etyka - Gimnazjum nr 5

advertisement
ETYKA
GIMNAZJUM NR 5
im. Sejmu Polskiego
w Słupsku
Cele edukacyjne



Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych
oraz wobec różnych sytuacji życiowych
Rozpoznawanie podstawowych wartości i dokonywanie właściwej ich hierarchizacji
Podjęcie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dokonywane wybory moralne
Zadania szkoły




Uświadamianie ważnych problemów moralnych i sposobów ich rozwiązywania
Ukazywanie znaczenia zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka, kształtowania się
relacji między ludźmi oraz życia społecznego, gospodarczego i politycznego
Ułatwianie nawiązywania więzi z własną rodziną, krajem oraz jego kulturą, umożliwiających
rzeczywiste otwieranie się na różnorodność kultur w otaczającym świecie
Umożliwienie rozwijania umiejętności prezentacji własnego stanowiska w dialogu z innymi i
demokratycznego współdecydowania
Treści










Człowiek jako osoba; natura i godność człowieka
Rola i znaczenie sumienia w ocenie moralnej i dla wewnętrznego rozwoju człowieka
Samowychowanie jako droga rozwoju
Główne problemy współczesnej etyki
Człowiek wobec wartości; człowiek wobec cierpienia i śmierci
Moralność a religia, wiedza i polityka
Wskazania moralne w religii chrześcijańskiej
Wskazania moralne w innych religiach świata
Moralne aspekty stosunku człowieka do świata przyrody
Praca i jej wartość dla człowieka, znaczenie etyki zawodowej
Osiągnięcia



Dokonywanie wyboru wartości i tworzenie ich hierarchii
Rozstrzyganie wątpliwości i problemów moralnych zgodnie z przyjętą hierarchią wartości
i dobrem wspólnym.
Stosowanie zasad harmonijnego współistnienia i współdziałania ze środowiskiem społecznym
i przyrodniczym
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ETYKI
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z ETYKI polega na rozpoznawaniu przez
nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz
na formułowaniu oceny. Ocenę ustala się według kryteriów: poznawczego, kształcącego
i wychowawczego.
W ocenianiu obowiązują zasady:
1. Obiektywność
2. Jawność
3.Mobilizacja do dalszej pracy i własnego rozwoju
4.Instruktywność
Elementy wchodzące w zakres oceny:
1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości
2. Zaangażowanie ucznia
3. Stosunek do przedmiotu
4. Pilność i systematyczność
5. Postawa
Kontrola i ocena w ETYCE nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz też
wartościowania, umiejętności, postaw, zdolności twórczego myślenia i działania, rozwoju
talentów/zainteresowań, motywacji, systematyczności uczenia się. Celem nadrzędnym jest
kształtowanie charakteru, woli, odpowiedzialności, postawy otwartości a także
dociekliwości, dyscypliny intelektualnej, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej.
Ocenie podlegają:
1. Pisemne tematyczne prace kontrolne (semestralne) - zapowiedziane z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem
2. Wypowiedzi w trakcie lekcji podczas dyskusji, lekcji powtórzeniowych, pracy
w grupie itp.
3. Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich zajęć
4.Aktywność (praca ucznia) kompleksowa ocena zaangażowania dokonywana przez
nauczyciela nie rzadziej niż raz na dwa miesiące (pilność, systematyczność, przygotowanie
ucznia do zajęć); zgodnie z najnowszymi wyznacznikami oceniania z etyki dopuszcza się
samoocenę ucznia oraz ocenę koleżeńską
5. Praca domowa krótkoterminowa lub długoterminowa (kontrolowana na bieżąco)
6. Karta pracy ucznia - bieżące notatki i ćwiczenia podczas poszczególnych zajęć,
sprawdzane podczas odpowiedzi lub według decyzji nauczyciela
7. Inicjatywa własna ucznia zaangażowanie w sprawy społeczne wspólnoty gimnazjalnej,
zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, publikacje na stronie internetowej
Gimnazjum nr 5, udział w konkursach, prezentacje multimedialne, współpraca z instytucjami
itp.
Ilość ocen:
Zgodnie z przepisami dotyczącymi oceniania w ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia
każdemu uczniowi co najmniej sześć ocen cząstkowych
Skala ocen:
Oceny cząstkowe, śródroczne, roczne stawia się według skali:
– celujący (6)
– bardzo dobry (5)
– dobry (4)
– dostateczny (3)
– dopuszczający (2)
–niedostateczny (1)
Podczas oceniania prac semestralnych i prac punktowanych skalę i zakres punktacji określa
nauczyciel w oparciu o system punktacji zawarty w WSO.
Poprawianie ocen:
Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone
z możliwością poprawiania według kryteriów i zasad ustalonych w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania, zgodnie ze specyfiką przedmiotu. W przypadku zawinionej przez ucznia
dezorganizacji procesu nauczania nauczyciel ma prawo nie dopuścić do poprawiania stopnia
na wyższy. Uczeń zgłaszający nieprzygotowanie lub brak kart pracy ma obowiązek pracować
podczas lekcji oraz wykonywać notatki na kartce lub w brudnopisie.
KRYTERIA WYMAGAŃ
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie zna podstawowych pojęć i zagadnień omawianych na lekcji, nie orientuje się
w problematyce przedmiotu,
- nie włącza się do realizacji zadań na lekcjach, nie współpracuje z grupą,
- odmawia współpracy, nie korzysta z form pomocy.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie niektórych (z ważniejszych)
pojęć i zagadnień omawianych na lekcjach, w minimalnym stopniu orientuje się
w problematyce poruszanej na lekcjach,
 jest biernym uczestnikiem zajęć i nie przeszkadza w ich prowadzeniu,
 prowadzi notatki.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności objęte programem
nauczania (pojęcia, teorie filozoficzne itd.),


jest aktywny: współpracuje z grupą przy realizacji zadań, czasami bierze udział
w dyskusji/ rozmowie kierowanej –zwykle zmotywowany przez nauczyciela,
prowadzi notatki, ma większość kart pracy.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania
(pojęcia, teorie filozoficzne itd.),
 jest aktywny: wykonuje samodzielnie powierzone mu zadania, współpracuje z grupą,
bierze czynny udział w dyskusji/ rozmowie kierowanej w sposób jasny i precyzyjny
formułując swoje myśli,
 prowadzi notatki, ma większość uzupełnionych kart pracy.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności objęte programem
nauczania (pojęcia, teorie filozoficzne), posiada dużo dodatkowych informacji
świadczących o zainteresowaniu tematyką zajęć,
 jest aktywny: wykonuje samodzielnie powierzone mu zadania, współpracuje z grupą,
bierze czynny udział w dyskusji/ rozmowie kierowanej w sposób jasny i precyzyjny
formułując swoje myśli, używając rzeczowej argumentacji,
 prowadzi notatki, ma wszystkie wypełnione karty pracy .
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 uczestniczy w konkursie filozoficznym lub sporządza materiały pomocnicze do
realizacji zagadnień na lekcjach (np. referaty, plansze itp.) i pogłębia swoją wiedzą
filozoficzną poprzez lekturę wybranych dzieł,
 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności objęte programem
nauczania (pojęcia, teorie filozoficzne), posiada dużo dodatkowych informacji
świadczących
o zainteresowaniu tematyką zajęć, posługuje się bogatym, poprawnym
słownictwem, dzieli się wiedzą z innymi,
 jest aktywny: wykonuje samodzielnie powierzone mu zadania, współpracuje z grupą,
bierze czynny udział w dyskusji/ rozmowie kierowanej w sposób jasny i precyzyjny
formułując swoje myśli, używając rzeczowej argumentacji,
 prowadzi notatki, ma wszystkie wypełnione karty pracy.
Iwona Łoziczonek
Download