PROJEKT – od pomysłu do realizacji

advertisement
PROJEKT – od pomysłu
do realizacji
BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
URZĘDU MIASTA KRAKOWA
1 zasada pracy nad projektem mówi, że NIE WOLNO ZACZYNAĆ
OD WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE!
Zanim zaczniesz wypełniać wniosek o dofinansowanie znajdź
odpowiedź na pytania:
 Co chcesz zrobić i po co? (opis projektu z podziałem na cele,
działania i rezultaty)
 Dlaczego warto się tego podjąć? (uzasadnienie)
 Dla kogo są przeznaczone te działania? (beneficjenci
ostateczni)
 Jak ma wyglądać organizacja prac? (zarządzanie)
 Kto jest potrzebny do zrealizowania zadań? (zespół)
 Ile to będzie kosztowało i jak to chcesz sfinansować? (budżet)
 Co chcesz osiągnąć i jak to sprawdzisz? (wskaźniki, monitoring)
 Co może Ci przeszkadzać w realizacji projektu? (ryzyka)
Logika interwencji projektu
(długoterminowe efekty)
Rezultaty
(bezpośrednie i
natychmiastowe efekty)
Produkty
(dobra i usługi)
Wkład
Działania
(activities)
Cele
ogólne
Cele
cząstkowe
Cele
operacyjne
Cele projektu
Oddziaływanie
Wkład (input)
Zasoby zaangażowane przez beneficjenta w trakcie
wdrażania danego projektu
Zasoby finansowe, zasoby ludzkie, zasoby
materialne, zasoby organizacyjne itp.
Produkt (output)
Wszystkie produkty materialne i usługi,
które otrzymuje beneficjent w trakcie
realizacji projektu przy wykorzystaniu
zaangażowanych zasobów
Rezultat (result)
Bezpośrednie i natychmiastowe efekty
projektu
Zmiany, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia
projektu u bezpośrednich beneficjentów
pomocy
Rola projektu
CEL – pozytywny, oczekiwany stan w przyszłości
PROJEKT
PROBLEM –
negatywny obraz rzeczywistości
Co to jest projekt ?
przedsięwzięcie, które:
służy realizacji określonego celu
posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane ze
sobą działania
jest ograniczone w czasie (ma określony początek i
koniec),
posiada określony budżet i zasoby oraz
ma wyjątkowy charakter
Służy realizacji określonego celu
Nie realizujemy go tylko dla samej
realizacji
Projekt jest zawsze częścią większego
planu (programu)
Posiada skoordynowane i wzajemnie
powiązane ze sobą działania
Realizacja projektu wymaga podejmowania
określonych działań
Niektóre z nich są ze sobą powiązane w ten sposób,
że podjęcie jednego wymaga zakończenia innego
Są też działania, które można prowadzić równolegle
Im więcej powiązanych działań tym bardziej złożony
i trudniejszy jest projekt
Jest ograniczone w czasie oraz posiada
określony budżet i zasoby
Każdy projekt ma jasno określony początek i koniec
Narzędziem które pomaga pilnować czasu trwania
projektu jest harmonogram
Każdy projekt ma przypisany określony budżet i zasoby
(ludzkie, materiałowe), które określają jego ramy
Ma wyjątkowy charakter
Projekt jest przedsięwzięciem którego nie realizujemy
codziennie
Jest przedsięwzięciem dużym, o określonym stopniu
trudności i zwykle nie jest przedsięwzięciem
powtarzalnym
Każdy projekt funkcjonuje w innych
uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych
Konstrukcja PROJEKTU
Krok 2
Krok 1
IDENTYFIKACJA
PLANOWANIE
Krok 3
Krok 4
REALIZACJA
OCENA
Konstrukcja PROJEKTU
Krok 1
określenie potrzeb
IDENTYFIKACJA
możliwość ich
zaspokojenia
odniesienie do
dokumentów
planistycznych
Konstrukcja PROJEKTU
Krok 2
działania i harmonogram
PLANOWANIE
budżet
grupa zarządzająca
Konstrukcja PROJEKTU
Krok 3
wdrażanie działań
REALIZACJA
monitoring wyników
diagnozowanie zagrożeń
Konstrukcja PROJEKTU
Krok 4
porównanie efektów
z rezultatami
OCENA
lista niezgodności –
działania korygujące
„nowe życie” projektu
WYPEŁNIANIE WNIOSKU
CZAS ZACZĄĆ!
CHARAKTERYSTYKA
PROJEKTU
3. Opis projektu wraz
z uzasadnieniem
3.1 Miejsce realizacji projektu
 3.1.1 Województwo – Małopolskie
 3.1.2 Powiat
 3.1.3 Gmina
 3.1.4 Miejscowość
 3.1.5 Projekt realizowany poza granicami
kraju
Wybór z rozwijanej listy
3.2 Rodzaj projektu
 Wybór z rozwijanej listy typu projektu zgodnie z listą
przewidzianą w Uszczegółowieniu MRPO dla danego
Działania.
 W przypadku, jeśli projekt nie wpisuje się w
przykładowe rodzaje projektów wskazane w
Uszczegółowieniu MRPO, Beneficjent ma możliwość
wpisania dodatkowego rodzaju projektu, który musi
być spójny z celami danego działania.
 W przypadku wpisania dodatkowego rodzaju projektu
Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia
stosownego uzasadnienia w odniesieniu do
zgodności projektu z celami danego działania
programu, które będzie poddane weryfikacji na
etapie oceny formalnej projektu.
3.3 Tło i uzasadnienie konieczności
realizacji projektu
 Opis stanu istniejącego (również za pomocą danych
liczbowych), z którego wynika potrzeba
zareagowania na problem, bądź też usunięcia
skutków zaistniałych problemów.
 W punkcie tym należy wykazać również zgodność
założeń projektu ze Strategią Rozwoju Województwa
na lata 2007-2013 oraz z innymi, właściwymi ze
względu na zakres projektu strategiami lokalnymi lub
sektorowymi
 Max. 4 tyś znaków ze spacjami
3.4 Opis projektu
 Opis, co będzie przedmiotem projektu,
przedstawienie działań podejmowanych
w projekcie, produktów projektu (przy
wykorzystaniu danych liczbowych).
 Opis musi jednoznacznie identyfikować
przedmiot projektu i jasno określać jego
zakres rzeczowy
 Max. 4 tyś. znaków ze spacjami
3.5 Informacja nt. stanu
przygotowania projektu do realizacji
 Opis stanu zaawansowania prac nad
projektem. Należy odznaczyć właściwą opcję.
 3.5.1 Dla projektów wymagających
pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót
oraz dla projektów typu „zaprojektuj i
wybuduj”
 3.5.2 Dla projektów dotyczących dostaw
 3.5.3 Dla projektów nieinwestycyjnych
3.6 Inne podmioty zaangażowane
w realizację projektu
 W przypadku realizacji projektu w formule
partnerstwa należy wymienić nazwy instytucji
uczestniczących w realizacji zadania wraz z
krótkim opisem charakteru ich
zaangażowania.
 W przypadku związków i porozumień
zawieranych pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego należy wskazać
podmioty zaangażowane, typ partnerstwa
oraz krótko opisać charakter ich
zaangażowania.
3.7 Cele projektu
 Opis długofalowego oddziaływania projektu
 Wykazanie zgodności celów projektu z
„Celami działania” opisanymi dla konkretnego
działania w Uszczegółowieniu MRPO
 Zachowanie spójności z punktem 5.2 –
Wskaźniki rezultatu realizacji projektu, oraz
z matrycą logiczną
 Max 4 tyś. znaków ze spacjami
4. Okres realizacji projektu
 4.1 Planowany termin rozpoczęcia projektu
w ujęciu miesięcznym
 4.2 Planowany termin zakończenia
rzeczowego i finansowego realizacji projektu
w ujęciu miesięcznym
 4.3 Uzasadnienie w przypadku przekroczenia
24 miesięcznego okresu (max. do 36
miesięcy), np. względy techniczne lub
technologiczne, które uniemożliwiają
realizację projektu w czasie krótszym niż 24
miesiące.
5. Wskaźniki realizacji projektu
 5.1 Wskaźniki produktu - bezpośredni,
materialny efekt realizacji przedsięwzięcia
mierzony konkretnymi wielkościami, np. 4 km
zmodernizowanej drogi, 1 wybudowany
obiekt sportowy.
 5.2 Wskaźniki rezultatu – wpływ
zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie
społeczno – ekonomiczne uzyskany
bezpośrednio po zakończeniu realizacji
projektu, np. skrócenie czasu przejazdu,
liczba użytkowników.
6. Planowane wydatki projektu
(liczbowo i słownie)
 6.1 Całkowita wartość projektu (brutto) – suma
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
projektu
 6.2 Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych
- koszty przygotowawcze (np. dokumentacja
techniczna, przygotowanie postępowania w zakresie
zamówienia publicznego etc.)
- koszty inwestycyjne (roboty budowlane, montażowe,
zakup sprzętu, etc.)
- pozostałe koszty (np. promocja)
- koszty szkoleniowe w ramach cross- financingu
 6.3 Całkowita wartość kosztów niekwalifikowanych
projektu
7. Źródła finansowania projektu
(koszty kwalifikowane, zob. punkt 6.2)
 7.1 Wnioskowana kwota dofinansowania
z EFRR w ujęciu kwotowym i procentowym
 7.2 Wkład krajowy to suma środków:
- 7.2.1 Wkład własny beneficjenta
- 7.2.2 Inne źródła dofinansowania
 7.3 Opis źródeł pokrycia krajowego wkładu
do projektu (o których mowa w punkcie 7.2)
8. Pomoc publiczna uzyskana
i planowana do uzyskania
 Wskazanie czy na realizację przedmiotowego
projektu uzyskał do tej pory wsparcie w formie
pomocy publicznej
9. Trwałość projektu
 9.1 Sposób wykorzystania i finansowania projektu po
zakończeniu jego realizacji
- sposób wykorzystania i finansowania projektu po
zakończeniu jego realizacji
- jaka jest zdolność instytucjonalna Beneficjenta do
realizacji projektu (jakie jest jego doświadczenie
i struktura organizacyjna gwarantująca prawidłowe
utrzymanie produktów projektu)
 9.2 Czy przewidywane są dochody w trakcie
realizacji projektu i/lub po jego zakończeniu
(TAK/NIE)
10. Dodatkowe informacje
wymagane regulaminem konkursu
 Punkt ten przeznaczony jest na dodatkowe
informacje wymagane regulaminem konkursu
dla poszczególnych Działań MRPO.
11. Załączniki
 Punkt ten służy identyfikacji załączników
dostarczanych jako uzupełnienie informacji
zawartych w karcie lub też wymaganych
zapisami programu operacyjnego i/lub
regulaminem konkursu.
 Należy wybrać z listy rozwijanej odpowiednie
załączniki dołączone do karty projektowej.
Kwestie formalne
•
przed wypełnieniem wniosku przeczytaj INSTRUKCJĘ,
•
w razie wątpliwości skontaktuj się z jednostką przyjmującą,
•
koniecznie zapoznaj się z programem, szczegółowo przeanalizuj
uzasadnienia i cele priorytetów oraz działań,
•
wniosek wypełnij starannie, odpowiedz na wszystkie pytania w sposób
konkretny, czytelny i wyczerpujący,
•
zwróć uwagę na rodzaj czcionki, sposób podpisania wniosku (niebieski
tusz ) ,
•
podpisują tylko upoważnione osoby,
•
dołącz wszystkie załączniki dla swojej kategorii projektu
Najczęstsze błędy
• niestosowanie obowiązującego formularza
• składanie wniosku w sposób niezgodny z regulaminem
•
•
•
•
•
konkursu (z reguły regulaminy stanowią o sposobie
oznaczenia wniosku, liczbie wymaganych kopii itp.),
składanie wniosku po wyznaczonym terminie,
nieudzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania wniosku bądź
udzielenie odpowiedzi niezgodnej z treścią pytania,
złożenie wniosku przez nieuprawnionego projektodawcę,
brak spójności logicznej treści wniosku,
niedołączenie wszystkich wymaganych załączników
Najczęstsze błędy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
niezgodność z instrukcją wypełniania wniosku
podpis osoby nieupoważnionej
brak cech projektu (nierozwojowe przedsięwzięcie)
niezgodność z wymaganiami projektu
różnice oryginał – kopia
brak paraf, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem
brak płynności finansowej projektodawcy
brak wiedzy i doświadczenia
brak gotowości do realizacji
Czy to takie trudne?
.
Download