Chrześcijaństwo (2) - Publiczne Gimnazjum Katolickie im. świętego

advertisement
Publiczne Gimnazjum Katolickie
im. św. Stanisława Kostki
Poznań
A. D. 2012
Osiągnięcia Kościoła katolickiego
płaszczyzna społeczno-kulturowa
• Życie monastyczne (np. benedyktyni, cystersi), zakony
żebrzące (franciszkanie i dominikanie)
• Uniwersytety (od XII w., pierwszy w Bolonii ok. 1110 r.) i
szkoły parafialne
• Szpitale (zwł. przy klasztorach)
• Kultura i sztuka – przede wszystkim sakralna
• Architektura – romańskie opactwa, gotyckie katedry,
renesansowe bazyliki
• Dzieła miłosierdzia – zwł. na rzecz
ubogich, Caritas
• Szacunek dla każdego człowieka –
od poczęcia do naturalnej śmierci
• Troska o instytucję małżeństwa
i rodziny
Podziały
Pierwszy podział chrześcijaństwa w 1054 r.
Powody podziału: spór o dominację dwóch biskupów:
– Rzymu – papieża (Stolicy św. Piotra, wyznaczonego do
pierwszeństwa przez Pana Jezusa)
– Konstantynopola – patriarchę (miasta ważnego
politycznie, nazywanego Nowym Rzymem).
Obecni biskupi Konstantynopola Bartłomiej I i Rzymu Benedykt XVI.
Podziały
Pierwszy podział chrześcijaństwa w 1054 r.
Każdy z tych biskupów uzurpował sobie prawo do
pierwszeństwa. Konstantynopol był nową stolicą
cesarstwa. Rzym chylił się w tym czasie ku upadkowi –
argument polityczny. Podział nasilały różnice kulturowe:
na Wschodzie używano języka greckiego, na Zachodzie
– łaciny. Na Wschodzie do Eucharystii używano
chleba kwaszonego
(zwykłego), na Zachodzie –
niekwaszonego (białe opłatki) –
różnice w liturgii. Inna była też
dyscyplina kościelna: na
Zachodzie obowiązywał celibat,
na Wschodzie – nie.
Podziały
Pierwszy podział chrześcijaństwa w 1054 r.
Apogeum sporu było wprowadzenie na Zachodzie
do liturgii Mszy św. Symbolu wiary (Credo) z
dodatkiem i Syna (Filioque), czego nie zaakceptował
Wschód i potraktował to jako zmianę wiary.
Prawosławni zaczęli nazywać się tymi, którzy mają
niezmienioną,
prawdziwą naukę – ortho doxa
– ortodoksami – wersja
spolczszona – prawosławnymi.
Podziały
Pierwszy podział chrześcijaństwa w 1054 r.
• Po podziale nastąpiły dalsze rozróżnienia, jednak nie co
do istoty wiary. Powstały w ten sposób
– Kościół wschodni (prawosławny, czyli ortodoksyjny,
bo zachowujący prawdziwą doktrynę,
– Kościół zachodni (katolicki, rzymski, z papieżem na
czele, nieuznawanym jako zwierzchnik na
Wschodzie).
• Prawosławie jest zorganizowane w niezależne od siebie,
samodzielne patriarchaty z patriarchami na czele.
Istnieją takie prawosławne patriarchaty, jak: Moskiewski,
Kijowski, Konstantynopolski. Każda diecezja
prawosławna jest autokefaliczna-niezależna.
• Podział z 1054 r. to Schizma Wschodnia (schizmapodział).
Podziały
Drugi podział chrześcijaństwa (zachodniego) w 1517 r.
• Przyczyny: domaganie się reform Kościoła
wobec różnych nadużyć duchowieństwa,
pytanie o rolę Kościoła w zbawieniu.
• Marcin Luter w Wittenberdze 30.10.1517 r.
ogłasza „95 tez”. Reformacja szybko ogarnia
Europę. Wybuchają wojny religijne i
prześladowania. Rodzi się protestantyzm.
• Jan Kalwin w Genewie, a po nim Jan Zwingli
tworzą na stopie teoretycznej swoje rozumienie
Reformacji – kalwinizm. Moralność
wprowadzona w idealnym mieście jest
niezwykle surowa.
• Henryk VIII ogłasza się w 1546 r. głową
Kościoła anglikańskiego, wypowiadając
posłuszeńśtwo papieżowi (skutek nie
udzielenia mu przez papieża rozwodu).
Podziały
Drugi podział chrześcijaństwa (zachodniego) w 1517 r.
• Przyczyny: domaganie się reform Kościoła
wobec różnych nadużyć duchowieństwa,
pytanie o rolę Kościoła w zbawieniu.
• Marcin Luter w Wittenberdze 30.10.1517 r.
ogłasza „95 tez”. Reformacja szybko ogarnia
Europę. Wybuchają wojny religijne i
prześladowania. Rodzi się protestantyzm.
• Jan Kalwin w Genewie, a po nim Jan Zwingli
tworzą na stopie teoretycznej swoje rozumienie
Reformacji – kalwinizm. Moralność
wprowadzona w idealnym mieście jest
niezwykle surowa.
• Henryk VIII ogłasza się w 1546 r. głową
Kościoła anglikańskiego, wypowiadając
posłuszeńśtwo papieżowi (skutek nie
udzielenia mu przez papieża rozwodu).
Podziały
Drugi podział chrześcijaństwa (zachodniego) w 1517 r.
Postulaty protestanckie:
Tylko wiara, tylko Pismo, tylko łaska!!!
(sola Scriptura, sola gratia, sola fide)
– Człowiek nie potrzebuje żadnego
pośrednictwa księży, bo zbawiony
może być tylko przez wiarę.
– Tylko Pismo Święte jest autorytetem w dziedzinie
religii, z niej poznajemy Boga – odrzucenie Tradycji.
– Człowiek nie jest zbawiony dzięki pobożnym uczynkom
(nic nie może zrobić dla swego zbawienia), bo to Bóg
zbawia tylko swoją łaską – nauka o predestynacji
(przeznaczenie człowieka do zbawienia lub potępienia).
Podziały
Drugi podział chrześcijaństwa (zachodniego) w 1517 r.
• Protestancka Reformacja:
zniesienie sakramentów z wyjątkiem
chrztu i Wieczerzy (ale Eucharystię
pojmuje jedynie symbolicznie, a nie
jako rzeczywistą obecnośćjak katolicy i prawosławni), nie ma
kapłaństwa, więc nie ma hierarchii;
nie ma dogmatów i odrzuca Tradycję jako niebiblijną,
dowolnie interpretuje Pismo Święte.
• Katolicka Kontrreformacja (odpowiedź na
Reformację): zwołanie Soboru Trydenckiego (154563), który: ogłosił dogmaty (np. o łasce, o
Eucharystii), zatwierdził kanon Pisma Świętego i
ustalił liczbę sakramentów na siedem.
Podziały
Drugi podział chrześcijaństwa (zachodniego) w 1517 r.
• Protestantyzm nie ma Urzędu Nauczycielskiego. Wprowadza
dowolność interpretacji, nie ma żadnego punktu odniesienia,
co skutkuje kolejnymi reformami i powstawaniem kolejnych
wspólnot kościelnych. Dziś istnieje ich przeszło 42.000!!!
• Ważniejsze nurty protestantyzmu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
luteranie,
kalwini (Kościoły zreformowane lub prezbiteriańskie),
anglikanie,
mennonici,
baptyści,
metodyści,
kwakrzy,
adwentyści,
zielonoświątkowcy,
Armia Zbawienia.
Wyznania chrześcijańskie
Wyznanie chrześcijańskie
Liczba wyznawców
Prawosławni
Katolicy
Protestanci
171 mln
1.160 mln
926 mln
Protestanci wyrośli z Reformacji 426 mln
Anglikanie 87 mln
Kościoły wolne (z największym 378 mln
Kościołem Zielonoświątkowców)
Chrześcijanie marginalni 35 mln
(o wątpliwej wierze trynitarnej)
RAZEM CHRZEŚCIJAN
2.300 mln
Dane za: Radio Watykańskie, maj 2011
Prawosławie według krajów
Katolicyzm według krajów
Protestantyzm według krajów
Ekumenizm
• Ruch ekumeniczny służy wzajemnemu zbliżeniu się i
rozmowie chrześcijanom różnych wyznań (katolicyprawosławni-protestanci).
• To ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do
przywrócenia pomiędzy licznymi wyznaniami
chrześcijańskimi pierwotnej jedności w ramach jednego,
świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła.
Głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna
modlitwa, które nie mają na celu pochopnego zacierania
różnic, lecz odkrycie jedności opartej na prawdzie i
miłości Chrystusa.
• Teolodzy spotykają się, by szukać dróg osiągnięcia
jedności na stopie teologicznej. Chrześcijanie modlą się
na nabożeństwach ekumenicznych o jedność
wyznawców Chrystusa, bo sam Jezus modlił się w czasie
Ostatniej Wieczerzy, „aby byli jedno”.
Ekumenizm
• Jednym z przejawów ekumenizmu jest powstanie w
czasie II wojny światowej międzywyznaniowej
wspólnoty zakonnej we Francji w Taize, której
założycielem był protestant Roger Schulz (brat
Roger). Zakonnicy wspólnoty są różnych wyznań.
Ekumenizm
Pierwszym owocem dialogu
ekumenicznego jest wzajemne zniesienie ekskomunik z
1054 r. przez papieża Pawła VI
i patriarchę Konstantyno-pola
Atenagorasa.
Wielki wkład dla jedności
chrześcijan dał Jan Paweł II,
spotykając się z przedstawicielami chrześcijan innych
wyznań, a nawet otwierając
Drzwi Święte Roku Świętego
2000 w bazylice św. Pawła za
Murami z przedstawicielami
prawosławia i protestan-tyzmu,
jako wspólnej rocznicy 2000lecia chrześcijaństwa.
Cel ekumenizmu
• „Aby byli jedno…” (J 17) – zgorszenie podziału chrześcijan.
• Dążenie do jedności przez:
– własną odnowę,
– nawrócenie serca, by żyć Ewangelią,
– wspólną modlitwę,
– dialog teologiczny
– współpracę chrześcijan na różnych płaszczyznach.
• Sobór Watykański II o ekumenizmie: Pragnienie jedności
wszystkich wyznawców Chrystusa jest Jego darem i
wezwaniem Ducha Świętego. Ta jedność trwa w katolickim
Kościele Chrystusowym, który ma pełnię środków
zbawienia powierzonych Kolegium Apostołów pod
przewodnictwem Piotra. Ten Kościół tworzy Ciało
Chrystusa. (Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio”)
Dialog międzyreligijny
• Sobór Watykański II zachęcił nie tylko
do działalności ekumenicznej
(wewnątrz chrześcijaństwa, między
wyznaniami), ale też do dialogu z
wyznawcami innych religii, a nawet
z osobami niewierzącymi w Boga.
Jan Paweł II był pierwszym papieżem,
który przekroczył próg
synagogi (Rzym 1985 r.)
i przeprowadził wiele
spotkań z wyznawcami
innych religii.
Dialog międzyreligijny
• Inicjatywą Jana Pawła II było zwołanie 27.10.1986 r. w
Asyżu pierwszego ekumenicznego i międzyreligijnego
spotkania modlitewnego o pokój. Modlili się
przedstawiciele takich religii, jak: chrześcijaństwa,
judaizmu, islamu, buddyzmu, hinduizmu, szintoizmu,
dżinizmu, wyznawców religii afrykańskich oraz indiańskich
religii plemiennych.
Dialog międzyreligijny
Benedykt XVI podobne spotkanie z przedstawicielami
różnych religii i wyznań chrześcijańskich zwołał w 25-tą
rocznicę tamtego spotkania jesienią 2011 r. również
w Asyżu. Był to Dzień Refleksji i Modlitwy o Pokój.
Cel dialogu międzyreligijnego
• Sobór Watykański II mówi o stosunku katolików do
innych religii:
– Pan Bóg powołał każdego człowieka do celu,
którym jest On sam
– Każdy ma prawo zmierzać od poznania Boga
– W różnych religiach znajduje się wiele dobrego, co
Kościół uznaje za przygotowanie do Ewangelii
– Kto poznał prawdę, ma obowiązek za nią podążać
• Wzajemny szacunek
• Świadectwo wiary (Pan Jezus nakazał i nigdy nie
odwołał słów: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. A
Pismo Święte mówi: kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten
będzie zbawiony)
Każdego dnia na świecie…
• Ubywa 300 ateistów
• Przybywa 80 tys. chrześcijan (31 tys.
katolików, 37 tys. zielonoświątkowców)
• Przybywa 79 tys. muzułmanów
• 270 chrześcijan ginie za wiarę (przez
ostatnie 10 lat życie oddało milion
męczenników)
Dane za: raport Międzynarodowy Biuletyn Badań Misyjnych
(www.radiovaticana.org/pol)
Religie i wyznania w świecie
Zadanie domowe
Odpowiedz pisemnie w zeszycie pełnymi zdaniami na pytania:
• W którym roku chrześcijaństwo wskutek schizmy podzieliło
się na wschodnie i zachodnie?
• W jakim mieście Marcin Luter przybił do drzwi kościoła
swoich 95 tez?
• Podaj pozostałych dwóch ważnych reformatorów
chrześcijaństwa z czasów Reformacji (obok Marcina Lutra).
• Co odrzucili protestanccy reformatorzy?
• Co to jest ekumenizm?
• W jakiej miejscowości w XX w. powstała ekumeniczna
(międzywyznaniowa) wspólnota zakonna?
• W jakim mieście odbywają się międzyreligijne spotkania
modlitewne w ramach Światowego Dnia Modlitwy o Pokój,
które zwołał po raz pierwszy w 1986 r. bł. Jan Paweł II?
Bibliografia
• Encyklopedia szkolna. Religie świata, red.
C. Naudin, M.-L. Cuq, wyd. Delta W-Z.
• M. Kuźmińska, Wielkie religie świata, wyd.
Egmont, Warszawa 2007.
• Religie świata, red. H. Tinq, wyd.
Larousse, Wrocław 2007.
• Ilustracje, mapy i wykresy pochodzą z:
www.wikipedia.pl, www.ekai.pl,
www.opoka.org.pl i inne.
dk. Grzegorz Konieczny
Publiczne Gimnazjum Katolickie
im. św. Stanisława Kostki
Poznań
A. D. 2012
Download