Slajd 1 - Ekatecheza

advertisement
POSILENI W SAKRAMENCIE
EUCHARYSTII
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie
świata. (J 6,51)
Eucharystia – Najświętszy Sakrament – to prawdziwe Ciało i
prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
Podczas wypowiadania formuły przeistoczenia, chleb i wino
mocą Ducha Świętego zmieniają się w Ciało i Krew Chrystusa,
zachowują jednak swoją zewnętrzną postać.
Sakrament Eucharystii ustanowił Pan Jezus dzień przed swoją śmiercią, w
Wielki Czwartek, podczas ostatniej wieczerzy – wypowiadając słowa:
„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i odmówiwszy
dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew
Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt
26,26b-28).
Władzę sprawowania Eucharystii Chrystus dał
apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.
Pan Jezus ustanowił Eucharystię, ponieważ
pragnął złożyć siebie w ofierze swemu Ojcu za
nas. Dlatego wierzymy, że Eucharystia jest
ofiarą.
Mówimy też, że Eucharystia jest źródłem i
szczytem życia chrześcijańskiego. W niej
bowiem wspólnota chrześcijan staje się
Kościołem.
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja
go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym
pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto
spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w
nim.(J 6,54-56)
Jezus Chrystus chciał stale przebywać wśród nas i tak
się dzieje. W każdej chwili, na całym świecie
sprawowana jest Eucharystia. Pan Jezus nieustannie
przychodzi do nas pod postaciami chleba i wina.
Zawsze jest obecny w sakramentalnych znakach.
Eucharystia to nasz pokarm w drodze do nieba. Zapewnił nas o
tym Pan Jezus w słowach:
Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi,
nie będzie łaknął, a kto we Mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie (J 6,35b).
Pan Jezus karmi nas swoim Ciałem i Krwią, uświęcając nas i
przemieniając nasze dusze, by stawały się podobne do Niego.
Dlatego powinniśmy tak często, jak tylko jest to możliwe,
przyjmować Ciało i Krew Chrystusa w Komunii św.
Każda Msza Święta, w której uczestniczymy, daje
nam możliwość przyjęcia Pana Jezusa do naszego
życia. Sam Bóg może zamieszkać w naszym sercu, w
naszym życiu. Wtedy zły duch nie będzie miał do nas
dostępu.
Jezus pragnie, byśmy wzrastali w wierze i miłości. Każda
przyjęta z głęboką wiarą Komunia św. przemienia nas,
stajemy się bardziej świętymi, stajemy się bardziej
podobnymi do Jezusa, mocniejsi duchowo. Jeżeli zaś
zaniedbamy Eucharystię, nasze życie duchowe będzie
obumierało, tak jak ciało pozbawione odpowiedniego
pokarmu. Eucharystia jest najważniejszą „dietą” w
drodze do zbawienia.
Download