transport-wystawa-Poznan-umowa-wzor

advertisement
1
UMOWA nr ……/2014 – wzór
zawarta ……….. 2014 r. pomiędzy:
1/ Skarbem Państwa – Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą
w Warszawie, al. Niepodległości 188/192, NIP 526-10-48-480, REGON 000332251, zwanym
w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:
Pana Cezarego Pyla – Dyrektora Generalnego;
a
2/ ………………………… z siedzibą w ………………………, ……………………………………
NIP: ……………………….., …………………………………,
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
……………………………., ……………………………………………
Informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na
podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§1
Podstawa zawarcia umowy
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z póź. zm.).
Przedmiot umowy jest realizowany w ramach zadania 5.2 projektu systemowego „Wsparcie
efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.2,
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa transportu oraz załadunku i rozładunku
eksponatów oraz elementów scenografii wystawy Polskie Red Doty, organizowanej przez
Urząd Patentowy RP, która odbędzie się w dniach 2–15 czerwca 2014 r. w Poznaniu.
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do umowy.
4. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do umowy.
§3
Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z poniższym
harmonogramem:
Miejsce i termin załadunku w Warszawie:
29 maja 2014 r. (czwartek) – wyjazd do godz. 7.00 z terenu UPRP
Urząd Patentowy RP
POIG 05.02.00-00-004/10
Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE
2
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
Miejsce i termin rozładunku w Poznaniu:
29 maja 2014 r. (czwartek) – przyjazd do godz. 11.00
Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
Miejsce i termin załadunku w Poznaniu:
18 czerwca 2014 r. (środa) – od godz. 9.00
Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
Miejsce i termin rozładunku w Warszawie:
18 czerwca 2014 r. (środa) – przyjazd do godz. 15.00
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
2. Przekazanie oraz odbiór eksponatów i elementów scenografii wystawy, we wskazanych
w ustępie poprzedzającym terminach, odbędzie się na podstawie protokołów zdawczoodbiorczych, sygnowanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
3. Od momentu załadunku do momentu rozładunku Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za utratę, ubytki lub uszkodzenia przewożonych eksponatów i elementów scenografii
wystawy. W tym samym okresie obciąża go ryzyko przypadkowej utraty przewożonych
eksponatów.
1.
2.
3.
4.
5.
§4
Wynagrodzenie
Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości ………….zł netto oraz podatek VAT w wysokości 23%, co daje …………..zł
(słownie: ……………………. złotych 00/100) brutto.
W kwocie określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu mieszczą się wszystkie koszty, opłaty
oraz podatki związane z wykonaniem umowy.
Płatność wynikająca z umowy realizowana będzie przez Zamawiającego na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawę do wystawienia
faktury stanowić będzie podpisany protokół odbioru.
Za datę zapłaty należności Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i oświadcza, że posiada Numer
POIG 05.02.00-00-004/10
Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE
3
Identyfikacji Podatkowej (NIP) ……………………….
6. Fakturę należy wystawić dla Zamawiającego z uwzględnieniem następujących danych
Nazwa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej:
Adres: al. Niepodległości 188/192
kod pocztowy: 00-950 Warszawa
NIP: 526-10-48-480.
§5
Protokół odbioru
Strony ustalają, iż na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy sporządzony zostanie,
w 2 egzemplarzach, protokół odbioru, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego,
potwierdzający prawidłowość wykonania całego przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia
protokołu odbioru, będą stosowne protokoły zdawczo-odbiorcze o których mowa w §3 ust. 2,
podpisane przez przedstawicieli Stron.
§6
Podwykonawcy
Powierzenie podwykonawcy/-com prac określonych w §2 niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie i nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy/-ów i jego pracowników tak, jakby to
były jego własne działania zaniechania, uchybienia, zaniedbania lub jego własnych
pracowników.
§7
Obowiązki stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z zachowaniem najwyższej staranności, zabezpieczając wysoki poziom świadczonych
usług, zgodnie z harmonogramem określonym w §3 niniejszej umowy.
2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) zapewnienia pomocy kierowcy, który zajmie się także załadunkiem i rozładunkiem
przewożonych przedmiotów zarówno w Warszawie jak i w Poznaniu
2) zapewnienia
samochodu
marki
………………
o
nr
rejestracyjnym
…………………….., z windą i nadwoziem furgonowym oraz ważnym badaniem
technicznym, w którym będą przewożone eksponaty
3) zapewnienie wózka paletowego, zarówno w Warszawie jak i w Poznaniu, do
przewiezienia najcięższego z przedmiotów, czyli np. wanny, ustawionej na palecie
4) posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu
krajowym, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy
5) zapewnienia wynagrodzenia i zakwaterowania dla osób uczestniczących
w realizacji umowy ze strony Wykonawcy
6) ustalenia trasy przewozu, tak by przedmiot niniejszego zamówienia wykonany
został zgodnie z harmonogramem, określonym w §3 niniejszej umowy
POIG 05.02.00-00-004/10
Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE
4
7) poniesienia pełnej odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobach i rzeczach
pozostających w związku przyczynowym z przedmiotem niniejszego zamówienia
8) zapewnienia
należytego
rozmieszczenia
transportowanych eksponatów
i elementów scenografii podczas transportu.
3. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) ubezpieczenia eksponatów i elementów systemu wystawienniczego na czas
trwania transportu w obie strony
2) zabezpieczenie przewożonych eksponatów i elementów scenografii wystawy
Polskie Red Doty
3) przekazanie eksponatów i elementów wystawienniczych przewoźnikowi
w Warszawie oraz ich odbiór w Poznaniu 29 maja 2014 r. oraz przekazanie
eksponatów i elementów wystawienniczych przewoźnikowi w Poznaniu oraz ich
odbiór w Warszawie 18 czerwca 2014 r.
4) terminowego uregulowania prawidłowo wystawionej faktury.
§8
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności
oraz wywiera skutek na przyszłość.
1.
2.
3.
4.
5.
§9
Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty udokumentowanych kosztów
poniesionych przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu umowy, do dnia odstąpienia
od umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego
z §4 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia ponad termin wykonania przedmiotu
zamówienia wynikający z §3.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w przypadku wypowiedzenia umowy, jej
rozwiązania lub odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kary umownej
w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zapłata kary umownej nie wyłącza ani nie ogranicza po stronie uprawnionej możliwości
dochodzenia zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej
szkody.
POIG 05.02.00-00-004/10
Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE
5
§10
Osoby do kontaktu
1. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby:
ze strony Wykonawcy: …………………………….
e-mail: ……………………………
tel. …………………….
adres do korespondencji: ………………………………………..
Ze strony Zamawiającego: ……………………………….
e-mail: ……………………………[email protected], tel. 22 579 0…………………..
Adres do korespondencji: Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192,
00-950 Warszawa.
2. Wszelkie zawiadomienia i informacje w toku realizacji niniejszej umowy przekazywane
będą przez strony w formie pisemnej, włączając w to pocztę elektroniczną, na adresy
wskazane powyżej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§11
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany, niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
Wymienione w treści umowy załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie siedziby. W razie
wątpliwości, oświadczenie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli zostało wysłane
listem poleconym na ostatni znany nadawcy adres.
Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla miasta Warszawy.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron, podpisana, a każda strona umowy oraz załączniki zostały
parafowane.
Załączniki:
1. Informacja z ……………………………
2. Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta Wykonawcy.
4. Dowód ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
POIG 05.02.00-00-004/10
Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE
Download