Zaburzenia afektywne u kobiet i mężczyzn

advertisement
Zaburzenia afektywne u kobiet i
mężczyzn
Prof. dr hab. Dominika Dudek
Zakład Zaburzeń Afektywnych
Katedry Psychiatrii CMUJ
„Męski
Świadomy współzawodnictwa. Napięty. Czujny.
Gotowy do biegu. Agresywnie myślący. Wiedzący
lepiej od innych. Poprawiacz świata. Przeżuwający
latami każdą porażkę. Rzucający wyroki
potępienia. Niezdolny do pogodzenia się ze sobą.
A kobieta przygląda się temu z uśmiechem, bo wie,
że on jest zajęty rzeczami, które przemijają i nie
mają większej wagi.”
Czesław Miłosz
Różnice w budowie mózgu
• Masa mózgu mężczyzny jest średnio o 10%
większa niż u kobiety
• Kobiety mają proporcjonalnie więcej istoty
szarej, mężczyźni – istoty białej i płynu
mózgowo-rdzeniowego
• Kobiety mają lepiej rozwiniętą półkule prawą
(intuicyjną), mężczyźni – lewą (analityczną,
logiczną)
A. mózg męski –
dominują połączenia
wewnątrzpółkulowe,
łączące tylne i przednie
części mózgu
B mózg kobiecy
dominuje sieć połączeń
poprzecznych łączących
dwie półkule
(przechodzących przez
spoidło wielkie)
• Autorzy sugerują, że budowa mózgu u
mężczyzn sprzyja zapewnieniu dobrych
połączeń pomiędzy strukturami
kontrolującymi percepcję i koordynację
czynności, natomiast u kobiet mózg
przystosowany jest do łączenia struktur
zajmujących się analitycznym (lewa półkula) i
intuicyjnym (prawa półkula) sposobem
rozwiązywania zadań (Ingalhalikar et al. 2013)
Zaburzenia psychiczne częstsze u
kobiet
•
•
•
•
Nawracające zaburzenia depresyjne
Dystymia
Depresja sezonowa
Krótkotrwałe nawracające zaburzenia
depresyjne
• W CHAD – rapid cycling
• Zaburzenia lękowe (głównie lęk napadowy)
• Zaburzenia somatyzacyjne
Dane epidemiologiczne
• Częstość występowania depresji u kobiet jest 1,5-3
razy (średnio 2 razy) większa niż u mężczyzn
• kobiety są częściej hospitalizowane
• dłuższy czas trwania epizodu depresji
• większe ryzyko chroniczności
• mniejsza szansa spontanicznej remisji
• CHAD II częściej u kobiet
• CHAD I : K=M
• Depresja głęboka z melancholią: M=K
Epidemiologia depresji
Age and depressive episode (from Bebbington et
al., 1996).
3,5
Prevalence %
3
2,5
2
male
female
1,5
1
0,5
0
16-24
25-34
35-44
Age
45-54
55-64
Przyczyny
• Koncepcje psychologiczno – społeczne
(konflikt ról społecznych, konflikty małżeńskie,
styl myślenia)
• Koncepcje biologiczne (różnice budowy
mózgu, hormony płciowe → depresje
związane z cyklem rozrodczym)
Depresja a stan cywilny
• Najwięcej depresji - u osób
rozwiedzionych i w separacji
• najmniej - u pozostających w
związku małżeńskim
• w całym cyklu życiowym
owdowienie wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem
depresji
Różnice płci
• depresja występuje rzadziej u kobiet samotnych niż zamężnych
• depresja występuje częściej u mężczyzn samotnych niż żonatych
• dla mężczyzn małżeństwo jest czynnikiem chroniącym przed
depresją, u kobiet wręcz nasila ryzyko choroby
• zjawisko to nie występuje w pewnych kręgach kulturowych, w
których tradycyjnej roli kobiety przypisywana jest duża wartość
Depresja, płeć a praca zawodowa
 kobiety rzadziej niż mężczyźni podejmują pracę zarobkową, zwłaszcza jeśli
są zamężne i mają małe dzieci.
 pracując zawodowo muszą dodatkowo sprostać obowiązkom domowym
 W życiu zawodowym kobiety pełnią często mniej znaczące role, mają
mniejsze szanse na awans, uzyskują relatywnie niższą płacę
 Wg Browna i Harrisa brak pracy zawodowej jest czynnikiem podatności
na depresję.
 praca zawodowa czyni kobiety bardziej odpornymi na negatywne
wydarzenia życiowe
Depresja a praca zawodowa
 praca zawodowa porządkuje program dnia, daje
możliwość kontaktów społecznych, aktywności, poczucie
celowości działania, poczucie kontroli, podnosi status
społeczny
 dla kobiet najistotniejszy jest aspekt uzyskania w miejscu
pracy grupy wsparcia. Jeśli miejsce pracy nie daje takiej
możliwości to samo zatrudnienie nie chroni przed
depresją, a może wręcz zwiększać obciążenie kobiety i jej
konflikt ról.
 kobiety po epizodzie depresji są bardziej narażone na
utratę pracy zawodowej i pozostawanie w domu, bez
względu na ich wykształcenie, kwalifikacje i samopoczucie
Styl myślenia
 różnice między kobietami a mężczyznami
w strategiach radzenia sobie z chorobą
 niższa samoocena kobiet
 długoterminowe utrzymywanie się
depresyjnego stylu myślenia u kobiet
(negatywne myśli automatyczne,
poczucie beznadziejności, depresyjny styl
atrybucyjny)
Cechy zaburzeń afektywnych u
kobiet
•
•
•
•
•
•
↑ atypowy obraz depresji
↑ depresja przewlekła, lekooporna
↑ poziom lęku i niepokoju
↑ ryzyko próby samobójczej
↑ współistnienie innych zaburzeń psychicznych
↑ rola czynników egzogennych (np. zmiany
hormonalne w okresie okołoporodowym)
• ↑ rola czynników psychologiczno-społecznych
• ↑ poszukiwanie pomocy, zgłaszanie się do
leczenia
Kobiecy wariant depresji
• Częściej drażliwość związana z niemożnością
wywiązania się z obowiązków
• Nieuzasadnione wybuchy złości, wywołujące poczucie
winy
• Agresja w stosunku do dzieci związana ze zmęczeniem i
nadwrażliwością na bodźce
• Dominacja lęku
• „Znieczulenie bolesne” – „ja już nie kocham swoich
dzieci”
• Objawy somatyzacyjne (np. maski bólowe)
• Błędne diagnozy zaburzeń histrionicznych i lękowych
Męska depresja
• „Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze”
• „Mażesz się jak baba”
• „Bądź facetem i nie użalaj się nad sobą”
Depresja u mężczyzn rzadsza?
Artefakty:
• Mężczyźni rzadziej zwracają się o pomoc
• Wstyd przyznania się do słabości
• Depresja dla mężczyzny stanowi podwójne piętno:
choroby psychicznej i "kobiecej" emocjonalności
• chłopcy ujawniający swoje emocje spotykają się z
odrzuceniem, wrogością i izolacją
• Chcą zapomnieć o depresji, gdy są badani
retrospektywnie, wspominane przez nich symptomy
chorobowe nie spełniają kryteriów diagnostycznych
epizodu depresyjnego
• Kobiety zgłaszają większą ilość objawów (kryteria
diagnostyczne)
Męska depresja
• zachowania o typie actingout,
• zmniejszenie kontroli nad
swoją impulsywnością,
• zachowania antyspołeczne,
• nadużywanie substancji,
• obniżenie tolerancji stresu,
• niepokój,
• brak zadowolenia
• depresyjny styl myślenia
• "Więc nie rob dłużej
pośmiewiska z siebie
dla zgorszonych mam i cioć,
z chodnika wstań
spadamy stąd, spadamy Jef
chodź, chodź...
Chodź, mam jeszcze parę stów
Pójdziemy przepić je,
niedrogie bistro znam
Chodź, gdy stracę parę stów
też bracie nie martw się
jak król mam kredyt tam
Będziemy tęgo jeść
krewetki, frytki raz!
krewetki, frytki bis
i wino pić do dna
gdy nie pomoże to
zmienimy lokal bo
madame Andre od dziś
dziewczyny nowe ma...."
Gotlandzka skala męskiej depresji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
obniżony próg stresu
agresywność, obniżona kontrola impulsów
uczucie bycia wypalonym i pustym
stałe, niewytłumaczalne zmęczenie
drażliwość, brak satysfakcji, nerwowość
trudności w podejmowaniu zwykłych codziennych decyzji
problemy ze snem
uczucie niepokoju, lęku, dyskomfortu zwłaszcza rano
Zachowania obraźliwe, nadaktywność, niejedzenie lub objadanie
się
zachowania antyspołeczne
depresyjne treści myślenia
skarżenie się
obciążenia dziedziczne depresją, alkoholizmem, samobójstwem
Wolfgang Rutz
• Skala Gotlandzka pozwala zidentyfikować
znacznie większą ilość przypadków depresji u
mężczyzn niż standardowe kryteria diagnostyczne
lub inne narzędzia badawcze.
• Wśród leczonych ambulatoryjnie mężczyzn
uzależnionych od alkoholu depresję zgodnie z
kryteriami diagnostycznymi DSM lub ICD
rozpoznano u 17%, zaś posługując sie Skalą
Gotlandzką - u 39% (Branney, 2008)
• Badanie 607 ojców nowonarodzonych dzieci.
Skala Gotlandzka sugerowała występowanie
depresji u 6.5% mężczyzn, z czego 20.6%
przypadków nie zostało wykryte z użyciem
Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej
(Madsen, 2007)
Cechy męskiej depresji
• Rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami wynikającymi z roli płciowej
a poziomem ich spełnienia
• wzrost dystansu i niezależności w relacjach interpersonalnych,
wycofanie społeczne, nasilenie konfliktów i złości w kontaktach z
innymi
• Poczucie zagrożenia samooceny i poszanowania siebie
(narcystyczna rana), rozczarowanie sobą
• Nadużywanie alkoholu oraz inne uzależnienia
• Niezdolność do płaczu
• Cechy osobowości antyspołecznej, narcystycznej lub kompulsywnej
• Utrata zainteresowania seksem przy jednoczesnej aktywności
seksualnej
• skargi somatyczne
• problemy i konflikty w pracy
• problemy z koncentracja i motywacją
Aleksandra Pilarska, 2011
Paradoks płci
Kobiety 3 razy częściej popełniają próby
samobójcze niż mężczyźni, a mężczyźni 3
razy częściej samobójstwa
Ale…..
Próba samobójcza, będąca
„wołaniem o pomoc”
jest czynnikiem ryzyka
samobójstwa
dokonanego
1/3 ofiar S miała już za
sobą PS, często mało
groźne, wręcz śmieszne
Wśród osób
hospitalizowanych po PS
– dokonane S jest
najczęstszą przyczyną
zgonu w przyszłości
Ale……
• „S” u kobiet mniej
akceptowane kulturowo
→ nie wszystkie „S”
raportowane
• W kulturach, gdzie „S”
kobiet jest
akceptowane (Chiny,
Indie, Sri Lanka) –
mniejsza różnica
pomiędzy mężczyznami
i kobietami
Ale……
• W Indiach i Chinach
kobiety wybierają
metody letalna
(pestycydy,
samospalenie)
• W USA co 78 sek
kobieta ma PS, a co 90
min S
• W Korei Płd wzrost S u
kobiet z 1.1 (1986) do
4.2 (2005) / 100 000
Samobójstwa dzieci i
adolescentów
• Wzrost wskaźnika S u dzieci < 14 rż
(obecnie 0.6/100 000, M:K = 2:1)
• U osób 10-14 rż i 15-24 rż– trzecia przyczyna zgonów
• Od 13 rż gwałtowny wzrost zachowań samobójczych,
ok. 3 lata wcześniej u K niż M
• Dziewczynki, które popełniły S miały więcej PS i
konfliktów z rodzicami niż chłopcy
• U chłopców więcej agresji, nadużywania substancji,
metody bardziej letalne
• Ale inaczej w Azji: Hong Kong u osób 15-19 rż 5.1 u M i
5.2 / 100 000 u K
Cykl płciowy
• MS i PS częściej w końcu fazy lutealnej i fazie
follikularnej cyklu (przy niższym poziomie
estrogenów)
• U kobiet z PS – więcej przedmiesiączkowych
zaburzeń dysforycznych
Macierzyństwo
•
•
•
•
Stanowi czynnik protekcyjny
Więcej dzieci
Bycie w ciąży
Posiadanie w domu dzieci < 2
rż
• Ale: większe ryzyko u
nastolatek będących w ciąży i
po porodzie
Macierzyństwo
• Zwiększone ryzyko
zachowań S po aborcji
• Po poronieniu
• Przy złej sytuacji społecznoekonomicznej, samotnym
macierzyństwie (rola
przekonań otoczenia),
bezrobociu, braku wsparcia
społecznego
• Ryzyko przy niepłodności i
jej nieskutecznym leczeniu
(mało badań)
„Wyzwania poporodowe”
•
•
•
•
Wyczerpanie fizyczne i dolegliwości bólowe
Karmienie piersią
Bezsenność i deprywacja snu
Problem odzyskania wcześniejszej figury i
atrakcyjności (↑masy ciała)
• Utrata libido (dyspareunia, anorgazmia, kryzys w
relacji partnerskiej)
• Deprywacja społeczna (utrata zatrudnienia, dochodu;
spędzanie czasu wolnego w domu, nuda)
Depresja poporodowa (DP)
• Występuje u 10 – 20% kobiet
• Początek:
– W ciągu 6 – 12 tygodni
– Może rozwijać się później
– w ciągu pierwszego roku po
urodzeniu dziecka
Depresja poporodowa - objawy
• Obraz przypominający epizod depresji
endogennej
• Zaburzenia snu – szczególnie niemożność
ponownego zaśnięcia po nakarmieniu dziecka
• Nadmierny lęk lub zamartwianie się
problemami związanymi z opieką nad
dzieckiem i rodzicielstwem, szczególnie
karmieniem piersią
• Niepokój dotyczący „niebycia wystarczająco
dobrą matką”
Depresja poporodowa - objawy
• Częste telefony lub wizyty u
lekarza w związku ze swoim
własnym zdrowiem lub
zdrowiem dziecka,
nieuzasadnione obiektywnymi
powodami niepokoju
• Obsesje i/lub kompulsje
• Myśli samobójcze lub
dzieciobójcze
Psychoza poporodowa – czynnik
ryzyka CHAD
• Zazwyczaj zaczyna się w
ciągu 48 – 72 godzin po
porodzie
• Ryzyko jej wystąpienia
pozostaje duże do 4
miesiąca po porodzie
Psychoza poporodowa - objawy
• Przekonania urojeniowe, często
związane z dzieckiem
– Dotyczące śmierci dziecka
– Zaprzeczanie, że dziecko się urodziło
– Przekonanie, że dziecko posiada
szczególne właściwości
– Przekonanie, że dziecko jest w jakiś
szczególny sposób uszkodzone lub
naznaczone
PP - objawy
• Nadmierne podniecenie i bezsenność
• Pobudzenie psychoruchowe w połączeniu z
brakiem zdolności wyrażania emocji i
adekwatnych reakcji emocjonalnych
• Nadwrażliwość na obojętne komentarze
• Omamy każdego typu
• Osłupienie, splątanie lub dezorientacja
• Duże ryzyko samobójstwa, dzieciobójstwa
Kobieta zamężna
• Mniejsze ryzyko S u zamężnych niż panien, wdów i
rozwiedzionych
• Ale: depresja występuje rzadziej u kobiet samotnych
niż zamężnych
• przede wszystkim jakość relacji małżeńskich wiąże się z wystąpieniem i
nasileniem objawów depresyjnych
• Dysfunkcjonalne relacje z partnerem są jednym z podstawowych
powodów chroniczności depresji
Starszy wiek
• Mniej PS, więcej S dokonanych (M i K, ale więcej
u M)
• Największe ryzyko po śmierci partnera (15 x
większe ryzyko niż po owdowieniu w średnim
wieku) – większe u M
Dziewięćdziesiąt pięć lat życia
drwi sobie ze mnie
złamanym biodrem
odleżynami
zapaleniem płuc
poszpitalnym bluesem
nie chce mi się mówić
ruszać
jeść
pić
żyć
Nic
spoglądam w oczy najbliższych
przepełnione są obrazami sprzeczności
troska z wymówkami niewygody
miłość z litością
lęk z oczekiwaną ulgą wyzwolenia
z pęt opieki nad starą kobietą
śmierć
jest błogosławieństwem
powrotem
do źródła odrodzenia
Łączem z całością mnie
Depresja u kobiet - pozytywy
• Częściej niż mężczyźni poszukują pomocy
• Szybciej podejmują leczenie
• Bardziej ufają leczeniu, są bardziej cierpliwe – lepsza
współpraca
• PS: „bezpieczniejsze” metody – najczęściej otrucie się
• Mężczyzna szybciej podejmuje działania, kobieta
rozmyśla o problemie (dłuższy czas od decyzji do
działania daje szansę na uzyskanie pomocy)
• Na mężczyzn bardziej wpływa zewnętrzna sytuacja
społeczna (np. kryzysy ekonomiczne)
Farmakoterapia
• Różnice farmakokinetyki i farmakodynamiki
• Estrogeny zwiększają aktywność układów
neuroprzekaźnikowych (5-HT, NA)
• Mniejsza masa ciała i więcej tkanki tłuszczowej
• Wolniejszy czas opróżniania się żołądka, niższy
klirens nerkowy, wolniejszy metabolizm
• Leki utrzymują się dłużej, kobiety reagują na
mniejsze dawki, większa wrażliwość na objawy
niepożądane
• Polekowy wzrost masy ciała
• Polekowe dysfunkcje seksualne
Dziękuję za uwagę!
Download