Błękitno-zielona infrastruktura jako adaptacja do zmian klimatu

advertisement
Błękitno-zielona infrastruktura jako
adaptacja do zmian klimatu
Stefan Obłąkowski, Kierownik zespołu
FPP Enviro
www.fppenviro.pl
Zajmujemy się ochroną środowiska i ochroną przyrody w procesach inwestycyjnych
Opracowujemy:
•
Oceny Oddziaływania na Środowisko (od 2003)
•
Strategie rozwoju, strategie adaptacji
•
Analizy przyrodnicze i porealizacyjne
•
Monitoringi
•
Realizujemy projekty LIFE
Realizujemy:
•
Nadzory przyrodnicze (autostrady, drogi, koleje)
•
Budujemy urządzenia ochrony środowiska (A-1, S-7, S8, obwodnica Augustowa)
•
Ogrodzenia autostradowe (S-7, obwodnica
Augustowa)
•
... i jesteśmy otwarci na innowacje!
Błękitno-zielona infrastruktura
jako adaptacja do zmian klimatu
Zmiany klimatu w Polsce i ekstremalne zjawiska
pogodowe
Tendencje liczby dni z opadem ≥50 mm.
Źródło: Ekspertyza IMGW dla projektu KLIMADA
Zagrożenie powodziowe w Polsce
Źródło: KPZK 2030 (Monitor Polski z 2012r. Nr 252)
• Intensywne
opady,
wielokrotnie
połączone z
gradem, które
często prowadzą
do lokalnych
podtopień i
powodzi (w 2010
roku spowodowały
straty o wartości
0,9% PKB)
• Intensywne opady
sniegu
Przestrzeń miejska i efekty zmian klimatu...
Jak zapobiegać podtopieniom w mieście?
FPP Enviro projektuje rozwiązania, które
integrują różnorodność biologiczną, funkcje
społeczne i adaptacje do zmian klimatu w
mieście
“BIOWATER”
Projekt finansowany przez REAL DANIA (2013-15)

FPP Enviro & Amphi Consult
opracowują innowacyjne
rozwiązania zagospodarowania
wody deszczowej w mieście jako
przystosowanie do zmian klimatu
poprzez:

City Pond (Klima-Pond)

Zadrzewiona rigola

Zielone dachy

Przepuszczalny asfalt

Niecka chłonna
Błękitno-zielona infrastruktura jest kluczowym
elementem w strategiach:

Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i
adaptacji do zmian klimatu (Narodowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010-2020)

„Zrównoważony , inteligentny i sprzyjający włączeniu
społecznemu wzrost jest priorytetowy” („Europa 2020 : Strategia
Europejska" ( Bruksela, 03.3.2010 COM ( 2010) 2020 )

Działania na rzecz racjonalnego zarządzania zasobami, poprawy
stanu środowiska i adaptacji do zmian klimatu („Strategia Rozwoju
Kraju 2020 " ( przyjęta 25 września 2012 przez Radę Ministrów)
FPP Enviro wspólnie z parterami przygotowało
propozycję projektu do Funduszu LIFE:
Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia
Adaptation to climate change through sustainable management of water of the urban area in Radom City
Beneficjent główny:
Współbeneficjenci:
Cel:
Stworzenie przestrzeni miejskiej w Radomiu o zwiększonej
odporności na zmiany klimatu poprzez budowę
demostracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury opartej na
podejściu ekosystemowym
Innowacyjne rozwiązania zaproponowane w
projekcie:
 Ocena wrażliwości terenu miasta jako wkład do
strategii adaptacji
 Portal GIS Radom Klima
 Sekwencyjne zbiorniki sedymentacyjne
 Restytucja doliny miejskiej rzeki
 City Pond (Klima-Pond) i inne elementy błękitno-
zielonej infrastruktury
Podsumowanie:
• Błękitno-zielona infrastruktura (BZI) jest
ważnym elementem przestrzeni miejskiej
• BZI może spełniać funkcje adaptacji do
zmian klimatu
• Do zapobiegania skutkom zmian klimatu
w miastach niezbędne jest podejście
zintegrowane, w którym np. parki
narodowe, tereny chronione i tereny
zielone są częścią systemów adaptacji
Dziękuję za uwagę.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards