Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia grupowego na

advertisement
Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia grupowego na
życie pracowników
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera
Oznaczenie sprawy: W.Sz.Z.:TZ-280-14/13
Mentor SA, działając jako Pełnomocnik Zamawiającego, informuje o zmianie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na grupowe ubezpieczenie na życie
pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera.
Zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ w:
SIWZ H, pkt 5
Poprzedni zapis:
5. Wykonawca może zastosować sześciomiesięczny okres karencji jeżeli:
1) ubezpieczony pozostawał w stosunku pracy z ubezpieczającym w początku ubezpieczenia, a
deklarację przystąpienia złożył po upływie 3 miesięcy od początku ubezpieczenia,
2) do ubezpieczenia przystąpił po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia,
3) małżonek/ pełnoletnie dziecko byli uprawnienieni do przystąpienia do ubezpieczenia w jego
początku, a deklarację przystąpienia złożył po upływie 3 miesięcy od początku ubezpieczenia.
Nowy zapis (dodano pkt 4 ):
5. Wykonawca może zastosować sześciomiesięczny okres karencji jeżeli:
1) ubezpieczony pozostawał w stosunku pracy z ubezpieczającym w początku ubezpieczenia, a
deklarację przystąpienia złożył po upływie 3 miesięcy od początku ubezpieczenia,
2) do ubezpieczenia przystąpił po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia,
3) małżonek/ pełnoletnie dziecko byli uprawnienieni do przystąpienia do ubezpieczenia w jego
początku, a deklarację przystąpienia złożył po upływie 3 miesięcy od początku ubezpieczenia.
4) małżonek przystąpił do ubezpieczenia po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia związku
małżeńskiego po dniu zawarcia umowy na rzecz pracownika i pełnoletnie dziecko przystąpiło do
ubezpieczenia po upływie 3 miesięcy od dnia ukończenia 18. roku życia po dniu zawarcia umowy na
rzecz pracownika”
SIWZ I, pkt 2
Poprzedni zapis:
2. Staż wymagany do nabycia prawa do indywidualnej kontynuacji – 6 miesięcy (z uwzględnieniem
udokumentowanego stażu z „dotychczasowego” ubezpieczenia.)
Nowy zapis :
2. Staż wymagany do nabycia prawa do indywidualnej kontynuacji – 6 miesięcy (z uwzględnieniem
udokumentowanego stażu z „dotychczasowego” ubezpieczenia.) Wniosek o zawarcie ubezpieczenia
indywidualnie kontynuowanego musi być złożony najpóźniej przed upływem 6 miesięcy, od opłaty
ostatniej składki w ubezpieczeniu grupowym, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy wniosek zostanie
złożony w ciągu trzech miesięcy kontynuacja ubezpieczenia nie będzie objęta karencją.
Download