Czy zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło wymaga

advertisement
Czy zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło wymaga prowadzenia akt osobowych?
Wpisany przez
Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.
Pytanie
Czy zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło wymaga prowadzenia akt osobowych?
Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.
Odpowiedź
Osoba, z którą zawiera Pan umowę o dzieło, nie jest Pana pracownikiem. W związku z
tym nie jest więc Pan zobowiązany do prowadzenia akt osobowych tej osoby.
Proszę zauważyć, że zgodnie z art. 94 pkt 9a ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację
związaną ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.
Uwaga: szczegółowo zasady prowadzenia akt osobowych pracowników są regulowane
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.).
1/2
Czy zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło wymaga prowadzenia akt osobowych?
Wpisany przez
Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca jest obowiązany dokumentować podjęcie pracy
przez pracownika oraz prowadzić akta osobowe i dokumentację w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło nie stanowi podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne ani składki na ubezpieczenie zdrowotne. A zatem osoby tej nie należy
zgłaszać do ZUS.
Od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło należy jedynie odprowadzać zaliczkę na podatek
dochodowy do właściwego urzędu skarbowego.
Należy więc, do celów ewentualnej kontroli ze strony urzędu skarbowego, przechowywać
zarówno samą umowę, jak i wszelką dokumentację związaną z przekazywaniem zaliczek
na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, jak również kopie druków PIT
przekazywanych do urzędu skarbowego oraz do osoby wykonującej umowę o dzieło.
Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.),
- art. 94 pkt 9a ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94
ze zm.).
2/2
Download