OCENA SKUTKÓW REGULACJI

advertisement
Nazwa projektu
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty
bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Minister – Członek Rady Ministrów – Koordynator Służb Specjalnych
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
tel. (22) 694 60 89
Data sporządzenia
29 marca 2016 r.
Źródło:
Art. 89 ust. 6 ustawy z dnia
9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz.
1411, z póżn. zm.).
Nr w wykazie prac legislacyjnych i
programowych Rady Ministrów
RD65
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W projekcie rozporządzenia ustala się z dniem 1 stycznia 2016 r. wielokrotność kwoty bazowej
w wysokości 5,17, co jednocześnie oznacza, że mnożnik ten będzie adekwatny do wysokości kwoty uposażeń
funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na 2016 r.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej z 3,50 na 5,17 uwzględnia wyliczenie funduszu wynagrodzeń funkcjonariuszy
CBA w projekcie budżetu CBA na 2016 r. w kwocie 85.020 tys. zł. Kwota ta uwzględnia m.in. przyznanie na 2016 r.
dodatkowych środków na uposażenia funkcjonariuszy CBA w kwocie 18.062 tys. zł, co odpowiada funduszowi
wynagrodzeń określonemu w ustawie budżetowej na 2016 r. w części 56 budżetu państwa – Centralne Biuro
Antykorupcyjne (łącznie z kwotą wynagrodzeń dla pracowników cywilnych przyznano zwiększenie wydatków na
wynagrodzenia o 22.375 tys. zł).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Z uwagi na specyfikę regulowanej materii porównanie rozwiązania problemu w innych krajach jest niecelowe.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Wzrost wielokrotności kwoty
bazowej
stanowiącej
przeciętne
uposażenie
funkcjonariuszy CBA
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Nie prowadzono konsultacji poprzedzających przygotowanie projektu. Z uwagi na zakres przedmiotowy i podmiotowy
projektowanych regulacji prawnych nie jest wymagane przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji społecznych projektu.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Grupa
Funkcjonariusze CBA
Wielkość
900 osób
(ceny stałe z …… r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
1
Źródło danych
Założenia polityki kadrowej
CBA
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Budżet państwa na 2016 r. w części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu państwa,
ponieważ projekt jedynie dostosowuje wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy CBA do kwoty środków przyznanych CBA w ustawie budżetowej na
2016 r.
W związku ze wzrostem w 2016 r. stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA, w 2017
r. ulegną zwiększeniu wydatki budżetu państwa w części 56 Centralne Biuro Antykorupcyjne o
kwotę 1.028 tys. zł z tytułu wzrostu nagrody rocznej za rok 2016 wypłacanej w 2017 r.
Projektowane rozwiązania nie spowodują bezpośrednich skutków dla budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, natomiast w zakresie wpływu na przychody NFZ oraz budżetu państwa
można wskazać jedynie przybliżone wartości i tak szacowane są one:
- z tytułu wzrostu kwoty składki zdrowotnej przekazywanej do NFZ: roczne zwiększenie o 1.111
tys. zł., od 2017 r. (wpływ zwiększenia wydatków o nagrodę roczną) – 1.204 tys. zł;
- z tytułu wzrostu zaliczki na podatek dochodowy przekazywanej do urzędu skarbowego: roczne
zwiększenie o 1.265 tys. zł, od 2017 r. – 1.370 tys. zł.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
0
Skutki
1
2
3
5
10
Łącznie (0-10)
(dodaj/usuń)
Niemierzalne
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje, Uwzględniając
zakres
przedmiotowy
uregulowania
zmiany
wpłyną
wyłącznie
w tym wskazanie
na adresatów aktu prawnego i będą one miały pozytywny charakter. Wzrost uposażeń dla
źródeł danych i
funkcjonariuszy CBA przyczyni się do zwiększenia budżetów domowych oraz wzrostu siły
przyjętych do obliczeń
nabywczej, jednakże z uwagi na umiarkowany miesięczny wzrost dochodów netto (średnio ok.
założeń
1.100 zł)zasadniczo przewidywane jest zwiększenie wydatkowania jedynie w zakresie bieżącej
konsumpcji.
Zakładany średni wzrost stawki uposażenia zasadniczego z tytułu planowanych podwyżek płac
wyniesie 960,02 zł, natomiast szacunkowy wzrost łącznego miesięcznego uposażenia
funkcjonariuszy CBA (bez nagrody rocznej) – 1.369,40 zł.
Wyliczenia wielokrotności kwoty bazowej na poziomie 5,17 dokonano w oparciu o przyznaną
kwotę funduszu wynagrodzeń dla funkcjonariuszy CBA w ustawie budżetowej na 2016 r. (85.020
tys. zł) oraz o przewidywany w 2016 r. maksymalny stan etatowy funkcjonariuszy (900 osób).
Zaznaczyć należy, iż przy obecnym poziomie tego wskaźnika (3,50) i wysokości określonej w
ustawie budżetowej z 2015 r. kwoty uposażeń funkcjonariuszy (66.958 tys. zł), obliczona na tej
podstawie liczba zatrudnionych funkcjonariuszy wynosi 1046 etatów. Tymczasem rzeczywisty stan
wynosił odpowiednio:
- na dzień 01.01.2015: 764 osoby,
- na dzień 31.12.2015: 759 osób.
Założenia wyliczone na podstawie obecnie obowiązujących wskaźników nie odpowiadają
rzeczywistej sytuacji kadrowej. Ustalenie wielokrotności kwoty bazowej na poziomie 5,17
uwzględnia wyliczenie funduszu wynagrodzeń funkcjonariuszy w budżecie CBA na 2016 r. i
jednocześnie ma na celu doprowadzenie do urealnienia stanu etatowego funkcjonariuszy.
Urealniona ilość etatów – 900 osób (planowana liczba zatrudnionych funkcjonariuszy w 2016 r.)
85.020.000 : 1523,29 : 12 : 900 = 5,17
Różnica wysokości wskaźnika (po zaokrągleniu): 5,17 – 3,50 = 1,67
Różnica etatów: 1046 – 900 = 146
Obliczenie wysokości dodatkowych środków w oparciu o nowy wskaźnik i zmniejszoną liczbę osób
(kwota przyznanych dodatkowych środków na 2016 r.
– 18.062.000 zł):
(1.523,29 x 12 x 1,67 x 900)* – (1.523,29 x 12 x 3,5 x 146)** = 18.133.244,16***
* różnica wskaźnika dla realnej liczby osób
** różnica etatów
*** różnica wynika z zaokrągleń w wartości wskaźnika i liczbie etatów
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.
tak
nie
nie dotyczy
Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu
demografia
mienie państwowe
informatyzacja
zdrowie
Brak wpływu.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Efektem wejścia w życie projektu rozporządzenia Rady Ministrów będzie adekwatność wysokości wielokrotności kwoty
bazowej i danych zawartych w ustawie budżetowej na 2016 r.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Download