Zmiana tematów prac dyplomowych do akceptacji Rady Wydziału

advertisement
Zmiana tematów prac dyplomowych do akceptacji
Rady
Wydziału Chemicznego
29 CZERWCA 2010
TECHNOLOGIA
CHEMICZNA
Zgłoszenia tematów prac dyplomowych
1.
„Synthesis and biochemical evaluation of several New
inhibitors of Fructose bis-phosphate aldolases (class I and
class II)
Kierujący pracą: dr inż. Sergiusz Dzierzgowski
Opiekun naukowy: prof. Michel Therisod
Opis:
These compounds will be useful as chemical probes to further study the catalytic
site and mechanism of the enzymes (collaboration with prof. Jurgen Sygusch,
Univ. Montreal, Canada). They will also be tested for their capacity to block the
growth of cultivated pathogens like M. tuberculosis, Y. pestis, C. albicans, G.
lamblia, …(collaboration with several groups authorized to work with these
species). The final goal is the preparation of a new class of antibiotics,
antifungal and antiparasitic drugs.
2.
“Nanokompozyty żywic epoksydowych do zastosowań
w lotnictwie”
Kierujący pracą: dr inż. Maciej Dębowski
Praca dyplomowa stanowi fragment projektu „Materiały kompozytowe o
zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic
polimerowych do zastosowań w lotnictwie” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Obiektem badań będą nanokompozyty polimerowe otrzymywane w
wyniku sieciowania żywic epoksydowych prowadzonego w obecności
zasadowego karboksylanu glinu. W pierwszym etapie prac, z wykorzystaniem
matematycznych metod planowania i analizy eksperymentów, przeprowadzona
zostanie optymalizacja procesu syntezy hybrydowego napełniacza na bazie
zasadowego 4-hydroksybenzoesanu glinu. Następnie określony zostanie wpływ
dodatku tego modyfikatora na wybrane właściwości mechaniczne (m.in. moduł
Younga przy rozciąganiu, wytrzymałość na rozciąganie) usieciowanego
kompozytu epoksydowego. Na tej podstawie zostaną opracowane procedury
otrzymywania
termicznej,
materiałów
które
będą
o
zwiększonej
obiektem
wytrzymałości
dalszych
i
odporności
specjalistycznych
badań
zmierzających do ich praktycznego wykorzystania w przemyśle lotniczym.
3. Pozyskiwanie olejków eterycznych metodą destylacji parą
wodną. Optymalizacja metody"
Kierujący pracą: dr hab. inż. Marek Gliński
Opiekun naukowy: dr inż. Julia Gibka (Wydział Biotechnologii i Nauk
Żywności – Politechnika Łódzka)
Olejki eteryczne to wieloskładnikowe mieszaniny lotnych związków
chemicznych
wyodrębniane
z
roślin
olejkodajnych
metodą
destylacji
z parą wodną. Znajdują one zastosowanie jako naturalne substancje zapachowe
w kompozycjach perfumeryjnych i aromatach spożywczych oraz jako składniki
mieszanek leczniczych. Na skalę przemysłową wydziela się ponad 250 rodzajów
olejków eterycznych, z czego około 30. ma istotne znaczenie użytkowe. Główną
metodą pozyskiwania olejków eterycznych jest destylacja z parą wodną
określonych części roślin.
Przedmiotem pracy będzie przeprowadzenie badań wpływu warunków
prowadzenia procesu destylacji na wydajność, jakość i skład olejku eterycznego
pozyskiwanego z wybranego rodzaju surowca roślinnego.
Celem pracy jest określenie optymalnych warunków otrzymywania wybranego
olejku eterycznego metodą destylacji z parą wodną.
Zmiany tematu pracy dyplomowej
BUCH KRZYSZTOF
Temat zgłoszony: "Otrzymywanie optycznie czynnych alkoholi, pochodnych
benzoazoli na drodze mikrobiologicznej redukcji
ketonów."
Kierujący pracą: dr Hanna Jaworowska -Deptuch
Temat aktualny: "Wykorzystanie mikroorganizmów i dostępnych lipaz do
otrzymania optycznie czynnych pochodnych benzoazoli.".
Kierujący pracą: dr Hanna Jaworowska -Deptuch
Celem pracy jest wykorzystanie mikroorganizmów wytwarzających lipazy, wyizolowanych z
biopaliw do rozdzielenia racemicznych pochodnych (2-benzoazolilotio)-propan-2-olu na
poszczególne enancjomery.
Praca obejmuje syntezę wymienionych alkoholi: (2-benzoimidazoliloti)-opropan-2-olu,
(2-benzoksazolilotio)-propan-2-olu, (2-benzotiazolilotio)-propan-2-olu.
Kolejnym etapem pracy jest hodowla wyizolowanych szczepów mikroorganizmów (grzyby i
bakterie) oraz zastosowanie ich do transestryfikacji chiralnych alkoholi.
Procesy transestryfikacji będą również przeprowadzone z wykorzystaniem dostępnych
handlowych lipaz. Mierzone będą nadmiary enancjomeryczne wydzielonych produktów oraz
będą podjęte próby określenia konfiguracji optycznie czynnych produktów
GAWRON BARTŁOMIEJ
Temat zgłoszony:
„Badania nad otrzymywaniem paliw do
gazogeneratorów”.
Kierujący pracą: prof. dr hab. Andrzej Książczak
Opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Pawłowski
Temat zmieniony:
„Badania właściwości granulatu NC w aspekcie
otrzymywania paliw homogennych”.
Kierujący pracą: prof. dr hab. Andrzej Książczak
Opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Pawłowski
LEWANDROWSKA ANNA
Temat zgłoszony:
„Konstrukcja i optymalizacja pracy
zminiaturyzowanego elektronicznego języka w
warunkach przepływowych"
Kierujący pracą: dr inż. Patrycja Ciosek
Temat zmieniony:
„Badanie zdolności ekstrakcyjnych chinolinowych
cieczy jonowych"
Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Urszula
Domańska - Żelazna
Heterocykliczne układy o pierścieniach skondensowanych o
charakterze aromatycznym spotykane w naturalnych alkaloidach są
obecnie szczegółowo badane. Chinolina może być stosowana w
przemyśle frmaceutycznym lub jako prekursor cieczy jonowych.
Swą budową przypomina 2-metylobenzimidazol.
W okresie ostatnich 10 lat jest przedmiotem zainteresowania
amerykańskich i japońskich firm medycznych.
Zakres pracy:
 przegląd literatury dotyczącej właściwości fizykochemicznych
chinolinowych cieczy jonowych;
 badanie równowag fazowych w układach dwuskładnikowych z
wodą, alkoholami, alkanami i węglowodorami aromatycznymi;
 zastosowanie znanych równań korelacyjnych do opisu
termodynamicznego uzyskanych wyników;
 wyznaczenie parametrów oddziaływań w teorii DISQUAC w
oparciu o uzyskane wyniki i dane literaturowe.
MAŁYSKA MAGDA
Temat zgłoszony:
„Synteza azaizonukleozydów”
Kierujący pracą: dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska
Temat zmieniony:
„Synteza C-azanukleozydów”.
Kierujący pracą: dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska
Tematyka i zakres pracy nie uległy zmianie.
MIZAK MARIA
Temat zgłoszony:
„Modyfikacja warstwy palnej prochów z zawiesiny
wodnej”
Kierujący pracą: prof. dr hab. Andrzej Książczak
Opiekun naukowy: mgr inż. Dariusz Ostaszewski
Temat zmieniony:
„Badanie wpływu wybranych modyfikatorów spalania
na właściwości balistyczne prochów do amunicji
7,62x51 mm NATO i 23 mm”.
Kierujący pracą: prof. dr hab. Andrzej Książczak
Opiekun naukowy: mgr inż. Dariusz Ostaszewski
Cel pracy: Badanie wpływu wybranych modyfikatorów spalania na
właściwości balistyczne prochów do amunicji 7,62x51 mm NATO i
23 mm.
Operacje technologiczne z materiałami wybuchowymi wymagają
warunków zapobiegających powstawaniu pożarów i wybuchów. Efektywnym
składnikiem skutecznie tłumiącym pożar i wybuch jest woda. Modyfikacja
warstwy palnej z fazy wodnej pozwala na bezpieczne operacje z dużą ilością
materiału wybuchowego. W oparciu o modyfikacje, wykonane na mało i
wielkolaboratoryjnych układach w ZMW PW i ZPS Pionki, przeprowadzone
zostaną badania wpływu wprowadzanych modyfikatorów na właściwości
balistyczne prochów. Efektywność flegmatyzacji prochów będzie badana
różnymi metodami mikroskopowymi, DSC i testami na lufie balistycznej. W
pracy zostanie podjęta próba określenia stabilności prochów modyfikowanych w
oparciu o detektor Multigas III.
PARDA KAMIL
Temat zgłoszony:
„Badanie reakcji oksydatywnego podstawienia wodoru
w nitroarenach karboanionami sulfonów"
Kierujący pracą: prof. nzw.dr hab.inż. Michał
Fedoryński
Temat zmieniony:
„Reakcje azaanionów N-acylo- i N-sulfinylo-βchloroetyloamin"
Kierujący pracą: prof. nzw.dr hab.inż. Michał
Fedoryński
Opis:
β-Chloroazoaniony to azotowe analogi γ-halokarboanionów – metodologii
założeniem, której jest wprowadzanie odpowiednich anionów generowanych w
układach jedno bądź dwufazowych w międzycząsteczkowe procesy addycjisubstytucji tworzenia układów cyklicznych z udziałem elektrofilowych
partnerów reprezentowanych m.in. przez aktywne związki karbonylowe,
akceptory Michaela czy iminy. Modyfikacje w obrębie grupy stabilizującej
wytwarzany ładunek ujemny jak i grupy opuszczającej pozwalają na szerokie
sterowanie nukleofilowością anionu. Celem tych zabiegów jest stworzenie
warunków faworyzujących proces międzycząsteczkowy nad niepożądanym
wewnątrzcząsteczkowym zamykaniem pierścieni trójczłonowych – do niedawna
jedyne opisane zachowanie anionów z grupą odchodzącą w pozycji γ. Jak
pokazuje doświadczenie możliwość wprowadzania rozpatrywanych struktur w
reakcje międzycząsteczkowe odsłania bardzo szerokie perspektywy syntezy
pięcioczłonowych pierścieni heterocyklicznych.
ŚLUSARCZYK BOGUSŁAWA
Temat zgłoszony:
„Projektowanie i synteza materiałów mikroporowatych
opartych na prekursorach cynkoorganicznych"
Kierujący pracą: dr inż. Wojciech Bury
Temat zmieniony:
„Projektowanie i synteza materiałów mikroporowatych
opartych na glino- i galoorganicznych pochodnych
dipirometanów"
Kierujący pracą: dr inż. Wojciech Bury
Opis:
Materiały mikroporowate, w których fragmenty budulcowe połączone są
wzajemnie niekowalencyjnymi oddziaływaniami stanowią obecnie bardzo
interesującą grupę materiałów do zastosowań w adsorpcji gazów czy katalizie.
Celem pracy będzie optymalizacja syntezy materiałów mikroporowatych o
zdefiniowanej budowie i określonych wielkościach porów na bazie kompleksów
glino- i galoorganicznych stabilizowanych wielofunkcyjnymi łącznikami
dipirometanowymi oraz badanie właściwości sorpcyjnych gazów.
WOLIŃSKI BARTOSZ
Temat zgłoszony:
„Zastosowanie biokatalizatorów do otrzymywania
optycznie czynnych pochodnych kwasów
fenoksypropionowych zawierających struktury
benzoazoli"
Kierujący pracą: dr inż. Zbigniew Ochal
Temat zmieniony:
„Synteza (R)-2-podstawionych pochodnych
benzoimidazolu z ugrupowaniem fenoksyalkilowym"
Kierujący pracą: dr inż. Wojciech Bury
Opis tematu:
Celem pracy jest synteza optycznie czynnych pochodnych (R)-2-(1fenoksyetylo)benzimidazoli.
Jest to koncepcja połączenia dwóch struktur wiodących: części
benzimidazolowej oraz części pochodzącej od kwasu (R)-2fenoksypropionowego. Wiadomo, że związki posiadające w budowie takie
struktury wykazują aktywność fungicydową oraz herbicydową.
Przeprowadzone syntezy umożliwią sprawdzenie czy enancjomery (R)
otrzymywanych pochodnych mają wyższą aktywność biologiczną od zbadanych
wcześniej form racemicznych.
Praca dotyczyć będzie kilku wybranych najbardziej aktywnych pochodnych
kwasu
2-fenoksypropionowego podstawionych chlorowcami i grupami alkilowymi
ZARĘBA MARTA
Temat zgłoszony:
„Rozkład chlorowcopochodnych w wyładowaniu
koronowym"
Kierujący pracą: dr inż. Elżbieta Truszkiewicz
Temat zmieniony:
„Rozkład chlorowcopochodnych w wyładowaniu
koronowym "
Kierujący pracą: dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk
ŻUKOWSKI ŁUKASZ
Temat zgłoszony:
„Badanie równowag fazowych w układach w
dwuskładnikowych farmaceutyków"
Kierujący pracą: dr inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka
Temat zmieniony:
„Badanie rozpuszczalności farmaceutyków w układach
dwuskładnikowych"
Kierujący pracą: dr inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka
Zakres pracy nie uległ zmianie.
Zmiana tematów prac dyplomowych do akceptacji
Rady
Wydziału Chemicznego
29 CZERWCA 2010
BIOTECHNOLOGIA
Zgłoszenia tematów prac dyplomowych
1. „Antybiotyki ryfamycynowe – biosynteza i wyodrębnianie – zarys
technologii. Synteza i oczyszczanie techniką ciśnieniowej chromatografii
kolumnowej jednej z nowych półsyntetycznych ryfamycyn, otrzymanych w
LPT”
Kierujący pracą:
dr inż. Krzysztof Bujnowski
Opis:
Elementami pracy inżynierskiej powinny być, m.in.: 1. Opis najważniejszych elementów
technologii biosyntezy ryfamycyny B oraz wyodrębniania ryfamycyny S, realizowanej w
Polsce w latach 80-tych i 90-tych. 2. Opis elementów zestawu do ciśnieniowej
chromatografii kolumnowej i schemat instalacji. 3. Instrukcja obsługi (uruchamiania,
eksploatacji, wyłączania i konserwacji) zestawu. 4. Opis syntezy i oczyszczania techniką
chromatografii kolumnowej, w oparciu o procedurę opracowaną w LPT, wybranej nowej
pochodnej z grupy antybiotyków ryfamycynowych.
Pożądane zainteresowania i umiejętności dyplomanta: Zainteresowanie problematyką
biosyntezy, wyodrębniania i modyfikacji chemicznej antybiotyków
2. „Zastosowanie białek z włosów ludzkich w inżynierii tkankowej”
Kierujący pracą:
dr hab.inż. Tomasz Ciach
Opis:
Praca obejmuje badania eksperymentalne dotyczące utworzenia płaskiego filmu
zawierającego białka wyekstrahowane z włosów ludzkich. Tego typu struktury mogą
znaleźć zastosowanie w inżynierii tkankowej. Własności otrzymanych filmów – ocena
przeżywalności i adhezji ludzkich fibroblastów na powierzchni matrycy, hydrofilowość
oraz parametry mechaniczne zostaną zbadane i porównane z matrycą polimerową
niezawierającą białek. Na podstawie uzyskanych wyników zostaną sformułowane
wnioski określające wpływ białek uzyskanych z włosów ludzkich na własności
biologiczne i fizyczne matryc polimerowych.
Zakres pracy obejmuje wykonanie badań literaturowych oraz przeprowadzenie badań
laboratoryjnych.
3. „Elektroforetyczne wytwarzanie warstw uwalniających leki do implantów
metalicznych”
Kierujący pracą:
dr hab.inż. Tomasz Ciach
Opis:
Praca ma na celu opracowanie techniki nakładania warstwy polimeru
biodegradowalnego zawierającego leki przeciwdziałające restenozie, na powierzchni
stentu wieńcowego. Po wykonaniu analizy literatury przedmiotu zadaniem dyplomanta
będzie zaproponowanie i wykonanie serii eksperymentów mających na celu dobranie
warunków procesu pokrywania elektroforetycznego. Następnie dyplomant zbada
własności otrzymanej powłoki.
Zakres pracy obejmuje wykonanie badań literaturowych oraz przeprowadzenie badań
laboratoryjnych.
4. „Otrzymywanie i badanie własności biodegradowalnych implantów kostnych”
Kierujący pracą:
Opis:
dr inż. Tomasz Ciach
Praca obejmuje swoim zakresem badania nad otrzymywaniem rusztowań
kostnych na drodze aglomeracji mikrosfer. Następnie wykonywane będą badania
własności mechanicznych otrzymanych struktur oraz ich oddziaływanie biologiczne z
ludzkimi komórkami kostnymi.
Zakres pracy obejmuje wykonanie badań literaturowych oraz przeprowadzenie badań
laboratoryjnych.
5. „Otrzymywanie mannitolu przy wykorzystaniu drobnoustrojów i ich enzymów”
Kierujący pracą:
prof. nzw. dr hab. Danuta Czajkowska
Opis:
Mannitol – pochodna fruktozy, sześciowęglowy alkohol cukrowy jest wykorzystywany
w produkcji farmaceutyków, w medycynie i w przemyśle spożywczym. W lecznictwie jest
używany jako środek moczopędny. Służy także do zmniejszenia ciśnienia wewnątrz
czaszkowego. Ostatnio jest wykorzystywany eksperymentalnie do czasowego otwarcia
bariery krew-mózg celem podniesienia skuteczności chemioterapii w leczeniu
nowotworów mózgu. W produkcji żywności jest stosowany głównie jako nisko kaloryczny
i nie kariogeniczny słodzik w żywności dla diabetyków; w przemyśle farmaceutycznym
natomiast - jako składnik produktów służących do higieny dentystycznej i jako
wypełniacz leków charakteryzujący się niską reaktywnością. W chwili obecnej 70%
wytwarzanego na świecie mannitolu jest otrzymywana w Chinach z wodorostów (jako
produkt uboczny procesu produkcji alginianu). Pozostałą ilość otrzymuje się w procesie
uwodornienia syropów glukozowo-fruktozowych prowadzonym przy wysokim ciśnieniu
(70-140 atm), w wysokiej temperaturze ( 120-160oC), z użyciem katalizatora niklowego.
W ww. procesie chemicznym mannitol jest produktem ubocznym, głównym produktem
reakcji jest sorbitol. Z uwagi na zwiększający się rynek potrzeb, w ostatnich kilku latach
zwrócono uwagę na biologiczną produkcję mannitolu przy wykorzystaniu bakterii i
drożdży oraz enzymów pochodzenia bakteryjnego i grzybowego. Celem niniejszej pracy
będzie dokonanie przeglądu piśmiennictwa pod kątem drobnoustrojów wytwarzających
mannitol, sposobów ich modyfikacji, metod hodowli, uzyskiwanych wydajności, a także
metod oczyszczania otrzymywanego produktu.
6. „Zastosowanie płynów w stanie nadkrytycznym w procesach katalizy
enzymatycznej”
Kierujący pracą:
dr hab. inż. Marek Henczka
Opis:
Płyny w stanie nadkrytycznym wykazując własności zbliżone jednocześnie do gazów
i cieczy znajdują szerokie zastosowanie w technologiach przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego i chemicznego jako środowisko efektywnego prowadzenia
procesów chemicznych i biochemicznych. W szczególności w środowiskach
nadkrytycznych obserwuje się znaczący wzrost aktywności enzymów pełniących
funkcje katalizatorów procesów chemicznych. Ma to szczególne znaczenie w
przypadku katalizowanych enzymatycznie procesów rozdziału mieszanin
enancjomerów farmaceutyków oraz stosowanych powszechnie w przemyśle reakcji
transestryfikacji substancji chemicznych. Przedmiotem pracy jest przegląd literatury
dotyczącej procesów prowadzonych z udziałem enzymów w środowiskach substancji
w stanie nadkrytycznym. Celem pracy jest zebranie szczegółowych informacji
dotyczących warunków operacyjnych i sposobów prowadzenia katalizowanych
enzymatycznie bioprocesów o znaczeniu przemysłowym. Praca obejmuje także
wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju zastosowań technologii płynów w stanie
nadkrytycznych w biotechnologii. Wykonawca może w przyszłości kontynuować
pracę doświadczalną poświęconą tej tematyce na poziomie dyplomu magisterskiego.
7. „Zastosowanie bakterii Lactobacillus jako biosorbenta pierwiastków w
technice ekstrakcji do fazy stałej”
Kierujący pracą:
dr hab.inż. Krzysztof Jankowski
Opis:
Bakterie fermentacji mlekowej posiadające zdolność kumulowania metali
przejściowych mogą być wykorzystane do wydzielania tych metali z roztworów wodnych.
Przygotowanie funkcjonalnego biosorbenta polega na immobilizacji bakterii na
odpowiednim nośniku. Sam proces ekstrakcji do fazy stałej można prowadzić w
warunkach stacjonarnych i dynamicznych. Przepuszczanie roztworu próbki przez
kolumnę w której jako złoże jest umieszczony biosorbent jest szybkim sposobem
wydzielania i zagęszczania pierwiastków obecnych w próbce. Efektywność procesu
zależy od pH roztworu oraz parametrów złoża takich jak średnica ziaren nośnika,
wysokość złoża, selektywność sorbenta i pojemność sorpcyjna kolumny.
Proponowana praca dyplomowa obejmuje:
1. Przygotowanie biosorbenta przez immobilizację bakterii na nośniku
2. Optymalizacja parametrów złoża (średnica ziaren i wysokość złoża)
3. Bilans masowy pierwiastka w badanym procesie z użyciem technik spektrometrii
emisyjnej
8. „Bioługowanie metali ciężkich z żużli z wykorzystaniem bakterii
wytwarzających biologiczne substancje powierzchniowo czynne”
Kierujący pracą:
Środowiska)
Opis:
prof. nzw. dr hab. Ewa Karwowska (Wydział Inżynierii
Za pomocą ługowania mikrobiologicznego możliwe jest efektywne usuwanie
metali ciężkich z różnego rodzaju odpadów, w tym pochodzących z procesów spalania.
Istniejące dane literaturowe dotyczą głównie możliwości bioługowania metali z frakcji
drobnoziarnistych – popiołów. Przedmiotem niniejszej pracy będzie podjęcie próby
bioługowania metali z żużli pozyskanych z miejskiej elektrociepłowni. Przewiduje się
wykorzystanie w tym celu zarówno bakterii produkujących kwas siarkowy jak i
mikroorganizmów wytwarzających biologiczne substancje powierzchniowo czynne.
Projektowana praca przewiduje:
1. Analizę aktualnego piśmiennictwa odnośnie możliwości wykorzystania
procesów mikrobiologicznych do usuwania metali ciężkich z gruboziarnistych
odpadów pospaleniowych.
2. Próbę zastosowania technologii bioługowania metali ciężkich w stosunku do
żużli pochodzących z miejskiej elektrociepłowni. Przewiduje się porównanie
efektywności bioługowania z wykorzystaniem bakterii kwaszących oraz bakterii
produkujących biologiczne substancje powierzchniowo czynne.
9. „ Optymalizacja metod solubilizacji nanocząstek ZnO do zastosowań
biomedycznych”
Kierujący pracą:
dr inż. Karolina Zelga
Opis:
Unikalne właściwości fotofizyczne nanocząstek półprzewodników (kropek
kwantowych) zazwyczaj obserwuje się w rozpuszczalnikach organicznych. W środowisku
wodnym w wyniku procesów agregacji i poprzez oddziaływania wody z powierzchnią
cząstek następuje zmniejszenie wydajności luminescencji, aż do całkowitego jej zaniku.
[1]
W celu wykorzystania kropek kwantowych w układach biologicznych konieczne jest
zatem opracowanie skutecznej metody ich stabilizacji w środowisku wodnym.
Celem pracy będzie optymalizacja metod solubilizacji kropek kwantowych ZnO w
środowisku wodnych. Wytworzone nanocząstki będą następnie wykorzystywane w
obrazowaniu komórek (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej).
[1] I. Willner, et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 7602
10. „Projektowanie materiałów fluorescencyjnych oraz ich wykorzystanie w
obrazowaniu molekularnym”
Kierujący pracą:
dr inż. Wojciech Bury
Opis:
Postęp współczesnej biologii molekularnej w głównej mierze oparty jest na
zaawansowanych technikach fluorescencyjnych umożliwiających obrazowanie
kompartmentów komórki oraz poznawanie funkcji białek i receptorów.[1,2] Jedną z
podstawowych cech materiałów luminescencyjnych warunkujących ich wykorzystanie w
biologii jest ich rozpuszczalność w wodzie.
Celem pracy będzie projektowanie nowych materiałów fluorescencyjnych opartych na
kompleksach cynkowych oraz opracowanie technik zwiększających ich rozpuszczalność
w układach wodnych. W ramach pracy przewiduje się próby biologicznie we współpracy
z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN.
1. Xingyong Wu et. al., Nat. Biotechnol., 2003, 21, 41.
2. 2. R. Y. Tsien et. al., Nat. Rev. Mol. Cell. Bio., 2000, 3, 906.
11. „Optymalizacja funkcjonalizacji powierzchni kropek kwantowych ZnO
wybranym lekiem”
Kierujący pracą:
Opis:
dr inż. Wojciech Bury
Kropki kwantowe ze względu na unikalne właściwości fotofizyczne znalazły
zastosowanie w biologii molekularnej oraz medycynie.[1 ,2] W tym kontekście najbardziej
obiecującymi nanocząstkami są biokompatybilne kropki kwantowe ZnO. Odpowiednio
sfunkcjonalizowane grupami biologicznie aktywnymi nanocząstki ZnO stanowią ciekawe
narzędzie do obrazowania komórek i tkanek. Szczególnie interesujące wydaje się być
wykorzystanie kropek kwantowych jako nośników leków, co umożliwia obserwowanie
drogi leku w organizmie oraz badania układów typu lek-receptor.
DRUG
DRUG
DRUG
DRUG
DRUG
H2O/O2
R Zn
Drug
DRUG
ZnO
ZnO
ZnO
DRUG
DRUG
DRUG
DRUG
ZnO
ZnO
ZnO
DRUG
DRUG
DRUG
DRUG
DRUG
DRUG
ZnO
ZnO
ZnO
DRUG
DRUG
Celem pracy będzie wytworzenie biokoniugatu kropki kwantowej ZnO z wybranym
lekiem.
Następnie
planuje
się
próby
biologiczne
na
hodowlach
komórkowych
w
Instytucie
Biologii
Doświadczalnej
PAN.
1. Xingyong Wu, et al., Nat. Biotechnol., 2003, 21, 41; B. Dubertret, et al., Science, 2002,
298, 1759.
12. „Projektowanie układów sensorycznych opartych na nanocząstkach
półprzewodników”
Kierujący pracą:
dr inż. Karolina Zelga
Opis:
Odpowiednio sfunkcjonalizowane półprzewodnikowe kropki kwantowe wykorzystywane
są jako znaczniki fluorescencyjne w obrazowaniu komórek i tkanek, a także do
wykrywania białek i kwasów nukleinowych. Z kolei kropki kwantowe z przyłączonym
przeciwciałem są wykorzystywane w układach sensorycznych wykrywających toksyny. W
tym zastosowaniu szczególnie przydatne okazują się układy zdolne do wykrywania
szeregu różnych toksyn w krótkim czasie. Poszukiwanie nowych układów
umożliwiających szybką detekcję wielu epitopów jednocześnie ma ogromne znaczenie z
punktu widzenia konstrukcji urządzeń do szybkiej i precyzyjnej analizy płynów
ustrojowych (np. analiza osocza krwi). [1]
Praca ma charakter studyjny, której celem będzie dokonanie analizy dotychczas
stosowanych strategii konstrukcji sensorów opartych na znacznikach fluorescencyjnych,
a następnie zaprojektowanie odpowiedniego układu wykorzystującego kropki kwantowe
ZnO stabilizowane otoczką polimerową.
[1] I. Willner, et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 7602
13. „Molekularne podstawy oporności mikroorganizmów na antybiotyki”
Kierujący pracą:
dr Ewa Miaśkiewicz – Pęska (Wydział Inżynierii Środowiska)
Opis:
Lekooporność mikroorganizmów obecnych w środowisku jest od kilku lat problemem
dyskutowanym wśród mikrobiologów, lekarzy i farmakologów. U jego podstaw leżą
mechanizmy genetyczne wrodzone oraz nabyte. Poznanie ich umożliwi opracowanie
odpowiedniego systemu pozwalającego na skuteczną eliminację mikroorganizmów
lekoopornych z oczyszczonych ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych a
także z wody wodociągowej.
Celem pracy będzie przegląd literatury dotyczącej molekularnych podstaw oporności
mikroorganizmów na antybiotyki.
Projektowana praca przewiduje:
1. Przegląd literatury dotyczącej oporności na antybiotyki wrodzonej oraz nabytej
oraz mechanizmów jej rozprzestrzeniania się wśród mikroorganizmów w
środowisku.
14. „Biokatalityczne metody syntezy chiralnych, nieracemicznych kwasów 3-arylo4-pentenowych”
Kierujący pracą:
dr inż. Zbigniew Ochal
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, IChO PAN
Opis:
Kwasy 3-arylo-4-pentenowe są ważnymi półproduktami w syntezie związków biologicznie
aktywnych, przede wszystkim środków farmaceutycznych.
Celem pracy jest dokonanie przeglądu literaturowego dotyczącego sposobów
otrzymywania chiralnych, nieracemicznych kwasów 3-arylo-4-pentenowych z
uwzględnieniem przede wszystkim metod biokatalitycznych, wybór odpowiedniej metody
i jej praktyczna realizacja dla wybranych pochodnych. W dalszej części pracy określona
będzie konfiguracja i czystość optyczna otrzymanych pochodnych.
15. „Selekcja dominujących gatunków bakterii podczas procesu biodegradacji
formaldehydu w polu magnetycznym”
Kierujący pracą:
dr Elżbieta Pajor (Wydział Inżynierii Środowiska)
Opis:
Oczyszczanie ścieków z formaldehydem (FA) w praktyce jest bardzo trudne,
ponieważ FA tworzy z wieloma związkami obecnymi w ściekach trudno rozkładalne
połączenia. Metody chemiczne i termiczne często nie zapewniają całkowitej eliminacji FA
ze ścieków i dlatego opracowanie efektywnych metod biologicznych jest niezwykle
ważne.
Celem pracy będzie oznaczenie dominujących gatunków bakterii biorących udział
w degradacji FA przy zastosowaniu pola magnetycznego jako czynnika stymulującego
proces.
Projektowana praca przewiduje:
1. Przegląd literatury dotyczącej biodegradacji formaldehydu .
2. Izolację bakterii z biocenozy reaktora w polu magnetycznym wyselekcjonowanych
podczas procesu biodegradacji formaldehydu
3. Przeprowadzenie badań taksonomicznych dominujących gatunków bakterii
16. „Wykorzystanie sfer polimerowych jako nośników do kontrolowanego
uwalniania
leków”
Kierujący pracą:
dr inż. Mariusz Tryznowski
Opis:
Kontrolę dozowania leku można osiągnąć przez wprowadzenie leku do nośnika,
zwykle o kształcie sferycznym, nazwanym mikro- lub nanosferami w zależności od
wielkości nośnika . Istotnymi szczegółami budowy nośnika są hydrofobowa warstwa
ochronna, zapobiegająca fagocytozie nośnika w układzie krwionośnym, i jego wielkość,
która musi pozwalać na swobodną cyrkulację w naczyniach włosowatych. We wnętrzu
hydrofilowej otoczki znajduje się hydrofilowy materiał polimerowy zwany matrycą, w
którym lek jest rozpuszczony lub zdyspergowany. Lek wydostaje się z nośnika w wyniku
dyfuzji lub erozji matrycy. Zastosowanie polimerów jako nośników leków pozwala na
kierowanie substancji aktywnych do wybranych komórek.
Celem pracy będzie zebranie danych literaturowych na temat otrzymywania i
zastosowania sfer polimerowych a następnie zaprojektowanie nośnika do wybranej
grupy leków.
17. „Optymalizacja syntezy kwasu mlekowego jako prekursora polimerów
biodegradowalnych”
Kierujący pracą:
Opis:
dr inż. Mariusz Tryznowski
Jedną z wielu metod otrzymywania kwasu mlekowego, stosowanego przy
produkcji polimerów biodegradowalnych, jest fermentacja surowców odpadowych
przemysłu mleczarskiego. W wyniku fermentacji serwatki, bogatej w laktozę,
otrzymuje się kwas mlekowy zanieczyszczony niewielkim dodatkiem kwasu
octowego. Obecność kwasu octowego w mieszaninie poreakcyjnej stwarza
komplikacje w dalszych etapach technologii otrzymywania polilaktydu. Celem
pracy będzie zebranie danych literaturowych dotyczących otrzymywania kwasu
mlekowego. Następnie ustalenie warunków prowadzenia procesu otrzymywania
kwasu mlekowego wolnego od zanieczyszczeń.
18. „Badania ilościowe i jakościowe bakterii biorących udział w procesie
oczyszczania powietrza z nienasyconych chlorowanych węglowodorów w
reaktorze hybrydowym.”
Kierujący pracą:
dr Ewa Zborowska (Wydział Inżynierii Środowiska)
Opis:
Problem usuwania z powietrza zanieczyszczeń organicznych pochodzących z
przemysłu trudno ulegających biodegradacji i słabo rozpuszczalnych w wodzie wymaga
poszukiwania skutecznych rozwiązań technologicznych. Metody biologiczne jako tanie i
przyjazne dla środowiska powinny być przede wszystkim brane pod uwagę. Praca
powinna zawierać przegląd jedno i dwustopniowych układów biotechnologicznych do
oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń gazowych. Ponadto, badania własne powinny
dostarczyć danych na temat wpływu warunków procesu oczyszczania powietrza na
biomasę zasiedlającą układy biologiczne.
Projektowana praca przewiduje:
1. Przegląd literatury dotyczącej biologicznych metod usuwania zanieczyszczeń
2.
3.
4.
5.
gazowych z powietrza oraz źródeł emisji wybranych zanieczyszczeń.
Ocenę efektywności procesu oczyszczania powietrza.
Ocenę wpływu parametrów procesowych na liczebność bakterii zasiedlających
bioreaktor.
Izolację i identyfikację szczepów bakterii biorących udział w procesie, aktywnych
w rozkładzie zanieczyszczeń
Dyskusję uzyskanych wyników badań.
19. „ Mikroorganizmy wytwarzające biologiczne substancje powierzchniowo
czynne i możliwości ich zastosowania w biotechnologii”
Kierujący pracą:
Środowiska)
prof. nzw. dr hab. Ewa Karwowska (Wydział Inżynierii
Opis:
Biologiczne substancje powierzchniowo czynne stanowią korzystną alternatywę w
stosunku do syntetycznych surfaktantów ze względu na znacznie mniejszą toksyczność i
podatność na biodegradację w warunkach naturalnych. Stąd też rośnie zainteresowanie
ich wykorzystaniem w procesach biotechnologicznych, w tym w bioremediacji gruntów.
Celem pracy jest ocena możliwości wykorzystania drobnoustrojów wytwarzających
BSPC w wybranych procesach biotechnologicznych, na podstawie danych
literaturowych, jak również próba wyizolowania i identyfikacji szczepów bakterii
produkujących BSPC.
Projektowana praca przewiduje:
1. Dokonanie charakterystyki drobnoustrojów zdolnych do wytwarzania
biologicznych substancji powierzchniowo czynnych
2. Analizę możliwości wykorzystania mikroorganizmów produkujących BSPC w
wybranych procesach biotechnologicznych, w tym bioremediacji gruntów z
takich zanieczyszczeń jak substancje ropopochodne czy metale ciężkie
3. Próbę izolacji i identyfikacji bakterii wytwarzających BSPC z próbek
zanieczyszczonego gruntu
Zmiany tematów do akceptacji RW
ANTOSIEWICZ ANNA
Temat zgłoszony:
„Zastosowanie modyfikowanej peroksydazy chrzanowej w syntezie
optycznie czynnych sulfotlenków”
Kierujący pracą:
dr inż. Monika Wielechowska
Temat zmieniony:
„Ekspresja czynnika transkrypcyjnego HIF-1α w bakteriach
Escherichia coli”
dr inż. Monika Wielechowska
Kierujący pracą:
Opis:
Metabolizm w litych guzach znacząco różni się od metabolizmu w otaczającej go
zdrowej tkance. Guz zazwyczaj rozwija się bardzo szybko, więc sieć naczyń
krwionośnych jest w nim dużo słabsza. Powoduje to, że wraz z mniejszą ilością krwi do
guza dociera dużo mniej tlenu. Wytwarza się wtedy stan nazywany hipoksją, gdzie
dostępność tlenu jest znacznie ograniczona.
Najważniejszą odpowiedzią komórki na zmniejszenie stężenia tlenu jest aktywacja
czynników transkrypcyjnych HIF (hypoxia induktible factors), które kontrolują
bezpośrednio ok. 70 genów zaangażowanych w procesy glikolizy i anginogenezy oraz
mają niebezpośredni wpływ na ekspresję ponad kilkuset genów, które biorą udział w
zwiększonej produkcji czerwonych krwinek i rozwój naczyń krwionośnych. Najbardziej
istotną zmianą jest zwiększony udział glikolizy w procesach komórkowych, a co za tym
idzie zwiększone zapotrzebowanie na glukozę i wyciszenie funkcji mitochondriów.
Download