załącznik 5 - stawki płatności

advertisement
Załącznik nr 5
Wysokość stawek płatności rolnosrodowiskowej dla poszczególnych pakietów i ich
wariantów
Lp.
Pakiety
Warianty
Lp.
Stawki płatności
rolnośrodowiskowe
rolnośrodowiskowe
1
Rolnictwo
zrównoważ one
2
Rolnictwo
ekologiczne
1
Wariant 1.1.
Zrównoważony
system
gospodarowania
360 zł/ha
2
Wariant 2.1.
Uprawy rolnicze
(dla których
zakończono okres
przestawiania)
790 zł/ha
3
840 zł/ha w
pierwszym i drugim
Wariant 2.2.
Uprawy rolnicze (w roku realizacji
okresie
przestawiania)
zobowiązania
rolnośrodowiskowego
4
Wariant 2.3. Trwałe
użytki zielone (dla
których zakończono 260 zł/ha
okres
przestawiania)
5
330 zł/ha w
Wariant 2.4. Trwałe pierwszym i drugim
roku realizacji
użytki zielone (w
okresie
przestawiania)
zobowiązania
rolnośrodowiskowego
6
Wariant 2.5.
Uprawy warzywne
(dla których
zakończono okres
przestawiania)
790 zł/ha w kolejnych
latach realizacji
zobowiązania
rolnośrodo wiskowego
260 zł/ha w kolejnych
latach realizacji
zobowiązania
rolnośrodo wiskowego
1300 zł/ha
1550 zł/ha w
pierwszym i drugim
roku realizacji
7
Wariant 2.6.
Uprawy warzywne
(w okresie
przestawiania)
1300 zł/ha w kolejnych
zobowiązania
rolnośrodowiskowego, latach realizacji
a w przypadku upraw zobowiązania
roślin wieloletnich
rolnośrodo wiskowego
również w trzecim
roku realizacji tego
zobowiązania
8
Wariant 2.7.
Uprawy zielarskie
(dla których
zakończono okres
przestawiania)
1050 zł/ha
1150 zł/ha w
pierwszym i drugim
roku realizacji
1050 zł/ha w kolejnych
9
Wariant 2.8.
Uprawy zielarskie
(w okresie
przestawiania)
10
Wariant 2.9.
Uprawy
sadownicze i
jagodowe (dla
1540 zł/ha
których zakończono
okres
przestawiania)
1800 zł/ha w
11
Wariant 2.10.
Uprawy
sadownicze i
jagodowe (w
okresie
przestawiania)
Wariant 2.11.
650 zł/ha
Pozostałe uprawy
sadownicze i
jagodowe (dla
których zakończono
okres
przestawiania)
160 zł/ha — w przypadku uprawy orzecha
12
zobowiązania
rolnośrodowiskowego, latach realizacji
a w przypadku upraw zobowiązania
roślin wieloletnich
rolnośrodo wiskowego
również w trzecim
roku realizacji tego
zobowiązania
pierwszym, drugim i
latach realizacji
trzecim roku realizacji
zobowiązania
zobowiązania
rolnosrodo wiskowego
rolnośrodowiskowego
włoskiego przed upływem 6 pełnych sezonów
wegetacyjnych, jeżeli taka uprawa stanowi co
najmniej 40 % wszystkich drzew tego gatunku
800 zł/ha w
Wariant 2.12.
13
3
Ekstensywne
14
Pozostałe uprawy
sadownicze i
jagodowe (w
okresie
przestawiania)
Wariant 3.1.
1540 zł/ha w kolejnych
650 zł/ha w kolejnych
pierwszym, drugim i
latach realizacji
trzecim roku realizacji
zobowiązania
zobowiązania
rolnośrodowiskowego
rolnośrodowiskowego
160 zł/ha — w przypadku uprawy orzecha
włoskiego przed upływem 6 pełnych sezonów
wegetacyjnych, jeżeli taka uprawa stanowi co
najmniej 40 % wszystkich drzew tego gatunku
500 zł/ha
trwałe użytki
zielone
Ekstensywna
gospodarka na
łąkach i
pastwiskach
15
Wariant 4.1.
Ochrona siedlisk
lęgowych ptaków
1200 zł/ha
16
Wariant 4.2.
Mechowiska
1200 zł/ha
Wariant 4.3.
17
18
Szuwary
wielkoturzycowe
Wariant 4.4. Łąki
trzęślicowe i
800 zł/ha
1200 zł/ha
selernicowe
4
Ochrona
zagrożonych
19
gatunków ptaków i
siedlisk
przyrodnicz ych
poza obszarami
20
Natura2000
Wariant 4.5.
Murawy
ciepłolubne
1200 zł/ha
Wariant 4.6.
Półnaturalne łąki
wilgotne
800 zł/ha
21
Wariant 4.7.
Półnaturalne łąki
świeże
800 zł/ha
22
Wariant 4.8. Bogate
gatunkowo murawy 800 zł/ha
bliźniczkowe
23
Wariant 4.9.
1190 zł/ha
Słonorośla
Wariant 4.10.
24
5
Ochrona
25
zagrożonych
gatunków ptaków i
siedlisk
26
przyrodniczych na
obszarach
Natura
27
2000
Użytki
przyrodnicze
550 zł/ha
Wariant 5.1.
Ochrona siedlisk
lęgowych ptaków
1370 zł/ha
Wariant 5.2.
Mechowiska
1390 zł/ha
Wariant 5.3.
910 zł/ha
Szuwary
wielkoturzycowe
Wariant 5.4. Łąki
28
29
trzęślicowe i
selernicowe
Wariant 5.5.
Murawy
1390 zł/ha
1380 zł/ha
ciepłolubne
30
Wariant 5.6.
Półnaturaine łąki
wilgotne
840 zł/ha
31
Wariant 5.7.
Półnaturaine łąki
świeże
840 zł/ha
32
Wariant 5.8. Bogate
gatunkowo murawy 870 zł/ha
bliźniczkowe
33
Wariant 5.9.
Słonorośla
1190 zł/ha
Wariant 5.10.
34
6
7
Zachowanie
zagrożonych
zasobów
genetycznych
roślin w rolnictwie
Zachowanie
zagrożonych
zasobów
genetycznych
zwierząt w
Użytki
przyrodnicze
550 zł/ha
35
Wariant 6.1.
Produkcja
towarowa
lokalnych odmian
roślin uprawnych
36
Wariant 6.2.
Produkcja nasienna
towarowa
800 zł/ha
lokalnych odmian
roślin uprawnych
37
Wariant 6.3.
Produkcja nasienna
4700 zł/ha
na zlecenie banku
genów
38
Wariant 6.4. Sady
tradycyjne
39
Wariant 7.1.
Zachowanie
1140zł/szt.
lokalnych ras bydła
40
Wariant 7.2.
Zachowanie
570 zł/ha
2100 zł/ha
1500zł/szt.
rolnictwie
lokalnych ras koni
41
Wariant 7.3.
Zachowanie
320 zł/szt.
lokalnych ras owiec
42
Wariant 7.4.
Zachowanie
lokalnych ras świń
570 zł/szt.
330 zł/ha
43
Wariant 8.1.
Wsiewki
poplonowe
458 zł/ha — w przypadku gruntów położonych
na obszarach zagrożonych
erozją wodną
420 zł/ha
8
Ochrona gleb i
wód
44
Wariant 8.2.
Międzyplon ozimy
750 zł/ha — w przypadku gruntów położonych
na obszarach zagrożonych
erozją wodną
400 zł/ha
45
Wariant 8.3.
Międzyplon
ścierniskowy
690 zł/ha — w przypadku gruntów położonych
na obszarach zagrożonych
erozją wodną
9
46
Wariant 9.1.
Utrzymanie 2metrowych stref
buforowych
44 zł/100 mb
47
Wariant 9.2.
Utrzymanie 5metrowych stref
buforowych
110 zł/100 mb
48
Wariant 9.3.
Utrzymanie 2metrowych miedz
śródpolnych
40 zł/100 mb
49
Wariant 9.4.
Utrzymanie 5metrowych miedz
śródpolnych
100 zł/100 mb
Strefy buforowe
Download