klasa ii - Gimnazjum w Przegini

advertisement
KLASA II
PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH
Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń:-wymienia składniki energii wewnętrznej,podaje przykłady, w których na skutek
wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała, opisuje przepływ ciepła(energii) od ciała o wyższej temperaturze do ciała o
niższej temperaturze, następujący przy zetknięciu tych ciał, podaje przykłady przewodników i izolatorów, podaje przykłady
występowania konwekcji w przyrodzie, odczytuje z tabeli wartości ciepła właściwego, opisuje zjawisko topnienia(stałość
temperatury, zmiany energii wewnętrznej topniejących ciał), podaje przykład znaczenia w przyrodzie dużej wartości ciepła topnienia
lodu, odczytuje z tabeli temperaturę topnienia i ciepło topnienia, analizuje (energetycznie) zjawisko parowania i wrzenia, opisuje
zależność szybkości parowania od temperatury, odczytuje z tabeli temperaturę wrzenia i ciepło parowania
Wymagania na ocenę dostateczną: Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponadto:-opisuje rolę izolacji cieplnej w życiu
codziennym, opisuje proporcjonalność ilości dostarczonego ciepła do masy ogrzewanego ciała i przyrostu jego temperatury, analizuje
znaczenie dla przyrody dużej wartości ciepła właściwego wody, oblicza ciepło właściwe na podstawie wzoru c w =Q/m*∆T, opisuje
proporcjonalność ilości dostarczanego ciepła w temperaturze topnienia do masy ciała, które chcemy stopić, opisuje proporcjonalność
ilości dostarczanego ciepła do masy cieczy zamienianej w parę, podaje przykłady znaczenia w przyrodzie dużej wartości ciepła
parowania wody.
Wymagania na ocenę dobrą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a ponadto:- Wyjaśnia, dlaczego podczas ruchu z tarciem
nie jest spełniona zasada zachowania energii mechanicznej,wyjaśnia dlaczego przyrost temperatury ciała świadczy o wzroście jego
energii wewnętrznej, formułuje jakościowo pierwszą zasadę termodynamiki, wyjaśnia zjawisko konwekcji,uzasadnia, dlaczego w
cieczach i gazach przepływ energii odbywa się głównie przez konwekcję, opisuje znaczenie konwekcji w prawidłowym oczyszczaniu
powietrza w mieszkaniach, wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła właściwego, na podstawie proporcjonalności ~Q(m) definiuje ciepło
topnienia substancji,wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła topnienia, doświadczalnie wyznacza ciepło topnienia lodu,opisuje
zależność temperatury wrzenia od zewnętrznego ciśnienia, na podstawie proporcjonalności Q~(m) definiuje ciepło parowania, opisuje
zasadę działania chłodziarki,wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła parowania.
Wymagania na ocenę bardzo dobrą:Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto:-wykorzystując model budowy materii,
objaśnia zjawisko przewodzenia ciepła,na podstawie proporcjonalności Q~m, Q~Δ T definiuje ciepło właściwe substancji,oblicza
każdą wielkość ze wzoru Q=cmΔT,sporządza bilans cieplny dla wody i oblicza szukaną wielkość,opisuje zasadę działania
wymiennika ciepła i chłodnicy,objaśnia, dlaczego podczas topnienia i krzepnięcia temperatura pozostaje stała, mimo zmiany energii
wewnętrznej, oblicza każdą wielkość ze wzorów Q=m*ct i Q=m*cp
DRGANIA I FALE SPRĘŻYSTE
Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń: wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający, podaje znaczenie
pojęć: położenie równowagi, wychylenie, amplituda, okres, częstotliwość,doświadczalnie wyznacza okres i częstotliwość drgań
wahadła i ciężarka na sprężynie ,odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała,,wyjaśnia, co nazywamy
ultradźwiękami i infradźwiękami,wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku, podaje szybkość
fali dźwiękowej w powietrzu,
Wymagania na ocenę dostateczną: Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponadto: demonstruje falę poprzeczną i
podłużną, podaje różnice między tymi falami,opisuje ruch wahadła i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych
ruchach,opisuje przykłady drgań tłumionych i wymuszonych, posługuje się pojęciami długości fali, szybkości rozchodzenia się fali,
kierunku rozchodzenia się fali, opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych.
Wymagania na ocenę dobrą:Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a ponadto: opisuje zjawisko izochronizmu wahadła
,wykorzystuje drugą zasadę dynamiki do opisu ruchu wahadła, podaje cechy fali dźwiękowej,opisuje występowanie w przyrodzie i
zastosowania infradźwięków i ultradźwięków (np. w medycynie)
Wymagania na ocenę bardzo dobrą:Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto:-opisuje mechanizm przekazywania drgań
jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fali na napiętej linie i fal dźwiękowych w powietrzu, stosuje wzory λ=υT oraz
λ=v/f do obliczeń, uzasadnia, dlaczego fale podłużne mogą się rozchodzić w ciałach stałych, cieczach i gazach, a fale poprzeczne
tylko w ciałach stałych,stosuje poznane zależności do rozwiązywania problemów i zadań rachunkowych,
O ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ
Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń: opisuje budowę atomu i jego składniki,elektryzuje ciało przez potarcie,wskazuje w
otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie,bada doświadczalnie oddziaływanie między ciałami naelektryzowanymi przez tarcie i
formułuje wnioski, podaje przykłady przewodników i izolatorów,elektryzuje ciało przez zetknięcie go z innym ciałem
naelektryzowanym,
Wymagania na ocenę dostateczną: Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponadto: opisuje budowę przewodników i
izolatorów (rolę elektronów swobodnych), analizuje przepływ ładunków podczas elektryzowania przez dotyk, stosując zasadę
zachowania ładunku,wyjaśnia elektryzowanie przez tarcie (analizuje przepływ elektronów), wyjaśnia, jak rozmieszczony jest,
uzyskany na skutek naelektryzowania, ładunek w przewodniku, a jak w izolatorze
Wymagania na ocenę dobrą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a ponadto:określa jednostkę ładunku (1 C) jako
wielokrotność ładunku elementarnego,objaśnia pojęcie „jon”, opisuje budowę krystaliczną soli kuchennej,wyjaśnia oddziaływania na
odległość ciał naelektryzowanych, posługując się pojęciem pola elektrostatycznego, objaśnia elektryzowanie przez indukcję,opisuje
mechanizm zobojętniania ciał naelektryzowanych (metali i dielektryków), wyjaśnia uziemianie ciał,
Wymagania na ocenę bardzo dobrą:Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto:-potrafi rozwiązywać problemy ilościowe
wykorzystując: znajomość i zrozumienie pojęcia ładunku elementarnego, zasadę zachowania ładunku,potrafi rozwiązywać problemy
dotyczące elektryzowania ciał.
PRĄD ELEKTRYCZNY
Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń: opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych, podaje
jednostkę napięcia (1 V), wskazuje woltomierz, jako przyrząd do pomiaru napięcia,wymienia źródła napięcia: ogniwo, akumulator,
prądnica; buduje najprostszy obwód składający się z ogniwa, żarówki (lub opornika) i wyłącznika, rysuje schemat obwodu posługując
się symbolami elementów wchodzących w jego skład,podaje jednostkę natężenia prądu (1 A), odczytuje dane z tabliczki
znamionowej odbiornika,odczytuje zużytą energię elektryczną na liczniku, podaje jednostki pracy oraz mocy prądu i przelicza
je,wyznacza opór elektryczny żarówki (lub opornika) przez pomiar napięcia i natężenia prądu, wyznacza moc żarówki, odczytuje moc
z tablicy znamionowej czajnika, wskazuje kierunek przepływu elektronów w obwodzie i umowny kierunek prądu,
Wymagania na ocenę dostateczną: Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponadto:- posługuje się pojęciem napięcia
elektrycznego, podaje przykłady pracy wykonanej przez prąd elektryczny, wymienia i opisuje skutki przepływu prądu w
przewodnikach,mierzy napięcie na żarówce(oporniku) ,oblicza natężenie prądu ze wzoru I=q/t, buduje najprostszy obwód prądu i
mierzy natężenie prądu w tym obwodzie,podaje zależność wyrażoną przez prawo Ohma, oblicza opór przewodnika na podstawie
wzoru R= U/I,Mierzy natężenie prądu w różnych miejscach obwodu, w którym odbiorniki są połączone szeregowo lub
równolegle,mierzy napięcie na odbiornikach wchodzących w skład obwodu, gdy odbiorniki są połączone szeregowo lub
równolegle,oblicza pracę prądu elektrycznego ze wzoru W=U*I* t ,oblicza moc prądu ze wzoru P=U*I, wykonuje pomiary masy
wody, temperatury i czasu ogrzewania wody ,podaje rodzaj energii, w jaki zmienia się energia elektryczna w doświadczeniu, którego
celem jest wyznaczenie ciepła właściwego wody za pomocą czajnika elektrycznego,
Wymagania na ocenę dobrą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a ponadto:-objaśnia proporcjonalność q~t, przelicza
jednostki ładunku (1 C, 1 Ah, 1 As), wykazuje doświadczalnie proporcjonalność I~U i definiuje opór elektryczny przewodnika,
wykazuje, że w łączeniu szeregowym natężenie prądu jest takie samo w każdym punkcie obwodu, a w łączeniu równoległym
natężenie prądu w poszczególnych gałęziach sumują się,
opisuje przemiany energii elektrycznej w grzałce, silniku, odkurzaczu,żarówce, wyjaśnia rolę bezpiecznika w obwodzie
elektrycznym, opisuje doświadczalne wyznaczanie oporu elektrycznego żarówki oraz jej mocy, zaokrągla wynik pomiaru do trzech
cyfr znaczących,
Wymagania na ocenę bardzo dobrą:Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto:Uczeń oblicza każdą wielkość ze wzoru
I=q/t, oblicza wszystkie wielkości ze wzoru R=U/I, na podstawie doświadczenia wnioskuje o sposobie łączenia odbiorników sieci
domowej, oblicza każdą z wielkości występujących we wzorach: W=U*I*t, W=U2*R/t, W=I 2*R*t, objaśnia sposób dochodzenia do
wzoru c w = P*t / m*ΔT ,potrafi rozwiązywać złożone problemy rachunkowe wykorzystując związki między wielkościami:
W,U,I,t,R,q
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-opanował wszystkie wymagania na stopień bardzo dobry,
-posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
-samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o
podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),
-formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,
-wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,
-swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,
-osiąga sukcesy w konkursach szkolnych (minimum etap rejonowy)
Download