sprawozdanie z wykonania planu 2012 r. zakladka przedmiot

advertisement
Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Aresztu Śledczego w Choszcznie
za rok 2012
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012
L.p.
Cel
1.
1.
2.
Zwiększenie skuteczności i
bezpieczeństwa wykonywania kary
pozbawienia wolności oraz
resocjalizacji i readaptacji skazanych
na kary ograniczenia wolności (z
uwzględnieniem osób poddanych
probacji)
Mierniki określające stopień realizacji celów
Nazwa
Planowana wartość
Osiągnięta wartość
do osiągnięcia na
na koniec roku,
koniec roku, którego
którego
sprawozdanie
sprawozdanie
dotyczy
dotyczy
3.
4.
5.
a)odsetek
100%
100%
osadzonych, którzy
mają zapewniona
kodeksową normę
powierzchni celi
mieszkalnej
b) wskaźnik
procentowy
zaludnienia w
Areszcie Śledczym
99%
96,89%
Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji
celów
Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji
celów
6.
1.Wzmocnienie
ochrony wewnętrznej
w jednostkach
penitencjarnych
poprzez usunięcie
funkcjonariuszy z
likwidowanych
posterunków
zewnętrznych
uzbrojonych , w
wyniku zastosowania
systemów
bezpieczeństwa
2. Rozmieszczenie
zakresu i możliwości
stosowania Systemu
Dozoru
Elektronicznego –
umożliwienie
orzekania w wyroku
przez Sąd
jurysdykcyjny , iż
kara pozbawienia
wolności odbywana
7.
1.Wzmocnienie
ochrony wewnętrznej
w jednostkach
penitencjarnych
poprzez usunięcie
funkcjonariuszy z
likwidowanych
posterunków
zewnętrznych
uzbrojonych , w
wyniku zastosowania
systemów
bezpieczeństwa
2. Rozmieszczenie
zakresu i możliwości
stosowania Systemu
Dozoru
Elektronicznego –
umożliwienie
orzekania w wyroku
przez Sąd
jurysdykcyjny , iż
kara pozbawienia
wolności odbywana
2.
Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego poprzez izolację osób
tymczasowo aresztowanych i
skazanych na karę pozbawienia
wolności
Liczba skazanych
objętych systemem
programowego
oddziaływania
90
CZĘŚĆ C – INNE CELE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W ROKU 2012
Mierniki określające stopień realizacji celów
121
będzie w systemie
dozoru
elektronicznego
3. Uszczelnienie
systemów ochrony
jednostek
penitencjarnych.
Wykonywanie
przepisów ustawy o
przeciwdziałaniu
narkomanii.
1.Wykonywanie
obowiązków
statutowych jednostek
organizacyjnych
Służby Więziennej
2.System Dozoru
Elektronicznego
3.Resocjalizacja osób
pozbawionych
wolności poprzez
pracę
4.Udzielanie pomocy
osobom
pozbawionym
wolności, zwalnianym
z zakładów karnych i
aresztów śledczych,
rodzinom tych osób,
pokrzywdzonych
przestępstwem i ich
rodzinom
będzie w systemie
dozoru
elektronicznego
3. Uszczelnienie
systemów ochrony
jednostek
penitencjarnych.
Wykonywanie
przepisów ustawy o
przeciwdziałaniu
narkomanii.
1.Wykonywanie
obowiązków
statutowych jednostek
organizacyjnych
Służby Więziennej
2.System Dozoru
Elektronicznego
3.Resocjalizacja osób
pozbawionych
wolności poprzez
pracę
4.Udzielanie pomocy
osobom
pozbawionym
wolności, zwalnianym
z zakładów karnych i
aresztów śledczych,
rodzinom tych osób,
pokrzywdzonych
przestępstwem i ich
rodzinom
L.p.
Cel
1.
1.
2.
Resocjalizacja i readaptacja
społeczna osób skazanych na
kary pozbawienia wolności
Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego
sprawozdanie dotyczy
4.
Nie mniej niż 7
Osiągnięta wartość na
koniec roku, którego
sprawozdanie dotyczy
2. Liczba pozytywnie
rozpatrzonych
wniosków o WPZ
Nie mniej niż 40
47
3. Liczba udzielonych
przepustek
Nie mniej niż 1300
1350
4. Liczba skazanych,
którym udzielono
pomocy z FPP
Nie mniej niż 250
288
Nazwa
3.
1.Liczba programów
readaptacyjnych
skazanych i
ukaranych
5.
18
Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji
celów
6.
Zwiększenie ilości
programów
readaptacyjnych dla
skazanych –każdy
wychowawca,
zgodnie z zakresem
czynności, prowadzi
co najmniej jeden
program
1.Częstsze
występowanie o WPZ
z urzędu(większa
ilość wniosków
dyrektora jednostki)
2.Dokładne i trafne
prognozowanie
kryminologicznospołeczne)
1.Zintensyfikowanie
udzielania
przepustek z art. 91
par. 4 i 7 oraz art. 92
par. 4,5,9 kkw
2.Uważne
analizowanie sytuacji
osobistej skazanych i
udzielanie gdy jest to
możliwe przepustek z
art. 141 kkw
1.Intensyfikacja
pomocy w zakresie
organizacji i
finansowania
programów
Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji
celów
7.
Zwiększenie ilości
programów
readaptacyjnych dla
skazanych –każdy
wychowawca,
zgodnie z zakresem
czynności, prowadzi
co najmniej jeden
program
1.Częstsze
występowanie o WPZ
z urzędu(większa
ilość wniosków
dyrektora jednostki)
2.Dokładne i trafne
prognozowanie
kryminologicznospołeczne)
1.Zintensyfikowanie
udzielania
przepustek z art. 91
par. 4 i 7 oraz art. 92
par. 4,5,9 kkw
2.Uważne
analizowanie sytuacji
osobistej skazanych i
udzielanie gdy jest to
możliwe przepustek z
art. 141 kkw
1.Intensyfikacja
pomocy w zakresie
organizacji i
finansowania
programów
5. Wskaźnik
procentowy
średnioroczny
mierzony liczba osób
zatrudnionych do
przebywających w
jednostce
2.
Readaptacja społeczna
osadzonych –projekt 1.27cykl służący podniesieniu
1.Liczba
zrealizowanych
kursów
Nie mniej niż 40%
38%
4
5
podnoszących
kompetencje
społeczne, mające na
celu przeciwdziałanie
czynnikom
kryminogennym , a
zwłaszcza agresji i
przemocy , w tym
przemocy w rodzinie
oraz problemom
uzależnień.
3.Pokrywanie
kosztów związanych
z pomocą rzeczowa
określona w rozdz. 3
paragraf 14 pkt. 13
rozporządzenia MS
w sprawie Funduszu
Pomocy
Pokrzywdzonym oraz
Pomocy
Postpenitencjarnej.
Utrzymanie wielkości
zatrudnienia
osadzonych we
wszystkich formach
na poziomie roku
2011 r.
Realizacja
zaplanowanych
kursów
podnoszących
kompetencje
społeczne, mające na
celu przeciwdziałanie
czynnikom
kryminogennym , a
zwłaszcza agresji i
przemocy , w tym
przemocy w rodzinie
oraz problemom
uzależnień.
3.Pokrywanie
kosztów związanych
z pomocą rzeczowa
określona w rozdz. 3
paragraf 14 pkt. 13
rozporządzenia MS
w sprawie Funduszu
Pomocy
Pokrzywdzonym oraz
Pomocy
Postpenitencjarnej.
1.Rozesłanie do
kontrahentów
pisemnych ofert
dotyczących
zatrudnienia
osadzonych.
2.Przeprowadzenie
rozmów
telefonicznych z
kontrahentami
mających na celu
zachęcenie do
współpracy.
Realizacja
zaplanowanych
kursów
3.
4.
kwalifikacji zawodowych
osób pozbawionych wolności
i przygotowania ich do
powrotu na rynek pracy
Zmniejszenie wydatków
związanych z
funkcjonowaniem jednostki
Właściwe,
racjonalne
2.Liczba osadzonych
objętych działaniami
aktywacyjnymi
1.Średnioroczne
zużycie
wody
w
przeliczeniu na jedną
osobę osadzoną
2.Średnioroczne
zużycie energii
elektrycznej w
przeliczeniu na jedną
osobę osadzoną
Liczba nadgodzin
Nie mniej niż 48
60
Zrealizowanie
zaplanowanych zajęć
aktywacyjnych
Zrealizowanie
zaplanowanych zajęć
aktywacyjnych
80 m3
77,5 m3
1000 KWh
915 KWh
1.Montaż urządzeń
wodo oszczędnych i
energooszczędnych
2.Systematyczna
konserwacja urządzeń
3.Monitoring zużycia
mediów
4.Systematyczna
kontrola i skuteczne
egzekwowanie od
osadzonych
efektywnego
wykorzystania
mediów
5.Bezwzględne
stosowanie
harmonogramów dot.
korzystania z energii
elektrycznej i ciepłej
wody użytkowej
6.Ścisłe
przestrzeganie
porządku
wewnętrznego
1.Skryzowanie
wszystkich punktów
poboru wody dla
osadzonych
2.Systematyczna
konserwacja urządzeń
3.Montaż
zewnętrznych opraw
oświetleniowych w
jednostce oraz
zamiana punktów
żarowych na
świetlówkowe.
4.Monitoring zużycia
mediów
5.Systematyczna
kontrola i skuteczne
egzekwowanie od
osadzonych
efektywnego
wykorzystania
mediów
6.Bezwzględne
stosowanie
harmonogramów dot.
korzystania z energii
elektrycznej i ciepłej
wody użytkowej
7.Ścisłe
przestrzeganie
porządku
wewnętrznego
Zmniejszenie o 10
Na dzień 31.12.2011 r.
1.Racjonalne
W celu realizacji
wykorzystanie etatów w
działach
ochrony
w
jednostkach
podległych
mające na celu zmniejszenie
ilości nadgodzin
przypadających na
jednego
funkcjonariusza
5.
Zwiększenie skuteczności
bezpieczeństwa jednostek
organizacyjnych
Liczba dodatkowych
etatów
funkcjonariuszy
skierowanych do
realizacji ochrony
wewnętrznej ,
pozyskanie w wyniku
przesunięcia
funkcjonariuszy z
likwidowanych
posterunków
uzbrojonych
6.
Zapewnienie kompetentnego
personelu w działach ochrony
Wskaźniki
procentowe
liczba nadgodzin
przypadających na jednego
funkcjonariusza wynosiła
35,68.
Na dzień 31.12.2012 r.
liczba nadgodzin na
jednego funkcjonariusza
wynosiła 51,34.
Nastąpił wzrost liczby
nadgodzin na jednego
funkcjonariusza o 15,66.
8 etatów –po uzyskaniu
środków finansowych z
Centralnego Zarządu.
0
Plany szkoleń zrealizowane
w co najmniej 80 %,
tematyka praktyczna w
100%
Plany szkoleń
zrealizowane w 92 %,
tematyka praktyczna w
100%
planowanie służby
dla funkcjonariuszy
na posterunkach i
stanowiskach
2.Czasowe
zawieszenie
posterunków i
stanowisk
3.Rozważenie
możliwości realizacji
widzeń od
poniedziałku do
piątku
4.Realizacja szkoleń
w sposób nie
skutkujący wzrostem
wypracowanych
godzin ponad normę
1.Wzmocnienie
ochrony wewnętrznej
w jednostkach
poprzez przesunięcie
funkcjonariuszy z
likwidowanych
posterunków
uzbrojonych
2.Zainstalowanie
alternatywnych
mechanicznych i
elektronicznych
zabezpieczeń
technicznoochronnych
1.Analiza potrzeb
szkoleniowych
2.Opracowanie planu
szkoleń
funkcjonariuszy
3.Realizacja szkoleń
określonego celu
podjęto szereg
działań. Są to:
- racjonalne
planowanie służby,
- opracowanie
nowego planu
ochrony,
- czasowe
niewystawianie
posterunków i
stanowisk,
- realizacja szkoleń w
sposób niegenerujący
nadgodzin,
- zmiana porządku
wewnętrznego.
Wystąpiono do
organów nadrzędnych
z planem
unowocześnienia
zabezpieczeń
techniczno –
ochronnych.
W sposób właściwy
zaplanowano i
zrealizowano
szkolenia dla
funkcjonariuszy
działu ochrony.
działowych w
jednostkach
7.
Aktualizacja i ugruntowanie
wiedzy i umiejętności w
dziedzinie bhp
Wskaźnik procentowy
przeszkolonych
100%
100%
8.
Racjonalna gospodarka
lekami
Wskaźnik procentowy
–nieobecność
ponadnormatywnych
ilości leków na stanie
jednostki
100%
100%
9.
Zapewnienie właściwego
poziomu opieki zdrowotnej
nad osadzonymi
Utrzymanie wysokości
wydatków w wielkości nie
przekraczającej planu
finansowego jednostek za
2012 rok
Wskaźnik procentowy
obsadzenia etatów
100%
100%
Wskaźnik procentowy
wykonania planu
finansowego
100%
100%
10.
Przeprowadzenie
wymaganych
przepisami szkoleń w
dziedzinie bhp dla
funkcjonariuszy i
pracowników
cywilnych –
wymagających takich
szkoleń
1.Ścisłe dostosowanie
normatywów
miesięcznych do
potrzeb jednostki
2.Prawidłowe
przechowywanie
leków
3.Prawidłowa rotacja
leków w oparciu o
termin ważności.
Pełne wykorzystanie
posiadanej puli
etatów
1.Racjonalne i
oszczędne
gospodarowanie
środkami
finansowymi
2. realizacja procedur
związanych z
zamawianiem
środków finansowych
1.Analiza potrzeb
szkoleniowych
2.Opracowanie planu
szkoleń
funkcjonariuszy
3.Realizacja szkoleń
działowych w
jednostkach
Przeprowadzenie
wymaganych
przepisami szkoleń w
dziedzinie bhp dla
funkcjonariuszy i
pracowników
cywilnych –
wymagających takich
szkoleń
1.Ścisłe dostosowanie
normatywów
miesięcznych do
potrzeb jednostki
2.Prawidłowe
przechowywanie
leków
3.Prawidłowa rotacja
leków w oparciu o
termin ważności.
Pełne wykorzystanie
posiadanej puli
etatów
1.Racjonalne i
oszczędne
gospodarowanie
środkami
finansowymi
2. realizacja procedur
związanych z
zamawianiem
środków finansowych
11
Zapewnienie bezpieczeństwa
informacji niejawnych
Wskaźnik procentowy
przeszkolonych
100%
100%
12
Racjonalne wykorzystanie
środków ZFŚS emerytów i
Wskaźnik procentowy
wykorzystania
75%
97,15%
w ramach systemu
TREZOR
3. Systematyczne
monitorowanie
realizacji planu
finansowego
4.Zapobieganie
powstawaniu
zobowiązań
przekraczających
plan finansowy
jednostek
5.Niedopuszczenie do
powstania
zobowiązań
wymagalnych i
płacenia odsetek
1.Przeprowadzenie
szkoleń
funkcjonariuszy i
pracowników, dla
których szkolenia
takie odbyły się 5 lat
temu i wcześniej.
2.Złożenie przez
osoby przeszkolone
oświadczeń o
zapoznaniu się z
przepisami o
ochronie informacji
niejawnych i
dołączenie do akt
osobowych
3. Wydanie
przeszkolonym
odpowiednich
zaświadczeń.
1.Realizacja
zbiorowych i
w ramach systemu
TREZOR
3. Systematyczne
monitorowanie
realizacji planu
finansowego
4.Zapobieganie
powstawaniu
zobowiązań
przekraczających
plan finansowy
jednostek
5.Niedopuszczenie do
powstania
zobowiązań
wymagalnych i
płacenia odsetek
1.Przeprowadzenie
szkoleń
funkcjonariuszy i
pracowników, dla
których szkolenia
takie odbyły się 5 lat
temu i wcześniej.
2.Złożenie przez
osoby przeszkolone
oświadczeń o
zapoznaniu się z
przepisami o
ochronie informacji
niejawnych i
dołączenie do akt
osobowych
3. Wydanie
przeszkolonym
odpowiednich
zaświadczeń.
1.Realizacja
zbiorowych i
13
rencistów
posiadanych środków
finansowych
Działania zmierzające do
osiągnięcia w latach 20122015 następującej struktury
funkcjonariuszy (głównie w
pionach administracyjnych)
w jednostkach:
Oficerskie: ok. 20%
Chorążackie ok. 20%
Podoficerskie ok. 60%
Wskaźnik procentowy
Stanowiska :
1) Oficerskie:
ok.
20%
2) Chorążackie ok.
20%
3) Podoficerskie ok.
60%
Stanowiska :
1) Oficerskie 29%
2) Chorążackie 9%
3) Podoficerskie
62%
indywidualnych
świadczeń
2.Rozpoznanie
środowiska emerytów
i rencistów pod
względem potrzeb w
zakresie udzielania „z
urzędu” zapomogi
3.Zorganizowanie
spotkań z emerytami
rencistami w celu
ustalenia kierunków
wydatkowania
środków ZFŚS
1.Wykonanie bilansu
otwarcia tj. obliczenie
w procentach
istniejącej struktury
stanowisk na dzień
31.12. 2011 w:
-poszczególnych
działach
- łącznie dla całej
jednostki
2. Realizacja zaleceń
Dyrektora
Generalnego
zawartych w piśmie
BKS-3571/2011 z
dnia 25.11. 2011 w
sprawie zawieszania
z dniem 01.01.2012
przyjęć
funkcjonariuszy do
SW na stanowiska
oficerskie
3. Zmienianie
stanowisk w
zarządzeniach
indywidualnych
świadczeń
2.Rozpoznanie
środowiska emerytów
i rencistów pod
względem potrzeb w
zakresie udzielania „z
urzędu” zapomogi
3.Zorganizowanie
spotkań z emerytami
rencistami w celu
ustalenia kierunków
wydatkowania
środków ZFŚS
1.Wykonanie bilansu
otwarcia tj. obliczenie
w procentach
istniejącej struktury
stanowisk na dzień
31.12. 2011 w:
-poszczególnych
działach
- łącznie dla całej
jednostki
2. Realizacja zaleceń
Dyrektora
Generalnego
zawartych w piśmie
BKS-3571/2011 z
dnia 25.11. 2011 w
sprawie zawieszania
z dniem 01.01.2012
przyjęć
funkcjonariuszy do
SW na stanowiska
oficerskie
organizacyjnych, tak
aby w naturalny
sposób osiągnąć
docelowy model
struktury stanowisk.
CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012
Nie zrealizowanie zaplanowanego celu tj. właściwego, racjonalnego wykorzystania etatów w działach ochrony w jednostkach podległych mające na celu
zmniejszenie ilości nadgodzin, w 2012 roku spowodowane było szeregiem czynników:
- zmianą organizacji działania jednostki – wprowadzeniem oddziałów penitencjarnych,
- długoterminowymi zwolnieniami lekarskimi,
- dużą fluktuacją kadry, a co za tym idzie koniecznością realizacji szkoleń zawodowych nowo przyjętych funkcjonariuszy,
- koniecznością doliczania czasu niezbędnego do zdania i przyjęcia służby,
- niedoborami etatowymi. Przy optymalnym założeniu 30 % zabezpieczenia normatywu czasu pracy, w Areszcie Śledczym wskaźnik ten wynosi 19,7%.
Brak realizacji celu zwiększenia skuteczności bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych, a którego realizacja mierzona była:
- liczbą dodatkowych etatów funkcjonariuszy skierowanych do realizacji ochrony wewnętrznej,
- pozyskaniem w wyniku przesunięcia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych,
spowodowany był elementem braku pozyskania środków na likwidację posterunków, który nie jest w pełni uzależniony od AŚ w Choszcznie. Po uzyskaniu
tych środków nastąpi realizacja postawionego celu.
Nie zrealizowano również celu resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary pozbawienia wolności mierzonego średniorocznym
wskaźnikiem procentowym tj. liczbą osób zatrudnionych do przebywających w jednostce. Planowana wartość na koniec roku czyli nie mniej niż 40% nie
została osiągnięta. Powyższe spowodowane było brakiem zainteresowania kontrahentów zatrudnieniem osadzonych-z uwagi na większe koszty wynikające z
obowiązku zapewnienia skazanym wynagrodzenia za pracę na jej minimalnym poziomie oraz położeniem jednostki penitencjarnej w rejonie słabo
rozwiniętego przemysłu przy stosunkowo dużej stopie bezrobocia.
04 marca 2013 roku
Dyrektor Aresztu Śledczego w Choszcznie
ppłk mgr Waldemar Zott
Download