Konspekt przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna

advertisement
Konspekt przedmiotu: Chemia ogólna 1

profil studiów:
ogólnoakademicki
kierunek:
Biogospodarka
stopień studiów:
1
rok studiów:
1
semestr:
1
rodzaj przedmiotu:
obowiązkowy
rodzaj zajęć:
wykład (30 h)
punkty ECTS:
5
Odpowiedzialny za przedmiot: dr. inż. Maciej Dranka, dr inż. Łukasz Górski
Wykład
Opis przedmiotu:
Wykład przedstawia budowę materii na poziomie mikro- i makroświata ze szczególnym
uwzględnieniem teorii wiązań chemicznych. Zawiera zagadnienia dotyczące klasyfikacji
pierwiastków i związków chemicznych, przegląd najważniejszych typów wiązań chemicznych w
drobinach oraz przegląd wiązań i innych oddziaływań międzycząsteczkowych w układach
makroskopowych. Obejmuje morfologię reakcji chemicznych oraz makroskopowe przemiany
materii. Wykład wzbogacony jest o elementy chemii nieorganicznej i analitycznej.
Plan przedmiotu:
 Budowa materii: Cząstki elementarne. Budowa jąder atomowych- model kroplowy i
powłokowy. Reakcje jądrowe. Elektrony w przestrzeni wokół jądra. Równanie Schrödingera funkcje falowe. Budowa elektronowa atomu wodoru. Orbitale atomowe.
 Układ okresowy pierwiastków: Układ okresowy pierwiastków a budowa elektronowa rdzenia
atomowego i powłok walencyjnych. Skale elektroujemności pierwiastków. Budowa
elektronowa trwałych drobin jednordzeniowych.
 Rodzaje wiązań i typy związków chemicznych: Teoria orbitali molekularnych dla cząsteczek
dwuatomowych. Układy wielordzeniowe - metoda wiązań walencyjnych, budowa elektronowa i
przestrzenna cząsteczek chemicznych.
 Budowa układów makroskopowych: Siły skupiające i rozpraszające w układach
makroskopowych. Wiązanie jonowe i metaliczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe, siły van
der Waalsa, wiązanie wodorowe. Stan krystaliczny materii.
 Budowa związków nieorganicznych, układy proste i złożone, związki kompleksowe
 Reakcje chemiczne: Definicje kwasów i zasad. Właściwości substancji wynikające z budowy
materii, Reakcje kwasowo-zasadowe i podstawowe równowagi w roztworach wodnych, skala
pH
 Reakcje chemiczne: reakcje utleniania-redukcji, potencjały półogniw. Podstawy elektrochemii –
ogniwa galwaniczne, elektroliza, korozja, Szereg elektrochemiczny układów red-ox.
Przewidywanie kierunku reakcji chemicznej na podstawie potencjałów standardowych. Ogniwa
galwaniczne. Siła elektromotoryczna ogniwa
 Analiza chemiczna – podstawowe pojęcia. Zastosowanie reakcji chemicznych w analityce.
Podstawy metod rozdzielania. Analiza objętościowa i wagowa.
 Podstawy instrumentalnych technik analitycznych. Błędy w analityce
Literatura do wykładu:
1. A. Bielański. Podstawy chemii nieorganicznej. PWN 1994.
2. L. Kolditz. Chemia nieorganiczna. PWN 1994.
3. L. Jones, P. Atkins. Chemia ogólna. PWN 2009.
4. Z. Galus, Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa 1972
Wymagane wcześniejsze zaliczenie przedmiotów –
Forma zaliczenia
Egzamin pisemny
Download