Dot - WARR

advertisement
W ARR
W R O C Ł A W S K A A G E N C JA
R O Z W O JU R EG IO N A LN EG O SA
W R O C Ł A W R EG IO N A L
D EVEL O PM EN T AG EN C Y
Wytyczne dla przedsiębiorców wezwanych do uzupełnienia wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 3.4
Mikroprzedsiębiorstwa
5 0 - 0 6 2 W r o c ław ,P lac So ln y 1 6
te l. (4 8 7 1 ) 3 4 4 5 8 4 1
fax (4 8 7 1 ) 3 7 2 3 6 8 5
e - m ail: w ar r @ w ar r.w r o .p l
W przypadku, gdy braki formalne dotyczą wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, należy
przygotować nowy, poprawiony wniosek w aktualnej wersji generatora (wraz z wersją
elektroniczną). Uzupełnieniu lub poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane do
poprawy lub uzupełnienia przez WARR S.A. (chyba, że wprowadzane zgodnie z uwagami WARR S.A.
zmiany implikują kolejne zmiany, np. w przypadku tabel finansowych – należy wówczas wprowadzić
te dodatkowe zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu, a następnie przekazać
na piśmie informację o wprowadzeniu dodatkowych zmian).
Prosimy zwrócić uwagę na:
Pkt. 14.4
Za rok obecny należy przyjąć rok składania wniosku, czyli 2006. Dane podane powinny być prognozą
na cały rok. Wielkość zatrudnienia odpowiada średniorocznym jednostkom roboczym, a nie liczbie
osób zatrudnionych.
Pkt. 14.6
jest wypełniony przez każdego projektodawcę bez względu na formę prawną prowadzonej
działalności.
Zgodnie z nową instrukcją wypełniania wniosku jeżeli firma nie sporządza bilansu, powinna podać
szacunkową wartość posiadanego majątku firmy (oszacowaną na podstawie cen rynkowych).
Pkt. 21 Harmonogram realizacji projektu
W przypadku projektów, których termin realizacji przekracza 2006r. należy uwzględnić płatności
przewidziane na przestrzeni lat – do 30 czerwca 2008 w pkt. 24 wniosku jednocześnie utrzymując
proporcje dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do dofinansowania z
Budżetu Państwa. W piśmie wzywającym do uzupełnienia określamy ten błąd jako brak spójności
pomiędzy terminem realizacji a pkt. 24.
Pkt. 22 Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów Projektu
Najczęściej popełniany błąd: wskaźnik dot. stanu zatrudnienia ujmuje wszystkie zatrudnione osoby.
Prawidłowy wskaźnik dotyczy tylko miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu.
Pkt. 25 Planowane wydatki w ramach projektu w podziale na kategorie kosztów
Najczęściej popełnianym błędem jest określenie kosztów projektu w sposób globalny.
Zatem, niejasno określone koszty utrudniają:
-Komisji Oceny Projektów ocenę wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze względu na
efektywność kosztową (czy przewidywane wydatki są adekwatne i zgodne z zaproponowanymi
działaniami i produktami),
-rozliczenie projektu.
W związku z powyższym wzywamy Projektodawców do szczegółowego rozpisania pkt. 25 wniosku.
W przypadku zakupu środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych należy określić
szczegółowo koszty projektu podając ilości/ceny jednostkowe.
Niedopuszczalne jest określenie kategorii kosztów jak w poniżej przedstawionych przykładach
(przykład nr 1, 2, 3).
Przykład nr 1
Kategorie kosztów
Całkowity koszt w PLN
1. Zakup środków
transportu
2. Zakup sprzętu
elektronicznego
300 700,00
W tym koszty kwalifikowane w
PLN
300 700,00
64 200,00
64 200,00
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
P L, 5 0 - 0 7 5 Wr o c ł a w, u l . K r u p n i c z a 1 3
tel.: (+48 71) 79 70 400, 79 70 401
faks: (+48 71) 797 04 07
e-mail: [email protected]
W ARR
W R O C Ł A W S K A A G E N C JA
R O Z W O JU R EG IO N A LN EG O SA
W R O C Ł A W R EG IO N A L
D EVEL O PM EN T AG EN C Y
3. Zakup wyposażenia
15 00,00
15 00,00
Razem
a) Koszty nie zostały rozpisane na wartość netto + VAT,
b) Nazwa kosztów nie wskazuje co projektodawca zamierza nabyć.
Przykład nr 2
Kategorie kosztów
Całkowity koszt w PLN
1) Zakup sprzętu do terapii
muzyką
2) VAT
3) Zakup sprzętu biurowego
(komputer,
oprogramowanie,
drukarka, urządzenie
wielofunkcyjnego)
4) Zakup komputera wraz z
oprogramowaniem
wizualizacyjnym
5) VAT - Zakup komputera
wraz z oprogramowaniem
wizualizacyjnym
6) Zakup leżaków
5 0 - 0 6 2 W r o c ław ,P lac So ln y 1 6
te l. (4 8 7 1 ) 3 4 4 5 8 4 1
fax (4 8 7 1 ) 3 7 2 3 6 8 5
e - m ail: w ar r @ w ar r.w r o .p l
700,00
W tym koszty kwalifikowane
w PLN
700,00
120,00
5 000,00
0,00
5 000,00
2 500,00
1 950,00
550,00
0,00
4 500,00
4 500,00
Razem
a) Zakup sprzętu do terapii muzyką BŁĄD: taki zapis jest zbyt ogólny, należy określić czy
przedmiotem zakupu jest radioodtwarzacz, magnetofon, itp. bez wskazywania
producenta, szczegółowych parametrów, zalecamy określić minimalne wymagania jakie
powinny spełniać dane urządzenia.
b) Zakup sprzętu biurowego (komputer, oprogramowanie, drukarka, urządzenie
wielofunkcyjnego) BŁĄD: ta kategoria kosztów łączy kilka rodzajów środków trwałych.
Zestaw komputerowy obejmuje stację roboczą, monitor, klawiaturę, myszkę i
podstawowe oprogramowanie. Osobne kategorie kosztów stanowią drukarka, czy
urządzenie wielofunkcyjne.
c) Zakup leżaków – należy podać ilość, w ten sposób można oszacować wartość
jednostkową.
Przykład nr 3
Kategorie kosztów
Całkowity koszt w PLN
1) Zakup wyposażenia
biura
2) VAT - Zakup
wyposażenia biura
3) Zakup komputera wraz
z oprogramowaniem
wizualizacyjnym
4) VAT - Zakup komputera
wraz z
oprogramowaniem
wizualizacyjnym
5) Zakup wyposażenia Sali
rehabilitacyjnej
6) VAT - Zakup
wyposażenia Sali
rehabilitacyjnej
Razem
5 000,00
W tym koszty kwalifikowane w
PLN
5 000,00
1 100,00
1 100,00
12 000,00
12 000,00
2 640,00
2 640,00
5 000,00
5 000,00
1 100,00
1 100,00
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
P L, 5 0 - 0 7 5 Wr o c ł a w, u l . K r u p n i c z a 1 3
tel.: (+48 71) 79 70 400, 79 70 401
faks: (+48 71) 797 04 07
e-mail: [email protected]
W ARR
W R O C Ł A W S K A A G E N C JA
R O Z W O JU R EG IO N A LN EG O SA
W R O C Ł A W R EG IO N A L
D EVEL O PM EN T AG EN C Y
5 0 - 0 6 2 W r o c ław ,P lac So ln y 1 6
te l. (4 8 7 1 ) 3 4 4 5 8 4 1
fax (4 8 7 1 ) 3 7 2 3 6 8 5
e - m ail: w ar r @ w ar r.w r o .p l
a) Zakup wyposażenia pomieszczeń np. biura, sali rehabilitacyjnej, pokoi noclegowych jest
zapisem zbyt ogólnym.
B. PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE
Niedopuszczalne jest określenie kategorii kosztów jak w poniżej przedstawionych przykładach
(przykład nr 1, 2,).
Przykład nr 1
Kategorie kosztów
Całkowity koszt w PLN
Prace adaptacyjno-budowlane
zgodne z projektem
Podatek VAT od prac
adaptacyjno-budowlanych
Razem
Przykład nr 2
Kategorie kosztów
150 000,00
W tym koszty kwalifikowane w
PLN
150 000,00
12 000,00
0,00
Całkowity koszt w PLN
Budowa Centrum Mody
Podatek VAT - Budowa
Centrum Mody
Razem
350 000,00
77 000,00
W tym koszty kwalifikowane w
PLN
350 000,00
77 000,00
W przypadku gdy koszty robót nie zostały rozpisane, proponujemy, w oparciu o kosztorys,
wyodrębnić etapy danej inwestycji i wskazać koszt danego etapu.
Przykładowe etapy prac:
 Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska (nadzór budowlany, prace
geodezyjne i geotechniczne),
 Pozyskanie nieruchomości,
 Przygotowanie terenu i przyłącza obiektów do sieci (w tym: roboty rozbiórkowe,
przygotowanie terenu do prac budowlanych, roboty ziemne, przyłącza sanitarne, przyłącza
elektryczne,),
 Budowa obiektów podstawowych,
 Instalacje (instalacje w budynkach/halach/w pozostałych obiektach/maszyny i urządzenia w
instalacjach sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjny oraz technologicznych,
elektrycznych i multimedialnych,),
 Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze (ukształtowanie terenu/trawniki i
nasadzenia wieloletnie, ogrodzenia, obiekty małej architektury, obiekty pomocnicze
kubaturowe/inżynieryjne, obiekty ochrony środowiska, obiekty pomocnicze pozostałe.
ZAŁĄCZNIKI:
Zwracamy uwagę, aby dokumenty rejestrowe zawierały datę rejestracji firmy.
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
P L, 5 0 - 0 7 5 Wr o c ł a w, u l . K r u p n i c z a 1 3
tel.: (+48 71) 79 70 400, 79 70 401
faks: (+48 71) 797 04 07
e-mail: [email protected]
Download