Etyka zawodów prawniczych dr Pawe* Jab*o*ski

advertisement
EKSPOZYCJA WYBRANYCH
POJĘĆ ETYCZNYCH
PAWEŁ JABŁOŃSKI
Etyka zawodów prawniczych
Problem definiowania pojęć – wielość
perspektyw






Platon – poznawanie idei
Immanuel Kant – poznawanie rozumu
Alasdair MacIntyre - „biografia” pojęć
Ludwig Wittgenstein – figura gry
Jacques Derrida – znaczone wyparte przez
znaczące
Hans-Georg Gadamer – figura fuzji horyzontów
Aksjologia




refleksja o wartościach lub konkretna teoria
wartości
etyka a estetyka
aksjologia zawodowa jako wiedza o wartościach
zawodowych
aksjologia zawodowa jako jedna z dwóch (obok
deontologii) warstw etyki zawodów prawniczych
Relacje między wartościami



monizm – można odtworzyć jeden spójny i wspólny
system
relatywizm – istnieje wiele systemów wartości,
uzgodnienie nie jest możliwe, spójność jest możliwa
tylko w ramach poszczególnych systemów
pluralizm – możliwe jest tylko częściowe
uporządkowanie wartości; nie da się wyeliminować
konfliktu w konkretnych przypadkach
Etyka a moralność
brak stabilności w sposobie używania tych terminów
 etymologia: ethos (zwyczaj albo cecha charakteru),
mores (obyczaje, zwyczaje).
 warianty:
- zamienne używanie,
- moralność jako faktyczność, etyka jako refleksja nad
moralnością
- moralność jako kwestia powinności, etyka jako
problem pomyślności

Paul Ricoeur – „mała etyka”
struktura „małej etyki”:
- etyczne dążenie
- moralny obowiązek
- mądrość praktyczna – mediacja między
uniwersalnością normy a konkretnością danego
przypadku (znaczenie doświadczenia i intuicji)
(P. Ricoeur, O sobie samym jako innym)

Specyfika refleksji etycznej





brak matematycznej ścisłości
problem uprawomocnienia (dogmat, regres w
nieskończoność, błędne koło)
prymat pytania, podpowiedzi zamiast odpowiedzi
kulminacja w tym, co szczegółowe
napięcie między właściwościami sądów etycznych:
- implikowanie powszechnej ważności
- uwikłanie historyczne
- bycie nieuniknionym składnikiem egzystencji
Sumienie




Koncepcja Sokratejska
Koncepcja Kantowska
Koncepcja Freudowska
Koncepcja Frommowska
Sprawiedliwość



sprawiedliwość dystrybutywna a sprawiedliwość
retrybutywna
wybór zasady sprawiedliwości a sprawiedliwe
stosowanie wybranej zasady
sprawiedliwość jako bezstronność:
- poziom stanowienia prawa (John Rawls, Teoria
sprawiedliwości)
- poziom stosowania prawa
Bezstronność


proceduralne a materialne ujęcie bezstronności
wewnętrzny a zewnętrzny aspekt bezstronności
Słuszność



słuszność jako korekta sprawiedliwości
realizacja słuszności na poziomie tworzenia prawa
– zwroty niedookreślone i klauzule generalne
realizacja słuszności na poziomie stosowania prawa
– reguły egzegezy tekstów prawnych
Odpowiedzialność



odpowiedzialność w ujęciu negatywnym i
pozytywnym
ontologizacja odpowiedzialności (Jacek Filek)
negatywny
charakter
odpowiedzialności
dyscyplinarnej
Szacunek



korelacja szacunku i godności
rodzaje szanowanych dóbr
kognitywne a konstruktywne ujęcie szacunku
Szacunek dla prawa – koncepcja
Adama Podgóreckiego


badania A. Podgóreckiego
hipoteza trójstopniowego działania prawa:
- ustrój społeczny
- podkultura
- osobowość
Ustrój społeczny


warstwa normatywna
- normy prawne, zwłaszcza konstytucyjne
- „prawo intuicyjne”
warstwa faktyczności (gra sił społecznych)
Podkultura


podkultura prawna a podkultura prawnicza
„Owej różnicy nie sposób wyjaśnić inaczej, jak przez
wyraźnie różne style praktyki środowisk sędziowskich w
różnych regionach. Badanie Auberta pokazuje, że w
instytucjach (w tym przypadku – w sądach) może dojść
do powstania specyficznej praktyki, innymi słowy –
pewnego społecznie przekazywanego sposobu
załatwiania spraw, lokalnego stereotypu podejmowania
decyzji, odmiennego od wzorów obowiązujących gdzie
indziej”
A. Podgórecki, Socjologiczna teoria prawa
Osobowość



„czynnik niewidoczny”
dwa typy osobowości
problem legitymizacji decyzji stosowania prawa
Szacunek a spór o ontologię prawa





dwa poziomy konceptualizacji respektu dla prawa
pozytywistyczna a hermeneutyczna koncepcja
prawa (Marek Zirk-Sadowski)
tekstocentryczne a nietekstocentryczne podejście do
prawa (Ewa Łętowska)
analityczna a dekonstrukcyjna koncepcja znaczenia
tekstu (Tomasz Spyra)
formalistyczna a nieformalistyczna koncepcja
znaczenia tekstu (Marcin Matczak)
Argumenty za przestrzeganiem prawa
argument z konsekwencji
- zły przykład
- zasada generalizacji
 argument z umowy
 argument z uczciwej gry
 argument z przynależności do społeczeństwa
 argument z demokracji
- aspekt legitymizacji
- aspekt sprawczości

Szacunek dla prawa – obywatelskie
nieposłuszeństwo




jawność, intencja wpłynięcia na opinię publiczną
ochrona zasady moralnej lub prawnej
posługiwanie się środkami pokojowymi
akceptacja dla sankcji
Smak

„Smak oznacza pewien swoisty sposób poznania.
Należy do sfery tego, co na drodze refleksyjnej
władzy sądzenia w czymś jednostkowym uchwytuje
to, co ogólne, czemu to pierwsze ma być
podporządkowane. Smak jako władza jednostkowa
to osądy tego, co jednostkowe, przez wzgląd na
całość, na to, czy to coś pasuje do reszty, czy więc
jest stosowne”. H-G. Gadamer, Prawda i metoda
Smak




pojęcie zmysłu wspólnego (sensus communis)
niedyskursywność smaku
fenomen przeciwstawny – nie tyle zły smak, ile brak
smaku
smak jako niezbędny element sądu etycznego
Takt i umiar
reaktywność działania prawnika
 znaczenie rozpoznania specyfiki wykonywanej roli
 takt retoryczny (audytorium, charakter działania
komunikacyjnego)
 aspekty taktu retorycznego:
- ilość
- jakość (np. problem emocji, drastyczności opisów,
zbędnych hiperbolizacji)

Takt
„Przez takt rozumiemy określoną wrażliwość i zdolność do odbioru
wrażeń w pewnych sytuacjach oraz zachowanie w tychże
sytuacjach, o których nie dysponujemy żadną wiedzą opartą na
zasadach ogólnych. Dlatego niewyrazistość i niewyrażalność
przysługują taktowi z samej jego istoty. Można coś powiedzieć
taktownie. Zawsze jednak będzie to oznaczało, że się coś taktownie
omija i się tego nie dopowiada, nietaktowne zaś jest mówienie
czegoś, co wypadałoby raczej pominąć. Pomijanie nie oznacza
jednak odwracania spojrzenia od czegoś, lecz spoglądanie na coś
tak, by się o to nie potknąć, lecz przejść obok. Dlatego takt
dopomaga w utrzymaniu dystansu, pozwala uniknąć przeszkody,
zbytniego zbliżenia i naruszenia intymnej sfery danej osoby”
H-G. Gadamer, Prawda i metoda
Etyka Immanuela Kanta
Najważniejsze dzieła







1724-1804
1781 – Krytyka czystego rozumu
1783 – Prolegomena do wszelkiej przyszłej
metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka
1785 – Uzasadnienie metafizyki moralności
1788 – Krytyka praktycznego rozumu
1790 – Krytyka władzy sądzenia
1797 – Metafizyka moralności
Sposoby rozumienia Kanta
„Komentarze i krytyki filozofii moralnej Kanta można podzielić
na trzy grupy. Do pierwszej należą prace pisane językiem Kanta
i właściwie nie ułatwiające zrozumienia filozofii krytycznej.
Wysiłek czytania ich lepiej było przeznaczyć na lekturę samego
Kanta. Grupa druga to prace krytyków przedstawiające jego
filozofię tak, że czytelnik zastanawia się, dlaczego tak
absurdalne stanowisko wciąż się omawia we wszystkich
podręcznikach historii etyki. Z nich dowiedziałem się, czego Kant
nie powiedział. Do trzeciej grupy zaliczam autorów, od których
nauczyłem się najwięcej. Ci traktują Kanta jak partnera w
dyskusji, a nie jak fakt historyczny czy własnoręcznie wykonaną
kukłę do odnoszenia łatwych zwycięstw”
Paweł Łuków, Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta, Warszawa
1997
Kant jako antropologiczny realista
„Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym
się podziwem i czcią, im częściej i trwalej się nad nimi
zastanawiamy: niebo gwieździste nade mną i prawo moralne we
mnie”
Immanuel Kant, Krytyka praktycznego rozumu
„Cała ludzka cnota nie jest więcej warta niż garść miedziaków.
Tylko dziecko bierze ją za prawdziwe złoto. Lepiej wszakże mieć
w obiegu choć miedziaki, niżby nie było nic tego rodzaju, a w
końcu można je przecież, choćby ze znaczną stratą, zamienić na
prawdziwe złoto”.
Immanuel Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym
Rozum teoretyczny a rozum praktyczny




Punkt wyjścia – problem prawomocności metafizyki i
nowożytnej nauki
Rzeczy same w sobie a zjawiska
Formy poznania:
- formy zmysłowości (czas i przestrzeń)
- kategorie intelektu (np. przyczynowość); konstytutywny
charakter – dwa aspekty (współczesne interpretacje)
- idee rozumu – regulatywny charakter (nie rozszerzają
wiedzy, lecz ją usensawniają)
Znaczenie braku możliwości poznania rzeczy samych w
sobie – miejsce dla rozumu praktycznego
Intencja Kanta

Znalezienie podstawowej zasady moralnej i jej
uzasadnienie w taki sposób, by było ono:
- obiektywne
- powszechnie zobowiązujące
- świeckie (zamiana relacji między etyką a religią)
Dobra wola
Dobra wola jako jedyna bezwarunkowo dobra rzecz
 Względność innych dóbr
 Przestrzeganie prawa moralnego ze względu na nie
samo - nie chodzi więc o samo przestrzeganie, bo
można przestrzegać ze złego powodu (przykład
sprzedawcy) .
 Dwie interpretacje:
- radykalna
- umiarkowana

Imperatywy



Techniczne (zręczności), pragmatyczne (szczęścia) i
moralny
Hipotetyczne
(warunkowe)
i
kategoryczny
(bezwarunkowy)
Trzy formy imperatywu kategorycznego:
1. Zasada uniwersalizacji
2. Zasada szacunku dla osób
3. Zasada autonomii woli
Pierwsza formuła





Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której
możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym
prawem
zasada uniwersalizacji
Dwa pytania jako test zgodności czyny z prawem
moralnym
a) logiczna (Czy świat w którym określona maksyma
mojej woli stałaby się prawem powszechnym jest
możliwy?)
b) „wolicjonalna” (Czy chciałbym takiego świata, w
którym określona maksyma mojej woli stałaby się
prawem powszechnym?)
Druga formuła





Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej osobie, jako
też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem
jako celu, nigdy tylko jako środka
zasada szacunku dla osób
nigdy tylko jako środka
wartość względna (cenność) a bezwzględna
(bezcenność - godność) - wprowadzenie terminu
„wartość” do filozofii
przyjęcie istnienia wartości bezwzględnej jako warunek
możliwości znalezienia dla rozumu najwyższej
praktycznej zasady
Trzecia formuła





Postępuj tak, jak gdyby maksyma twojego
postępowania przez wolę twą miała się stać ogólnym
prawem przyrody
zasada autonomii woli
autonomiczna a heteronomiczna wola
oświeceniowy postulat zawierzenia własnemu
myśleniu – przeciwieństwo – pójście za
chaotycznymi impulsami, oczekiwaniami innych, za
tłumem, bycie konformistą
konstruktywny charakter zachowań
Struktura sądu etycznego




Impulsy empiryczne
Prawo moralne (imperatyw kategoryczny) negatywne kryterium a nie impuls; impulsy nie są
wytwarzane przez prawo moralne, tylko oceniane
Metafora polityczna (Kant, Jung)
Zakres odpowiedzialności – różnica między etyką
Kanta i Arystotelesa
Konsekwencje



Istnieje obiektywne prawo moralne
Istnieje obiektywna różnica między dobrem a złem
Każdy (lub prawie każdy) może rozpoznać czego
nie powinien robić
Dwa poziomy dyskursu praktycznego




Aprioryczny (czysty rozum praktyczny – bez
uwzględnienia kondycji człowieka)
Antropologiczny (znaczenie rozwagi)
Szacunek jako ogniwo łączące
Dwa elementy szacunku:
- pasywny
- aktywny
Prawo moralne a wolność



Prawo moralne jako ratio cognoscendi wolności
(poznanie prawa moralnego jako „fakt rozumu”)
Wolność jako ratio essendi prawa moralnego
Wolność w świetle rozumu teoretycznego a w
świetle rozumu praktycznego
Zarzuty






Problem historyczności moralności (Hegel, Rorty)
Problem „czystości” rozumu (Freud)
Problem pluralizmu aksjologicznego
Problem „antropologicznej zawodności” imperatywu
kategorycznego
Problem „normatywnej zawodności” imperatywu
kategorycznego
Problem drugiej formy generalizacji – „niemożności
chcenia”
Wybrane rozwinięcia perspektywy
Kanta



Upolitycznienie rozumu – Habermas, Rawls
„Narratywizacja” rozumu – Ricoeur
Idea polityki uznania - Taylor
Zastosowanie do prawa



Argument przeciw relatywizmowi
Argument z uniwersalizacji
Argument na rzecz idei państwa prawa
Download