Załącznik nr 1

advertisement
Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
zabezpieczenia obiektów przed gryzoniami i owadami poprzez wykonanie dezynsekcji i
deratyzacji, monitorowania obecności ww. szkodników oraz opryski przeciw komarom w
obiektach Jednostki Wojskowej.
Warunki udziału w postępowaniu :
W złożeniu oferty mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
- kserokopię świadectwa lub certyfikatu potwierdzającego przeszkolenie w przedmiocie
HACCP w części DDD ( potwierdzone przez Wykonawcę o ich aktualności na dzień składania
ofert )
- kserokopię świadectwa ukończenia kursu dopuszczającego do stosowania środków
toksyczności, w przypadku gdy wykonawca będzie używał środków toksycznych
(potwierdzoną przez Wykonawcę o jej aktualności na dzień składania ofert )
Przedmiot zamówienia podzielony jest ze względu na miejsce wykonywania usług na 9
zadań.
WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania, w okresie obowiązywania umowy
dezynsekcji i deratyzacji w ramach usług doraźnych w obiektach wojskowych:
1. Dęblin – Lotnisko,
2. Poligon – Jagodne,
3. Garnizon – Klikawa,
4. Dęblin – Twierdza,
5. WKU Puławy,
6. Stawy,
7. Stężyca,
8. Biała Podlaska,
9. Roskosz
jak również do wykonania stałego monitoringu:
w kompleksie Lotnisko:
budynek 64-magazyn żywności- powierzchnia podłogi 805 m2, powierzchnia ścian 880 m2,
budynek 219-stołówka
- powierzchnia podłogi 3012 m2, powierzchnia ścian 4630 m2,
budynek 6-stołówka
- powierzchnia podłogi 1616 m2, powierzchnia ścian 1850 m2,
w kompleksie Twierdza:
budynek 111-kuchnia
- powierzchnia podłogi 1606 m2, powierzchnia ścian 1840 m2,
z wymaganiami systemu HACCP oraz należytą starannością.
Zakres przedmiotu stałego monitoringu obejmuje:
a) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu Programu zwalczania, profilaktyki
oraz monitorowanego nadzoru występowania szkodników opartego na założeniach
systemu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) zgodne z międzynarodową
normą PN-EN ISO 22000:2006 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego” oraz
zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
b) sporządzenie protokołów na wykonane czynności dezynsekcji i deratyzacji,
c) dokonywanie stosownych wpisów w kartach przeglądu,
d) kompletowanie wymaganych certyfikatów, atestów zgodnie z wymogami HACCP,
e) sporządzenie wniosków (spostrzeżeń) dotyczących poprawy stanu technicznego
budynku pod kątem zabiegów deratyzacji i dezynsekcji (np. uszczelniania kanałów
ciepłowniczych, napraw posadzki itp.),
f) montaż urządzeń monitorujących, a także dokonywanie systematycznej obsługi
i konserwacji urządzeń monitorujących oraz na podstawie uzyskanych danych
podejmowanie stosowanych i skutecznych działań w celu wyeliminowania zagrożeń
poprzez np. obsługę stacji deratyzacyjnych, detektorów owadów, pułapek
żywołownych , pułapek feromonowych itp.
g) reagowanie skutecznie i niezwłocznie na powstałe zagrożenia (dotyczy szczególnie
wykonania doraźnej dezynsekcji i deratyzacji),
h) dostosowanie się do zaleceń SANEPID-u i innych instytucji kontrolujących
(wojskowych i cywilnych) w ramach wykonywanej usługi deratyzacji i dezynsekcji,
i) zabezpieczenie warunków pracy swoich pracowników i wykonywanie usług zgodnie z
obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
j) wykonanie zabiegów wraz ze stałym monitoringiem w obiektach produkcji,
przetwarzania, magazynowania żywności.
Szczegółowe czynności wchodzące w skład wykonania usługi dezynsekcji.
Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić dezynsekcję zgodnie z obowiązującymi
przepisami przy użyciu materiałów własnych:
1. Preparaty zastosowane do dezynsekcji muszą być dopuszczone do stosowania w
przemyśle spożywczym co uniemożliwi skażenie znajdującego się towaru w kuchni,
stołówkach i magazynach.
2. Zabieg dezynsekcji musi być wykonany jednorazowo na całej powierzchni poddanej
zabiegowi po zakończeniu produkcji i powtórzony między 4-6 tygodniem by
zaingerować w czasy lęgowe.
3. Przeprowadzenie oględzin obiektów, identyfikacji szkodników, wskazanie miejsc
bytowania i gniazdowania się insektów biegających (karaluchów, prusaków, rybików i
innych) i latających (much, komarów, os, szerszeni i innych) w celu ograniczenia lub
wyeliminowania nieprawidłowości.
4. Metodę zastosowaną do przeprowadzenia dezynsekcji wybiera Wykonawca usługi.
Również wybór preparatu gwarantującego skuteczność, użytego w metodzie i sposób
jego zastosowania leży w jego gestii.
5. Osoba odpowiedzialna za wykonanie zabiegu powinna poinformować właściciela
obiektu o wyborze metody, o środkach przygotowawczych jakie należy podjąć i jak
należy zachować się po zabiegu, gwarantujący skuteczność.
6. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio wcześniej poinformować właściciela
obiektu o terminie przeprowadzenia dezynsekcji.
7. Wypisanie protokołu po-zabiegowego z wyszczególnieniem jakim preparatem był
wykonany zabieg, w jakim czasie (data) i podpis osoby odpowiedzialnej ze strony
Zamawiającego, która potwierdza wykonanie zabiegu.
Szczegółowe czynności wchodzące w skład wykonania usługi deratyzacji.
Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić deratyzację zgodnie z obowiązującymi
przepisami przy użyciu materiałów własnych:
1.
Preparaty do przeprowadzenia deratyzacji powinny być w formie past lub kostek, co
uniemożliwi skażenie towaru znajdującego się w magazynach.
2.
Wykładki preparatu muszą znajdować się w oznakowanych i ponumerowanych
stacjach deratyzacyjnych.
3.
Przeprowadzenie oględzin obiektów, identyfikacja szkodników, wskazanie miejsc
przedostawania, bytowania lub gniazdowania gryzoni w celu wyeliminowania
nieprawidłowości.
4.
Wyłożenie i prowadzenie systematycznego monitoringu wykładek deratyzacyjnych, aż
do uzyskania 100% efektu. Akcja deratyzacji powinna obejmować:
 wyłożenie preparatów (dostarczenie kart charakterystyki lub atestów używanych
preparatów),

kontrola i wymiana pogryzionych wykładek, aż do zaprzestania pobierania
preparatu deratyzacyjnego przez gryzonie,

zakończenie deratyzacji,

wypisanie protokołu po zabiegowego z wyszczególnieniem jakim preparatem był
wykonany zabieg, przez jaki okres czasu (daty) i podpis osoby odpowiedzialnej za
strony Zamawiającego, która potwierdza wykonanie zabiegu.
2. Wykonawca musi umieścić ostrzeżenia „UWAGA TRUTKA” oraz podać termin akcji
deratyzacyjnej.
W zakresie świadczenia usług doraźnej dezynsekcji i deratyzacji Wykonawca
zobowiązany jest:
-Wykonawca usługi odpowiada za efektywne wykonanie deratyzacji,
-Wykonawca dokonuje przeglądu karmników deratyzacyjnych i podejmuje
odpowiednie czynności związane z usuwaniem problemów deratyzacyjnych,
- Wykonawca stosuje metody zwalczania gryzoni poprzez:
- wystawienie odpowiedniej ilości karmników deratyzacyjnych,
- wystawienie odpowiedniej ilości trutki,
- odławianie gryzoni,
- wystawienie odpowiedniej ilości przynęty i trutki dostosowanych do przeznaczenia
obsługiwanych obiektów,
- transport i utylizację martwych gryzoni,
- Wykonawca usługi odpowiada za efektywne wykonanie dezynsekcji,
- Wykonawca dokonuje przeglądu pułapek, karmników i lamp owadobójczych oraz
podejmuje odpowiednie czynności związane z usuwaniem problemów dezynsekcji,
- Wykonawca stosuje metody zwalczania owadów poprzez:
- wystawienie odpowiedniej ilości pułapek, lamp owadobójczych,
- opryskiwanie miejsc przebywania szkodników,
1.
Dla kompleksu Dęblin - Lotnisko:
Stały monitoring w budynkach nr:
219- stołówka
- powierzchnia podłogi : 3012,00 m2, powierzchnia ścian : 4630,00 m2
64- magazyn żywności- powierzchnia podłogi : 805,00 m2, powierzchnia ścian : 880,00 m2
6-stołówka
- powierzchnia podłogi : 1616,00 m2, powierzchnia ścian : 1850,00 m2
Usługa w ww. pomieszczeniach powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami (Ustawa z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia) i
obejmować:
a) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu Programu zwalczania, profilaktyki
oraz monitorowanego nadzoru występowania szkodników opartego na założeniach
systemu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) zgodne z międzynarodową
normą PN-EN ISO 22000:2006 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.”,
b) sporządzenie protokołów na wykonane czynności dezynsekcji i deratyzacji,
c) dokonywanie stosownych wpisów w kartach przeglądu,
d) kompletowanie wymaganych certyfikatów, atestów zgodnie z wymogami HACCP,
e) sporządzenie wniosków (spostrzeżeń) dotyczących poprawy stanu technicznego
budynku pod katem zabiegów deratyzacji i dezynsekcji (np. uszczelniania kanałów
ciepłowniczych, napraw posadzki itp.),
f) montaż urządzeń monitorujących, a także dokonywanie systematycznej obsługi
i konserwacji urządzeń monitorujących oraz na podstawie uzyskanych danych
podejmowanie stosowanych i skutecznych działań w celu wyeliminowania zagrożeń
poprzez np. obsługę stacji deratyzacyjnych, detektorów owadów, pułapek
żywołownych , pułapek feromonowych itp.
g) reagowanie skutecznie i niezwłocznie na powstałe zagrożenia (dotyczy szczególnie
wykonania doraźnej dezynsekcji i deratyzacji),
h) dostosowanie się do zaleceń SANEPID-u i innych instytucji kontrolujących
(wojskowych i cywilnych) w ramach wykonywanej usługi deratyzacji i dezynsekcji,
i) zabezpieczenie warunków pracy swoich pracowników i wykonywanie usług zgodnie z
obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
j) wykonanie zabiegów wraz ze stałym monitoringiem w obiektach produkcji,
przetwarzania, magazynowania żywności.
Usługi dezynsekcji i deratyzacji powinny spełniać niżej wymienione warunki:
−
usługa dezynsekcji i deratyzacji powinna być przeprowadzana na telefoniczne zgłoszenie
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego - termin wykonania usługi nie później niż
72 godziny od zgłoszenia.
−
użyte środki do dezynsekcji i deratyzacji powinny posiadać wymagane atesty
i certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym
−
wykonawca musi przeszkolić kierowniczy personel placówek ze sposobu działania
poszczególnych środków chemicznych stosowanych w zabiegach dezynsekcji
i deratyzacji oraz ich wpływu na organizm człowieka.
−
zakończenie realizacji usługi odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego, potwierdzonego przez obie strony umowy i dołączonego do faktury.
Dezynsekcja usługa doraźna:
Cena usługi dezynsekcji za 1m2 powierzchni dezynsekowanej ( z uwzględnieniem
czasookresu działania użytego środka i wylęgania się insektów, przy wykonywaniu jednego
zabiegu).
Deratyzacja usługa doraźna:
Cena usługi deratyzacji za 1 m2 powierzchni ogólnej (powierzchni podłogi).
Czasookres działania użytego środka (termin gwarancji)
Dla kompleksu Jagodne gm. Stanin koło Łukowa usługi dezynsekcji i deratyzacji:
Usługi dezynsekcji i deratyzacji powinny spełniać niżej wymienione warunki:
−
usługa dezynsekcji i deratyzacji powinna być przeprowadzana na telefoniczne zgłoszenie
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego - termin wykonania usługi nie później niż
72 godziny od zgłoszenia.
−
użyte środki do dezynsekcji i deratyzacji powinny posiadać wymagane atesty
i certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym
−
wykonawca musi przeszkolić kierowniczy personel placówek ze sposobu działania
poszczególnych środków chemicznych stosowanych w zabiegach dezynsekcji
i deratyzacji oraz ich wpływu na organizm człowieka.
−
zakończenie realizacji usługi odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego, potwierdzonego przez obie strony umowy i dołączonego do faktury.
Dezynsekcja usługa doraźna:
Cena usługi dezynsekcji za 1m2 powierzchni dezynsekowanej ( z uwzględnieniem
czasookresu działania użytego środka i wylęgania się insektów, przy wykonywaniu jednego
zabiegu).
Deratyzacja usługa doraźna:
Cena usługi deratyzacji za 1 m2 powierzchni ogólnej (powierzchni podłogi).
Czasookres działania użytego środka (termin gwarancji).
3.
Dla kompleksu Klikawa usługi dezynsekcji i deratyzacji:
Usługi dezynsekcji i deratyzacji powinny spełniać niżej wymienione warunki:
−
usługa dezynsekcji i deratyzacji powinna być przeprowadzana na telefoniczne zgłoszenie
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego - termin wykonania usługi nie później niż
72 godziny od zgłoszenia.
−
użyte środki do dezynsekcji i deratyzacji powinny posiadać wymagane atesty
i certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym
−
wykonawca musi przeszkolić kierowniczy personel placówek ze sposobu działania
poszczególnych środków chemicznych stosowanych w zabiegach dezynsekcji
i deratyzacji oraz ich wpływu na organizm człowieka.
−
zakończenie realizacji usługi odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego, potwierdzonego przez obie strony umowy i dołączonego do faktury.
Dezynsekcja usługa doraźna:
Cena usługi dezynsekcji za 1m2 powierzchni dezynsekowanej ( z uwzględnieniem
czasookresu działania użytego środka i wylęgania się insektów, przy wykonywaniu jednego
zabiegu).
Deratyzacja usługa doraźna:
Cena usługi deratyzacji za 1 m2 powierzchni ogólnej (powierzchni podłogi).
Czasookres działania użytego środka (termin gwarancji)
4. Dla kompleksu Dęblin - Twierdza:
Stały monitoring w budynkach nr:
111- kuchnia - powierzchnia podłogi: 1 606,00 m2, powierzchnia ścian: 1 840,00 m2
Usługa w ww. pomieszczeniach powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami (Ustawa z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia) i
obejmować:
a) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu Programu zwalczania, profilaktyki
oraz monitorowanego nadzoru występowania szkodników opartego na założeniach
systemu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) zgodne z międzynarodową
normą PN-EN ISO 22000:2006 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.”,
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
sporządzenie protokołów na wykonane czynności dezynsekcji i deratyzacji,
dokonywanie stosownych wpisów w kartach przeglądu,
kompletowanie wymaganych certyfikatów, atestów zgodnie z wymogami HACCP,
sporządzenie wniosków (spostrzeżeń) dotyczących poprawy stanu technicznego
budynku pod katem zabiegów deratyzacji i dezynsekcji (np. uszczelniania kanałów
ciepłowniczych, napraw posadzki itp.),
montaż urządzeń monitorujących, a także dokonywanie systematycznej obsługi
i konserwacji urządzeń monitorujących oraz na podstawie uzyskanych danych
podejmowanie stosowanych i skutecznych działań w celu wyeliminowania zagrożeń
poprzez np. obsługę stacji deratyzacyjnych, detektorów owadów, pułapek
żywołownych , pułapek feromonowych itp.
reagowanie skutecznie i niezwłocznie na powstałe zagrożenia (dotyczy szczególnie
wykonania doraźnej dezynsekcji i deratyzacji),
dostosowanie się do zaleceń SANEPID-u i innych instytucji kontrolujących
(wojskowych i cywilnych) w ramach wykonywanej usługi deratyzacji i dezynsekcji,
zabezpieczenie warunków pracy swoich pracowników i wykonywanie usług zgodnie z
obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
wykonanie zabiegów wraz ze stałym monitoringiem w obiektach produkcji,
przetwarzania, magazynowania żywności.
Usługi dezynsekcji i deratyzacji powinny spełniać niżej wymienione warunki:
−
usługa dezynsekcji i deratyzacji powinna być przeprowadzana na telefoniczne zgłoszenie
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego - termin wykonania usługi nie później niż
72 godziny od zgłoszenia.
−
użyte środki do dezynsekcji i deratyzacji powinny posiadać wymagane atesty
i certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym
−
wykonawca musi przeszkolić kierowniczy personel placówek ze sposobu działania
poszczególnych środków chemicznych stosowanych w zabiegach dezynsekcji
i deratyzacji oraz ich wpływu na organizm człowieka.
−
zakończenie realizacji usługi odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego, potwierdzonego przez obie strony umowy i dołączonego do faktury.
Dezynsekcja usługa doraźna:
Cena usługi dezynsekcji za 1m2 powierzchni dezynsekowanej ( z uwzględnieniem
czasookresu działania użytego środka i wylęgania się insektów, przy wykonywaniu jednego
zabiegu).
Deratyzacja usługa doraźna:
Cena usługi deratyzacji za 1 m2 powierzchni ogólnej (powierzchni podłogi).
Czasookres działania użytego środka (termin gwarancji)
5.
Dla kompleksu WKU Puławy na usługi dezynsekcji i deratyzacji:
Usługi dezynsekcji i deratyzacji powinny spełniać niżej wymienione warunki:
−
usługa dezynsekcji i deratyzacji powinna być przeprowadzana na telefoniczne zgłoszenie
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego - termin wykonania usługi nie później niż
72 godziny od zgłoszenia.
−
użyte środki do dezynsekcji i deratyzacji powinny posiadać wymagane atesty
i certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym
−
wykonawca musi przeszkolić kierowniczy personel placówek ze sposobu działania
poszczególnych środków chemicznych stosowanych w zabiegach dezynsekcji
i deratyzacji oraz ich wpływu na organizm człowieka.
−
zakończenie realizacji usługi odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego, potwierdzonego przez obie strony umowy i dołączonego do faktury.
Dezynsekcja usługa doraźna:
Cena usługi dezynsekcji za 1m2 powierzchni dezynsekowanej ( z uwzględnieniem
czasookresu działania użytego środka i wylęgania się insektów, przy wykonywaniu jednego
zabiegu).
Deratyzacja usługa doraźna:
Cena usługi deratyzacji za 1 m2 powierzchni ogólnej (powierzchni podłogi).
Czasookres działania użytego środka (termin gwarancji).
6.
Dla kompleksu Stawy (08-530 Stawy) usługi dezynsekcji i deratyzacji:
Usługi dezynsekcji i deratyzacji powinny spełniać niżej wymienione warunki:
−
usługa dezynsekcji i deratyzacji powinna być przeprowadzana na telefoniczne zgłoszenie
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego - termin wykonania usługi nie później niż
72 godziny od zgłoszenia.
−
użyte środki do dezynsekcji i deratyzacji powinny posiadać wymagane atesty
i certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym
−
wykonawca musi przeszkolić kierowniczy personel placówek ze sposobu działania
poszczególnych środków chemicznych stosowanych w zabiegach dezynsekcji
i deratyzacji oraz ich wpływu na organizm człowieka.
−
zakończenie realizacji usługi odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego, potwierdzonego przez obie strony umowy i dołączonego do faktury.
Dezynsekcja usługa doraźna:
Cena usługi dezynsekcji za 1m2 powierzchni dezynsekowanej ( z uwzględnieniem
czasookresu działania użytego środka i wylęgania się insektów, przy wykonywaniu jednego
zabiegu).
Deratyzacja usługa doraźna:
Cena usługi deratyzacji za 1 m2 powierzchni ogólnej (powierzchni podłogi).
Czasookres działania użytego środka (termin gwarancji).
7.
Dla kompleksu Stężyca (08-540 Stężyca) usługi dezynsekcji i deratyzacji:
Usługi dezynsekcji i deratyzacji powinny spełniać niżej wymienione warunki:
−
usługa dezynsekcji i deratyzacji powinna być przeprowadzana na telefoniczne zgłoszenie
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego - termin wykonania usługi nie później niż
72 godziny od zgłoszenia.
−
użyte środki do dezynsekcji i deratyzacji powinny posiadać wymagane atesty
i certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym
−
wykonawca musi przeszkolić kierowniczy personel placówek ze sposobu działania
poszczególnych środków chemicznych stosowanych w zabiegach dezynsekcji
i deratyzacji oraz ich wpływu na organizm człowieka.
−
zakończenie realizacji usługi odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego, potwierdzonego przez obie strony umowy i dołączonego do faktury.
Dezynsekcja usługa doraźna:
Cena usługi dezynsekcji za 1m2 powierzchni dezynsekowanej (z uwzględnieniem czasookresu
działania użytego środka i wylęgania się insektów, przy wykonywaniu jednego zabiegu).
Deratyzacja usługa doraźna:
Cena usługi deratyzacji za 1 m2 powierzchni ogólnej (powierzchni podłogi).
Czasookres działania użytego środka (termin gwarancji).
8.
Dla kompleksu Biała Podlaska (21-500 Biała Podlaska) usługi dezynsekcji i
deratyzacji:
Usługi dezynsekcji i deratyzacji powinny spełniać niżej wymienione warunki:
−
usługa dezynsekcji i deratyzacji powinna być przeprowadzana na telefoniczne zgłoszenie
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego - termin wykonania usługi nie później niż
72 godziny od zgłoszenia.
−
użyte środki do dezynsekcji i deratyzacji powinny posiadać wymagane atesty
i certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym
−
wykonawca musi przeszkolić kierowniczy personel placówek ze sposobu działania
poszczególnych środków chemicznych stosowanych w zabiegach dezynsekcji
i deratyzacji oraz ich wpływu na organizm człowieka.
−
zakończenie realizacji usługi odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego, potwierdzonego przez obie strony umowy i dołączonego do faktury.
Dezynsekcja usługa doraźna:
Cena usługi dezynsekcji za 1m2 powierzchni dezynsekowanej ( z uwzględnieniem
czasookresu działania użytego środka i wylęgania się insektów, przy wykonywaniu jednego
zabiegu).
Deratyzacja usługa doraźna:
Cena usługi deratyzacji za 1 m2 powierzchni ogólnej (powierzchni podłogi).
Czasookres działania użytego środka (termin gwarancji).
9.
Dla kompleksu
deratyzacji:
Roskosz (21-500 Biała Podlaska) usługi dezynsekcji i
Usługi dezynsekcji i deratyzacji powinny spełniać niżej wymienione warunki:
−
usługa dezynsekcji i deratyzacji powinna być przeprowadzana na telefoniczne zgłoszenie
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego - termin wykonania usługi nie później niż
72 godziny od zgłoszenia.
−
użyte środki do dezynsekcji i deratyzacji powinny posiadać wymagane atesty
i certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym
−
wykonawca musi przeszkolić kierowniczy personel placówek ze sposobu działania
poszczególnych środków chemicznych stosowanych w zabiegach dezynsekcji
i deratyzacji oraz ich wpływu na organizm człowieka.
−
zakończenie realizacji usługi odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego, potwierdzonego przez obie strony umowy i dołączonego do faktury.
Dezynsekcja usługa doraźna:
Cena usługi dezynsekcji za 1m2 powierzchni dezynsekowanej ( z uwzględnieniem
czasookresu działania użytego środka i wylęgania się insektów, przy wykonywaniu jednego
zabiegu).
Deratyzacja usługa doraźna:
Cena usługi deratyzacji za 1 m2 powierzchni ogólnej (powierzchni podłogi).
Czasookres działania użytego środka (termin gwarancji).
UWAGA: DOJAZD NALEŻY WLICZYĆ W CENĘ USŁUGI.
Download