Reklama

advertisement
Wskaż powody i przedstaw procedurę wyznaczania obrońcy z urzędu .
Tytułem prawnym do działania obrońcy z urzędu jest zarządzenie prezesa sądu właściwego do
rozpoznania sprawy o powołaniu imiennie określonego adwokata do obrony z urzędu (art.. 81
k.p.k.). Obrońcę z urzędu powołuje się wówczas, gdy oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, a
zachodzi przypadek obrony obligatoryjnej, a także i wtedy, kiedy oskarżony tego zada wykazując,
że bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny nie jest w stanie ponieść kosztów
obrony. Zachodzi wówczas tak zwane prawo ubogich (art. 78 §1 k.p.k.). Powołany obrońca z urzędu
działa tylko wtedy, gdy oskarżony nie ma obrońcy z wyboru.
W przypadku obrony obligatoryjnej, obrońca może przedsiębrać czynności procesowe na podstawie
upoważnienia do obrony, albo w oparciu o zarządzenie prezesa sądu.
Wyznaczając obrońcę z urzędu w sprawie, w której obrona ma charakter obligatoryjny, prezes może
także przyznać prawo ubogich (art. 78 § l k.p.k.). Ma to znaczenie dla kosztów postępowania. Sąd
bowiem skazując oskarżonego, zasadza na rzecz adwokata należność za obronę, chyba ze
oskarżonemu przyznano prawo ubogich. W przypadku uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia
postępowania karnego koszty nie opłaconej obrony ponosi skarb Państwa. Oskarżony może
wypowiedzieć stosunek obrończy, może też uczynić to sam obrońca. W takim wypadku prezes sądu
wyznacza nowego obrońcę jeśli zachodzi obrona z urzędu, bądź - jeśli zachodzi obrona z wyboru sąd zakreśla oskarżonemu termin do powołania nowego obrońcy, a po bezskutecznym upływie
terminu wyznacza obrońcę z urzędu. Dotychczasowy obrońca powinien pełnić obowiązek do czasu
podjęcia obrony przez nowego obrońcę, chyba że przyczyną wypowiedzenia jest różnica zdań co do
linii obrony (art. 378 k.p.k.). Z ważnych powodów adwokat może odmówić przyjęcia obrona (art.
28 u. o a.)
Procedura wyznaczenia obrońcy z urzędu-opracowanie
Obrońca- opracowanie
Zasada prawa do obrony - opracowanie zagadnienia
W jakich sytuacjach procesowych występuje obowiązek posiadania obrońcy przez podejrzanegoopracowanie
Obrońca-opracowanie
Pytanie z odp. 4
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download