabowo), Turośli,
Mściwojach (gmina Mały Płock) i Górskich (gmina Kolno) są na etapie rekultywacji.
Szczegółowe
informacje
na
temat
gospodarki
odpadami
w powiecie
kolneńskim
przedstawione są w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kolneńskiego na lata 2008-2014.
Plan ten obejmuje:
aktualny stan gospodarki odpadami;
prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami;
działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami;
harmonogram realizacji tych działań.
2.4.4. Urządzenia ochrony powietrza

Ciepłownictwo
Zanieczyszczenie atmosfery na terenie powiatu nie jest wysokie z uwagi na niewielkie
uprzemysłowienie i w związku z tym wpływ emisji przemysłowej na stan czystości powietrza jest
znikomy. WIOŚ Białystok delegatura w Łomży kontroluje w zakresie ochrony powietrza na terenie
Powiatu Kolneńskiego jedynie największe obiekty.
W 2006r. skontrolowane zostały:
Zakład Produkcji Mleczarskiej „Krupianka” w Kolnie Spółdzielni Mleczarskiej
Grajewie.
„Mlekpol” w
Ciepłownia Miejska w Kolnie należąca do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki
Wodno-Ściekowej w Kolnie.
ZPM „Krupianka” w Kolnie posiada i eksploatuje kotłownię na potrzeby technologiczne i
grzewcze zakładu. Kotłownia wyposażona jest w trzy kotły parowe z rusztem mechanicznym o
wydajności po 5,0 Mg pary/godz, są to kotły typu OKR 5.
Kotłownia pracuje w ruchu ciągłym (w sezonie grzewczym pracują wszystkie kotły, a w
letnim tylko dwa). W kotłach spalany jest miał węglowy. Kotły wyposażone są w bateryjne
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 30
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
odpylacze cyklonowe o skuteczności odpylania 81-82 %. W 2006r. w kotłowni spalono łącznie
9080 Mg paliwa.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej w Kolnie –
Ciepłownia miejska w Kolnie pracująca na potrzeby grzewcze miasta Kolno eksploatuje kotłownię
wyposażoną w trzy kotły:
Kocioł nr 1: WR-5 – wyposażony w II- stopniową instalacje odpylającą, tj. multicyklon
przelotowy typu MP-15 oraz 2 baterie cyklonów typu CE-4x710
Kocioł nr 2: WR-5 – wyposażony w baterię 4- cyklonową typu CE-4x900
Kocioł nr 3: WR-2,5 – wyposażony w baterię 4-cyklonową typu CE-4x560
Tabela Nr 8. Wybrane urządzenia do redukcji zanieczyszczeń powietrza.
Gmina
Miejsce zainstalowania urządzeń
Kolno
PECiGW-Ś Sp. z o.o. w Kolnie
Ciepłownia Miejska w Kolnie
Kolno
Kolno
Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL"
w Grajewie. Zakład Produkcji
Mleczarskiej "KURPIANKA” w Kolnie
PBK Sp. z o.o. w Łomży Wytwórnia
Mas Bitumicznych w Borkowie
k/Kolna
Rodzaj i ilość
zatrzymanych
zanieczyszczeń / stopień
redukcji [%]
Typy urządzeń
wchodzących w skład
instalacji
- multicyklon MP-15
- 2 baterie cyklonów typ
CE4x710
- bateria 4-cyklonowa
CE4x900
- bateria 4-cyklonowa
CE4x560
- baterie cyklonów CE
4x800
- bateria cyklonów typu
WRG
pył - 91,5%
pył > 79,9%
pył - 78,5%
pył – 82%
pyły – 90%
- multicyklon OMC-1
pył - pyły z procesów energetycznego spalania paliw, pyły - pyły z procesów technologicznych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.wios.bialystok.pl.

Gazownictwo
W Powiecie Kolneńskim brak jest gazociągu przewodowego. Gospodarstwa zasilane są
gazem płynnym propan butan poprzez sieć punktów rozprowadzania butli domowych.
2.5. Zrównoważone wykorzystywanie materiałów wody i energii.
Polityka ekologiczna państwa w sferze racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych
dotyczy przede wszystkim:
racjonalizacji użytkowania wody;
zmniejszenia materiałochłonności i odpadowości produkcji;
zmniejszenia energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych;
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 31
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
ochrony gleb;
wzbogacanie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych;
ochrona zasobów kopalin.
Głównym priorytetem staje się zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i
energochłonności, gdyż koszty wody, energii i surowców z pierwotnych źródeł jest coraz wyższy.

Racjonalne gospodarowanie wodą.
Kierunki działań zmierzające do racjonalnego korzystania z wody to:
wprowadzanie norm zużycia wody w wybranych, szczególnie wodochłonnych procesach
produkcyjnych w oparciu o dane o najlepszych dostępnych technikach (BAT),oraz
systemu kontroli wodochłonności produkcji w formie obowiązku rejestracji zużycia wody
do celów przemysłowych i rolniczych w przeliczeniu na jednostkę produktu
popularyzacja stosowania zamkniętych obiegów wody w zakładach przemysłowych poprzez
wtórne użycie wody.
ograniczenie zużycia wody z ujęć podziemnych, stosowanie w miarę możliwości z wód
powierzchniowych.
właściwe utrzymanie jakości wód i urządzeń wodnych;
racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych
stały nadzór i kontrola eksploatowanych elementów sieli wodociągowej

Racjonalne wykorzystywanie materiałów:
Działania zmierzające do racjonalnego wykorzystywania materiałów to:
zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów, a także zmniejszenie ich negatywnego
oddziaływania na środowisko;
wprowadzanie technologii niskoodpadowych , bezodpadowych i recykling
zmniejszenie oddziaływania rolnictwa na środowisko poprzez rozpropagowanie i stosowanie
Kodeksu Dobrych Praktyk, kontynuacja budowy płyt obornikowych i zbiorników na
gnojówkę;
racjonalne gospodarowanie kopalinami poprzez opracowanie planów eksploatacji kopalin i
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Racjonalne wykorzystanie energii.
Jednym z priorytetów krajowej polityki energetycznej jest rozwój energetyki opartej na
energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Kierunki działań sprzyjające racjonalnemu korzystania z
energii to:
propagowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;
minimalizacja energochłonności gospodarki poprzez
technologii również z wykorzystaniem kryteriów BAT;
stosowanie
energooszczędnych
wprowadzanie indywidualnych liczników energii elektrycznej, wody i ciepła.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 32
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
3. STAN i ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POWIATU
KOLNEŃSKIEGO
3.1. Zanieczyszczenia wód
Wody powierzchniowe
Rzeka Łabno należy do większych dopływów Skrody. Jest dopływem prawostronnym, Vrzędu. Jej długość wynosi 12,7 km, a powierzchnia zlewni równa jest 60,84 km2. Średnia szerokość
rzeki wynosi 1,3 m. Łabna jest rzeką w całości uregulowaną. Jest ona odbiornikiem ścieków z m.
Kolna.
Rzeka Łabna w 2006 roku objęta była badaniami w ramach monitoringu regionalnego. Na
podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że:
Stan czystości rzeki Łabny zbadany został w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych. W
górnym odcinku rzeki jakość wód odpowiada IV klasie czystości wód, również po przejęciu
zanieczyszczeń z miasta odpowiada IV klasie czystości wód.
Jakość wód rzeki Łabny w punkcie kontrolnym zlokalizowanym powyżej Kolna, w porównaniu z
latami 2004-2005 pogorszyła się z klasy III do klasy IV. Badania wykazały również, że wody
rzeki nie spełniają wymagań jakie powinny spełniać wody śródlądowe będące środowiskiem
dla życia ryb w warunkach naturalnych.
Jakość wód rzeki Łabny poniżej miasta Kolno, która jest odbiornikiem ścieków z oczyszczalni
komunalnej w Kolnie poprawiła się w stosunku do roku 2005 z V na IV klasę czystości.
W 2006 r. nie stwierdzono przypadków zdarzeń o charakterze awarii powodujących
zanieczyszczenie wód rzeki Łabny.
W pozostałych gminach ocena stanu czystości wód prowadzona jest przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży. W 2006 r. badaniami objęte
są następujące rzeki: Narew, Pisa, Skroda oraz kanał Turośl.
Rzeka Narew na wysokości miejscowości Szablaki posiada wody IV klasy czystości.
Rzeka Pisa badana była w trzech punktach pomiarowo kontrolnych:
- punkt w miejscowości Wincenta, wody o jakości niezadowalającej – klasa IV,
- punkt w miejscowości Dobrylas, wody o jakości niezadowalającej – klasa IV,
- punkt w miejscowości Morgowniki, wody o zadowalającej jakości – klasa III,
zaobserwowano stopniowe poprawianie się jakości sanitarnej rzeki.
Wody rzeki Pisy nie spełniają wymagań jakie powinny spełniać wody śródlądowe będące
środowiskiem bytowania ryb karpiowatych w warunkach naturalnych.
Rzeka Skroda, w miejscowości Rudka Skroda na odcinku przyujściowym posiada wody III
klasy czystości, a więc wody o zadowalającej jakości. Rzeka Skroda nie spełnia wymagań
jakie powinny spełniać wody śródlądowe będące środowiskiem bytowania ryb karpiowatych
w warunkach naturalnych.
Kanał Turośl wg. danych pomiaru w miejscowości Potasie wody zakwalifikowane są do IV
klasy czystości, a więc do wód o niezadowalającej jakości . Turośl nie spełnia wymagań
jakie powinny spełniać wody śródlądowe będące środowiskiem bytowania ryb karpiowatych
w warunkach naturalnych.
Również stosunkowo czyste są wody pozostałych drobnych cieków. Ze względu na rolniczy
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 33
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
charakter powiatu brak jest większych źródeł zanieczyszczeń wód.
Głównymi
źródłami
zanieczyszczeń
wód
powierzchniowych
są
ścieki
oczyszczone
odprowadzane z oczyszczalni gminnych do wód płynących. Rzeka Łabna jest odbiornikiem ścieków
z miasta Kolno, rzeka Muzga dopływ Skrody ścieki z gminy Grabowo, rz. Dzierzbia z gminy
Stawiski, rz. Cetna z gminy Mały Płock, oraz kanał Turośl z gminy Turośl. Trudnym do zmierzenia
źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych są niekontrolowane spływy powierzchniowe z
obszarów rolnych, w tym chemizowanych i nawożonych. Pomimo, że ilość wywożonej na użytki
rolne gnojowicy w ostatnich latach znacznie zmalała (ze względu na spadek pogłowia zwierząt),
stanowi ona nadal lokalną uciążliwość dla środowiska. Zmalała również, głównie ze względów
ekonomicznych, ilość zużywanych nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Czynniki te
wpływają na zmniejszenie niekorzystnego wpływu rolnictwa na stan czystości wód.
Wody gruntowe
Zanieczyszczenie
wód
gruntowych
obserwuje
się
głównie
w
pobliżu
zakładów
przemysłowych, składów przemysłowych i składowisk komunalnych lub przemysłowych, stacji
paliw etc. Rzadko obserwowana jest podwyższona zawartość związków azotu, a jeszcze rzadziej
metali ciężkich, w wodach wgłębnych (tj. wodach podziemnych, które występują pod
nieprzepuszczalnymi utworami geologicznymi, posiadającymi dobrą lub średnią izolację przed
zanieczyszczeniami). Obecność tych substancji wynika z naturalnych warunków geologicznych
warstw wodonośnych.
Na terenie powiatu kolneńskiego zagrożeniem dla wód gruntowych może stać się
nieracjonalne nawożenie mineralne, które zagrażać może również wodom powierzchniowym –
nawożenie łąk w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych. Na obszarze powiatu ścieki sanitarne
odprowadzane są głównie do przydomowych zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem do
wywożenia. Ze względu na fakt, że zbiorniki te nie są właściwie uszczelnione, część
nieoczyszczonych ścieków może przedostać się do gruntu, zanieczyszczając wody gruntowe.
Zagrożenie zanieczyszczenia wód gruntowych ściekami gromadzonymi w zbiornikach będzie
wzrastało z uwagi na zwiększone zużywanie wody do celów domowych, co jest konsekwencją
budowy dalszych zbiorowych wodociągów wiejskich na terenie gminy.
Zagrożeniem dla wód gruntowych są istniejące składowiska odpadów na terenie Powiatu
Kolneńskiego, z wyłączeniem składowiska w Kolnie.
Wody podziemne
Wody podziemne płytkiego krążenia (zasilane głównie opadami atmosferycznymi i, w
mniejszym
stopniu,
wodami
powierzchniowymi)
są
zdecydowanie
bardziej
podatne
na
zanieczyszczenia niż wody wgłębne. Wody płytkiego krążenia są pozbawione warstwy izolacyjnej
nadkładu, a tym samym są one słabo izolowane przed wpływami antropogenicznymi.
Zagrożenie dla jakości wód płytkiego krążenia stanowią m.in.:
Nie
posiadające
◊
wymaganych
A R E O Białystok
zabezpieczeń
◊
składowiska
A R E O Białystok
◊
odpadów
komunalnych
A R E O Białystok
◊
lub
Str. 34
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
przemysłowych i niezarejestrowane składowiska odpadów,
Nie posiadające wymaganych zabezpieczeń stacje paliw, magazyny produktów ropopochodnych
oraz innych substancji chemicznych,
Szlaki komunikacyjne: drogi, parkingi i place postojowe samochodów,
Fermy zwierząt,
Intensywne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin, rolnicze wykorzystywanie ścieków,
Grzebowiska padłych zwierząt
Ścieki (surowe lub niedostatecznie oczyszczone) wprowadzane do gleby.
Zagrożenie, w dłuższym przedziale czasowym, dla jakości wód płytkiego krążenia mogą
stanowić także ścieki komunalne i przemysłowe wprowadzane do wód powierzchniowych oraz
nadmierne emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.
Podziemne wody wgłębne zalegają pod nieprzepuszczalnymi utworami geologicznymi i
posiadaj
dobrą
lub
średnią
izolację
przed
wpływami
zanieczyszczeń
pochodzenia
antropogenicznego. Są one mniej podatne na czynniki atmosferyczne i antropogeniczne. Warstwy
wodonośne tych wód są zasilane pośrednio opadami atmosferycznymi, wodami powierzchniowymi,
a także z wyżej położonych warstw wodonośnych. Zagrożeniem dla jakości wód wgłębnych może
być dopływ zanieczyszczeń charakteryzujących się dużym ładunkiem i/lub toksycznością, zwłaszcza
jeśli substancje te są wprowadzane do środowiska przez długi czas.
Źródłem zanieczyszczeń są:
Nieposiadające odpowiednich zabezpieczeń składowiska
przemysłowych i niezarejestrowane wysypiska odpadów,
odpadów
komunalnych
lub
Nieposiadające odpowiednich zabezpieczeń stacje paliw, magazyny produktów ropopochodnych
oraz innych substancji chemicznych,
Fermy zwierząt,
Ścieki (surowe lub niedostatecznie oczyszczone) wprowadzane do gleby.
Zagrożenie dla jakości wód podziemnych (wód płytkiego krążenia jak i wód wgłębnych)
stanowią także nieczynne (nieużytkowane) i źle zabezpieczone studnie wiercone. Są one źródłem
bakteriologicznego skażenia warstwy wodonośnej. Likwidacja zakładów posiadających własne
ujęcia (dawne PGR-y, zlewnie mleka, szkoły wiejskie etc.) przy równoczesnym braku
bezwzględnego obowiązku likwidacji starych i nieeksploatowanych studni wierconych powoduje, że
liczba nieczynnych ujęć prawdopodobnie wzrasta. Zagrożeniem dla jakości i ilości zasobów wód
podziemnych może być także budowa w obszarach zasobowych ujęć komunalnych nowych studni i
ujęć niezwiązanych z poborem wody na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia.
W 2007 r. Państwowy Instytut Geologiczny przeprowadził badania wód podziemnych na
terenie powiatu kolneńskiego w dwóch punktach pomiarowych. Na podstawie tych badań
stwierdzono, że:
w miejscowości Kolno wody podziemne mają III klasę czystości wód zgodnie z klasyfikacją
określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 35
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód
(Dz. U. Nr 32, poz. 284).
oraz w miejscowości Kozioł II klasy czystości wód, w ramach badań nie stwierdzono
przekroczenia parametrów wyznaczonych w normach wód przeznaczonych do spożycia
przez ludzi.
Jakość wód podziemnych utrzymuje się w granicach tych samych klasy czystości jakie
stwierdzono w roku 2004 i 2006.
3.2. Zanieczyszczenia powietrza
Na poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu mają wpływ: wielkość napływowej i lokalnej
emisji zanieczyszczeń do powietrza, warunki klimatyczne i topografia terenu.
Powiat charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu i warunkami klimatycznymi, co ma
istotny wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Region, podobnie jak cała Polska, znajduje
się pod wpływem dominującej zachodniej cyrkulacji mas powietrza (około 36%). Sprzyja to
napływowi zanieczyszczeń z dalszych odległości, w tym z terenów uprzemysłowionych w Polsce i
Europie. Od strony zachodniej powiat kolneński sąsiaduje między innymi z województwem
warmińsko – mazurskim nieco bardziej uprzemysłowionym. Napływ mas powietrza z zachodu ma
największe znaczenie dla wielkości stężeń zanieczyszczeń powietrza i ładunków wnoszonych z
opadami do podłoża w regionie kolneńskim.
Emisja
Na emisję całkowitą zanieczyszczeń powietrza składa się emisja ze źródeł stacjonarnych
pochodząca z energetyki zawodowej, energetyki przemysłowej, technologii przemysłowych i innych
źródeł stacjonarnych (kotłownie lokalne, paleniska domowe, warsztaty rzemieślnicze, rolnictwo i
inne) oraz ze źródeł mobilnych.
Rozkład wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze powiatu jest niewielki gdyż
stopień uprzemysłowienia regionu jest niewielki.
W 2006 r. badania przeprowadzone przez WIOŚ w Białymstoku wykazują, że wielkość
emisji zanieczyszczeń w powiecie kolneńskim wynosi:
wielkość emisji dwutlenku azotu – 50,059 Mg/rok
wielkość emisji dwutlenku siarki – 84,602 Mg/rok
wielkość emisji tlenku węgla – 122,1949 Mg/rok
wielkość emisji dwutlenku węgla – 30613,4095 Mg/rok
wielkość emisji pyłu ogółem - 93,3592 Mg/rok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 36
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Do największych zakładów przemysłowych na terenie powiatu należą:
1) Zakład Produkcji Mleczarskiej „Krupianka” w Kolnie, Spółdzielni Mleczarskiej
„Mlekpol” w Grajewie
2) Ciepłownia Miejska w Kolnie należąca do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i
Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kolnie.
Tabela Nr 9. Źródła emisji związane z gospodarką cieplną na terenie powiatu
L.p
.
Nazwa
obiektu,
właściciel
1
1
Czas
pracy
Paramet
ry
emitora
Rodzaj
paliwa i
roczne
zużycie
Nr
Decyzji
Urządzenia
ochronne
Baterie
cyklonów
CE 4x710
CE 4x900
CE 4x560
Baterie
cyklonów
3 szt.
CE 4x800
SO2
Mg/rok
NOx
Mg/rok
Pył
Mg/rok
CO
Mg/rok
PECiGWŚ
Sp. z o.o.
w Kolnie
93
23
25
33
Cały rok
H=60
m
D=1,2
m
Miał
7 250 t
OS764
1-3/99
ZPM
„Kurpianka”
w Kolnie
59
20
16
8
Cały rok
H = 45
mb,
D=1,2
m
Miał
7 014 t
OS764
1-1/99
z 28011999 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.wios.bialystok.pl.
Emisja niska
Niska emisja, pochodząca głównie z lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych
stanowi lokalnie poważny problem, w szczególności na terenach wiejskich. Niska emisja jest
zagadnieniem trudnym do szybkiego rozwiązania ze względu na brak informacji o rozkładzie
przestrzennym emisji, a także bardzo duże rozproszenie jej źródeł. Dodatkowo, uciążliwości
związane z niską emisją charakteryzują się sezonowością - wyraźnie wzrastają w sezonie
grzewczym zaś w lecie ich znaczenie jest niewielkie.
Tabela Nr 10. Źródła emisji niskiej związane z gospodarką cieplną na terenie powiatu wg gmin
L.
p.
Nazwa jednostki
1.
GRABOWO
Remiza OSP
GRABOWO
Budynek mieszkalny
Piekarnia
2.
3.
Źródło energii
Moc cieplna
[kW]
Sprawność
[%]
73000 kcal/h =
84900 kW
75
75
bd
13500 kcal/h =
15700 kW
Bd
bd
Bd
bd
bd
Bd
bd
0,084
0,06
76
76
Grabowo
Kocioł wodny
Kocioł wodny
bd
Kolno
1.
2.
1
2
Fabryka Przyrządów i Uchwytów
BISON-BIAL S.A. w Białymstoku
Oddział w Kolnie,
Zakład Produkcji Mleczarskiej
„KURPIANKA” w Kolnie
Mały Płock
Kocioł węglowy
Kocioł węglowy
Gminny Ośrodek Kultury
Urząd Gminy
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 37
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1.
Szkoła Podstawowa w Chludniach
Szkoła Podstawowa w Rogienicach
Wielkich
Szkoła Podstawowa w Kątach
Szkoła Podstawowa w Małym
Płocku
Ośrodek Zdrowia w Małym Płocku
Bank Spółdzielczy
Szkoła Podstawowa w Korzenistem
Kocioł olejowy
Kocioł olejowy
0,18
0,18
90
90
Kocioł węglowy
Kocioł olejowy
0,04
2 x 0,4
75
85
0,08
0,08
0,06
85
86
74
Bd
Bd
bd
bd
Bd
bd
Kocioł olejowy
Kocioł olejowy
Kocioł węglowy
Stawiski
3 piekarnie
bd
„Koja” produkcji kabin do ciągników
bd
rolniczych oraz innych wyrobów
metalowych
Gm. Turośl
Piekarnia
bd
Gm. Kolno – brak danych
Źródło:
Opracowanie
własne
na
podstawie
www.wios.bialystok.pl
oraz
danych
poszczególnych gmin.
Imisja
Głównym źródłem informacji o stanie zanieczyszczenia atmosfery jest obserwacja zmian,
jakie zachodzą w ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz stężeń zanieczyszczeń
powietrza i opadów atmosferycznych. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi stan
zanieczyszczenia powietrza są średnie stężenia substancji w powietrzu dla określonych okresów
uśredniania.
W 2006 r. zmonitorowano wielkość imisji. Dla powiatu kolneńskiego przyjęto najwyższą
klasę wynikową A, dla wszystkich trzech badanych zanieczyszczeń (SO2,NO2, benzenu). Wielkość
mierzonych zanieczyszczeń powietrza nie przekraczają dopuszczalnych wartości (z uwzględnieniem
ustalonego przepisami marginesu tolerancji).
Działania podejmowane dla ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami
W ciągu kilku ostatnich lat jakość powietrza ulega znaczącej poprawie. Wiele jednostek,
zarówno z sektora energetyczno-przemysłowego jak i komunalnego, zrealizowało w tym okresie
inwestycje służące ochronie powietrza przed zanieczyszczeniem.
Znaczące obniżenie emisji miało miejsce między innymi w Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie po remoncie i modernizacji kotła WR- 5
nr 1, co wpłynęło na wzrost wydajności cieplnej oraz po wymianie urządzeń odpylających tj. baterii
cyklonów na II-stopniową instalację odpylającą: multicyklon przelotowy + 2 baterie cyklonów,
wzrost skuteczności odpylania zmniejszył emisję do powietrza pyłu opadającego i zawieszonego
PM10. Zakup paliwa o znacznie korzystniejszych parametrach w zakresie wartości opałowej,
zawartości popiołu i siarki spowodował zmniejszenie wydatne zużycie paliwa a w konsekwencji
zmniejszenie emisji do atmosfery substancji z energetycznego spalania: SO2, NO2, CO.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 38
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
3.3. Inne zagrożenia środowiska
3.3.1. Awarie przemysłowe
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska rezygnuje z nazwy
dotychczas stosowanej - "nadzwyczajne zagrożenie środowiska" i reguluje tą problematykę pod
nazwą „poważne awarie". Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa
odpowiednio art. 23 i 24 w/w ustawy.
Poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w
trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub
więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia
lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w
zakładzie. Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na prowadzącego zakład stwarzający
zagrożenie wystąpienie awarii, dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy
administracji obowiązek ochrony środowiska przed awariami.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w przypadku awarii na terenie Powiatu Kolneńskiego
mogą powstawać w przypadku awarii i katastrof w obiektach przemysłowych zlokalizowanych
głównie na terenie samego miasta Kolna i w niewielkim stopniu na terenie powiatu. Zagrożenia
mogą również powstać w wyniku wypadków drogowych z udziałem np: autocystern przewożących
materiały niebezpieczne. Wśród podmiotów stanowiących potencjalne zagrożenie środowiska
znajdują
się
również
stacje
paliw.
Znaczne
zagrożenie
stanowi
transport
materiałów
niebezpiecznych, głównie paliw.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży prowadzi
„Rejestr potencjalnych źródeł nadzwyczajnych zagrożeń środowiska”. W rejestrze tym znajduje się
jedna jednostka na terenie Powiatu Kolneńskiego tj. Zakład Produkcji Mleczarskiej „KRUPIANKA” w
Kolnie Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie.
Niebezpieczne substancje chemiczne w zakładach przemysłowych:
Zakład Produkcji Mleczarskiej KURPIANKA w Kolnie, w zakładzie występuje:
Amoniak w instalacji chłodniczej
- ok. 4000kg
Kwas azotowy
- ok. 4000 kg
Wodorotlenek sodu
- ok. 10000 kg
Podstawowym źródłem zagrożenia w ZPM jest amoniakalna instalacja chłodnicza. W
przypadku wystąpienia awarii z udziałem amoniaku, w zależności od jej miejsca oraz wielkości
emisji, może wystąpić zanieczyszczenie powietrza, w stopniu stwarzającym zagrożenie dla
ludności, również poza granicami zakładu.
Awaria związana z uwolnieniem się kwasu azotowego lub wodorotlenku sodu może
spowodować skażenie gleby i wód podziemnych, a w przypadku przedostania się tych substancji
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 39
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
do kanalizacji deszczowej, także wód rzeki Łabny.
Zakład KURPIANKA posiada zatwierdzony i uzgodniony plan „Operacyjno – ratowniczy” na
wypadek powstania poważnej awarii przemysłowej lub pożaru lub miejscowego zagrożenia.
W 2006r. na terenie powiatu kolneńskiego nie wystąpiło żadne zdarzenie o charakterze
poważnej awarii.
3.3.2. Hałas
Do najważniejszych czynników mających wpływ na klimat akustyczny na terenie powiatu
zaliczyć należy komunikację drogową.
W polskim prawie dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone zostały w
rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz rozporządzenie Ministra
Środowiska z dn. 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalania wartości hałasu. (Dz. U. 2007 Nr 210
poz. 1535),. Wielkości dopuszczalne odnoszą się w nim do terenów wymagających ochrony przed
hałasem i są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren.
Zakresy dopuszczalnego hałasu określono odrębnie dla dróg, linii kolejowych, linii
energetycznych, startów, lądowań i przelotów statków powietrznych oraz pozostałych obiektów i
grup źródeł hałasu, ustalając wartości dla pory dziennej i nocnej. Dla terenów wymagających
intensywnej ochrony przed hałasem określone są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla
terenów, na których ochrona przed hałasem nie jest zagadnieniem najistotniejszym poziomy
dopuszczalne są najwyższe.
3.3.2.1 Hałas komunikacyjny
Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach klimatu
akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. Większość pojazdów emituje hałas
o poziomie dźwięku od 85 do 94 dB, przy dopuszczalnych natężeniach hałasu w środowisku, w
otoczeniu budynków mieszkalnych od 45 - 55 dB(A) w porze nocnej i do 55 - 65 dB(A) w porze
dziennej. Najbardziej uciążliwe są pojazdy ciężkie, z których 80% emituje hałas o poziomie
dźwięku większym od 90 dB, z czego 40% o poziomie większym od 95 dB.
W 2006 roku w ramach tzw. szczególnych uciążliwości hałasu samochodowego
przeprowadzono badania w miejscowości Kolno. Na podstawie tych badań można stwierdzić, że:
Główne ciągi komunikacyjne Kolna, będące trasami przelotowymi przez miasto, cechuje duży
dyskomfort akustyczny. Dopuszczalny poziom hałasu
przy wszystkich ulicach był
przekroczony w znacznym stopniu, zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Wahał się w
granicy od 63 do 70 dB.
Największą uciążliwość w klimacie akustycznym powiatu stanowi droga krajowa nr 63, a dla
samego Kolna przebiegająca przez centrum miasta droga krajowa nr 61 (ul. Księcia
Janusza, Plac Wolności, Wojska Polskiego), gdzie średnie natężenie hałasu, wynoszące 69,8
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 40
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
dB w porze dnia i 64,7 dB nocą, przekraczało w dzień o prawie 10 dB, a w nocy o ok. 15 dB
poziom dopuszczalny,
Wysoką uciążliwością akustyczną dla miasta cechuje się ciąg ulic prowadzących w Kolnie
drogą wojewódzką nr 647 (ul. Sienkiewicza i Jana Sobieskiego). Wartość średniego
natężenia wynosiła dla pory dziennej 66 dB, a dla pory nocnej 56,2 dB.
Emisja hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Stawiski powodowanego ruchem
pojazdów na drodze krajowej nr 61 z pewnością przekracza dopuszczalny poziom w porze dziennej
i w porze nocnej. Hałas ten jest bardzo dokuczliwy dla mieszkańców Stawisk, dlatego też należy
skierować ruch samochodowy poza tereny zainwestowania miejskiego – budując obwodnicę
miejską. Przewiduje się w perspektywie czasowej dwukrotny wzrost natężenia ruchu pojazdów co
wiąże się z wzrostem hałasu drogowego
Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w przestrzeni otwartej będą sięgać na
odległość do ~ 26 m w terenach otwartych wolnych od zabudowy mieszkalnej, a 35 na terenach
zabudowanych.
Analiza materiałów dotyczących badań hałasu pozwala na sformułowanie następujących
wniosków:
Głównym źródłem uciążliwości na terenie powiatu kolneńskiego jest komunikacja drogowa,
Hałas przemysłowy w województwie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym,
Docelowym kierunkiem działań planistycznych dotyczących ograniczania uciążliwości hałasu
powinna być budowa obwodnicy miejskiej Kolna i Stawisk tj. miast, położonych
na trasach krajowych i międzynarodowych.
3.3.2.2 Promieniowanie
Wśród
zidentyfikowanych,
szkodliwych
dla
środowiska,
rodzajów
promieniowania
powodowanego działalnością człowieka, wyróżnia się :
 promieniowanie jonizujące,
pojawiające
się
w
wyniku
użytkowania
zarówno
wzbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej,
ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych,
 promieniowanie niejonizujące, pojawiające się wokół linii energetycznych wysokiego
napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych,
urządzeń łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp., nadmierne
dawki promieniowania działają szkodliwie na człowieka i inne żywe organizmy, stąd
ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony
środowiska.
Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,
Stacje radiowe i telewizyjne,
Łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa,
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 41
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Stacje radiolokacji i radionawigacji.
W powiecie kolneńskim promieniowanie niejonizujące może występować:
 W północnym obszarze gminy Stawiski - przebiega linia elektroenergetyczna o mocy 110 kV.
Przy tej mocy linii przepływ prądu powoduje powstanie pola elektromagnetycznego
charakteryzującego się promieniowaniem niejonizującym – szkodliwym dla ludzi i
środowiska. Datego też należy zachować odpowiednie, bezpieczne odległości od miejsc
stałego przebywania ludności – 20 m od osi linii. Pozostałe linie
energetyczne nie
przekraczają mocy 15 kV.
 Na terenie gminy Kolno - przebiegają linie elektroenergetyczne napowietrzne tworzące
promieniowanie niejonizujące – szkodliwe dla ludzi i środowiska. Linie te posiadają moc:
110 kV (Ostrołęka-GPZ Kolno-Ełk i GPZ Kolno-Biała Piska)
220 kV (Ostrołęka-Ełk przebieg tranzytowy)
 Na terenie miasta Kolno znajduje się stacja bazowa telefonii komórkowej Plus GSM. W 2007
roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadził okresowe
badania
poziomów
pól
elektromagnetycznych
w
mieście
Kolno.
Z
badania
przeprowadzonego w sześciu punktach kontrolnych, wynika, że emitowane pola
elektromagnetyczne wahają się od 3 do 7 procent wartości dopuszczalnej.
 Stacje bazowe telefonii komórkowych w gminach, m.in. w:
w Grabowie Plus GSM
w Stawiskach PTC Era
w Małym Płocku telefonia komórkowa PTK Centertel
3.3.2.3 Zagrożenia zewnętrzne
Potencjalnym źródłem zagrożenia środowiska może być nagłe uwolnienie substancji
toksycznych lub promieniotwórczych na terytorium Białorusi, Litwy, Ukrainy lub Rosji. Zagrożenie
skażeniem radioaktywnym wynika z możliwości wystąpienia awarii w elektrowniach jądrowych lub
wybuchu w arsenałach broni jądrowej położonych w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji
Rosyjskiej.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 42
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
4. ANALIZA SWOT
Uwarunkowania wewnętrzne
Mocne strony
Słabe strony
Stan infrastruktury służącej ochronie środowiska
dostateczny
powiatu,
stopień
zwodociągowania niski stopień skanalizowania zwłaszcza na
terenach wiejskich,
niewielka liczba zakładów przemysłowych niekorzystny
stosunek
długości
szczególnie uciążliwych dla środowiska,
kanalizacyjnej do wodociągowej,
sieci
stopniowy
wzrost ilości mieszkańców słabo rozwinięty system selektywnej zbiórki
obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków,
odpadów u źródła,
stopniowy
wzrost
przydomowych,
ilości
oczyszczalni
znaczna liczba „dzikich” wysypisk odpadów,
wzrost liczby podłączeń do sieci kanalizacyjnej
w gospodarce komunalnej,
niedostateczna ilość urządzeń oczyszczania
spalin w ciepłowniach, znacząca ilość
kotłowni opalanych węglem,
stopniowa
poprawa
sprawności
technologicznej oczyszczalni ścieków.
nieznaczne wykorzystanie
odnawialnej,
źródeł
energii
brak gazyfikacji na terenie powiatu.
Sfera gospodarcza
wzrost zainteresowania
terenie powiatu,
agroturystyką
niewielka
ilość
wytwarzanych
niebezpiecznych,
na niedostateczny stan infrastruktury drogowej,
wzrost
zanieczyszczeń
odpadów
hałasu i wibracji,
komunikacyjnych,
mała
liczba
gospodarstw
rolnych
brak przemysłu szczególnie degradującego
produkujących „zdrową żywność”,
środowisko,
duża ilość wyrobów zawierających azbest
wdrażanie
zasad
gospodarki
leśnej
zainstalowanych w obiektach budowlanych.
sprzyjających zachowaniu różnorodności
biologicznej,
stopniowa
„ekologizacja”
gospodarki leśnej.
Sfera społeczna
prowadzenie
działalności
edukacyjnej i wydawniczej,
dydaktycznej,
niedostateczny stopień stosowania zasad
zrównoważonego
rozwoju
przez
społeczeństwo,
wprowadzanie do programów edukacji szkolnej
niski poziom socjalny części społeczeństwa,
zagadnień ekologicznych,
upowszechnianie
informacji
na
temat
środowiska i ekologii – internet, media.
◊
A R E O Białystok
◊
zbyt wolno postępujący wzrost świadomości
społecznej
dotyczącej
konieczności
gospodarowania w sposób przyjazny dla
przyrody i środowiska,
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 43
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Sfera prawna i polityczna
aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i brak
regulacji
prawnych
w
pełni
Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu
uniemożliwiających realizację zadań
z
kolneńskiego,
zakresu ochrony środowiska,
opracowanie Programu usuwania azbestu i brak inwentaryzacji i waloryzacji stanu przyrody
wyrobów zawierających azbest dla powiatu
powiatu,
kolneńskiego,
mała
skuteczność
egzekwowania
Programy Ochrony Środowiska i Plany
obowiązujących przepisów z zakresu
Gospodarki Odpadami dla poszczególnych
ochrony środowiska,
gmin,
niechęć do stosowania przepisów ochrony
rosnące nakłady inwestycyjne na ochronę
środowiska – dotacje w ramach funduszy
unijnych.
przyrody i środowiska przez społeczeństwo
i podmioty gospodarcze.
Sfera przyrodnicza
występowanie
obszarów
chronionych:
rezerwaty przyrody, obszary chronionego
krajobrazu,
pomniki
przyrody,
użytki
ekologiczne,
wysoka
różnorodność
krajobrazowa,
ekosystemowa, siedliskowa, gatunkowa i
genetyczna,
zachowane wybitne walory
środowiska naturalnego,
występowanie
leśnych,
dużych,
krajobrazu
zwartych
i
obszarów
zadowalający stan zdrowotny lasów,
niskie wyłączania gruntów rolnych i leśnych
z dotychczasowego użytkowania.
monogatunkowa struktura wielu
leśnych,
obszarów
brak dostatecznej liczby przejść dla zwierzyny
przez drogi szybkiego ruchu tzw. „zielonych
mostów”,
sukcesja lasu na ekosystemy nieleśne,
zagrożenie pożarowe lasów,
zaśmiecanie lasów,
obniżanie się poziomu wód gruntowych,
zagrożenie rodzimych gatunków flory i fauny
przez obce gatunki inwazyjne,
niewystarczające nakłady finansowe
aktywną ochronę przyrody.
na
Uwarunkowania zewnętrzne
Szanse
Zagrożenia
środki finansowe w ramach Funduszy Unijnych,
częste zmiany przepisów prawa w zakresie
ochrony środowiska,
regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe
zobowiązujące do podniesienia jakości
środowiska,
proces
decentralizacji
środowiskiem,
zarządzania
efekt transgraniczny - możliwość wystąpienia
groźnych dla człowieka, przyrody i
środowiska awarii na Litwie oraz Białorusi,
postęp technologiczny – BAT,
niechęć społeczeństwa do rozwoju obszarów
chronionych,
popyt w krajach UE na żywność produkowaną
metodami ekologicznymi,
napływ zanieczyszczeń
powiatu,
wzrost krajowego i zagranicznego popytu na
„zdrową żywność”,
wysokie koszty wdrożenia programów ochrony
środowiska,
wprowadzenie
nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe,
nowych
◊
zasad
finansowania
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
powietrza
A R E O Białystok
◊
spoza
Str. 44
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
inwestycji i działań proekologicznych
(preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe,
dotacje
z budżetu państwa),
zagrożenie bezpieczeństwa biologicznego,
związane z zastosowaniem genetycznie
modyfikowanych organizmów, szczególnie
w przemyśle rolno-spożywczym,
prawny nakaz opracowywania programów
ochrony
środowiska
przez
jednostki
administracji samorządowej,
rozwój komunikacji przy jednoczesnym złym
stanie dróg,
doskonalenie krajowego systemu publicznej
edukacji środowiskowej,
opóźnienia w przygotowywaniu nowych aktów
prawnych i przepisów wykonawczych
dotyczących ochrony przyrody i środowiska
wdrożenie
instrumentów
prawnoekonomicznych mobilizujących do realizacji
inwestycji prośrodowiskowych wynikających
ze strategii krajowych oraz przyjętych
zobowiązań międzynarodowych,
rozwój
kontaktów
i
współpracy
międzynarodowej z krajami UE na szczeblu
samorządów w celu wymiany doświadczeń
w
zakresie
proekologicznych
metod
gospodarowania,
wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla
instalacji podlegających dyrektywie IPPC
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Środowiska Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2010 i obecnego stanu środowiska powiatu kolneńskiego.
4.5 Wnioski z analizy SWOT.
Ustalenie mocnych i słabych stron powiatu oraz rozpoznanie, pojawiających się realnie lub
potencjalnie w jego otoczeniu, szans i zagrożeń, a także ich analiza, odniesiona do wyznaczonych
obszarów strategicznych i kluczowych działań są podstawą do budowania strategii, określenia
celów i zadań własnych na przyszłość.
Właściwym kierunkiem działania, wynikającym z analizy SWOT jest wzmacnianie mocnych
stron i wykorzystywanie szans, także ich poszukiwanie lub prowokowanie, przy jednoczesnym
eliminowaniu słabych stron i omijaniu lub przynajmniej osłabianiu zagrożeń.
 Mocnymi stronami powiatu niewątpliwie są wysokie walory środowiska przyrodniczego, duży
potencjał rozwojowy rolnictwa oraz spora ilość terenów i obiektów, które można przeznaczyć
na cele inwestycyjne, przy taniej sile roboczej.
 Najistotniejszymi słabymi stronami powiatu natomiast są: słaby rozwój przedsiębiorczości,
upadek dużych podmiotów gospodarczych oraz niski stopień zorganizowania rolników w
zakresie poszukiwania opłacalnych rynków zbytu dla produktów rolnych.
 Podstawowe szanse zewnętrzne to bliskość chłonnego rynku wschodniego i położenie na
szlaku turystycznym, wiodącym na Pojezierza: Mazurskie i Suwalsko-Augustowskie.
 Zagrożenia zewnętrzne natomiast wynikają głównie z niewłaściwej polityki państwa w
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 45
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
zakresie rolnictwa i brak pomocy w niwelowaniu dysproporcji między regionami.
5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO
5.1 Demografia i wykształcenie
Według stanu na koniec roku 2007 r. w powiecie Kolneńskim mieszkało 39387 osób. Na
przestrzeni ostatnich kilku lat zauważalne jest sukcesywne zmniejszanie się liczby ludności wiejskiej
i starzenie się tej części populacji. Urodzeń było ok. 448 zaś na 1000 mieszkańców - 11,4. W
wyniku spadku tempa przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji – (310) można
zaobserwować spadek liczby ludności powiatu. Niski stopień urbanizacji powoduje, że gęstość
zaludnienia regionu kształtuje się na poziomie 42 osób/km2 (średnia w województwie podlaskim –
ok. 65 osób/km2). Od lat można zaobserwować przewagę liczebną kobiet nad mężczyznami.
Do ujemnych zjawisk demograficznych zaliczyć należy: nadmierną migrację ze wsi do miast
młodzieży bardziej wykształconej, nadreprezentację mężczyzn na obszarach wiejskich, co
powoduje spadek zawierania związków małżeńskich, zwiększanie się udziału rodzin niepełnych,
spadek przyrostu naturalnego.
 Aby ograniczyć niekorzystne czynniki rozwoju demograficznego, należy dążyć do
zahamowania procesu odpływu ludności z powiatu pop rzez:
podniesienie poziomu wykształcenia ludności i przygotowania zawodowego mieszkańców
oraz unowocześnienie bazy oświatowej – remonty i modernizacje szkół,
podniesienie standardu życia mieszkańców, poprzez
społecznej powiatu do wymogów europejskich,
doprowadzenie
infrastruktury
tworzenie nowych miejsc pracy,
wzmocnienie sieci osiedleńczej na terenach związanych z rozwojem turystyki i rekreacji
opracowanie rozwoju sieci placówek oświatowych i dostosowanie kierunków kształcenia do
potrzeb rynku pracy,
dążenie do osiągnięcia stanu uzyskiwania średniego wykształcenia przez 100% uczniów
rozpoczynających edukację,
osiągnięcie stanu infrastruktury i sieci szkół średnich odpowiadającym wymogom
wprowadzanej reformy oraz standardom krajowym,
zmniejszenie bezrobocia poprzez kreowanie własnej polityki zatrudnienia, stymulowanie
rozwoju lokalnych rynków pracy i wspieranie przedsiębiorczości oraz podnoszenie
kwalifikacji bezrobotnych,
podejmowanie działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania powiatowych jednostek
służby zdrowia oraz poprawy jakości i dostępności świadczeń medycznych,
poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego i walkę z przestępczością
dążenie do utworzenia i prawidłowego funkcjonowania instytucji kulturalnych i społecznych.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 46
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
5.2 Gospodarka rolna, leśna, gospodarcze wykorzystanie wód
Do warunków sprzyjających rolniczej przestrzeni produkcyjnej powiatu należą: gleby,
klimat, rzeźba terenu oraz warunki wodne powiatu.
Obszar powiatu na przeważającej części stanowią piaski i gliny oraz utwory rzeczne i
bagienne. W części teren powiatu pokryty jest glebami bielicowymi, wytworzonymi z piasków słabo
gliniastych, które nie przedstawiają większej wartości dla rolnictwa (V i VI klasa bonitacyjna).
Gleby powstałe na piaskach gliniastych posiadają większą wartość produkcyjną (IV i V klasa
bonitacyjna, rzadziej III). Zawierają nieco więcej próchnicy (do 1,5%) i mikroelementów, są też
bardziej zwięzłe, przez co są mniej wyługowane. Niewielki fragment powiatu pokryty jest
kompleksem gleb bielicowych i brunatnych, wytworzonych z gliny zwałowej na marglach i
rędzinach kredowych. Wśród gruntów ornych na terenie powiatu przeważają gleby dobre - o dużej
przydatności rolniczej - w I-III klasie bonitacyjnej.
Kolejnym elementem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej powiatu jest klimat.
Agroklimat jako współzależność warunków klimatycznych i wymagań roślin uprawnych jest mało
zróżnicowany. Jego jakość wyraża się za pomocą wskaźnika bonitacji agroklimatu, stąd warunki
klimatyczne oceniane są jako sprzyjające dla rolnictwa.
Bezpośredni jak też pośredni wpływ na przestrzeń produkcyjną powiatu ma rzeźba terenu.
Wskaźnik bonitacji rzeźby terenu (liczony w 10-punktowej skali IUNG) ok. 4 mieści się w przedziale
terenów korzystnych dla produkcji rolnej.
Warunki wodne są jednym z najważniejszych sprzyjających czynników środowiska
przyrodniczego dla produkcji rolnej. Wskaźnik bonitacji warunków wodnych dla powiatu wynosi ok.
3 punktów (wg 10-punktowej skali IUNG) i mieści się w przedziale warunków wodnych korzystnych
dla produkcji rolnej. Na terenie powiatu występują obszary wymagające regulacji stosunków
wodnych.
Powyższe uwarunkowania tworzą zaplecze do produkcji dużej ilości żywności, a korzystne
warunki produkcyjne dają możliwości dostosowania kierunków produkcji uprawy nie tylko
głównych ziemiopłodów rolnych, ale również dla potrzeb przemysłowych (jak tytoń, rośliny oleiste)
oraz warzywnictwo i sadownictwo.
5.2.1 Kierunki rozwoju rolnictwa
 poprawa struktury agrarnej gospodarstw poprzez wspomaganie naturalnych procesów
prowadzących do koncentracji ziemi i specjalizacji produkcji, zwiększenie prac geodezyjnych
związanych z wymianą i scalaniem gruntów, wzmocnienie gospodarstw średnich i
mniejszych o wysokiej, ukształtowanej specjalizacji w zakresie intensywnych upraw i
hodowli,
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 47
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
 poprawa efektywności produkcji:
roślinnej poprzez stopniowe zmiany w strukturze zasiewów, wzrost udziału pszenicy w
strukturze zbóż, zwiększenie powierzchni uprawy roślin paszowych, a także wzrost
powierzchni tzw. upraw drobnych z grupy przemysłowych, rozwoju produkcji ogrodniczowarzywniczej, zwłaszcza w gospodarstwach drobnych, kilkuhektarowych, skupionych
wokół miasta i zakładów przetwórczych;
zwierzęcej w zakresie chowu i hodowli bydła poprzez przyspieszenie procesu
jednokierunkowego użytkowania (mięso lub mleko), w zakresie trzody chlewnej
dynamiczny rozwój produkcji, powstawanie gospodarstw specjalizujących się w tym
kierunku produkcji.
 rozwój rolnictwa ekologicznego,
 poprawa obsługi wsi i rolnictwa w zakresie zaopatrzenia w środki produkcji i odbioru płodów
rolnych,
 podniesienie wiedzy zawodowej rolników poprzez kształcenie szerokoprofilowane z wyborem
specjalizacji, podnoszenie kwalifikacji czynnych zawodowo w rolnictwie,
 rozbudowa infrastruktury wiejskiej w zakresie regulacji stosunków wodnych (melioracje,
zbiorniki retencyjne), w zakresie zaopatrzenia wsi w wodociąg, kanalizację, gazociąg i
telefon.
5.2.2 Kierunki rozwoju leśnictwa:
Powiat według posiadanych ewidencji cechuje relatywnie niska lesistość (21,5 %), lasy
ewidencjonowane zajmują powierzchnię 20400 ha. Rzeczywista powierzchnia lasów jest
większa o ok. 40 % co powoduje, ze wskaźnik lesistości jest nienaturalnie niski. Wynika to z
braku dokonywania przez właścicieli lasów aktualizacji ich ewidencji. Zgodnie z
obowiązującym od 1992 roku prawem leśnym (art.14 ustawy z 28.09.1991r. o lasach
Dz.U.2005 Nr 45 poz.435) powiększenie zasobów leśnych następuje w wyniku powiększenia
produkcyjności istniejących lasów oraz nowych zalesień.
prowadzenie w lasach niepaństwowych racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi z
ograniczeniem wielkości pozyskiwania drewna poniżej zdolności produkcyjnej lasów w
oparciu o aktualne uproszczone plany urządzenia lasów,
zwiększenie przyrostu masy drzewnej oraz przeciętnej zasobności lasów
podwyższania średniego wieku drzewostanów i struktury pozyskania drewna,
udostępnianie i przystosowywanie
wypoczynkowych.
kompleksów
leśnych
do
celów
na
skutek
turystyczno
-
5.2.3 Kierunki polityki przestrzennej w zakresie gospodarki wodnej:
zagospodarowanie rzeki Łabny i jej dopływów,
melioracje gruntów ornych
5.3 Turystyka
Teren powiatu charakteryzuje się zróżnicowanymi strefami krajobrazowymi wynikającymi
zarówno z bogatego ukształtowania powierzchni oraz walorów przyrodniczych. Od zachodu
graniczy z Puszczą Kurpiowską a od północy z Puszczą Piską. Tereny powiatu są włączone do
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 48
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
obszaru Zielonych Płuc Polski”. Na terenie powiatu występują różne formy ochrony przyrody: dwa
istniejące rezerwaty („Ciemny Kąt” i „Dzierzbia”), obszar chronionego Krajobrazu Równiny
Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi, liczne pomniki przyrody i użytki ekologiczne.
Najcenniejszą krajobrazowo strefę stanowi w północno-zachodniej części obszaru powiatu
Kolno projektowany rezerwat przyrody Dolina rzeki Rybnica. Powierzchnia jego wynosi około 150
ha. Położony jest na obszarze dwóch sąsiednich gmin, tj. gminy Turośl i gminy Pisz (woj.
warmińsko-mazurskie) do miejsca położonego ok. 500m, na północ od zabudowań kolonii Szablaki.
5.3.1 Kierunki rozwoju turystyki:
Budowa zaplecza noclegowego i miejsc obsługi podróżnych na trasach komunikacyjnych
prowadzących do terenów Puszczy Piskiej i Puszczy Kurpiowskiej, a przede wszystkim
szlakiem na Pojezierze Mazurskie.
Tworzenie warunków do powstania i rozwoju gospodarstw agroturystycznych poprzez
uwzględnianie takiego typu gospodarstw w promocji powiatu; wsparcie merytoryczne
oraz prawne gospodarstw rozpoczynających działalność w tej dziedzinie oraz częściowe
wsparcie finansowe na działalność przystosowawczą w tym kierunku.
5.4 Przemysł
Konkurencyjność firm w regionie nie jest duża. Jest to wynik długiego okresu
niedoinwestowania, w rezultacie, czego wiele lokalnych przedsiębiorstw nie może sprostać swym
konkurentom, nie tylko z Europy, ale także z innych, mniej dotkniętych recesją, regionów Polski.
Dlatego też, aby zwiększyć potencjał wzrostu konkurencyjności, należy wspierać inwestycje w
nowe technologie, w doskonalenie kwalifikacji pracowników, w zdolności do adaptowania
innowacji. Barierą w osiągnięciu sukcesu w tym zakresie jest niewątpliwie szczupłość posiadanych
środków finansowych. Dlatego też duże znaczenie ma tworzenie pozabankowych źródeł
zewnętrznego zasilania finansowego przedsięwzięć gospodarczych (fundusze, dotacje, gwarancje).
Miasto Kolno
przemysł rolno - spożywczy (Agrocentrum, ZPM Kurpianka);
przemysł metalowy (FPiU „Bison-Bial”);
Gmina Mały Płock
profil produkcji: produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków ( Interkaz);
profil produkcji: art. rolno-spożywcze (Piekarnia mechaniczna);
Gmina Stawiski
specjalizująca się w produkcji kabin do ciągników rolniczych oraz innych wyrobów metalowych
(firma „Koja’’);
zaopatrzenie rolników w pasze i inne artykuły rolnicze (Przedsiębiorstwo „Michał”’);
3 piekarnie;
Gmina Kolno
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 49
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
stolarka budowlana, („DASTEX”, przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe);
stolarka budowlana, (Zakład stolarski – Kozioł);
materiały budowlane (Suprema, Zakład „Izobud”);
drewno budowlane (Zakład tartaczniczy);
wyrób listew i parkietów (Zakład „TRAK-POL”);
Gmina Turośl
piekarnia, (Bigda S. Piekarnia);
Gmina Grabowo
piekarnia.
Ww. zakłady stanowią źródło podstawowego zatrudnienia miejscowej społeczności.
Zewnętrzne uwarunkowania gospodarcze ściśle powiązane z kierunkami przemian gospodarczospołecznych, stanowią podstawowy element rozwoju na obszarze gmin. Na sytuację gospodarczą
powyższych zakładów produkcyjnych lub usługowych powiat posiada niewielkie oddziaływanie, zaś
ich oddziaływanie na poziomu rozwoju powiatu jest duży.
5.5 Energetyka
Gazownictwo
W Powiecie Kolneńskim brak jest gazociągu przewodowego. Gospodarstwa domowe oraz
rolnictwo w pewnym zakresie zasilane są gazem płynnym propan butan z butli typu domowego,
dystrybucją, których zajmują się firmy SAGA czy GASPOL.
Elektroenergetyka
Wiejska sieć energetyczna na obszarze powiatu podlega pod PGE Dystrybucja Białystok.
Około 20 % sieci wiejskiej jest w złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej
poprawy. Nakłady inwestycyjne kierowane na remonty pokrywają zaledwie 50 % potrzeb. W wielu
miejscowościach istniejąca sieć pochodzi jeszcze z okresu powszechnej elektryfikacji. Jakość
dostarczanej energii elektrycznej w wielu przypadkach jest nieodpowiednia (długotrwałe przerwy w
dostawie energii elektrycznej, zniżone napięcia).
PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. po dokonaniu oceny stanu technicznego urządzeń
wykonał założenia reelektryfikacji wsi, uwzględniając odtworzenie sieci i niezbędny jej rozwój
umożliwiający przyłączenie nowych obiektów oraz zwiększenie poboru mocy przez istniejących
odbiorców. Bez wsparcia finansowego z budżetu państwa oraz ze strony urzędów gmin, Zakład
Energetyczny prace te będzie realizował w ciągu kilkudziesięciu lat.
Ciepłownictwo
Na obszarze powiatu nie ma całościowo zorganizowanej gospodarki w zakresie
zaopatrzenia i pokrycia potrzeb cieplnych zarówno mieszkańców, jak i przemysłu. Jedna ciepłownia
znajduje się w mieście Kolno. Powyższe potrzeby pokrywane są z lokalnych źródeł ciepła -
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 50
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
kotłownie wbudowane, zakładowe, przemysłowe (węglowe, olejowe lub gazowe), bądź tradycyjne
ogrzewanie piecowe. Ze względu na dość duże rozproszenie zabudowy (przeważającą ilość stanowi
zabudowa zagrodowa i jednorodzinna) oraz względy ekonomiczne powiat nie przewiduje
scentralizowanego systemu dostawy ciepła.
 Miasto Kolno
Źródła konwencjonalne gospodarki cieplnej:
węgiel kamienny
olej opałowy
drewno
Sieć ciepłownicza
długość
- 8,4 km
średnica: - od  20 do 250
materiał:
- rury stalowe, rury preizolowane
 Gm. Mały Plock, miasto i gm. Stawiski, gm. Kolno, gm. Grabowo:
Źródła konwencjonalne 100 [%] w tym:
węgiel kamienny
olej opałowy
drewno
Kierunki rozwoju energetyki:
rozwój sieci gazowniczej poprzez rozpoczęcie budowy gazociągu na obszarze powiatu,
rozwój ciepłownictwa poprzez modernizacje istniejących lokalnych źródeł ciepła.
5.6 System komunikacyjny, transport
Podstawową rolę w transporcie towarowym i komunikacji osobowej odgrywają drogi,
szczególnie droga krajowa nr 61 – Augustów – Warszawa i nr 63 Węgorzewo – Kisielnica.
Na sieć dróg znajdujących się w granicach powiatu składa się ogółem – 889,6 km.
Gmina Kolno, Miasto Kolno oraz gmina Mały Płock leżą na ważnym szlaku komunikacyjnym
- drodze krajowej nr 63, prowadzącej przez Bartoszyce do granicy polsko – rosyjskiej (Obwód
Kaliningradzki). Droga ta ma również duże znaczenie dla ruchu turystycznego związanego z
dojazdem do wielkich jezior mazurskich, głównie do jezior Śniardwy i Mamry.
Na terenie Powiatu Kolneńskiego brak jest systemu komunikacji kolejowej.
Tabela Nr 11. Podział dróg na obszarze powiatu Kolneńskiego
Długość
Ogółem , km
krajowych
M. Kolno
32,5
2,8
4,2
10,5
15
G. i M. Stawiski
178,8
18
23,3
57,5
80
G. Grabowo
139
11
-
61
67
Gminy
◊
A R E O Białystok
◊
W tym km dróg
wojewódzkich powiatowych
A R E O Białystok
◊
Gminnych
A R E O Białystok
◊
Str. 51
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
G.Turośl
165
-
11
55
99
G. Mały Płock
127,2
14
14,2
49
50
G. Kolno
256,6
14
14,6
107
121
razem:
889,6
59,8
57,8
340
432
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, stan na 31.12.2007
Rys. Nr 3.
Rozmieszczenie sieci dróg krajowych i wojewódzkich na terenie powiatu Kolneńskiego
Kierunki rozwoju systemu komunikacyjnego:
poprawa stanu dróg poprzez modernizację, przebudowę i budowę dróg wszystkich klas o
nawierzchni utwardzonej; objęcie planem budowy konstrukcji nawierzchni ulepszonych
ciągów drogowych o istniejących nawierzchniach gruntowych; stworzenie właściwych
połączeń komunikacyjnych pomiędzy ciągami drogowymi wszystkich klas technicznych;
zwiększenie środków na przystosowanie nawierzchni dróg lokalnych do wymogów
nowoczesnych pojazdów o dużych tonażach;
stworzenie odpowiednich warunków dla pieszych poprzez budowę chodników na terenach
zabudowanych, budowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-jezdnych.
5.7 Rynek pracy
Wśród składowych miejscowego rynku pracy szczególne znaczenie ma zjawisko bezrobocia.
Stopa bezrobocia w powiecie, z liczbą 2331 zarejestrowanych osób, wynosi 14,5 %, przy średniej
krajowej 9,1 % a wojewódzkiej 10,4 % (dane Głównego Urzędu Statystycznego , stan na
31.12.2007 r.).
Bezrobocie stanowi jedną z najważniejszych barier rozwoju i najgroźniejszych zjawisk
destabilizujących gospodarkę powiatu. W kategoriach społecznych bezrobocie niesie ze sobą
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 52
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
zagrożenia socjalne w postaci pojawienia się zjawisk patologicznych i kryminogennych.
Niski poziom wykształcenia rolników, brak stabilnej opłacalnej produkcji rolnej ogranicza
aktywność zawodową i społeczną oraz podejmowanie inicjatyw gospodarczych na terenach wsi.
Brak
pozarolniczych
miejsc
pracy
i
alternatywnych
źródeł
utrzymania,
przy
ogólnych
uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych kraju, potęguje proces narastania bezrobocia
rejestrowanego i utajonego.
Kierunki rozwoju rynku pracy:
dążenie do łagodzenia skutków bezrobocia poprzez stworzenie szans na zagospodarowanie
zasobów ludzkich w wyniku przekwalifikowania, stymulowania rozwoju małych firm,
wsparcie finansowo-instytucjonalne itp. będzie jednym z najważniejszych działań na
rzecz rozwoju Powiatu Kolneńskiego.
5.8 Trendy rozwojowe w gospodarce powiatu
Reorientacja społeczno - gospodarcza kraju, a także postępujące procesy globalizacji
gospodarki nie tworzą sprzyjającego klimatu dla stanu i rozwoju gospodarki powiatu.
Odzwierciedleniem zastoju gospodarczego w powiecie jest niski popyt na tereny inwestycyjne.
Rozwoju powiatu Kolneńskiego należy upatrywać w unowocześnieniu rolnictwa. Kolejnym
atutem
do
wykorzystania
są
wspaniałe
walory
przyrodnicze,
przy
bogatych
zasobach
etnograficznych i wciąż żywych tradycjach.
Zarówno małe możliwości lokalnych inwestorów, jak i niewielkie zainteresowanie kapitału
zewnętrznego wynikające z uwarunkowań demograficznych i ekologicznych nie stwarzają istotnych
zagrożeń rozwoju uciążliwych dla środowiska gałęzi przemysłu. Zagrożenie dla jakości środowiska
stanowić może także konieczność utrzymania i podnoszenia poziomu dochodów rolniczych,
prowadząca do intensyfikacji produkcji rolniczej.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 53
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
6. USTALENIA PROGRAMU
Zamierzenia powiatu kolneńskiego w zakresie ochrony środowiska analizowano na
podstawie opracowanego dotychczas Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego i
innych dokumentów przedłożonych przez samorządy.
Analizą objęto następujące rodzaje dokumentów:
Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010,
Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010,
Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Kolneńskiego na lata 2008-2014,
plany rozwoju lokalnego gmin i powiatu,
strategie rozwoju gmin i powiatu,
inne dokumenty o podobnym charakterze, ujmujące sprawy ochrony środowiska
6.1 Założenia polityki ekologicznej powiatu Kolneńskiego
Powiat Kolneński posiada wybitne walory przyrodnicze i pełni ważne funkcje ekologiczne w
skali krajowej. Plany zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu Kolneńskiego zawierają wizję
przyszłościową, uwzględniającą kierunki i zakres działań perspektywicznych oraz bieżących dla
rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze powiatu. Strategię opracowano jako dokument
długookresowy, definiujący zewnętrzne szanse i zagrożenia oraz wewnętrzne atuty i słabości
powiatu. Przyjęto, że najbardziej realnym będzie scenariusz umiarkowanego rozwoju w
początkowym okresie oraz bardziej ofensywnego rozwoju w dalszym okresie realizacji i na jego
podstawie sformułowano szczegółowo misję rozwoju powiatu.
6.2 Cele ekologiczne i strategia ich realizacji
Strategia długoterminowa będzie stanowić podstawę planowania działań w zakresie
ochrony środowiska w latach 2009-2014. Długoterminowy cel dla powiatu Kolneńskiego,
uwzględniający kierunki rozwojowe w regionie brzmi:
Harmonijny, zrównoważony rozwój powiatu, w którym wymagania ochrony
środowiska mają nie tylko istotny wpływ na przyszły charakter regionu ale również
wspierają jego rozwój gospodarczy.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 54
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Strategia rozwoju powiatu została sformułowana w oparciu o ocenę stanu istniejącego,
tendencje mające istotne znaczenie dla przyszłości powiatu i najważniejsze kierunki rozwojowe.
Została ona opracowana w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego,
dla których zdefiniowano długoterminowe cele i opisano strategię ich osiągnięcia.
Realizacja Programu Ochrony Środowiska ma na celu zachowanie walorów środowiska i
poprawę jego stanu na terenach zdegradowanych.
Na podstawie opracowanej diagnozy i analizy dokumentów wyższego rzędu zaproponowano
pięć celów strategicznych:
1) Zachowanie i odtwarzanie występującego na obszarze powiatu bogactwa przyrodniczego i
krajobrazu
2) Ochronę i poprawę jakości wód podziemnych, racjonalne użytkowanie kopalin i gruntów
3) Poprawę jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych
4) Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i gleby, poprawę stanu gospodarki
odpadami
5) Poprawę jakości powietrza atmosferycznego
Realizacji powyższych celów będą służyć następujące działania:
1) Zachowanie i odtwarzanie elementów różnorodności biologicznej
2) Eliminację zagrożeń dla jakości wód podziemnych
3) Racjonalizację struktury poboru wód dla różnych celów użytkowych
4) Działania ograniczające zużycie wody
5) Racjonalizację użytkowania zasobów naturalnych,
6) Rekultywację terenów poużytkowych i zdegradowanych
7) Ochrona zasobów i jakości wód powierzchniowych
8) Zwiększanie retencji naturalnej i sztucznej
9) Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów
10) Odzysk i przetwórstwo surowców wtórnych
11) Wykorzystanie odpadów organicznych
12) Prawidłowe składowanie odpadów
13) Zmniejszanie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, likwidowanie źródeł emisji
14) Ograniczanie zanieczyszczeń komunikacyjnych
15) Ograniczanie oddziaływania czynników szkodliwych dla ludzi (hałas, promieniowanie)
16) Edukacja ekologiczna formalna i nieformalna, podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczności lokalnych
17) Monitorowanie stanu i potencjalnych zagrożeń elementów środowiska
18) Wzmocnienie służb ochrony środowiska, egzekwowanie kar, wspieranie działalności ruchów
społecznych i organizacji pozarządowych.
6.2.1 Cele ekologiczne

Z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu
Cel nadrzędny brzmi: ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i rozwój systemu
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 55
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
obszarów chronionych.
Realizacja powyższego celu będzie polegała na działaniach mających na celu poprawę
stanu przyrody:
wprowadzenie do planu zagospodarowania przestrzennego zapisów określających sposoby
użytkowania elementów cennych przyrodniczo i krajobrazowo (torfowisk, oczek wodnych,
stref brzegowych rzek),
działania ochronne i konserwatorskie podejmowane dla takich obiektów jak: (rezerwaty,
obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska
dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, szczególnie chronione gatunki fauny
i flory, obiekty zabytkowe),
zadrzewianie, zalesianie i tworzenie skupisk roślinności, szczególnie na gruntach o marginalnym
znaczeniu rolniczym. Podjęcie działań mających na celu powiększenie zasobów leśnych,
polepszenie ich zdrowotności i kompleksową ochronę; zalesienia będą stanowić element
renaturyzacji. Należy wspierać działania zmierzające do wzrostu korzystnego oddziaływania
lasu na środowisko tj. poprawa funkcji wodochronnej, klimatotwórczej i glebochronnej.
 zabezpieczenie lasów i zadrzewień przed zanieczyszczeniami i pożarami,
 ograniczenie możliwości wycinania drzew i krzewów oraz likwidacji terenów zieleni,
 wzmocnienie służb ochrony środowiska, egzekwowanie kar, wspieranie działalności ruchów
społecznych i organizacji pozarządowych,
ochrona gleb poprzez:
 wspieranie zachowania tradycyjnych praktyk gospodarskich (w uprawie i hodowli) na
terenach przyrodniczo cennych,
 zapewnienie różnorodności biologicznej i równowagi przyrodniczej,

Z zakresu gospodarki odpadami
Cel nadrzędny brzmi: Minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, wzrost stopnia ich
wykorzystania, zwiększenie bezpieczeństwa składowania i stosowanie nowoczesnych metod
unieszkodliwiania odpadów.
Kierunki działań w tym zakresie uwzględniono w Planie Gospodarki Odpadami Powiatu
Kolneńskiego na lata 2008-2014.

Z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego
Cel nadrzędny brzmi: Sukcesywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
głównie ze źródeł rozproszonych.
Realizowany poprzez:
1. Utrzymanie trendu zmniejszania zużycia energii na potrzeby produkcyjne i bytowe ludności,
Przeprowadzenie termomodernizacji (ocieplania budynków, wymiana stolarki, liczniki
ciepła), zarówno w skali indywidualnego odbiorcy jak i zakładów.
Ograniczenie energochłonności zakładów przemysłowych poprzez wprowadzanie nowych,
energooszczędnych technologii.
Stosowanie paliw o znacznie korzystniejszych parametrach w zakresie wartości opałowej,
zawartości popiołu i siarki wpłynie na zmniejszenie emisji do atmosfery.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 56
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Ograniczanie emisji niskiej w energetyce,
Rozwój monitoringu w celu uzyskania informacji o poziomie emisji na poszczególnych
obszarach i wyznaczenia regionów, w jakich w pierwszej kolejności powinna być ona
ograniczona.
Gazyfikacja powiatu, poprzez wprowadzenie sieci gazowej.
Modernizacja istniejących systemów ciepłowniczych, poprzez przestawienia z paliw stałych
na olej opałowy, oraz gaz.
Wykorzystywanie lokalnych energii zasobów energii odnawialnej i wprowadzanie takich
źródeł energii jak: gaz płynny i olej opałowy.
Pozyskiwanie energii ze źródeł niekonwencjonalnych.
Ograniczanie zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza.
Podnoszenie standardu dróg i poprawa ich stanu technicznego poprzez rozbudowywanie i
modernizację infrastruktury drogowej.

Z zakresu ochrony przed hałasem
Cel nadrzędny brzmi: Zmniejszenie uciążliwości hałasu.
Realizowany poprzez:
1. Ograniczenie negatywnego wpływu hałasu komunikacyjnego
Montaż zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów dźwiękochłonnych, szczególnie przy
drogach krajowych przebiegających w pobliżu obiektów ochrony akustycznej, w małych
miejscowościach, oraz wśród zabudowy rozproszonej.
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej w kierunku budowy obwodnic dla miast.
Systematyczne podnoszenie jakości dróg, kontrola pojazdów pod kątem emisji hałasu.

Z zakresu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych
Cel nadrzędny brzmi: Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i ochrona
zasobów wód podziemnych.
Realizowany poprzez:
1. Ochrona zasobów wodnych
Ochrona naturalnych zbiorników retencyjnych tj. bagna i tereny podmokłe poprzez
wprowadzanie zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego.
Ochrona i odtwarzanie zanikających drobnych zbiorników wodnych.
Ochrona wód powierzchniowych
 Tworzenie i modernizacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków
budowa i modernizacja gminnych oczyszczalni ścieków.
Opracowanie programów optymalizacji wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków z
uwzględnieniem programu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej.
ograniczenie
wielkości
odprowadzanych
ładunków
zanieczyszczeń
do
wód
powierzchniowych poprzez wdrażanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków poza
ośrodkami gminnymi, na terenach o zabudowie rozproszonej.
Realizacja inwestycji zmniejszających ilość zanieczyszczeń biogennych pochodzących z
działalności rolniczej (budowa zbiorników na gnojowicę i gnojówke oraz płyt
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 57
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
gnojowych).
 Dalsza racjonalizacja zużycia wody
Racjonalizacja wykorzystania wody poprzez promowanie zastosowania zamkniętych
obiegów wody w zakładach przemysłowych, oraz kontrola poboru wody poprzez
wprowadzanie liczników u indywidualnych odbiorców.
W rolnictwie promowanie stosowania najlepszych dostępnych praktyk rolniczych, co
powinno również doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i jednocześnie
ograniczenia ładunków odprowadzanych do odbiorników zanieczyszczeń.

Ograniczanie spływu powierzchniowego
Kontrola przestrzegania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych
Propagowanie kodeksu dobrej praktyki rolniczej
Ochrona wód podziemnych

Ograniczenie poboru wód
rozbudowy i modernizacji systemów ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody,
szczególnie na terenach wiejskich.

Ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie powiatu
Kontrola i likwidacja nieszczelnych szamb przydomowych
Rozbudowa i modernizacja systemów dystrybucji wody

Rozwój monitoringu
Monitoring ma na celu wspomaganie działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia
ujemnego wpływu czynników antropogenicznych oraz określenia trendów i dynamiki
zmian jakości wód podziemnych

Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych, wymiana sieci z przewodów azbestowocementowych.
Modernizacja technologii uzdatniania wody
Inwentaryzacja i likwidacja nieczynnych i nienadających się do eksploatacji (z uwagi na złą
jakość wody) studni wierconych i kopanych.

Z zakresu monitoringu środowiska
Cel nadrzędny brzmi: Poszerzenie i aktualizacja wiedzy o stanie środowiska i jego
zagrożeniach.
Realizowany poprzez:
Rozpoznawanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących
i potencjalnych zagrożeń,
Doskonalenie monitoringu jakości powietrza atmosferycznego - identyfikacja obszarów
(stref) z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu
Doskonalenie systemu monitoringu jakości wód podziemnych i wielkości ich poboru
na cele bytowe i gospodarcze,
Doskonalenie monitoringu zasobów i jakości wód powierzchniowych; usprawnienie
i rozszerzenie zakresu monitoringu,
Realizacja zadań zarządców składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków w zakresie
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 58
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
monitoringu,
Doskonalenie i rozszerzenie monitoringu akustycznego; aktualizacja danych dotyczących
hałasu w aglomeracjach miejskich oraz wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych,
Rozwój monitoringu środowiska glebowego.

Z zakresu edukacji ekologicznej
Cel nadrzędny brzmi: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony i
racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych powiatu.
Kontynuacja i rozszerzanie działalności ekologicznej w zakresie edukacji ekologicznej w
szkołach.
Edukacja ekologiczna dorosłych.
Informowanie społeczeństwa o stanie środowiska.
Współpraca międzyregionalna w zakresie edukacji ekologicznej.
6.3 Programy sektorowe i regionalne
Przy sporządzaniu dokumentu brano pod uwagę zapisy różnych programów rządowych oraz
regionalnych:
Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007-2010
Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010
Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010
Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Kolneńskiego na lata 2008-2014,
Plany Rozwoju Lokalnego gmin wchodzących w skład powiatu,
Strategie Rozwoju gmin wchodzących w skład powiatu,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych
gmin wchodzących w skład powiatu,
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 59
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
6.4 Program zadaniowy
6.4.1 Zadania własne
Zadania własne to przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze
środków będących w dyspozycji powiatu.
Tabela Nr 12. Zadania własne powiatu kolneńskiego
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Termin
realizacji
Jednostka
odpowiedzialna
/podmioty
uczestniczące
Koszty
realizacji
/tys. PLN/
Źródła
finansowani
a
2009-2010
Samorząd
Powiatu
w ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu
sukcesywnie
Samorząd
Powiatu
w ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu
sukcesywnie
Samorząd
Powiatu/
Samorządy Gmin
w ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu
w ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu
Nazwa zadania
Opiniowanie programów gminnych
pod względem ich zgodności z
obowiązującym prawodawstwem i
programem ochrony środowiska
powiatu kolneńskiego na lata 20092014.
Opiniowanie projektów zmian planu
zagospodarowania przestrzennego
województwa podlaskiego oraz
gminnych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w
szczególności pod kątem zapisów
określających sposoby użytkowania
cennych elementów przyrodniczych i
krajobrazowych oraz lokalizacji
infrastruktury technicznej.
Analiza wniosków o udzielanie
koncesji na poszukiwanie i
wydobywanie kopalin na terenie
powiatu, kontrola procesów
rekultywacji terenów
poeksploatacyjnych oraz
prowadzenie działań
zapobiegających nielegalnemu
wydobyciu kruszywa.
Nadzór nad gospodarką leśną w
lasach prywatnych w oparciu o
uproszczone plany urządzenia lasów
i inwentaryzacje stanu, jako podstawy
do prowadzenia zrównoważonej
gospodarki leśnej.
Kontrola udatności młodych upraw
leśnych.
Nadzór nad przestrzeganiem ustaleń
zawartych w decyzjach wodnoprawnych, w tym dotyczących
ustanowienia stref ochronnych ujęć
wody.
Zapewnianie ochrony wód
powierzchniowych poprzez udzielanie
◊
A R E O Białystok
praca ciągła
Samorząd
Powiatu/
Nadleśnictwa
sukcesywnie
Samorząd
Powiatu/
Nadleśnictwa
W ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu
praca ciągła
Samorząd
Powiatu
w ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu
sukcesywnie
Samorząd
w ramach
zadań
budżet
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 60
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
pozwoleń na szczególne korzystanie
z wód.
Opiniowanie i uzgadnianie warunków
realizacji przedsięwzięć mogących
8.
oddziaływać na środowisko
Udzielanie pozwoleń zintegrowanych
9. podmiotom prowadzącym instalacje o
istotnym znaczeniu dla środowiska.
Ochrona przyrody, szczególnie
obiektów objętych ochroną prawną,
a także rozpatrywanie wniosków
10.
gmin o zezwolenie na usunięcie
drzew, krzewów.
Dotowanie budowy nowych
11. składowisk odpadów z kwaterami na
składowanie i utylizację azbestu.
Udzielanie zezwoleń i kontrola
podmiotów wytwarzających,
12.
zbierających i odzyskujących odpady
w zakresie gospodarowania nimi.
Udzielanie zezwoleń na emisję
zanieczyszczeń do środowiska oraz
13.
kontrola okresowych wyników
pomiarów emisji zanieczyszczeń.
Analiza miejsc o zwiększonej emisji
hałasu do środowiska oraz
14.
wnioskowanie o budowę ekranów
dźwiękochłonnych w tych miejscach.
Monitorowanie jakości ścieków
15. doprowadzanych i oczyszczonych w
oczyszczalniach ścieków.
Upowszechnianie zachowań
proekologicznych oraz informowanie
o podejmowanych akcjach,
16.
kampaniach i działaniach na rzecz
aktywnej ochrony środowiska w
województwie, kraju i na świecie.
Propagowanie modelu trwałego i
17. zrównoważonego rozwoju w gminach
i powiecie.
sukcesywnie
sukcesywnie
praca ciągła
Powiatu
powiatu
powiatu
Samorząd
Powiatu/
Samorządy Gmin
Samorząd
Powiatu/ Podmioty
Gospodarcze
w ramach
zadań
powiatu
w ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu
Samorząd Powiat/
Samorządy Gmin
w ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu
budżet
powiatu
sukcesywnie
Samorząd
Powiatu/
Samorządy Gmin
w ramach
zadań
powiatu
Budżet
powiatu –
PFOŚiGW/
fundusze
celowe
sukcesywnie
Samorząd
Powiatu/ Podmioty
Gospodarcze
w ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu
sukcesywnie
Samorząd
Powiatu/ Podmioty
Gospodarcze
w ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu
sukcesywnie
Samorząd
powiatu/ Zarządcy
dróg
w ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu
praca ciągła
Samorząd
Powiatu/
Zarządzający
oczyszczalniami
w ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu
Samorząd
Powiatu/
Samorządy/
Media
w ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu/
fundusze
celowe
Samorząd
Powiatu
W ramach
zadań
powiatu
budżet
powiatu/
fundusze
celowe
praca ciągła
praca ciągła
Źródło: Opracowanie własne Starostwa Powiatowego w Kolnie.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Str. 61
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
6.4.2 Zadania koordynowane
Zadaniami koordynowanymi są pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i
racjonalnym,
wykorzystaniem
zasobów
naturalnych,
które
są
finansowane
ze
środków
przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji
szczebla wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie powiatu, ale
podległych bezpośrednio organom wojewódzkim, bądź centralnym.
Do prac nad realizacją zadań koordynowanych powiatowego programu ochrony środowiska
należy włączyć wszystkie instytucje właściwe ze względu na zasięg swojej działalności
specjalizujące się w zagadnieniach ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego oraz
przedsiębiorstwa oddziaływujące na środowisko, a także przedstawiciele społeczeństwa. W tym
ostatnim przypadku rozumie się, że są to powiatowe organy samorządu terytorialnego, samorządu
gospodarczego i ekologiczne organizacje pozarządowe, obejmujące zakresem swej działalności
dany powiat.
Wymienione
zadania
realizowane
będą
przez
organy
administracji
państwowej
samorządowej oraz przez podmioty gospodarcze. W wykazach tych zadań wskazano jednostki
odpowiedzialne oraz podmioty uczestniczące w realizacji. Ponieważ finansowanie tych zadań
najczęściej nie leży w kompetencjach organów administracji, określenie jednostka odpowiedzialna
oznacza często pełnienie funkcji koordynatora lub inicjatora działań zmierzających do realizacji
zadań.
Zadania koordynowane o charakterze inwestycyjnym
Zadania o charakterze inwestycyjnym realizowane będą przez różne podmioty:








Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
Administracje Lasów Państwowych i Parków Narodowych,
Inspekcję Ochrony Środowiska,
Inspekcję Sanitarno – Epidemiologiczną ,
Inspekcję weterynaryjną,
Państwową Inspekcję Pracy,
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 62
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Tabela Nr 13. Zadania koordynowane o charakterze inwestycyjnym wynikające z polityki ekologicznej
państwa i Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010.
LP
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Planowany
termin
realizacji
zadania
Nazwa zadania
Usuwanie i utylizacja
wyrobów
zawierających azbest
z budynków
użyteczności
publicznej i jednostek
podległych
samorządom.
Zapewnienie ochrony
obiektów i obszarów,
objętych
prawną
ochroną
przyrody
poprzez
wprowadzanie
do
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego
zapisów,
określających sposoby
użytkowania
tych
elementów
i
ich
ochronę.
Rekultywacja
zamkniętych
składowisk odpadów
oraz likwidacja miejsc
nielegalnego
składowania odpadów.
Ochrona lasów przed
szkodnikami,
zanieczyszczeniami i
bieżącymi
zagrożeniami.
Rozwój
systemu
zarządzania
i
informacji
o
środowisku.
Rozwój infrastruktury
technicznej:
modernizacja
dróg,
budowa
ścieżek
rowerowych
i
rozwiązań
technicznych
poprawiających
płynność ruchu.
Stała modernizacja i
usprawnianie
funkcjonowania
oczyszczalni ścieków.
Doskonalenie systemu
◊
Jednostka realizacyjna
Źródła finansowania
2010-2014
Samorządy terytorialne i
podległe im jednostki
Środki własne samorządów/
WFOŚiGW/ fundusze unijne/
banki
Zadanie
ciągłe
Samorządy terytorialne/
Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
Środki własne samorządów/
WFOŚiGW/ fundusze unijne
Samorządy terytorialne/
Zarządcy składowisk
Środki własne samorządów/
WFOŚiGW/ fundusze unijne
2009-2010
Zadanie
ciągłe
Samorządy
terytorialne/ Nadleśnictwa
budżet państwa/ środki własne
samorządów/ fundusze unijne
Zadanie
ciągłe
Samorządy terytorialne/
WIOŚ
Środki własne samorządów/
fundusze unijne
Zadanie
ciągłe
Samorządy terytorialne/
Zarządcy dróg
Środki własne samorządów/
budżet państwa/ fundusze
unijne
Zadanie
ciągłe
Samorządy terytorialne/
WIOŚ
Środki własne samorządów/
WFOŚiGW/ fundusze unijne
Zadanie
Samorządy terytorialne/
Środki własne samorządów/
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 63
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
LP
.
Nazwa zadania
selektywnej
zbiórki
odpadów
komunalnych
oraz
tworzenie
zakładów
zagospodarowania
odpadów.
Doskonalenie systemu
wczesnego
reagowania
na
zdarzenia
klęskowe:
9.
pożary,
powodzie
skażenia środowiska
oraz
na
awarie
przemysłowe.
Promocja
rolnictwa
ekologicznego
oraz
10. zapobieganie
rozpowszechnianiu
GMO.
Ograniczanie
emisji
niskiej zanieczyszczeń
oraz
promocja
11.
stosowania
niekonwencjonalnych
źródeł energii.
Termomodernizacja
12. obiektów użyteczności
publicznej.
Planowany
termin
realizacji
zadania
ciągłe
Jednostka realizacyjna
Źródła finansowania
Zakłady Gospodarki
Odpadami
WFOŚiGW/ fundusze unijne
Zadanie
ciągłe
Samorządy terytorialne/
PSP
Środki własne samorządów/
WFOŚiGW/ fundusze unijne/
Zadanie
ciągłe
Samorządy terytorialne
Środki własne samorządów/
fundusze unijne
Zadanie
ciągłe
Samorządy terytorialne
Środki własne samorządów/
WFOŚiGW/ fundusze unijne
2010-2014
Samorządy terytorialne
Środki
własne
samorządów/
fundusze unijne.
Źródło: Opracowanie własne Starostwa Powiatowego w Kolnie.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 64
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
7. WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA
OCHRONY ŚRODOWISKA
GMINNYCH
PROGRAMÓW
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.
150) w art. 17 i 18
Cytat z POŚ
A r t. 1 7 . 1 . O rg a n w y k o n a w c z y w o j e wó d z t w a , p o wi a t u i g m i n y , w c e l u r e a l i z a c j i p o l i t y k i e k o l o g i c z n e j
p a ń s t w a , s p o rz ą d z a o d p o w i e d n i o wo j e wó d z k i e , p o wi a t o w e i g m i n n e p r o g ra m y o c h r o n y ś ro d o wi s k a ,
u w z g l ę d n i a j ą c w y m a g a n i a , o k t ó ry c h m o w a w a rt . 1 4 .
A r t. 1 4 . 1 . P o l i t y k a e k o l o g i c z n a p a ń s t wa , n a p o d s t a wi e a k t u a l n e g o s t a n u ś ro d o wi s k a , o k r e ś l a w
szczególności:
1)
2)
3)
4)
cele ekologiczne,
priorytety ekologiczne, 2a) poziomy celów długoterminowych
rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
A r t. 1 4 . 2 . P o l i t y k ę e k o l o g i c z n ą p a ń s t wa p rz y j m u j e s i ę n a 4 l a t a , z t y m ż e p rz e wi d z i a n e w n i e j
d z i a ł a n i a w p e rs p e k t y w i e o b e j m u j ą k o l e j n e 4 l a t a .
A r t. 1 7 . 2 . P ro j e k t y p r o g r a m ó w o c h ro n y ś r o d o wi s k a s ą o p i n i o w a n e o d p o wi e d n i o p rz e z z a rz ą d j e d n o s t k i
wyższego szczebla lub ministra właściwego do spraw środow iska.
A r t. 1 8 . 1 . P r o g ra m y , o k t ó ry c h m o w a w a rt . 1 7 u s t . 1 , u c h w a l a o d p o wi e d n i o s e j m i k wo j e wó d z t wa , r a d a
p o w i a t u a l b o ra d a g m i n y .
stanowi, że w celu realizacji polityki ekologicznej państwa Zarządy gminy sporządzają
gminne programy ochrony środowiska, które następnie są przyjmowane do realizacji w drodze
uchwały rady gminy. Programy te, podobnie jak politykę ekologiczną państwa, sporządza się na 4
lata, z tym, że przewidziane w niej działania obejmują w perspektywie kolejne 4 lata.
Szczegółowe wytyczne do sporządzania gminnych programów ochrony środowiska zostały
określone w oparciu o przygotowany przez Ministerstwo Środowiska dokument: „Wytyczne
sporządzania programów środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”.
Gminne programy powinny się składać z dwóch części:
zadań własnych (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą
finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy);
zadań koordynowanych (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe
zadania, związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów
naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego,
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 65
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
wojewódzkiego i centralnego).
Zadania własne powinny być w programie ujęte z pełnym zakresem informacji niezbędnej
do kontroli ich realizacji (opis przedsięwzięcia, terminy realizacji, instytucja odpowiedzialna, koszty,
źródła finansowania). Zadania koordynowane powinny być w programie ujęte z takim stopniem
szczegółowości, jaki jest dostępny na terenie gminy.
Gminny program ochrony środowiska powinien określać cele ekologiczne, priorytety, rodzaj
i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w
tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Prace nad gminnym programem ochrony środowiska winny być prowadzone przy udziale
wszystkich instytucji działających na terenie gminy w sferze ochrony środowiska i
zagospodarowania przestrzennego. Do prac tych należy włączyć także reprezentantów
społeczeństwa w postaci przedstawicieli gminnych organów samorządu terytorialnego
(radnych, członków komisji itp.), samorządu gospodarczego i ekologicznych organizacji
pozarządowych, (jeśli istnieją lub prowadzą swoje agendy na terenie gminy).
Przy sporządzaniu gminnych programów ochrony środowiska należy uwzględniać ustalenia
zawarte w dokumentach:
Programie wykonawczym do II polityki ekologicznej państwa,
Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007-2010,
Programie Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010
Programie Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego na lata 2009-2014,
Gminnym planem gospodarowania odpadami sporządzonym zgodnie z ustawą o odpadach;
Przy sporządzaniu gminnych programów ochrony środowiska należy wykorzystać tabele
przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych przedstawione w powyższych dokumentach.
Mogą one stanowić podstawę wyjściową do konkretyzacji zadań w nawiązaniu do specyfiki i
potrzeb danego regionu (np. do sporządzenia na szczeblu gminnym konkretnego wykazu
planowanych do budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, oczyszczalni ścieków
przemysłowych, składowisk odpadów, systemu segregacji odpadów itd.). Bądź też jako analog do
sformułowania gminnych lub lokalnych celów, lub jako inspiracja do wprowadzenia podobnego
zadania na szczeblu gminnym, jeśli zadanie ujęte w wymienionych wyżej dokumentach jest
sformułowane ogólnie bądź dotyczy szczebla krajowego, wojewódzkiego lub powiatowego.

Struktura gminnego programu ochrony środowiska powinna nawiązywać do struktury "Polityki
ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010" i
zawierać co najmniej następujące rozdziały:
 racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszanie materiałochłonności,
energochłonności i wodochłonności gospodarki, ochrona gleb, racjonalna eksploatacja
lasów, ochrona zasobów kopalin),
 poprawa jakości środowiska (ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarowanie
odpadami, hałas, pola elektromagnetyczne, bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne,
nadzwyczajne zagrożenia środowiska, ochrona przyrody i bioróżnorodności),
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 66
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
 narzędzia i instrumenty realizacji programu (ramy prawne, planowanie przestrzenne,
powiązania formalne i merytoryczne z analogicznymi programami wyższego szczebla
administracyjnego, mechanizmy finansowania ochrony środowiska, dostęp do informacji
i udział społeczeństwa),
 nakłady na realizację programu (wielkość nakładów i źródła finansowania),
 kontrola realizacji programu (procedury kontroli, mierniki realizacji programu,
procedury weryfikacji programu).
Gminny program ochrony środowiska powinien być skoordynowany z:
lokalnym, miejscowym planem (planami) zagospodarowania przestrzennego;
lokalnymi planami rozwoju infrastruktury
zaopatrzenia w energię, itd.;
(jeśli
są):
mieszkalnictwa,
transportu,
gminnym planem gospodarowania odpadami sporządzonym zgodnie z ustawą o odpadach;
obejmującym teren gminy programem ochrony powietrza, programem ochrony środowiska
przed hałasem i programem ochrony wód, jeśli takie programy (dla obszarów
obejmujących teren danej gminy) zostały lub zostaną opracowane w związku z
wymaganiami wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska (zgodnie z tą ustawą
naprawcze programy ochrony powietrza opracowuje się dla obszarów, gdzie zostaną
stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, natomiast
programy ochrony wód – dla wchodzących w skład dorzeczy obszarów, na których nie
są osiągnięte wymagane poziomy jakości wód);
programami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Zadania własne powinny być w programie ujęte z pełnym zakresem informacji niezbędnej
do kontroli ich realizacji (opis przedsięwzięcia, terminy realizacji, instytucja odpowiedzialna, koszty,
źródła finansowania). Zadania koordynowane powinny być w programie ujęte z takim stopniem
szczegółowości, jaki jest dostępny na terenie gminy.
Sporządzając programy ochrony środowiska dla swojego terytorium poszczególne gminy,
kierując się interesem swoich mieszkańców, powinny ustalić własne limity gminne, wzorowane na
wskaźnikach. Mogą one wyniknąć, w zakresie zanieczyszczeń powietrza, ze sporządzanych
naprawczych programów ochrony powietrza.
Nie przewiduje się natomiast żadnej procedury odgórnego ustalania limitów gminnych, poza
ewentualnymi
porozumieniami
między
Ministerstwem
Środowiska,
a
zainteresowanymi
samorządami. Przypadki takie mogłyby mieć miejsce, na przykład, w odniesieniu do miast
przygranicznych jeśli wynikałoby to z umów dwustronnych z państwami sąsiednimi, lub do miast
zlokalizowanych nad Bałtykiem, jeśli wynikałoby to z wymogów Konwencji Helsińskiej.
Gminny Program Ochrony Środowiska powinien być skoordynowany z:
Sporządzanymi na szczeblu powiatu programami sektorowymi (np. programem gospodarki
leśnej, programem ratowniczo-gaśniczym sporządzanym przez powiatowe komendy
państwowej straży pożarnej, itp.);
Powiatowymi programami rozwoju infrastruktury (jeśli są): mieszkalnictwa, transportu,
zaopatrzenia w wodę, itd.;
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 67
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Powiatowym planem gospodarowania odpadami sporządzonym zgodnie z ustawą o
odpadach;
Obejmującym obszar powiatu programem ochrony
środowiska przed hałasem i programem ochrony
obszarów obejmujących dany powiat lub jego część
wymaganiami wynikającymi z ustawy Prawo ochrony
powietrza, programem ochrony
wód, (jeżeli programy takie dla
zostały lub zostaną opracowane z
środowiska);
Programami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
7.1 Źródła informacji wymagane przy sporządzaniu programów gminnych
Krajowe przepisy i regulacje prawne Unii Europejskiej
Przy sporządzaniu gminnych programów ochrony środowiska muszą być uwzględniane
wszystkie wymagania obowiązujących przepisów prawnych (ustaw i przepisów wykonawczych),
które będą obowiązywać na dzień sporządzania programu i będą dotyczyć zagadnień ochrony
środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Wykaz aktualnie obowiązujących i
przygotowywanych przepisów prawnych zawiera załącznik do niniejszego opracowania.
Programy rządowe
Przy sporządzaniu programów gminnych powinny być brane pod uwagę programy rządowe,
które dotyczą ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Są to
dokumenty takiego typu jak:
Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju - „Polska 2025”;
II Polityka ekologiczna państwa;
Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa;
Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r.;
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej;
Polski;
Polityka leśna państwa;
Gminne programy ochrony środowiska winny spełniać warunki pozyskania po akcesji
wsparcia finansowego z Unii Europejskiej tj. z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które
w głównej mierze udzielane będzie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację inwestycji
ekologicznych. Z tego też względu programy te muszą być zgodne z dokumentami programowymi,
które będą stanowiły podstawę otrzymania takiego wsparcia, a więc z:
Komponentem środowiskowym Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (określone zostaną w nim przez samorządy województw kryteria wyboru
projektów proponowanych do współfinansowania z funduszy strukturalnych),
Sektorowym Programem Operacyjnym „Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna”
Dokumentem programowym dla Funduszu Spójności w części dotyczącej środowiska.
Programy regionalne i lokalne na sąsiednich obszarach
Dotyczy to np: programów ochrony wód w układzie zlewniowym oraz koordynacja
programów ochrony powietrza na dużych obszarach.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 68
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Wynika to z faktu, że jakość pobieranej wody powierzchniowej w danej gminie zależy od
zrzutu ścieków w jednostkach ulokowanych w górę biegu rzeki a jakość powietrza zależy od
napływu substancji gazowo-pyłowych z sąsiednich gmin, a nawet spoza granic województwa.
Należy więc dążyć do sporządzania programów ochrony wód w trybie porozumienia gmin lub
związku gmin o zasięgu zlewniowym.
W przypadku ochrony jakości powietrza problem staje się bardziej skomplikowany, gdyż
skuteczność lokalnych i regionalnych strategii ograniczania emisji musiałaby być oceniania na
podstawie odpowiednich wielkoobszarowych modeli matematycznych, uwzględniających efekty
oddziaływania zarówno własnej emisji (z terytorium powiatu), jak i napływu zewnętrznego, w tym
transgranicznego.
Przy opracowywaniu gminnych programów ochrony środowiska należy również zwrócić
uwagę
na
konieczność
integrowania
pomiędzy
gminami
planów
dotyczących
ochrony
różnorodności przyrodniczej. Jest to niezbędne w celu zachowania spójności korytarzy
ekologicznych, a także przy realizacji programu NATURA 2000 oraz programu ochrony obiektów
przyrodniczych, leżących na granicy obszaru obejmowanego programem i w części terenu
położonego poza nim.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 69
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
8. KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU
8.1 Terminy realizacji, instytucja odpowiedzialna,
Z wykonania programu ochrony środowiska starosta powiatu winien co 2 lata sporządzić
raport, który przedstawiany jest radzie powiatu. Kwestią zasadniczą jest sporządzanie raportów i
aktualizowanie programów ochrony środowiska w oparciu o aktualne i rzetelne dane, dotyczące
stanu poszczególnych elementów środowiska.
Prócz sporządzania raportów i aktualizacji programów ochrony środowiska, powiat posiada
szereg uprawnień kontrolnych, które pozwalają na bieżące monitorowanie korzystania z zasobów
środowiska przez podmioty działające na terenie powiatu. Umiejętne korzystanie z tych
instrumentów kontrolnych pozwoli na wdrożenie unijnej zasady prewencji i często pozwoli uniknąć
dewastacji środowiska naturalnego. Ponadto, dane zebrane podczas działań monitorujących
posłużą do sporządzenia rzetelnego raportu z wykonania programu ochrony środowiska i do jego
aktualizacji.
8.2 Procedury kontroli, mierniki realizacji programu, procedury weryfikacji
programu.
Zadania kontrolno–nadzorcze w zakresie ochrony środowiska są zasadniczo wykonywane
przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Jednak ustawa – Prawo ochrony środowiska
zobowiązuje do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
w zakresie objętym właściwością tych organów (powiatu).
I tak na przykład starosta posiada uprawnienia nadzorcze, związane z nakładaniem
obowiązku wykonania przez osobę fizyczną czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego
oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko.
Kontrolujący, wykonując kontrolę jest uprawniony do:
wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren
nieruchomości, obiektu lub jego części, na którym prowadzona jest działalność
gospodarcza,
przeprowadzenia badań lub wykonania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 70
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
kontrolą.
Uprawnienia te przysługują organowi, który przyjmuje taką informację, czyli staroście lub
wojewodzie. Z kolei wójt (burmistrz, prezydent miasta) może w drodze decyzji nakazać pewne
działania dostosowawcze, wskazując sposób wykonania tej decyzji.
Starostwo nie powinno traktować tych instrumentów kontrolnych wyłącznie w charakterze
prawnego zobowiązania, ale także jako możliwość nadzorowania podmiotów korzystających z
zasobów środowiska na terenie w zakresie wdrażania przez te podmioty priorytetów i celów
określonych w programie ochrony środowiska powiatu, a co za tym idzie unijnych standardów
ochrony zasobów środowiska naturalnego.
Ponadto, informacje i dane gromadzone podczas działań kontrolnych, wraz z danymi
uzyskiwanymi od organów Inspekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Sanitarnej pozwolą na
uaktualnienie treści programu ochrony środowiska. Nie można bowiem kwestionować tego faktu,
że istnieje zależność pomiędzy podjęciem właściwej decyzji i posiadaniem dobrej informacji.
8.2.1 Kontrola stanu środowiska
Kontrola stanu środowiska - jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i
społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza ona informacji o efektach wszystkich
działań na rzecz ochrony środowiska.
8.2.2 Kontrola polityki ekologicznej
Kontrola polityki ochrony środowiska oznacza, że wdrażanie Programu będzie podlegało
regularnej ocenie. Kontrola ta będzie obejmowała:
określenie stopnia wykonania działań,
określenie stopnia realizacji przyjętych celów,
ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,
analizę przyczyn tych rozbieżności.
Koordynator wdrażania programu będzie oceniał, co dwa lata stopień wdrożenia Programu.
W latach 2009-2010
na bieżąco,
będzie monitorowany
postęp w zakresie wdrażania
zdefiniowanych działań, a pod koniec 2010 roku nastąpi ocena rozbieżności między celami
zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły
wkład dla następnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane działania na lata 2014-2017, z
uszczegółowieniem działań na lata, tj. 2014 i 2014. Ten cykl będzie się powtarzał, co dwa lata, co
zapewni uaktualnienie strategii krótkoterminowej, co cztery lata i polityki długoterminowej, co
osiem lat.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 71
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
8.3 Koszty, źródła finansowania
Możliwości realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska ze środków własnych
samorządów są limitowane ogólną sumą możliwych do uzyskania dochodów oraz potrzebą
realizacji inwestycji w innych sferach działalności.
Tabela Nr 14. Dochody i wydatki samorządów gminnych
m.
Kolno
Gmina
Stawiski
Mały
Płock
Turośl
Kolno
Suma Σ
średnio
8 632,57
17 868,78
87 592,78
14 598,79
2 062,75
2 584,01
20 905,13
3 484,19
2,39
2,05
-
2,29
8 267,75
17 258,81
84 168,05
14 028,01
321,00
332,09
4 040,81
673,47
Grabowo
[tys. zł] za 2007 rok
Dochody ogółem 20 967,82 14 570,19 11 438,54 14 114,88
w tym:
9 518,03
2 863,40
2 128,69
1 748,25
- własne
1,95
2,22
2,28
2,88
- na mieszkańca
19 159,49 14 777,22 11 595,73 13 109,05
Wydatki ogółem
Wydatki
inwestycyjne na
1 090,86
1 023,44
720,74
552,68
gospodarkę
komunalną i
ochronę środowiska
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl stan na 31.12.2007
W roku 2007 suma dochodów budżetów samorządów gminnych wynosiła 87 592,78 tys.
PLN. Wydatki samorządów w tym okresie były niższe i wynosiły 84 168,05 tys. PLN, z czego
na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochronę środowiska wydatkowano 4 040,81 tys.
PLN, tj. 4,80 %. Wydatki na inwestycje w poszczególnych samorządach były zróżnicowane i
wynosiły od 1,92 % w gm. Kolno; 4,21 % w gm. Turośl; 6,21% w gm. Mały Płock, 6,92% w m. i
gm. Stawiski; 3,88% gm. Grabowo, 5,69 % w mieście Kolno.
W latach realizacji Programu na inwestycje w zakresie ochrony środowiska należy
przewidywać podobną strukturę finansowania zadań tzn., że samorządy powinny zabezpieczyć na
ten cel środki własne w wysokości minimum 50 % kosztów realizacji zadań.
Program Ochrony Środowiska powiatu powinien obejmować zarówno przedsięwzięcia
pozainwestycyjne,
np.
rozszerzenie
współpracy
powiatu
z
ekologicznymi
organizacjami
pozarządowymi, jak i przedsięwzięcia inwestycyjne, np. rozbudowa systemu kanalizacji ściekowej.
Dla realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w programie ochrony środowiska
powiatu kolneńskiego zaplanowano program finansowy, który obejmuje wszystkie źródła
finansowania. Stosownie do kondycji finansowej powiatu, część nakładów inwestycyjnych zostanie
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 72
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
pokryta z własnych środków budżetowych, część ze środków kredytowych, a część ze środków
pomocowych UE.
Do instrumentów finansowych wykorzystywanych przez powiat należą:
opłaty za korzystanie ze środowiska: za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za pobór
wody powierzchniowej i podziemnej, za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
za składowanie odpadów;
administracyjne kary pieniężne;
odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna;
kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska.
Finansowanie inwestycji ekologicznych związanych z ochroną środowiska i gospodarką
odpadami można podzielić na dwie grupy, są to środki krajowe pochodzące z różnych źródeł
finansowania oraz środki z Unii Europejskiej przedakcesyjne i strukturalne.
8.3.1 Możliwości pozyskania środków z dodatkowych źródeł finansowania
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zasadniczym celem NFOŚiGW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla
poprawy jakości środowiska w Polsce. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony
środowiska
przed
odpadami
dofinansowuje
zadania
inwestycyjne
zgodnie
z poniższymi
priorytetami: likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów, unieszkodliwianie odpadów
powstających w związku z transportem samochodowym oraz zbiórka i wykorzystanie olejów,
przeciwdziałanie
powstawaniu
i unieszkodliwianiu
odpadów
przemysłowych
i
odpadów
niebezpiecznych, realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania
odpadów komunalnych.
NFOŚiGW udziela pożyczek, dotacji inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, dopłat do kredytów
bankowych, umorzenia oraz finansowania kapitałowe.
O dofinansowanie z NFOŚ GW mogą ubiegać się:
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje,
przedsiębiorcy, realizujący przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 .
Celem programu jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych Podlasia w stosunku do
reszty kraju, zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc
pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.
W ramach osi priorytetowej: rozwój infrastruktury ochrony środowiska finansowane będą
projekty w zakresie kompleksowego zagospodarowywania odpadów, rozwoju gospodarki wodnościekowej, poprawy jakości powietrza.
Do dofinansowania mogą ubiegać się:
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 73
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne
administracja rządowa
Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Spółki wodne
Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez
rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska,
zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
W ramach programu realizowane są priorytety: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska, ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku, transport, szkolnictwo wyższe.
Do dofinansowania ubiegać mogą:
Samorządy terytorialne
Organizacje poza rządowe
Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne
Przedsiębiorcy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Celem jest przyczynienie się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia
wzrostu konkurencyjności gospodarki, wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie,
edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a
także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich
szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.
Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
POIG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach
POIG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia
biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a
także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych
przedsiębiorstw. W ramach POIG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej,
procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają
się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 74
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007-2013
Przewiduje się realizację następujących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z
udziałem Polski:
współpraca transgraniczna polsko-niemieckiej, z Republiką Czeską, Słowacją, Litwą,
Szwecją i Danią.
współpraca transnarodowa,
Bałtyckiego,
Obszar
Europy
Środkowo-Wschodniej,
Region
Morza
program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Celem głównym Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego
Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Finansowane będą przede
wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz
zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także
realizowane będą przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego
obszaru.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Celem
jest
poprawa
konkurencyjności
rolnictwa
i
leśnictwa
poprzez
wspieranie
restrukturyzacji, rozwoju i innowacji, środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez
wspieranie gospodarowania gruntami,
jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania
różnicowania działalności gospodarczej.
Program Life +
LIFE+ powinien bezpośrednio wspierać realizację priorytetów Programu Działań na Rzecz
Środowiska (2002-2012), do których należą: ochrona przyrody i bioróżnorodności, przeciwdziałanie
zmianom klimatu, zminimalizowanie negatywnych skutków wpływu zanieczyszczeń środowiska na
zdrowie ludzi, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i racjonalna gospodarka
odpadami.
Ekofundusz
Jest to fundacja niezależna działająca według prawa polskiego, a w szczególności ustawy o
fundacjach oraz statutu. Priorytetowymi dziedzinami EkoFunduszu są m.in.: ochrona różnorodności
biologicznej, gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych, unieszkodliwianie
odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu
ziemi (ochrona klimatu), ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu
oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza). Dotacje mogą uzyskać jedynie
projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska, (w ich fazie
implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 75
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Źródłem finansowania inwestycji ekologicznych związanych z ochroną środowiska i
gospodarką odpadami mogą być również kredyty preferencyjne udzielane np. przez:
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania, kredyty
komercyjne, kredyty konsorcjalne,
kredyty międzynarodowych instytucji finansowych - Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju (EBOiR) i Banku Światowego.
8.4 Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz terminów
przygotowywania raportów z wykonania programów
Program Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego na lata 2009-2014 jest narzędziem
wdrażania polityki ochrony środowiska w powiecie. Związane jest to z koniecznością
monitorowania celów i zadań wyznaczonych przez Program. W związku z tym co 2 lata zarząd
powiatu ma obowiązek sporządzania raportu z wykonania programu ochrony środowiska i
przedłożenia go radzie powiatu.
8.4.1 Mierniki oceny realizacji Programu
Do szczególnie ważnych wskaźników stopnia realizacji „II Polityki ekologicznej państwa”
należy zaliczyć:
Ocena dotrzymania norm jakości poszczególnych komponentów środowiska, określonych
wymogami prawnymi,
Stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska (np.
depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń), a naukowo uzasadnionym
zanieczyszczeniem dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym),
Stopień zmniejszenia zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz
stopień zmniejszenia całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce,
Stopień zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń w
przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji,
Stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny
programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska),
Poprawa techniczno-ekologicznych charakterystyk materiałów, urządzeń, produktów (np.
zawartości ołowiu w benzynie, poziomu hałasu w czasie pracy samochodu itp.).
Poza wymienionymi głównymi wskaźnikami przy ocenie skuteczności realizacji „II Polityki
ekologicznej państwa” oraz „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego na lata 2009 –
2014” będą stosowane wskaźniki szczegółowe stanu środowiska:
Zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, poprawy
jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, poprawy jakości wody do picia
oraz spełnienia przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących
w Unii Europejskiej;
Poprawy jakości powietrza – zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza
metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających,
pyłów i lotnych związków organicznych);
Zmniejszenia uciążliwości hałasu wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 76
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
miastach oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych;
Zmniejszenia ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenia zakresu ich
gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenia zagrożeń dla środowiska ze strony
odpadów niebezpiecznych;
Ograniczenia degradacji gleb, zmniejszenia powierzchni obszarów zdegradowanych na
terenach poprzemysłowych, likwidacji starych składowisk odpadów, zwiększenia skali
przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność
gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenia pogarszania się jakości
środowiska w jednostkach osadniczych;
Wzrostu lesistości województwa, rozszerzenia
wzrostu zapasu i przyrostu masy drzewnej,
biologicznej ekosystemów leśnych i poprawy
wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub
renaturalizacji obszarów leśnych oraz
a także wzrostu poziomu różnorodności
stanu zdrowotności lasów będących pod
gleby;
Zahamowania zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a
także pomyślnych reintrodukcji gatunków;
Zmniejszenia negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowania estetycznego
krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą;
Wskaźnikami pośrednimi stopnia realizacji Programu będą wskaźniki społeczno – ekonomiczne:
Poprawy stanu zdrowia obywateli, mierzonego przy pomocy takich mierników jak długość
życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności,
Zmniejszenia tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania
dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych;
Corocznego przyrostu netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony
środowiska;
Spójności i efektywności działań w zakresie monitoringu i kontroli;
Zakresu i efektów działań edukacyjnych oraz stopnia udziału społeczeństwa w procesach
decyzyjnych;
Opracowywania i realizacji przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz
ochrony środowiska.
8.4.2 Ocena stopnia realizacji Programu
Bezpośrednim wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań będzie wysokość ponoszonych
nakładów finansowych oraz uzyskiwane efekty rzeczowe.
Uzyskiwane efekty rzeczowe, zweryfikowane przez ocenę stanu jakości i dotrzymywania
norm komponentów środowiska, dokonaną w ramach systemu monitoringu, ilustrować będą
zaawansowanie realizacji Programu w skali rocznej i umożliwiać dokonywanie niezbędnych korekt
na bieżąco.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 77
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
9. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
1. Dane Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2007, Białystok
2. Informacje przedstawione przez wybrane jednostki organizacyjne i jednostki samorządowe,
3. Plan rozwoju lokalnego powiatu kolneńskiego
4. Plan rozwoju lokalnego gminy Stawiski,
5. Plan rozwoju lokalnego gminy Grabowo na lata 2005-2013
6. Plan gospodarki odpadami dla powiatu kolneńskiego na lata 2008-2014,
7. Plan gospodarki odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010
8. Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010
9. Raport o stanie środowiska na terenie powiatu kolneńskiego za 2006r., Łomża 2007r.
10. Strategia rozwoju powiatu kolneńskiego
11. Strategia rozwoju gminy Mały Płock w latach 2003-2012
Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: gm. Kolno, gm. Grabowo,
m i gm. Stawiski, gm. Turośl,
Wyniki badań wód podziemnych na terenie województwa podlaskiego w 2007r, WIOŚ Białystok,
2008r.
Założenia tworzenia Kurpiowskiego Parku Krajobrazowego, NFOŚ Biuro Porozumienia Zielone
Płuca Polski, grudzień 2002 r.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 78
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
10. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik NR1
Wykaz ustaw
Stan prawny na 31.12.2008 r.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2008 r. Nr 201 poz. 1237)
Ustawa z dnia 20 lipca 1991
(Dz. U. z 2007 r. Nr 44 poz. 287)
r.
o
Państwowej
Inspekcji
Ochrony
Środowiska
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121
poz. 1266)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (z 2006 r. Dz. U. Nr 89 poz.625)
Ustawa z dnia 1 marca 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz.
1947)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251)
Ustawa z dnia 11 maja 2001
(Dz. U. z 2001 r. Nr 63 poz. 638)
r.
o
opakowaniach
i
odpadach
opakowaniowych
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr
90 poz. 607)
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z
2007 r. Nr 124 poz. 859)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową - (Dz. U. z
2004r. Nr 121 poz. 1263)
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2784)
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z
2005 r. Nr 25 poz. 202)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z
2005r. Nr 180 poz. 1495)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U.
z 2007 r. Nr 75 poz. 493)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227)
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 79
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Załącznik NR 2
WYKAZ PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH
Stan prawny na 31.12.2008 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. 2008 nr 200
poz. 1235)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody ( Dz. U. 2008
nr 206 poz. 1291)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie
ze środowiska (Dz. U. 2008 nr 196 poz. 1217)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu
monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. 2008 nr 183 poz. 1142)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2008 nr 162 poz.
1008)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań
naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. 2008 nr 103 poz. 664)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska
(Dz. U. 2008 nr 82 poz. 500)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu ( Dz. U. 2008 nr 47 poz. 281)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza ( Dz. U. 2008 nr 38
poz. 221)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu
prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz. U.
2007 nr 221 poz. 1645)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalania wartości
hałasu L(DWN) ( Dz. U. 2007 nr 210 poz. 1535)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz
procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne (Dz. U. 2007 nr 163 poz.
1156)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu
udostępniania informacji o środowisku ( Dz. U. 2007 nr 120 poz. 828 )
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek
opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania
opłat (Dz. U. 2007 nr 114 poz. 788)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 80
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
(Dz. U. 2007 nr 69 poz. 457)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji
objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. 2006 nr 60
poz. 429)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie bazy danych o
sprzęcie i zużytym sprzęcie ( Dz. U. 2006 nr 21 poz. 161)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobów obliczania
poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu ( Dz. U. 2006 nr 12 poz. 78)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005 nr 260 poz. 2181)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych
stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi ( Dz. U.
2005 nr 260 poz. 2177)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu
oraz inwentaryzacji stanu lasu ( Dz. U. 2005 nr 256 poz. 2151)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i
warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz
ulicach i placach (Dz. U. 2005 nr 230 poz. 1960)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. 2005 nr 94 poz. 795)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu
planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego,
dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody ( Dz.
U. 2005 nr 94 poz. 794)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i
podtypów rezerwatów przyrody ( Dz. U. 2005 nr 60 poz. 533)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu
opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 ( Dz. U. 2005 nr 61 poz.
549)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania
oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe
(Dz. U. 2005 nr 16 poz. 138)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz. U. 2004 nr 283 poz. 2840)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji,
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 81
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. 2004 nr 283 poz. 2839)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji ( Dz. U. 2004 nr 283 poz. 2841)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji
substancji kontrolowanych (Dz. U. 2004 nr 185 poz. 1911)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 ( Dz. U. 2004 nr 229 poz. 2313)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną ( Dz. U. 2004 nr 168 poz. 1765)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących roślin objętych ochroną ( Dz. U. 2004 nr 168 poz. 1764)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska ( Dz. U. 2003 nr 217 poz. 2141)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów ( Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883 )
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska ( Dz. U. 2003 nr 217 poz. 2141)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów ( Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883 )
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U.
2003 nr 5 poz. 58)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu ( Dz. U. 2003 nr 1 poz. 12)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. ( Dz. U. 2002 nr
220 poz. 1858)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w
warunkach naturalnych. (Dz. U. 2002 nr 176 poz. 1455)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości
gleby oraz standardów jakości ziemi. ( Dz. U. 2002 nr 165 poz. 1359 )
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów
substancji w powietrzu. (Dz. U. 2002 nr 87 poz. 798)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
(Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206)
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 82
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Załącznik NR 3
ZESTAWIENIE KONWENCJI I POROZUMIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ I PLANOWANYCH DO RATYFIKACJI
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nazwa konwencji
Data ratyfikacji i/lub wejścia
w życie dla Polski,
podstawa prawna
Konwencje i Porozumienia ratyfikowane przez Polskę
Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających
22.11.1972
22.03. 1978 r.
znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko
Dz.U. nr 7 poz. 24 i 25 z
życiowe ptactwa wodnego z 1971 r. (Konwencja
1978 r.
Ramsarska)
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi
12. 12. 1990 r.
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych
Dz.U. nr 27, poz.112 i 113 z
wyginięciem (Konwencja Waszyngtońska -CITES) z 1973
1991 r.
Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania 13.11.1979
17.10.1985 r.
powietrza na dalekie odległości z 1979 r. (Konwencja
Dz.U. z 1985 r., nr 60
Genewska)
Protokół do konwencji Genewskiej w sprawie
14.09. 1988 r.
transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie
Dz.U. nr 40 z 27.12.1988 r.
odległości dotyczący długofalowego finansowania
wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia
zanieczyszczeń na dalekie odległości w Europie z 1984 r.
(EMEP)
Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy
11.10.1990 r.,
ozonowej z 1985 r.
Dz.U. 98, poz.488 z 1992 r.
Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających
11.10.1990 r.,
warstwę ozonową z 1987 r.
Dz.U. 98, poz.490, z 1992 r.
Poprawki londyńskie z 1990r.
02.10. 1996 r.
Poprawki kopenhaskie z 1992r.
02.10.1996 r.
Poprawki montrealskie z 1997r.
06.12. 1999 r.
Poprawki pekińskie z 1999r.
nie ratyfikowane
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru
22.03.1974
8.11.1979 r.
Morza Bałtyckiego z 1974 r. (Konwencja Helsińska Dz.U. nr 18,
HELCOM)
poz.64 z 1980r
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie 05.06.1992
26.10.1994 r.,
zmian klimatu (UN FCCC) z 1992 r.
Dz.U. 53, poz. 239 z 1996 r.
Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej
24.03.1995
01.01.1996 r.
oraz ich siedlisk naturalnych (Konwencja Berneńska)
Dz.U. 58 poz.263 i 264 z
1996 r.
Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992r.
05.06. 992
1996 r. Tekst nie
publikowany
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich
01.05.1996 r.
zwierząt z 1979 r. (Konwencja Bońska)
Tekst nie opublikowany
w Dz.U.
Porozumienie o ochronie małych waleni Morza
1996 r.
Północnego i Bałtyku z 17.03.1992r. (ASCOBANS)
Dz.U. nr 96 poz. 1108 z
1999r.
Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie z
10.05. 1996 r.
4.12.1991r. (EUROBAT)
Dz.U. nr 96 poz. 1112 z 1999
r.
◊
A R E O Białystok
Data
podpisania
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 83
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Lp
Nazwa konwencji
Data
podpisania
14
Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w
kontekście transgranicznym z 25.02.1991r. (Konwencja z
Espoo)
26.02.1991
15
Konwencja o kontroli transgranicznego przemieszczania i
usuwania odpadów niebezpiecznych (Konwencja
Bazylejska)
22.03.1990
16
Umowa o Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed
Zanieczyszczeniem
11.04.1996
17
Nowa Konwencja o ochronie środowiska morskiego
obszaru Morza Bałtyckiego z 1992 r. (Konwencja
Helsińska - HELCOM)
09.04.1992
18
Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków
transgranicznych i jezior międzynarodowych z 18.03.1992
r.
Konwencja ONZ w sprawie zwalczania pustynnienia w
krajach dotkniętych poważnymi suszami i/lub
pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce
18.03.1992
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
Data ratyfikacji i/lub wejścia
w życie dla Polski,
podstawa prawna
10.09. 1997 r.
Dz.U. nr 96 poz. 1110 z
1999r.
20.03.1992 r.
Dz.U. nr 19, poz. 88 z 1995
r.
07.01.1999 r.
Dz.U.nr 99 poz.629 z 1998 r.
24.06. 1999 r. (ratyfikacja)
15.02.2000 r.
(wejście w życie)
17.02.2000 r.
02.10.2001 (ratyfikacja)
12.02.2002
(wejście w życie)
15. 2. 1999, 31.10.2001
(ratyfikacja)
31.12.2001
(ratyfikacja)
Porozumienie o Współpracy z Europejską Organizacją
Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT)
Konwencja o dostępie do informacji, udziale
25.05. 1998
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
(Konwencja z Aarhus)
Konwencje i Porozumienia podpisane, lecz dotychczas nie ratyfikowane
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w sprawie
16.07. 1998
Ratyfikacja planowana w
zmian klimatu
2002 r.
Protokół do konwencji z roku 1979 w sprawie
Nie jest planowane
transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie
przystąpienie - okres
odległości dotyczący ograniczania emisji siarki lub jej
obowiązywania protokołu
przepływów transgranicznych przynajmniej o 30% z 1985
wygasł z dniem 31.12.1993
r.
r.
Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie
31.10.1988
W trakcie ratyfikacji
transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie
odległości dotyczący
Emisji tlenków azotu i/lub ich transgranicznego
przemieszczania z 1988 r.
Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie
Planowana ratyfikacja
transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie
Nie planuje się ratyfikacji
odległości dotyczący kontroli emisji lotnych związków
organicznych lub ich
Transgranicznego przemieszczania z 1991 r.
Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie
24.06. 1994
Rozpoczęcie ratyfikacji
transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie
planowane
odległości dotyczący dalszego ograniczenia emisji siarki z
w 2002 r.
1994 r.
Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie
24.06. 1998
Ratyfikacja planowana w
transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie
2002 r.
odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń
organicznych z czerwca 1998 r.
Protokół do konwencji z 1979 r. w sprawie
30.05.2000
Planowana ratyfikacja
transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie
odległości w sprawie przeciwdziałania zakwaszaniu,
eutrofizacji i ozonowi
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 84
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Lp
8
9
10
11
12
13
14
Nazwa konwencji
Przyziemnemu z 1.12.1999 r.
Protokół – „Woda i Zdrowie” do Konwencji o Ochronie i
Użytkowaniu Cieków Transgranicznych i Jezior
Międzynarodowych z 1992 r.
Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii
przemysłowych z 1992 r.
Protokół w sprawie bezpieczeństwa biologicznego z 29
stycznia 2000r. do konwencji o różnorodności biologicznej
Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczestnictwa Polski w
Europejskiej Agencji Środowiska i Europejskiej Sieci
Informacyjnej i Obserwacyjnej
Konwencja w sprawie trwałych zanieczyszczeń
organicznych(Konwencja Sztokholmska)
Europejska Konwencja Krajobrazowa
Protokół w sprawie metali ciężkich (Czwarta Konferencja
Ministerialna "Środowisko dla Europy" 1998 r. w Aarhus).
Data
podpisania
Data ratyfikacji i/lub wejścia
w życie dla Polski,
podstawa prawna
17.06.1999
Jednostką wiodącą jest
Ministerstwo Zdrowia
18.03.1992
Ratyfikacja planowana w
2002 r.
Planowana ratyfikacja
24.05.2000
16.11.2000
Planowana ratyfikacja w
2002 r.
23.05.2001
Planowana ratyfikacja
21.12.2001
Planowana ratyfikacja w
2002 r.
Czerwiec
1998 r.
Konwencje i porozumienia w stosunku do których planowane jest przystąpienie lub ich podpisanie
1
Poprawka III do Konwencji Bazylejskiej, dotycząca zakazu eksportu
W trakcie procesu ratyfikacji
odpadów do krajów innych niż określone w Załączniku VII do Konwencji
2
Protokół do Konwencji Bazylejskiej w sprawie odpowiedzialności i
Planowane podpisanie
rekompensat za szkody wynikłe z transgranicznego przemieszczania i
usuwania odpadów niebezpiecznych
3
Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych
Planowane jest podpisanie, a
ptaków wodnych
następnie ratyfikacja
4 Porozumienie w sprawie ochrony środkowo-europejskiej populacji dropia Planowane podpisanie (nie
(Otis tarda)
podlega ratyfikacji)
Źródło: Opracowanie własne.
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 85
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Załącznik NR 4
WYKAZ SEKTOROWYCH DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH
KOMPLEMENTARNYCH Z POLITYKĄ EKOLOGICZNĄ PAŃSTWA
1. Polityka ekologiczna państwa i II polityka ekologiczna państwa (2001),
2. Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010 (2002),
3. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007-2010
4. Projekt Polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2011-2014.
5. Krajowy Program Oczyszczania ścieków komunalnych,
6. Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (2001),
7. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej
8. Założenia polityki energetycznej Polski do 2020r.
9. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (2000),
10. Polityka leśna państwa (wraz z dokumentami uzupełniającymi, takimi jak Krajowy
program zwiększania lesistości, Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej i
in.)1996,
11. Strategia gospodarki wodnej wraz z harmonogramem zadań Gospodarki Wodnej do roku
2020,
12. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski (2002),
13. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020,
14. Plan rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego Województwa Podlaskiego do
2010r.,
15. Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013,
16. Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010,
17. Krajowa strategia ograniczenia emisji metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń
organicznych; Ministerstwo Środowiska, 1999,
18. Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju
(2001),
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
str. 86
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU KOLNEŃSKIEGO
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
A R E O Białystok
◊
Download