formularz dla ogłoszeniodawców

advertisement
STANOWISKO: Asystent w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Pracy
1. Opis stanowiska:
 realizacja projektów naukowo-badawczych na wszystkich etapach: projektowania,
aplikowania, realizacji i raportowania;
 prowadzenie analiz statystycznych z wykorzystaniem pakietów STATISTICA lub SPSS;
 aktywne pozyskiwanie funduszy na realizację zadań naukowo-badawczych;
 pisanie publikacji naukowych prezentujących wyniki badań (w języku polskim i
angielskim);
 aktywny udział konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych;
 przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, wykładów;
 organizacja szkoleń i konferencji;
 diagnoza gotowości szkolnej z użyciem Intelligence and Development Scales prowadzona
w różnych miastach Polski;
 udział w bieżących pracach Zakładu.
2. Opis wymagań dla kandydata:
 wykształcenie wyższe (jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia);
 Indeks Hirscha, wyliczony na podstawie bazy Web of Science, co najmniej 1;
 opublikowanie minimum 3 prac ze wskaźnikiem ImpactFactor, w tym co najmniej jedna
jako pierwszy autor,
 minimum 2 cytowania w bazie Web of Science
 doświadczenie w tworzeniu, adaptacji i normalizacji narzędzi badawczych;
 doświadczenie w przygotowywaniu wniosków na granty badawcze;
 znajomość statystyki pozwalająca na samodzielną analizę danych badawczych;
 minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych o zasięgu
krajowym i ponadnarodowym (projektowanie, realizacja badań, przygotowywanie
raportów);
 minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i warsztatów z zakresu
zarządzania ryzykiem psychospołecznym i stresu zawodowego oraz warsztatów
rozwijających kompetencje społeczne;
 minimum 2-letnie doświadczenie w diagnozie gotowości szkolnej z użyciem Intelligence
and Development Scales;
 doświadczenie w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych;
 doświadczenie w organizacji konferencji, szkoleń krajowych i międzynarodowych oraz
wydarzeń o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym;
 znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne porozumiewanie się, dokonania
przeglądu literatury, pisanie tekstów naukowych, grantów badawczych;
 gotowość do wyjazdów służbowych;
 prawo jazdy kat. B.
 doświadczenie w kierowaniu minimum jednym projektem badawczym;
 przebyte szkolenie z zakresu stosowania Intelligence and Development Scales;
 zainteresowania związane z pracą zmianową oraz jej konsekwencjami dla zdrowia i
funkcjonowania;
 mile widziane ukończenie (lub w trakcie realizacji) szkolenia certyfikującego z zakresu
psychoterapii zaburzeń osób dorosłych i doświadczenie w pracy w tym zakresie.
3. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
 podanie o przyjęcie do pracy oraz CV (w przypadku nowych pracowników);
 wniosek o zatrudnienie na stanowisku naukowym, sporządzony wg wzoru dostępnego
pod podanym linkiem:
http://www.imp.lodz.pl/home_pl/intranet/informacje_kadrowe/rozwoj_naukowy/&a=25706
 oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
 wykaz publikacji oraz wydruk z bazy Web of Science (Core Collection) potwierdzający
Indeks Hirscha i liczbę cytowań;
 informacje o udziale w konferencjach, zjazdach naukowych, sympozjach;
 inne, istotne zdaniem kandydata informacje, mające wpływ na przydatność do pracy
naukowej;
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Aplikacje niekompletne lub nie spełniające określonych w ofercie kryteriów nie będą
rozpatrywane w postępowaniu konkursowym.
Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do:
Działu Zarządzania Kadrami
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dra med. Jerzego Nofera
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź
z dopiskiem: konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Pracy1
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 18 kwietnia 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 kwietnia 2017 r.
Download