Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

advertisement
Analiza formalna, prawna
i ekonomiczna wniosku
o zatwierdzenie taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania
ścieków na okres od dnia
01.01.2012 roku do dnia
31.12.2012 roku
1
Zbiorowe zaopatrzenie
w wodę
i zbiorowe
odprowadzanie
ścieków jest
zadaniem własnym
gminy.
2
Zadanie to w imieniu Gminy
Miejskiej Mielec realizuje
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Mielcu na
podstawie zezwolenia
wydanego Decyzją Prezydenta
Miasta Mielca Nr IM-70371/02 z dnia 12.12.2002 r.
3
W dniu 21 października 2011 roku MPGK Sp.
z o. o. przedłożyło Gminie Miejskiej Mielec
wniosek
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres jednego
roku od dnia 01.01.2012 roku do dnia
31.12.2012 roku wraz
z uzasadnieniem. Do wniosku Spółka załączyła
sprawozdanie finansowe za okres od
01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
4
Weryfikacja formalno
prawna wniosku
o zatwierdzenie taryfy
zbiorowego
zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków
5
Podstawą oceny prawnej przedłożonego wniosku są
Ustawa o zbiorowym
zaopatrzeniu
w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
z dnia 7 czerwca 2001 r.
(Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.);
Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 r.
(t. jedn. Dz. U. z 2005, Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Budownictwa
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 127 poz. 886).
6
Przedstawiony przez Spółkę wniosek
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Miejskiej Mielec na okres od
01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
zawiera taryfę oraz uzasadnienie
wniosku o zatwierdzenie taryfy wraz
z załącznikami.
7
W ocenie niniejszego zespołu spełnia on
wymogi formalno prawne zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, którego
§ 19 ust. 1 stanowi, iż do wniosku dołącza się:
• taryfę lub taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
• uzasadnienie wniosku
8
•
•
•
•
•
Załącznikami do uzasadnienia wniosku
o zatwierdzenie (...) przedłożonego przez
MPGK Sp. z o. o. są:
zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok
obrotowy - 2010,
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie
miejskiej Mielec na lata 2007 – 2013.,
informacje o ilości i cenie za zakup wody przez
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,
informacje o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków
do urządzeń niebędących w posiadaniu
przedsiębiorstwa,
kalkulacje cen i stawek opłat,
9
rodzaj
prowadzonej
działalności
warunki
stosowana cen
i stawek
opłat
abonamentowych
rodzaj
i strukturę
taryfy
MPGK
określiło
warunki
rozliczeń
za zbiorowe
zaopatrzenie
w wodę
i zbiorowe
odprowadzanie
ścieków
taryfowe
grupy
odbiorców
usług
Rodzaje
i wysokość
cen
i stawek
opłat
10
Zasady ustalania
taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę
odprowadzanie
ścieków
11
Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne określa taryfę na
1 rok. Taryfa w zależności od rodzaju i
struktury, dla poszczególnych
taryfowych grup odbiorców powinna
zawierać cenę za m3 dostarczonej
wody, cenę za m3 odprowadzonych
ścieków oraz stawkę opłaty
abonamentowej.
12
Dla potrzeb obliczenia taryfowych cen
i stawek opłat
planowanych na rok obowiązywania taryf
przedsiębiorstwo ustala niezbędne przychody,
uwzględniając w szczególności
koszty związane ze świadczeniem usług,
poniesione w poprzednim roku obrachunkowym,
ustalane na podstawie ewidencji księgowej,
z uwzględnieniem planowanych zmian
tych kosztów w roku obowiązywania taryfy
koszty wynikające z planowanych
wydatków inwestycyjnych, na podstawie
wieloletnich planów rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
zmiany warunków ekonomicznych
oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia
13
Koszty, które składają się na strukturę
niezbędnych przychodów planowane są
na podstawie kosztów poniesionych
w roku obrachunkowym (kolejne 12
miesięcy poprzedzające wprowadzenie
nowej taryfy nie więcej niż o 2 miesiące
poprzedzające złożenie wniosku)
z uwzględnieniem zmian warunków
ekonomicznych wpływających na
poziom kosztów w roku obowiązywania
nowych taryf.
14
Taryfowe ceny i stawki opłat powinny być
kalkulowane i różnicowane
w taki sposób, żeby zapewnić
uzyskanie z wpłat odbiorców usług przychodów
na poziomie zapewniającym samofinansowanie się
działalności przedsiębiorstwa oraz zysku
motywowanie odbiorców usług
do racjonalnego korzystania z wody
i ograniczania zanieczyszczenia ścieków
eliminację subsydiowania skrośnego
pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo
działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług
przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
lub od innej taryfowej grupy odbiorców
łatwość ustalania i sprawdzania
należności za świadczenie usług
15
Jednym z warunków jakie powinna spełniać
taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
sformułowanym w rozporządzeniu taryfowym jest
eliminowanie subsydiowania skrośnego.
Aby wymóg ten mógł być spełniony,
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
powinny skalkulować i zróżnicować taryfowe ceny
i stawki opłat w taki sposób, aby zapewnić łatwość
ustalenia i sprawdzenia należności za świadczenie
usług. Oznacza to, iż przedsiębiorstwa posiadają
obowiązek dokonywania alokacji kosztów na
poszczególne grupy odbiorców w przypadku, jeśli
istnieją udokumentowane różnice w kosztach
dostawy wody dla poszczególnych odbiorców.
16
Podczas budowania taryfy
przedsiębiorstwo wybiera
rodzaj i strukturę taryfy.
Na podstawie
poszczególnych kryteriów
można wybrać następujące
struktury i rodzaje taryf
17
w zależności od przyjętego
rodzaju taryfy
dla poszczególnych
taryfowych grup odbiorców usług
wyróżnia się
taryfę jednolitą
(są to jednolite
ceny usług i jednolite stawki opłat
dla wszystkich taryfowych grup odbiorców)
taryfę niejednolitą
(są to różne ceny
dla różnych grup odbiorców)
18
w zależności od struktury
taryfy wyróżnia się
taryfę jednoczłonową
(to cena odniesiona
do 1 m3 dostarczonej wody
i
odprowadzonych ścieków)
taryfę wieloczłonową
( zawiera ceny i stawki opłat)
19
w zależności
od zróżnicowania
cen wody
w rożnych przedziałach
jej zużycia
lub ścieków
w
różnych przedziałach
odprowadzania
wyróżnia się
taryfę sezonową
(charakteryzuje się
wyższymi cenami w szczytowym sezonie)
taryfę progresywną
(stosowana przy
ograniczonych możliwościach
ujmowania wody
lub oczyszczania ścieków)
20
Spółka sporządziła taryfę jednolitą wieloczłonową,
zawierającą jednolite ceny usług
i jednolite stawki opłat.
Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług
dostawy wody i odprowadzania ścieków świadczonych
przez MPGK Sp. z o. o. w Mielcu, z wyłączeniem
odbiorców hurtowych i dostarczających nieczystości
płynne z terenów nie skanalizowanych.
Stawka opłaty abonamentowej jest niezależna od ilości
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, nie
uwzględnia również kosztów utrzymania w gotowości
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
uzależniona jest od okresu rozliczeniowego.
21
Przy budowie taryfy na 2012
rok przedsiębiorstwo założyło
następujące wskaźniki wzrostu
kosztów
22
wskaźniki ekonomiczne zgodne z
założeniami do budżetu państwa na 2012 r.
przyjętymi przez Radę Ministrów na poziomie
prognozowany średnioroczny
wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
w wysokości 2,8%
prognozowana średnioroczna dynamika
cen produkcji sprzedanej przemysłu
w wysokości 2,3%
średnioroczny wskaźnik
przeciętnego wzrostu wynagrodzeń na 2012 rok
na poziomie 6,1%
23
wskaźniki wzrostu cen i energii i paliw
oszacowane na podstawie informacji
uzyskanych z Zakładu Energetycznego w Rzeszowie
energii elektrycznej na poziomie 4%
energii cieplnej na poziomie 6%
energii gazowej na poziomie 10%
paliw płynnych o 9%
24
amortyzację wyliczoną według planu amortyzacji
i przewidywanych zwiększeń majątku trwałego
(stawka amortyzacji 2%)
narzuty na wynagrodzenia
koszty odsetek od pożyczek
remonty
(zgodne z planem określającym
niezbędne zadania do wykonania
w 2012 roku)
25
podatek od nieruchomości 4,2%
podatek od środków transportu. 4%
zysk na sprzedaży wody założono
na poziomie 85.500 zł
zysk na odprowadzaniu ścieków
założono na poziomie 119.400 zł
26
Wykres nr 1: Kształtowanie się cen wody netto w zł /m3
dla miasta Mielca w latach 2006 – 2012
3,5
3
3,15
2,5
2,48
2
2,65
2,77
2,77
2,9
2,34
1,5
1
0,5
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
lata
cena netto
Od roku 2006 do roku 2008 cena wzrastała średnio o 6,9% natomiast w 2009
porównując do 2008 o 4,5%. W roku 2010 obowiązująca cena wody kształtowała
się na takim samym poziomie jak w roku 2009. Taryfa obowiązująca w 2011 r.
wzrosła o kolejne 4,69. % Niemniej jednak porównanie poprzednich lat do 2011 r.
jest nieadekwatne z uwagi na zmianę struktury taryfy za wodę. W 2011 r. do ceny
27
zużycia wody dodano stałą opłatę abonamentową, uzależnioną od okresu
rozliczeniowego.
Tabela nr 1: Struktura taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Cena netto
2011
Cena netto
2012
Cena za 1 m3
dostarczonej wody
2,90
3,15
zł/ m3
Opłata
abonamentowa
3,76
3,8
zł/ okres
rozliczeniowy
Wyszczególnienie
Jednostka miary
Aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Mielec ceny i stawki
opłat związane
z zaopatrzeniem w wodę kształtują się na następującym poziomie – cena
netto wody
2,90 zł/m3, stawka opłaty abonamentowej 3,76 zł/za okres rozliczeniowy. W
przedłożonym Gminie Miejskiej wniosku Spółka założyła wzrost cen za wodę
dla wszystkich grup odbiorców o 0,25 zł tj. 8,62 % z ceny 2,90 zł do 3,15 zł
oraz wzrost opłaty abonamentowej
o 0,04 zł tj. 1,06 % z ceny 3,76 zł do 3,80 zł. Do cen i stawek opłat należy 28
doliczyć podatek VAT zgodnie z odrębnymi przepisami
Wykres nr 2: Kształtowanie się cen zużycia wody w ostatnich
latach w miastach ościennych w latach 2008 - 2011
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2008
Rzeszów
2009
Tarnobrzeg
2010
Tarnów
Sandomierz
2011
Dębica
Mielec
Jak widać na wykresie nr 2 ceny obowiązujące w Gminie
Miejskiej Mielec nie są najwyższymi w regionie. W miastach
takich jak Tarnobrzeg, Rzeszów czy Dębica obowiązują ceny
wyższe o kilka punktów procentowych niż w Mielcu.
29
Wykres nr 3: Kształtowanie się cen zużycia wody w
ostatnich latach w miastach o porównywalnej wielkości
liczby mieszkańców.
2011
2010
2009
2008
0
Bełchatów
Tczew
1
2
Świdnica
Będzin
3
Ełk
Zgierz
4
Mielec
Tarnowskie Góry
5
6
Kędzierzyn Koźle
Racibórz
Na kolejnym wykresie i tabeli przedstawiono kształtowanie się cen w miastach
o porównywalnej wielkości. Również w tym przypadku obowiązujące w naszej Gminie ceny nie należą do
najwyższych, a wręcz dynamika wzrostu cen w Gminie Miejskiej Mielec jest mniejsza w porównaniu z
innymi miastami o liczbie mieszkańców zbliżonej do miasta Mielca.
30
Niezbędne przychody powinny
pokrywać
koszty eksploatacji
i utrzymania
spłat rat kapitałowych ponad
wartość amortyzacji lub umorzenia
spłaty odsetek
od zaciągnięcia kredytów pożyczek
należności nieregularne
marżę zysku
koszty zakupionej wody
lub wprowadzenia ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych
niebędących w posiadaniu przedsiębiorstw31
Wykres nr 4: Dynamika wartości
niezbędnych przychodów.
9 000 000
7 873 900
8 172 100
7 296 445
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
Plan 2011
IX.2010 -VIII.2011
Plan 2012
Spółka określiła wartość
niezbędnych przychodów,
koniecznych do pokrycia kosztów
związanych z zaopatrzeniem w
wodę na poziomie 8.172.100 zł to
jest większym o 3,79% w
odniesieniu do wartości
przychodów planowanych przy
budowie taryfy na rok 2011 oraz
większym o 12% w stosunku do
roku obrachunkowego
poprzedzającego wprowadzenie
nowych taryf (rok obrachunkowy
przyjęty na potrzeby ustalenia
nowych taryf obejmuje okres od
września roku 2010 do sierpnia
2011 roku).
Wartość niezbędnych przychodów
32
Wykres nr 5: Struktura niezbędnych
przychodów na rok 2012.
Wartość niezbędnych przychodów
202 600
7 969 500
związanych z zużyciem wody
związanych z opłatą abonamentową
2 % niezbędnych przychodów pochodzić będzie z opłaty abonamentowej.
Opłata abonamentowa powinna pokrywać koszty związane z odczytem
wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej, wodomierza lokalowego i rozliczenie należności za
ilość dostarczonej wody. Pozostałe 98% to wartość niezbędnych przychodów
33
związanych z zużyciem wody.
Wykres nr 6: Struktura kosztów eksploatacji i
utrzymania w 2012 roku
6 189 700
1 694 300
związanych z zużyciem wody
202 600
związanych z opłatą abonamentową
koszty pośrednie
koszty bezpośrednie
Kosztami, które w decydujący sposób wpływają na koszty eksploatacji i utrzymania są koszty
bezpośrednie w 2012 roku zaplanowane na poziomie 6.392.300.- z czego tylko
3% związanych jest z opłatą abonamentową pozostałe 97% to koszty ponoszone na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę. Natomiast koszty pośrednie, które związane są tylko i wyłącznie
z zaopatrzeniem w wodę stanową około 21% kosztów ogółem. Koszty te skalkulowano na
podstawie prawidłowo przyjętych wskaźników wzrostu kosztów do budowania omawianej
taryfy.
34
Wykres nr 7: Struktura wartości niezbędnych
przychodów w latach 2011 -2012
9 000 000
7 797 827
7 696 687
8 086 600
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
76 073
85 500
35 023
-
-
-435 265
-1 000 000
Plan 2011
koszty eksploatacji i utrzymania
IX.2010 - VIII.2011
nalężności nieregularne
Plan 2012
marża zysku
Wielkością ujmowaną podczas kalkulowania wartości niezbędnych przychodów jest także marża zysku, którą MPGK
zaplanowało na dodatnim poziomie stanowiącym 1,05% niezbędnych przychodów jako niezbędne minimum
zabezpieczające utrzymanie płynności finansowej w przypadku ryzyka związanego z ewentualnym niedoszacowaniem
planu kosztów. W poprzednim roku obrachunkowym MPGK mimo założonego zysku na sprzedaży wody poniosło
stratę na poziomie – 435.265. Koszty eksploatacji, które stanowią blisko 99% wartości niezbędnych przychodów
zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 3,70%
w stosunku do przyjętych podczas konstruowania taryfy na 2011 rok i poziomie wyższym
o 5,07% w stosunku do wartości kosztów faktycznie poniesionych w poprzedzającym roku obrachunkowym tj 35
w
okresie od IX.2010 do VIII.2011 roku.
Wykres nr 8: Struktura kosztów bezpośrednich
związanych z zaopatrzeniem w wodę
w 2012 roku
koszty bezpośrednie związane z zużyciem wody
8%
8%
17%
4%
2%
11%
10%
40%
amortyzacja
wynagrodzenia z narzutami
materiały
energia
opłata za korzystanie ze środowiska
podatki i opłaty
usługi obce
pozostałe koszty
Jak widać na zamieszczonym wykresie 40% a więc większość stanowią koszty
związane z wynagrodzeniami i narzutami. Znaczny odsetek stanowią koszty
amortyzacji (17%) oraz energii(11%). Pozostałe 32% to koszty: zakupu
materiałów, podatków i opłat, usług obcych i innych.
36
Wykres nr 9: Struktura kosztów bezpośrednich związanych z
opłatą abonamentową w 2012 roku.
koszty bezposrednie związane z opłatą abonamentową
3%
2%
95%
amortyzacja
wynagrodzenia z narzutami
pozostałe koszty
95 % kosztów bezpośrednich związanych z opłatą
abonamentową to stanowią koszty wynagrodzeń. Opłata
abonamentowa związana jest z odczytem wodomierzy więc
taka struktura kosztów wydaję się uzasadniona. 5% kosztów
bezpośrednich stanowią pozostałe koszty oraz amortyzacja. 37
Wykres nr 10: Struktura kosztów pośrednich związanych z
zaopatrzeniem w wodę w 2012 roku
koszty pośrednie związane z zużyciem wody
39%
61%
koszty wydziałowe i działalnosci pomocniczej
koszty ogólne
Koszty pośrednie nie posiadają ścisłego
związku z efektami pracy. 61 % kosztów
pośrednich stanowią koszty wydziałowe
czyli obejmujące wszystkie koszty
wytwarzania powstające w wydziałach
produkcyjnych, a nie zaliczone do
kosztów bezpośrednich np. koszty maszyn
i urządzeń (amortyzacja, naprawy,
energia) oraz koszty ogólne wydziału
tj. płace kierownictwa i administracji,
utrzymanie budynków czy też ogrzewanie.
Natomiast pozostałe 39% to koszty
ogólnozakładowe czyli utrzymania
zarządu jednostki gospodarczej oraz
komórek ogólnej obsługi koszty
administracyjno – gospodarcze tj.
wynagrodzenia zarządu, podróże
służbowe, koszty biurowe, koszty
finansowe, a także koszty
ogólnoprodukcyjne (koszty magazynów,
biur projektowych, informatycznych).
38
Wykres nr 11: Porównanie kosztów w latach 2011 –
2012
pozostałe koszty
usługi obce
podatki i opłaty
opłata za korzystanie ze środowiska
energia
materiały
wynagrodzenia z narzutami
amortyzacja
amortyzacja
wynagrodzenia z
narzutami
500 000
materiały
1 000 000
energia
1 500 000
opłata za korzystanie
ze środowiska
2 000 000
podatki i opłaty
2 500 000
3 000 000
usługi obce
pozostałe koszty
Plan 2012
1 049 700
2 736 450
596 400
687 300
100 600
251 000
468 600
502 250
Plan 2011
1 035 718
2 570 943
476 178
791 569
91 527
236 912
422 222
510 858
Największą dynamikę wzrostu wykazują koszty związane z materiałami
(25%), usługami obcymi (10,98%), wynagrodzeniami (6,44%).
39
Na wniosek Gminy Miejskiej Mielec wielkości kosztów
oszacowane przez Spółkę
i przyjęte do budowy taryfy zaopatrzenia w wodę na 2012
rok, których kształtowanie się
i strukturę przedstawiono powyżej zostały zrewidowane
przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie. Kancelaria ta potwierdziła w
swoim raporcie z weryfikacji kosztów przyjętych do
wyliczenia nowej taryfy, iż koszty przedstawione w roku
obrotowym wynikają, i są zgodne z ewidencją księgową
za okres
od 01.09.2010 do 31.08.2011, a planowane na 2012
ustalone zostały za pomocą prawidłowo wyliczonych
kosztów bazowych, a także prawidłowo ustalonych40
wskaźników.
Wykres nr 12: Sprzedaż wody w latach 2006- 2012
3000
2647
2559
2477
2530
2500
2596
2533
2568
2523
2000
1500
1000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
założenia do
taryfy 2011
planowane
wykonanie
2011
planowane
wykonanie
2012
sprzedaż wody w latach 2006-2012 w tys. m3
Spółka kalkulując wielkość sprzedaży wody na rok obowiązywania nowych taryf w Gminie Miejskiej
Mielec wzięła pod uwagę tendencję spadkową zużycia wody jaką zaobserwowała
w okresie od stycznia do września 2011r roku. Spółka oszacowała wielkość sprzedaży wody na rok
obowiązywania nowych taryf 2012 w Gminie Miejskiej Mielec na poziomie
2.530 tys. m3 tj. o 0,27% wyższym niż przewiduje się na 2011 rok ale niższym o 4,42%
od wielkości sprzedaży wody przyjętej do budowy taryfy na 2011 rok.
41
Cena zaopatrzenia w wodę
Wartość niezbędnych przychodów związanych z
sprzedażą wody w zł
sprzedaż wody w m3
42
Od kilku lat obserwujemy spadek zużycia wody i jest to
niewątpliwie pozytywny trend z punktu widzenia
nabywcy a jednocześnie negatywny z punktu widzenia
sprzedawcy. Tendencja ta jest ściśle związana z
racjonalizacją zużycia wody. Wpływ na to miało wiele
czynników między innym mentalność mieszkańców,
którzy ze względu na wzrost cen wody
a więc zwiększanie udziału kosztów jej zużycia w
budżecie domowym stosują wodooszczędne
rozwiązania techniczne do poboru wody (np.
nowoczesne pralki, zmywarki do naczyń które
wyposażone są w funkcję oszczędzania wody), szybciej
reagują na usterki instalacji w mieszkaniach, co
powoduje zmniejszenie strat wody.
Spadek zużycia wody w wyniku oszczędności powoduje
tym samym niższe wpływy z jej sprzedaży, co skutkuje
podwyżką ceny zbiorowego zaopatrzenia wody.
43
Wykres nr 13: Wpływ wzrostu kosztów eksploatacji i utrzymania
oraz spadku sprzedaży wody na cenę jednostkową wody.
0,14 zł
0,11 zł
wzrost ceny wynkazjący z wzrostu kosztów
wzrost ceny wynkający z spadku sprzedaży ceny
Wzrost ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę o 8.62%
spowodowany jest nie tylko wzrostem kosztów stałych ale także
zmniejszoną ilością sprzedanej wody. Wzrost kosztów wpłynął na
wzrost ceny o 0,11 zł (3,79%), a spadek sprzedaży wody wpłynął
44
na wzrost ceny o 0,14 zł (4,83%).
Analiza zaproponowanej taryfy
odprowadzania ścieków
MPGK Sp. z o. o. prowadzi również
działalność w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków za pomocą
urządzeń kanalizacyjnych z budynków
mieszkalnych i obiektów przemysłowych.
Wielkość odprowadzanych ścieków
szacowana jest na podstawie ilości
pobranej wody i jest wprost
proporcjonalna do jej zużycia.
45
W tabeli przedstawiona jest
wysokość ceny za odprowadzane
ścieki w poszczególnych latach
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
netto
2,36
2,66
3,87
4,06
4,06
4,31
4,77
netto
-
-
-
-
-
3,99
4,45
Cena za 1 m3
odprowadzanych
ścieków (zł/m3)
Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/okres
rozliczeniowy)
46
Taryfa proponowana na 2012 rok zakłada wzrost ceny
za 1 m3 odprowadzonych ścieków do 4,77 zł (o 10,67%),
natomiast wzrost opłaty abonamentowej do 4,45 zł (o 11,53%)
w stosunku do roku poprzedniego
6
Rok 2011
Rok 2012
5
4
4,45
3,99
4,77
4,31
3
2
1
0
opłata abonamentowa
Cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków
47
Cena za 1 m 3 odprowadzenia ścieków kalkulowana
jest na podstawie niezbędnych przychodów jakie
przedsiębiorstwo powinno osiągnąć w okresie
obowiązywania taryf aby zabezpieczyć dopływ
środków finansowych na prawidłowe funkcjonowanie.
Przychody te kalkuluje się uwzględniając
w szczególności :
• koszty eksploatacji i utrzymania
• spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
• należności nieregularne
• marżę zysku
48
Niezbędne przychody na 2012 rok z działalności związanej
z oczyszczaniem ścieków ustalono na poziomie 11 841 400
zł, tj.o 8,50% wyższym w stosunku do roku
obrachunkowego IX.2010- VIII. 2011.
15 000 000 zł
10 913 425 zł
11 841 400 zł
10 000 000 zł
`
5 000 000 zł
0 zł
Rok obrachunkowy IX/2010 VIII/2011.
Plan na 2012 rok.
49
Głównym składnikiem wpływającym na wielkość niezbędnych przychodów są
koszty eksploatacji i utrzymania. W planie na rok obowiązywania nowej taryfy
są one wyższe o 7,62 % niż w okresie poprzednim. Pozostała część to odsetki
od pożyczek (mniej o 1,3%) oraz marża zysku.
12 000 000,00 zł
11 385 600,00 zł
10 579 653,00 zł
marża zysku
10 000 000,00 zł
odsetki
8 000 000,00 zł
koszty
eksploatacji
6 000 000,00 zł
nalezności
nieregularne
4 000 000,00 zł
2 000 000,00 zł
336 400,00 zł
340 832,00 zł
0,00 zł
-2 000 000,00 zł
52 384,00 zł
119 400,00 zł
0,00 zł
-59 444,00 zł
50
Rok obrachunkow y IX/2010 - VIII/2011.
Plan na 2012 rok.
Wartość niezbędnych przychodów została w taryfie na
2012 r. podzielona na przychody związane z ilością
odprowadzanych ścieków oraz z opłatą abonamentową.
Zależność tą przedstawia poniższy wykres.
202 600,00 zł
tj 1,71%
• 1,71 %
niezbędnych
przychodów
pochodzić
będzie z opłaty
abonament.
• 98,29 % to
przychody
związane z ilości
odprowadzonych
ścieków
11 638 800,00 zł
tj. 98,29%
Niezbędne przychody związane z odprowadzeniem ścieków
Niezbędne przychody związane z opłatą abonamentową
51
18,09%
Bezpośrednie
koszty
eksploatacji i
utrzymania
Pośrednie
koszty
eksploatacji i
utrzymania
Analizując
koszty
eksploatacji
i utrzymania
przy cenie za
ścieki warto
zaznaczyć, że
dzielą się one
na koszty
bezpośrednie
stanowiące
większość, bo
81,91 %, oraz
koszty
pośrednie –
18,09%.
81,91%
52
Struktura kosztów bezpośrednich (związanych z ceną
odprowadzania 1 m3 ścieków)
amortyzacja
32,79%
Wśród kosztów
bezpośrednich
największy
wpływ mają:
• amortyzacja -32,79 %
• wynagrodzenia z
narzutami- 26,44 %
wynagrodzenie
z narzutami
26,44%
pozostałe koszty
11,58%
•pozostałe koszty -11,58
%
• usługi obce – 10,50 %
• energia – 9,08 %
usługi obce
10,5%
energia
9,08%
podatki i opłaty
0,17%
1,38% opłata za
korzystanie ze
środowiska
materiały
8,06%
• materiały – 8,06 %
• opłata za korzystanie ze
środowiska – 1,38 %
• podatki i opłaty – inne –
0,17 %
53
Tabela 5. Ilość odprowadzanych
ścieków
w poszczególnych latach w tys. m3
Ilość
odprowadzanych
ścieków ogółem
w m3
2006
2007
2008
2009
2010
2 486
2 448
2405 2 456 2 458
Plan
2011
Plan
2012
Dynamika
wzrostu
(%)
2 436
2440
0,16
54
Wśród wszystkich czynników kształtujących
wysokość ceny istotnym składnikiem jest ilość
odprowadzanych ścieków.
Zależność ta jest odwrotnie proporcjonalna tzn.
im więcej odprowadzanych ścieków tym
niższa cena.
Spółka ma jednak bardzo ograniczone
możliwości wpływania na ilość odprowadzanych
ścieków.
Może ona być natomiast zwiększana np. ciągłą
rozbudową sieci kanalizacyjnej.
55
W 2012 roku spółka planuje wzrost ilości
odprowadzanych ścieków o 0,16 %
w porównaniu z planowanym wykonaniem
w roku 2011
3000
2486
2405
2440
2458
2500
2456
2448
2436
2000
1500
1000
500
0
2006r.
2007r.
2008r.
2009r.
2010r.
Plan 2011r.
Plan 2012r.
56
Planowy wzrost ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków
w 2012 roku o 0,46 zł (tj.10,67%) w stosunku do ceny
obowiązującej w roku bieżącym wynika:
 ze spadku ilości odprowadzonych ścieków - 0,09 zł
(tj. 2,09%)
 z wniesienia aportem majątku wytworzonego w ramach projektu
„Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”
a co za tym idzie wzrostem kosztu amortyzacji - 0,24 zł
(tj. 5,57%)
 ze wzrostu pozostałych kosztów – 0,13 zł (tj. 3,01%)
57
Wykres nr 24 : Wzrost ceny 1 m 3 odprowadzonych
ścieków związany ze spadkiem sprzedaży
i wzrostem kosztów
0,09 zł
0,24 zł
0,13 zł
Spadek sprzedaży
Wzrost kosztów
Wzrost amortyzacji w wyniku wniesienia aportu
58
WNIOSKI KOŃCOWE
Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożony przez
MPGK Sp.z o.o. w Mielcu opracowany został na podstawie
zasad określonych :
 w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jedn.: Dz. U. Nr 123 Z dnia 11.07.2006 r., poz. 858 z
późn.zm.)
 zgodnie z wzorem załącznika do Rozporządzenia Ministra
Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. U. Nr 127 poz. 886. z dnia 28 czerwca 2006 roku)
59
Do wniosku dołączono zgodnie z wymogami :
•
zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy 2010,
•
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych
•
informacje o ilości i cenie za zakup wody przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne
•
informacje o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń nie
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa
60
W kalkulacji taryfy na 2012 rok MPGK Sp. z
o.o. założyła również zwolnienie z podatku od
nieruchomości w zakresie sieci
wodociągowo-kanalizacyjnych oraz gruntów
przeznaczonych pod oczyszczalnię ścieków
w wysokości
ok. 2 920 880 zł.
W wyniku tego zwolnienia łączna cena wody
i odprowadzenia ścieków zaproponowana
w taryfie na 2012 rok jest niższa o ok. 1,18 zł
od ceny liczonej bez zastosowania
powyższych zwolnień.
61
Wniosek jest kompletny i spełnia wymagania
określone w przepisach prawnych.
 Wydana przez Kancelarię Prawną Doradca Bojar & Krzyszczak Sp.k. z siedzibą
w Lublinie opinia potwierdza poprawność wniosku pod wzglądem formalnoprawnym

Wydany przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z Krakowa
raport z weryfikacji kosztów przyjętych do wyliczenia taryfy na 2012 rok, potwierdza
że MPGK Sp. z o.o
• prowadzi księgowość zgodnie z przepisami o ustawie o rachunkowości
• podstawę wyliczenia cen i opłat za wodę i ścieki wynikają z ewidencji księgowej
• Spółka zastosowała prawidłowo wyliczone wskaźniki do kosztów bazowych
62
Download