etap szkolny

advertisement
Kod ucznia
Data urodzenia ucznia
Dzień
miesiąc
rok
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
dla uczniów gimnazjów
województwa wielkopolskiego
ETAP SZKOLNY
Rok szkolny 2015/2016
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś
Komisji.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
3. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym lub niebieskim
tuszem/atramentem. Nie używaj korektora.
4. Test, do którego przystępujesz, zawiera 25 zadań. Wśród nich są zadania zamknięte
i zadania otwarte wymagające krótkiej odpowiedzi.
5. W zadaniach otwartych, zapisz pełne rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach
wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Błędną odpowiedź wyraźnie przekreśli
zapisz obok poprawną (nie stosuj korektora).
6. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać miejsca opatrzone napisem
Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
7. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać ani z pomocy naukowych (w tym
również kalkulatora prostego), ani z podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na
dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do
członków Komisji. Do etapu rejonowego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co
najmniej 37 punktów.
8. Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut.
Życzymy Ci powodzenia!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wypełnia Komisja (po rozkodowaniu prac)
…………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia
Uczeń uzyskał: ……….. /50 pkt.
1
Zadanie 1. (2 pkt.)
Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy dziedzin biologii, których zakres badań podają
zamieszczone
w
tabeli
odpowiednie
określenia
wybierając
spośród:
anatomia, embriologia, genetyka, botanika, zoologia, cytologia.
1.
2.
3.
4.
Zajmuje się badaniem procesów dziedziczenia cech
Bada budowę wewnętrzną organizmów
Zajmuje się badaniem struktury i funkcjonowania komórki
Zajmuje się badaniem rozwoju zarodkowego roślin i zwierząt
Zadanie 2. (2 pkt.)
W zależności od wielkości organizmów można je obserwować gołym okiem lub
wykorzystując przyrządy optyczne takie jak lornetka, lupa czy mikroskop.
a) Którego z tych przyrządów użyjesz do obserwacji zjawiska plazmolizy w komórkach
skórki cebuli? Podaj nazwę właściwego przyrządu.
Jest to ……………………………………………………………………
b) Jeśli podczas zajęć koła przyrodniczego obserwujesz pod mikroskopem tkankę
nabłonkową wybierając obiektyw o powiększeniu 20x (okular mikroskopu powiększa 10x),
to pod jakim powiększeniem oglądasz badaną tkankę? Zakreśl kółkiem właściwą odpowiedź.
1. powiększenie 200x
2. powiększenie 30x
Zadanie 3. (3 pkt.)
Rysunek pokazuje porównanie budowy dwóch komórek.
a) Dokonaj analizy rysunków i wskaż, która z nich jest komórką roślinną, a która zwierzęcą
(podpisz odpowiednio rysunki).
1. komórka ………………………
2. komórka …………………………
b) Podaj dwa widoczne na rysunku charakterystyczne elementy budowy komórki roślinnej,
które pozwoliły Ci ją zidentyfikować i odróżnić od komórki zwierzęcej;
1. ………………………………………………………….……………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………….
2
Zadanie 4. (2 pkt.)
Komórki różnych organizmów żywych należą do komórek eukariotycznych, jeśli posiadają
wyodrębnione jądro komórkowe lub do komórek prokariotycznych, które jądra nie posiadają.
U prokariota DNA ma zwykle postać kolistej cząsteczki zwanej genoforem.
Oceń prawdziwość zdań dotyczących komórek prokariotycznych wpisując literę P jeśli zdanie
jest prawdziwe lub literę F jeśli jest fałszywe.
Do komórek prokariotycznych należą komórki bakteryjne, w których nie ma
uorganizowanego typowego jądra komórkowego
Genofor steruje czynnościami życiowymi komórki bakteryjnej
Zadanie 5. (3 pkt.)
Wyróżnia się pięć królestw świata żywego.
a) Przyporządkuj po dwa przykłady organizmów:
mucha domowa, skrzyp polny, zarodziec malarii, Escherichia coli, dwoinka rzeżączki,
sosna pospolita, salamandra plamista, hubiak pospolity, pantofelek,
odpowiednim królestwom:
królestwo roślin:
……………………………………………………………………
królestwo zwierząt:
……………………………………………………………………
królestwo bakterii:
……………………………………………………………………
królestwo protista:
……………………………………………………………………
b) Jeden z tych organizmów nie należy do żadnego z wymienionych wyżej królestw,
podaj jego nazwę i nazwę królestwa, które reprezentuje.
Jest to:
……………………………………………………………………… ,
należy do królestwa: …………………………………………………………... .
Zadanie 6. (1 pkt.)
Wykonano doświadczenie, które zilustrowano na rysunku. Do zlewki z wodą dodano kilka
kropel atramentu, następnie w zlewce umieszczono kwiat o białej barwie płatków okwiatu.
Po pewnym czasie płatki kwiatowe zabarwiły się na kolor ciemnoniebieski.
Podaj nazwę tkanki, której istnienie w roślinie wykazuje tak przeprowadzone doświadczenie.
3
Jest to: ………………………………….
Zadanie 7. (1 pkt.)
Tkankę nabłonkową zwierząt budują komórki ściśle do siebie przylegające. Wyróżniamy
kilka rodzajów nabłonków, które pełnią różne funkcje. Tam, gdzie konieczna jest wymiana
substancji, np. między krwią i tkankami ciała w naczyniu krwionośnym włosowatym
nabłonek jest bardzo cienki. Spośród nabłonków pokazanych na rysunkach A – D wybierz
(zakreśl odpowiednią literę) ten, który buduje naczynie krwionośne włosowate, podaj nazwę
tego nabłonka.
Jest to nabłonek oznaczony literą ………, nosi nazwę: ………………………………………. .
Zadanie 8. (1 pkt.)
Do tkanek zwierzęcych należy tkanka nerwowa.
Komórki tej tkanki – neurony przekazują
informacje kolejnym komórkom.
Na schemacie budowy neuronu narysuj strzałkę
wzdłuż neurytu (aksonu), która pokaże kierunek
przekazu impulsu nerwowego.
Zadanie 9. (4 pkt.)
Schemat pokazuje elementy morfotyczne krwi ssaka.
Przeanalizuj schemat i korzystając z niego oraz z własnej wiedzy uzupełnij zdania wpisując
nazwy odpowiednich elementów morfotycznych krwi ze schematu.
a) Komórkami morfotycznymi krwi, które
nie posiadają jąder komórkowych są
……………………………………………….
i …………………………………….……..…
b) Za odporność organizmu odpowiadają
……………………………………………….
c) W procesie krzepnięcia krwi biorą udział
……………………………………..………...
d) Spośród elementów morfotycznych we krwi
najliczniejsze są ……….………………….…
4
Zadanie 10. (3 pkt.)
Na rysunku pokazano schemat budowy przekroju poprzecznego organu rośliny.
a) Podaj nazwę organu rośliny, którego budowę pokazuje schemat oraz jeden widoczny na
rysunku element budowy tego organu, który pozwala Tobie go rozpoznać.
- organ rośliny to ……………………………..……………………………………………
- element budowy tego organu to ………………………….…………………………..……
b) Wybierz i podkreśl właściwe słowa tak, żeby zdanie było prawdziwe:
Drewno składa się z żywych / martwych komórek i przewodzi w roślinie wodę / asymilaty.
Zadanie 11. (2 pkt.)
Intensywność procesu fotosyntezy najłatwiej obserwować na roślinie wodnej, licząc
pęcherzyki wydzielanego gazu, produktu fotosyntezy. Uczniowie przygotowali zestaw
doświadczalny zilustrowany rysunkiem (wszystkie próby inkubowano w tych samych
warunkach temperatury i oświetlenia zmieniając jedynie zawartość CO2 jak pokazano na
rysunku).
Dokonaj analizy rysunku i odpowiedź na pytania.
woda z dodatkiem wody gazowanej
woda wodociągowa
woda przegotowana
a) Podaj nazwę gazu, którego pęcherzyki zliczali uczniowie badając intensywność
fotosyntezy. Jest to ……………………………….……………………………………..… .
b) Z podanych wybierz i podkreśl hipotezę, którą uczniowie mogli zweryfikować tak
przygotowanym doświadczeniem:
1. Temperatura nie ma wpływu na intensywność fotosyntezy.
2. Czy dwutlenek węgla ma wpływ na intensywność procesu fotosyntezy?
3. Stężenie dwutlenku węgla ma wpływ na intensywność procesu fotosyntezy.
5
Zadanie 12. (2 pkt.)
Do bezkręgowców należą: gąbki, parzydełkowce, płazińce, obleńce, pierścienice, stawonogi
i mięczaki. W wykropkowane miejsca obok każdego z poniższych zdań, wpisz nazwę grupy
zwierząt, w której dana cecha pojawia się po raz pierwszy:
1. Drożny (z otworem odbytowym) przewód pokarmowy.………………………………….. .
2. Układ krwionośny (zamknięty, bez wykształconego serca, którego rolę pełnią pulsujące
naczynia krwionośne) …………………………………………………………………….. .
Zadanie 13. (2 pkt.)
W rozwoju kręgowców kolejno pojawiały się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.
W tabeli, obok każdego z poniższych zdań, wpisz nazwę grupy zwierząt,
w której dana cecha pojawia się po raz pierwszy:
1. Stałocieplność, która umożliwia utrzymanie stałej temperatury
ciała
2. Błony płodowe, które uniezależniają rozwój zarodkowy
od środowiska wodnego
3. Łożysko, które umożliwia wymianę substancji między samicą
a płodem
4. Płucodyszność, która umożliwia opanowanie lądu
Zadanie 14. (2 pkt.)
Schemat przedstawia cykl rozwojowy glisty
ludzkiej, pasożyta człowieka.
Dokonaj analizy schematu i określ
prawdziwość zdań wpisując odpowiednio
litery P (prawda) lub F (fałsz)
Glista ludzka jest obojnakiem, zapłodnienie jest krzyżowe lub występuje
samozapłodnienie
Człowiek zaraża się glistą ludzką jedząc nie poddane badaniu i obróbce termicznej
mięso
W organizmie człowieka larwy pasożyta wędrują z krwią do płuc, gdzie rosną
liniejąc zanim trafią do przewodu pokarmowego
Muchy mogą przenosić jaja glisty ludzkiej
6
Zadanie 15. (2 pkt.)
W świecie kręgowców można zaobserwować zmiany w budowie serca. Ryby posiadają jeden
krwioobieg, jeden przedsionek i jedną komorę serca, przez ich serce płynie krew
odtlenowana, która zostaje w skrzelach ryb wysycona tlenem. Wykształcenie drugiego
przedsionka pozwoliło kręgowcom wyodrębnić drugi obieg krwi, a wykształcenie przegrody
międzykomorowej pozwoliło na oddzielenie strumienia krwi utlenowanej i odtlenowanej.
a) Podpisz rysunki nazwami gromad kręgowców, których budowę serca pokazują
...……………….
….…..…………
…………………..
…………………..
b) Wskaż literę, którą opisano serce kręgowca umożliwiające pełne oddzielenie strumieni
krwi utlenowanej i odtlenowanej. Jest to litera …………………………..…….………… .
Zadanie 16. (2 pkt.)
Żyły to naczynia, które wprowadzają krew do przedsionków
serca. W cyklu pracy serca następują kolejno: skurcz
przedsionków, skurcz komór i rozkurcz serca, a cofaniu się
krwi w sercu zapobiegają zastawki.
Przeczytaj uważnie zdania i podkreśl w nich odpowiednie
słowa spośród napisanych pochyłą czcionką tak,
żeby były prawdziwe, pomoże Ci w tym analiza rysunku.
a) Skurcz przedsionków serca powoduje wtłoczenie krwi do komór. Rosnące w komorach
ciśnienie krwi na początku skurczu komór powoduje zamknięcie zastawek
przedsionkowo-komorowych / półksiężycowatych i wtłoczenie krwi do żył / tętnic.
b) Naczynie oznaczone literą X prowadzi krew utlenowaną, jest to aorta / tętnica płucna.
Zadanie 17. ( 2 pkt.)
Rozwój złożony owadów przebiega z przeobrażeniem zupełnym lub z przeobrażeniem
niezupełnym. U motyla lub chrabąszcza kolejne stadia rozwojowe to jajo, larwa, poczwarka
i owad dorosły tzw. imago, natomiast u pasikonika występują kolejno: jajo, larwa i imago.
U którego z wymienionych owadów występuje rozwój z przeobrażeniem zupełnym?
Podaj nazwę tego owada i nazwę stadium rozwojowego, które podpowiada Tobie prawidłową
odpowiedź.
1. nazwa owada ……………………………………………………..………………………… ,
2. nazwa stadium rozwojowego ……………………………………………………..……...… .
7
Zadanie 18. (1 pkt.)
W tabeli podano w przypadkowej kolejności etapy rozwoju rośliny nasiennej. Uporządkuj
je we właściwej kolejności wpisując odpowiednie cyfry w puste kratki (jedynkę już wpisano).
Wytworzenie pąków kwiatowych
Zapylenie
Przekształcenie części kwiatu w owoc
Zapłodnienie
Pęcznienie nasion, pękanie łupiny nasiennej
Wykształcenie korzenia i pędu
Rozsiewanie nasion
1
Zadanie 19. (2 pkt.)
W komórce eukariotycznej oddychającej tlenowo znajdują się mitochondria, przebiega
w nich bardzo ważny proces, który jest źródłem energii dla procesów metabolicznych
zachodzących w komórce.
a) Podaj nazwę tego procesu ……………………..………………………………………….. .
b) W organizmie człowieka produkt tego procesu za pośrednictwem krwi odprowadzany jest
do płuc i pojawia się w wydychanym powietrzu. Napisz w jaki sposób możesz
doświadczalnie wykryć jego obecność w wydychanym powietrzu mając do dyspozycji
wodę wapienną.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………… .
Zadanie 20. (3 pkt.)
W komórce roślinnej znajdują się organella, które pełnią różne funkcje. Oto niektóre z nich:
mitochondrium, chloroplast, jądro komórkowe, rybosomy, aparat Golgiego, wakuola,
komórkę roślinną otacza błona komórkowa i ściana komórkowa.
Każdej z podanych w tabeli funkcji, przyporządkuj nazwę wybranego organellum
komórkowego komórki roślinnej (lub elementu jej budowy) które w komórce pełni tę funkcję.
1. Steruje czynnościami życiowymi komórki
2. Zapewnia transport substancji
i z komórki do otoczenia
3. Tu przebiega proces fotosyntezy
do
komórki
4. Chroni i nadaje kształt komórce, główny składnik
budulcowy to celuloza
8
Zadanie 21. (2 pkt.)
Uczniowie przygotowali notatkę dotyczącą wirusów i bakterii, jednak popełnili w niej błędy.
Oceń prawdziwość poszczególnych zdań, wpisz odpowiednio litery P (prawda) lub F (fałsz).
Wirusy nie posiadają budowy komórkowej, nie są zaliczane do żadnego z pięciu
królestw świata żywego
Wirusy są pasożytami, posiadają zdolność do namnażania się poza komórką gospodarza
Bakterie rozmnażają się wyłącznie bezpłciowo przez podział komórki
Do chorób powodowanych przez bakterie należą grypa i salmonelloza
Zadanie 22. (2 pkt.)
Uczniowie na lekcji powtórzeniowej dotyczącej kręgowców przygotowali zadanie
sprawdzające znajomość budowy pokrycia ciała kręgowców. Rozwiąż je, wpisując w tabeli
nazwy odpowiednich grup (gromad) kręgowców.
pokrycie ciała
grupa kręgowców
Skóra wilgotna pozbawiona łusek i innych wytworów
Skóra sucha, pokryta rogowymi łuskami
Skóra stale wilgotna wytwarzająca łuski
Skóra gruba, zwykle sucha i pokryta włosami
Zadanie 23. (1 pkt.)
U człowieka trawienie białka pokarmowego rozpoczyna się w żołądku, gdzie panuje
odpowiednie środowisko trawienia, trawienie skrobi rozpoczyna się już w jamie ustnej gdzie
jest obecny odpowiedni enzym, natomiast trawienie tłuszczów ma miejsce dopiero w jelicie
cienkim.
Jeśli zjesz suchą bułkę, w którym z tych odcinków Twojego przewodu pokarmowego
rozpocznie się jej trawienie?
Trawienie rozpocznie się w …………..………………………………………………..…….... .
Zadanie 24. (1 pkt.)
Pacjent skarży się na problemy z koncentracja i nieustanne pragnienie. Lekarz zlecił
wykonanie badań laboratoryjnych i okazało się, że we krwi pacjenta jest znacznie
podwyższony poziom glukozy, glukoza obecna jest także w jego moczu. Jaką jednostkę
chorobową
mógł
na
podstawie
tych
wyników
zdiagnozować
lekarz?
Podaj jej nazwę ……………………………………………………………………………...…
.
Zadanie 25. (2 pkt.)
Zakażenie wirusem HIV jest groźne dla organizmu człowieka. Oceń prawdziwość zdań
wpisując odpowiednio litery P (prawda) lub F (fałsz)
Wirus z osoby zakażonej na niezakażoną może przenieść się przez kontakt seksualny
Zakażona matka może zakazić swoje dziecko podczas ciąży lub karmienia piersią
Podając rękę osobie zakażonej możesz zakazić się wirusem HIV
Nosiciel wirusa często nie ma objawów i nie wie o tym, że jest zakażony
9
BRUDNOPIS
10
Download