Załącznik nr 4 do Rekomendacji

advertisement
zał. nr 4 do Rekomendacji Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie przy CSIOZ z dnia 11 września 2013 r.,
str. 1
„ZALECENIA PIELĘGNIARSKIE PRZY WYPISIE ZE SZPITALA”
Szpital [nazwa] Adres: [
]
Oddział [pobrany] tel. do dyżurki pielęgniarskiej [pobrany] E- mail [pobrany]
Nazwisko i imię pacjenta: [pobrane] Pesel: [pobrany]
Data wypisu ze szpitala [znacznik czasu]
OCENA SAMOOPIEKI W DNIU WYPISU:
WYMAGANA POMOC *
Toaleta ciała (mycie, czesanie, golenie): Nie ( ) Tak ( )
Zmiana bielizny (rozbieranie, ubieranie): Nie ( ) Tak ( )
Odżywianie
Nie ( ) Tak ( )
Wydalanie
Nie ( ) Tak ( )
Sprawność ruchowa
Nie ( ) Tak ( )
Samodzielność w życiu codziennym Nie ( ) Tak ( )
ZALECENIA PIELĘGNACYJNE
*1. Postępowanie z raną pooperacyjną……………………………………….
*2. Postępowanie z drenażem ....................................................................
*3. Postępowanie z cewnikiem ...................................................................
*4. Postępowanie z rurką tracheotomijną……………………………………..
*5. Postępowanie ze stomią ........................................................................
*6. Postępowanie z wczesnym odczynem popromiennym………………….
*7. Postępowanie z miejscem po wkłuciu dożylnym………………………….
*8. Postępowanie z miejscem po nakłuciu portu podskórnego……………...
* właściwe zaznaczyć
WSKAZÓWKI DLA PACJENTA (właściwe zakreśl)
□ systematyczne przyjmowanie leków zleconych przez lekarza
□ zakaz przyjmowania leków nie zleconych przez lekarza
□ zakaz picia alkoholu i środków pochodnych
□ systematyczna kontrola w poradni zdrowia psychicznego
□ systematyczna kontrola w poradni odwykowej
□ trenowanie umiejętności nabytych poprzez udział w różnych formach terapii
□ udział w grupach samopomocowych (mityngi AA)
□ kontynuacja programu terapeutycznego
□ korzystanie z różnych form wsparcia społecznego
–
pomoc społeczna [ADRES z listy rozwijanej]
–
kluby pacjentów, telefon zaufania [ADRES z listy rozwijanej]
–
kontakt z pielęgniarką rodzinną [adres i telefon]
2. ZALECENIA INNE: [WPISZ TEKST]
data i podpis pielęgniarki
podpis pacjenta / rodziny /
Download