Slide 1

advertisement
LOCAL JOB CREATION:
POLSKA
Kluczowe wnioski i zalecenia
wynikające z projektu
OECD LEED Local Job Creation Project
12 lipca, 2016
Elastyczność
Regulacje prawne dotyczące
polityki rynku pracy i kształcenia
zawodowego zapewniają
elastyczność, ale…
W praktyce możliwości te nie są
w pełni wykorzystane z powodu
zbyt słabego potencjału,
niezbędnego aby rzeczywiście
dostosowywać lokalne polityki
do potrzeb rynku pracy
Mechanizmy adaptacji
lokalnych polityk do potrzeb rynku pracy wymagają
wzmocnienia
Realny wpływ
przedsiębiorców na
polityki rynku pracy
Mechanizmy
współpracy
pomiędzy
szkolnictwem
zawodowym i
przedsiębiorstwami
Koordynacja
działań różnych
aktorów na
poziomie lokalnym
Elastyczna
adaptacja
polityk
lokalnych do
potrzeb rynku
pracy
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z 2014 r.
Cele
Poprawa skuteczności i
efektywności polityki rynku
pracy
Lepiej adresowana polityka
rynku pracy
Nowe
rozwiązania
Niezamierzone
konsekwencje?
Nagradzanie pracowników PSZ
za efekty
Koncentracja na
krótkoterminowych efektach
zatrudnieniowych
Ograniczanie innowacyjnych
rozwiązań
Kreatywne statystyki
Profilowanie – przypisanie
bezrobotnych do jednego z
trzech profili pomocy
Spadek motywacji
praconiwków PSZ
Bardzo ograniczony dostęp do
wsparcia osób z przypisnanym
III profilem pomocy
Niewystarczające wsparcie dla grup w szczególnie
trudnej sytuacji
• Brak szkoleń dotyczących kompetencji
podstawowych
• Koncentracja na osobach w relatywnie
lepszej sytuacji i ograniczenie dostępu do
wsparcia dla osób w trudnej sytuacji
• Ograniczona skala działań na rzecz
integracji migrantów na rynku pracy
Dobra praktyka
Ochotnicze Hufce Pracy
• Działające w obszarze kształcenia
zawodowego i rynku pracy
• Prowadzące całościowe programy
integracji zawodowej, obejmujące pomoc
psychologiczną, doradztwo zawodowe,
integrację społeczną, kształcenie
zawodowe w miejscu pracy dla
młodocianych, zagrożonych wypadnięciem
z systemu edukacji
Zalecenia
Lepsze dostosowywanie programów i polityk do potrzeb
lokalnej gospodarki
• Uważne monitorowanie reformy PSZ i wprowadzenie niezbędnych
ulepszeń w celu ograniczenia niezamierzonych efektów i lepszego
dostosowania działań do lokalnych warunków
• Poprawa koordynacji działań dotyczących zatrudnienia i
kompetencji na poziomie lokalnym
• Poprawa dostępu i wykorzystania danych na poziomie subregionalnym i wzmacnianie kultury ewaluacji
Zalecenia
Zwiększenie wartości pracowników poprzez inwestycje w ich
kompetencje
• Lepsze reagowanie kształcenia zawodowego na potrzeby rynku
pracy, m.in. poprzez większe zaangażowanie przedsiębiorców w
projektowanie oferty kształcenia zawodowego i w proces kształcenia
• Poszerzenie możliwości poprawy kompetencji podstawowych
Zalecenia
Kierowanie działań do sektorów generujących zatrudnienie i
inwestowanie w jakość miejsc pracy
•
Koncentracja na lepszym wykorzystaniu kompetencji pracowników i
organizacji pracy w przedsiębiorstwach
•
Promowanie rozwoju gospodarczego, który pozwala na włączania grup
marginalizowanych, przyczynia się do poprawy jakości miejsc pracy, w tym
także poprzez bardziej strategiczne wykorzystanie zamówień publicznych
•
Zapewnienie młodzieży i dorosłym adekwatnych informacji zawodowej i
poradnictwa zawodowego, uwzględniających potrzeby lokalnych rynków
pracy
Zalecenia
Włączenie społeczne
•
Ograniczenie luk w dostępie do usług publicznych służb zatrudnienia dla
osób w najtrudniejszej sytuacji, szczególnie przypisanych do trzeciego
profilu pomocy
•
Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, w szczególności dla dzieci do lat 3.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Piotr Stronkowski
[email protected]
Download