Metadane scenariusza

advertisement
Tworzenie prawa. Hierarchia norm prawnych
1. Cele lekcji:
a) Wiadomości
Po zakończonej lekcji uczeń:
-zna pojęcia: norma prawna, konstytucja, prawo, legislacja, rozporządzenie, akty,
uchwała, ustawa, ratyfikacja,
-
orientuje się w systematyce i hierarchii norm prawnych,
-
zna uprawnienia organów władzy w państwie demokratycznym.
b) Umiejętności
Po zakończonej lekcji uczeń:
-
wyszukuje przepisy prawne w kodeksach i w Internecie,
-
potrafi wymienić źródła i organy prawotwórcze,
-
umie korzystać z tekstów źródłowych,
-
umie konfrontować swoje poglądy z zapatrywaniami kolegów.
2. Metoda i forma pracy
- praca z tekstem źródłowym ( encyklopedia, artykuły prasowe);
- praca w grupach,
- dyskusja,
- praca indywidualna,
- burza mózgów,
- sondaż.
3. Środki dydaktyczne
encyklopedie, słowniki języka polskiego i wyrazów obcych (dostępne w bibliotece
szkolnej),
-
przebieg procesu legislacyjnego w Polsce (załącznik 1),
-
definicja procesu legislacyjnego (załącznik 2),
-
definicja aktu prawnego (załącznik 3),
-
definicja aktu normatywnego (załącznik 4),
-
kartki dla każdego ucznia.
4. Przebieg lekcji
Na początku zajęć przypominam klasie temat z ostatniej lekcji mówiący o gałęziach i dziedzinach
prawa oraz wyjaśniam uczniom pojęcie hierarchia. Następnie klasa metodą burzy mózgów daje
pojęcia kojarzące jej się ze słowem konstytucja, które to poszczególni uczniowie wypisują na
tablicy. Powyższe skojarzenia weryfikujemy z wyjaśnieniem tego pojęcia zawartym w encyklopedii
i słownikach. Każdy z uczniów ma przed sobą tekst konstytucji i zapoznaje się z jej zawartością
(preambułą i rozdziałami).
Na rzutniku ukazuje uczniom planszę obrazującą proces legislacyjny- i w skrócie ją omawiamzałącznik str 174
Dzielę klasy na grupy
Grupa I − ma za zadanie na podstawie konstytucji i wiadomości własnych wskazać różnice
między moralnością a prawem
Grupa II − ma za zadanie na podstawie podręcznika zchierarchizować i opisać poszczególne
akty prawne
Grupa III − ma za zadanie na podstawie podręcznika i wiadomości własnych odpowiedzieć
na pytanie jakie SA sposoby publikacji norm prawnych? Gdzie możemy wyszukać przepisy
prawa?
Grupa IV − ma na podstawie podręcznika i wiadomości własnych odpowiedizec na pytanie:
na czym polega specyfika języka aktów prawnych?
Po wykonaniu pracy w grupach, każda z grup typuje jedną osobę która zapoznaje pozostała cześć
klasy z materiałem zrealizowanym w grupie.
Na koniec zajęć które są jednocześnie ostatnim tematem z bloku tematycznego „Prawo”
przeprowadzam w klasie sondaż dotyczący przestrzegania prawa w Polsce.
Czy prawo w Polsce jest łamane?
Odpowiedzi : Tak. Nie.
Uczniowie którzy zaznaczą odpowiedź tak wskazują wybrane wady polskiego prawa, z powodu
jakich jest ono tak często łamane.
Zajęcia kończę burzą mózgów na temat, jakie cechy powinny charakteryzować dobre prawo.
Zapisuję na tablicy sugestie zgłaszane przez uczniów, a następnie komentuję je i porządkuję według
kryterium ważności.
5. Bibliografia
1.
Wolna encyklopedia internetowa http://pl.wikipedia.org/
2.
Strona internetowa : http://www.sejm.gov.pl
3.
Moryksiewicz L., Pacholska M.  Wiedza o społeczeństwie, liceum
ogólnokształcące, profilowane technikum, Arka, Poznań, 2002
4.
Tomalska H. − Od pierwszych cywilizacji do czasów nowożytnych, Warszawa,1996
6. Załączniki
Załącznik 1
Proces legislacyjny w RP
źródło: strona internetowa Sejmu RP: www.sejm.gov.pl
Załącznik 2
Proces legislacyjny
Proces legislacyjny to sposób uchwalania ustaw. Zakończony proces oznacza wejście ustawy w
życie i obowiązywanie jej w prawie danego kraju.
W Polsce proces legislacyjny przebiega w następujący sposób:
Powstaje inicjatywa ustawodawcza, czyli projekt ustawy zgłaszają uprawnione do tego organy,
instytucje i grupy: prezydenta, Radę Ministrów, Senat, co najmniej 15 posłów, komisja sejmowa
(niezależnie od liczebności) lub co najmniej 100 tysięcy obywateli.
Prezydium Sejmu przesyła projekt do odpowiedniej Komisji
Komisja sejmowa przesyła sprawozdanie, w którym oceniana jest ustawa, pod plenarne obrady
Sejmu.
Odbywają się kolejno: pierwsze i drugie czytanie, podczas których ustawa może zostać
zatwierdzona. W przypadku, gdy ustawa została odrzucona w obu czytaniach, nie wraca już pod
obrady Sejmu.
Jeśli ustawa została zaakceptowana podczas jednego z dwóch czytań, Senat ma 30 dni (7 w trybie
pilnym) na zgłoszenie ewentualnych poprawek. Jeśli poprawki nie zostaną zgłoszone, trwa dalszy
proces legislacyjny.
Jeśli Senat zgłosi swoje poprawki, Sejm rozważa wnioski Senatu - może je odrzucić bezwzględną
większością głosów przy obecności połowy wszystkich posłów lub zaakceptować. Jeśli zostaną
zaakceptowane proces legislacyjny ulega powtórzeniu.
Ustawa trafia do prezydenta, który, zanim ją podpisze, może w ciągu 21 dni wystąpić do Trybunału
Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent może też odmówić
podpisania ustawy (weto) i z umotywowanym wnioskiem w ciągu miesiąca przekazać ją do Sejmu
w celu ponownego rozpatrzenia.
Jeśli Sejm większością 3/5 głosów przy obecności połowy ustawowej liczby posłów uzna, że
ustawa powinna zostać uchwalona, prezydent ma obowiązek (w ciągu 7 dni) ją podpisać i zarządzić
natychmiastową publikację w Dzienniku Ustaw.
Dopiero publikacja w Dzienniku Ustaw oznacza wejście ustawy w życie, chyba że w treści ustawy
zapisano inny termin rozpoczęcia jej obowiązywania
źródło: wolna encyklopedia internetowa http://pl.wikipedia.org/
Załącznik 3
Akt prawny - rezultat tworzenia lub stosowania prawa przez właściwy organ państwowy lub
samorządowy. Zawiera nazwę, określenie organu wydającego, datę publikacji i datę wejścia w
życie, preambułę oraz pogrupowane w artykuły i paragrafy przepisy prawne.
Dla wejścia w życie aktu prawnego konieczna jest jego publikacja we właściwym wydawnictwie.
W Polsce są to: Dziennik Ustaw RP oraz Dziennik Urzędowy RP “Monitor Polski”. Swój dziennik
urzędowy wydaje także każde ministerstwo (np. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Obrony
Narodowej). Dla prawa miejscowego wydawane są np. wojewódzkie dzienniki urzędowe.
Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z
obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku
prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna). Akt prawny w tym rozumieniu może być
jednostronny albo dwustronny czy też konstytutywny lub deklaratoryjny.
Akt ten musi być zgodny z wymogami Konstytucji, wydaje go Rada Ministrów, ratyfikuje
Prezydent, a o zamiarze przedłożenia do ratyfikacji Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.
Zakres obowiązywania jest powszechny.
źródło: wolna encyklopedia internetowa http://pl.wikipedia.org/
Załącznik 4
Akt normatywny (inaczej akt prawodawczy, akt prawotwórczy, źródło prawa) – władcze wyrażenie
woli organu stanowiącego prawo, wydane z zachowaniem właściwego trybu i (w odróżnieniu od
aktów administracyjnych) skierowane do generalnie oznaczonych adresatów. Jest to akt prawny
zawierający normy prawne powszechnie obowiązujące (np. ustawa) lub obowiązujące tylko
określoną grupę adresatów (np. akt prawa miejscowego).
Akt normatywny powszechnie obowiązujący dla swojej ważności wymaga, obok wydania go przez
umocowany do tego organ w przepisanym trybie, także ogłoszenia (promulgacji) w dzienniku
urzędowym. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) ogłoszenie aktu
normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Natomiast odrębne przepisy mogą
wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego niezawierającego przepisów powszechnie
obowiązujących. Co do zasady akty normatywne ogłasza się niezwłocznie. Wejście w życie aktu
normatywnego poprzedza zazwyczaj vacatio legis. Przepisy powołanej ustawy nie wyłączają
możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, może to nastąpić tylko
wówczas gdy zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
Aktem normatywnym jest m.in.:
 konstytucja,
 ustawa,
 dekret,
 umowa międzynarodowa,
 rozporządzenie,
 uchwała,
 akt prawa miejscowego,
 zarządzenie.
źródło: wolna encyklopedia internetowa http://pl.wikipedia.org/
7. Czas trwania lekcji
45 minut
8. Uwagi do scenariusza
brak
Download