Zakres szkoleń specjalistycznych w ramach „grantu” dla

advertisement
Zakres szkoleń specjalistycznych w ramach „grantu” dla Gminnych
Centrów Zarządzania Kryzysowego
Szkolenie dla szefów Gminnych zespołów zarządzania kryzysowego – wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast
Ramowy program szkolenia
Przywództwo a kryzys, Uwarunkowania formalno-prawne zarządzania w stanach zagrożenia
oraz budowy systemu ochrony ludności (aspekty gminne), Zasady funkcjonowania
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, Procedury reagowania szczebla gminnego, Techniczne aspekty tworzenia
Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego – sprzęt, oprogramowanie, Możliwości
wykorzystania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego do realizacji zadań na rzecz gminy.
Szkolenie dla pracowników merytorycznych Gminnego Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Ramowy program szkolenia
Idea powstawania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, System zarządzania
informacją w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Struktura bazy danych: Dane
ogólne, Zagrożenia, Demografia, Komunikacja, Siły i środki, Procedury, Zdarzenia. Kreator
planu reagowania kryzysowego: tworzenie planu krok po kroku, budowa interaktywnego
planu reagowania kryzysowego, tworzenie i drukowanie planu o funkcjonalnej strukturze do
wpięcia do segregatorów. Tworzenie i drukowanie pełnego planu kryzysowego do wpięcia
do segregatorów. Tworzenie wariantowego planu kryzysowego: przygotowanie planów i
procedur wariantowych adekwatnych do występującej sytuacji kryzysowej obejmujących
wybrane procedury, charakterystyki zagrożeń obiektów, sił i środków, administracji
publicznej, a także innych danych i informacji do podjęcia skutecznego i sprawnego
reagowania na zaistniałą sytuację.
Szkolenie dla pracowników merytorycznych Gminnego Centrum Zarządzania
Kryzysowego – Warsztaty zgrywające wdrażania oprogramowania wspomagającego
zarządzanie kryzysowe w gminach
Ramowy program szkolenia
Współdziałanie i sprawozdawczość Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego, zasady
wspomagania zarządzania kryzysowego w gminie, efektywne wykorzystanie baz danych i
kreatorów planów kryzysowych, sformułowanie kierunków rozwoju oprogramowania
wspomagającego zarządzanie kryzysowe w gminach adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.
Szkolenie dla pracowników technicznych Gminnego Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Ramowy program szkolenia
Opis sieci – połączenia urządzeń (schemat sieci w UG,podłaczanie serwerów
komputerów do sieci UG), uruchamianie serwerów (logowanie, uruchomienie
przeglądarki,logowanie do bazy danych), podstawowe polecenia FreeBSD i Linuxa 4
Uruchamianie usług, zakładanie użytkowników, obsługa oprogramowania : kreator
planu, komunikator, baza GCR.
Download