Przyroda

advertisement
Roczny plan wynikowy nauczania przyrody w 6 klasie szkoły podstawowej
Temat
z podręcznika
Numer
i temat
lekcji
Zakres treści
podręcznikowych
Wymagania
podstawowe
Wymagania ponadpodstawowe
(R – rozszerzające,
D – dopełniające,
W – wykraczające)
Ścieżka
edukacyjna
Treści ze
ścieżki
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
Dział: ZIEMIA CZĘŚCIĄ WSZECHŚWIATA
Uczeń:
• opisuje sposoby poznawania
przyrody
• objaśnia, w jaki sposób
korzystać z informatora
o egzaminie po VI klasie
szkoły podstawowej
(standardy)
Uczeń:
• proponuje metody i sposoby
poznawania wybranych zagadnień,
korzystając z wiedzy zdobytej w IV
i V klasie (R)
Edukacja
czytelnicza
i medialna
• literatura
popularnonaukowa
Teoria helio- 2. Poznaje• Gwiazdy,
• omawia budowę kalendarza
centryczna
my heliocen- gwiazdozbiory, • wskazuje zastosowania
Kopernika
tryczną
planety
kalendarza
teorię
• kalendarz
• omawia główne założenia
Mikołaja
• teoria
teorii heliocentrycznej
• uzasadnia, że obserwacja jest
głównym sposobem poznawania
świata (R)
• opisuje zasługi Mikołaja Kopernika
dla rozwoju nauk przyrodniczych
Wychowanie
patriotyczne
i obywatelskie
• sylwetki
wielkich
1. W jaki
sposób
będziemy
poznawać
przyrodę
w VI klasie?
1
• Zapoznanie
uczniów z:
– zakresem
materiału
nauczania
– wymaganiami
programowymi na
poszczególne
oceny
– sposobami
sprawdzania
i oceniania
osiągnięć
Kopernika
heliocentryczna
Pole
3. Pole
• rozwój nauk
grawitacyjne grawitacyjne o ruchach ciał
Ziemi
Ziemi
i ich
przyczynach
• prawo
powszechnej
grawitacji
• pole
grawitacyjne
Ziemi
Układ
4. Pozna• powstanie
Słoneczny
jemy Układ
Układu
Słoneczny:
Słonecznego
Słońce
• planety typu
i bliższe
Ziemi
planety
• warunki
panujące na
Księżycu
5. Pozna• planetoidy
jemy dalekie • meteoryty
ciała
• planety–
niebieskie
olbrzymy
• komety
• znaczenie
lotów i badań
kosmicznych
• podaje przykłady świadczące
o istnieniu pola
grawitacyjnego Ziemi
• podaje jednostkę siły i masy
• wyznacza masę wskazanego
przedmiotu
• na podstawie doświadczenia
objaśnia zależność między
masą ciała a jego ciężarem
(R)
• wyjaśnia pojęcie orbita (R)
• wyjaśnia, co nazywamy polem
grawitacyjnym (R)
• określa, od czego zależy wartość
siły grawitacji (D)
• wyjaśnia, dlaczego ciężar ciała
zmienia się w zależności od
odległości od środka Ziemi (D)
• podaje różnice między
planetami a gwiazdami
• opisuje warunki
umożliwiające istnienie życia
na Ziemi
• wymienia planety Układu
Słonecznego
• opisuje, w jaki sposób powstał
Układ Słoneczny (D/W)
• porządkuje planety Układu
Słonecznego od najbliższej Słońcu
do najdalszej (R)
• wyjaśnia, dlaczego na Księżycu nie
ma atmosfery (D/W)
• wskazuje różnice między
planetoidami a meteorytami
• wyjaśnia, co to są galaktyki
• podaje przykłady
wykorzystania sztucznych
satelitów
• wymienia różnice między Ziemią
a planetami–olbrzymami (R)
• wyjaśnia, w jakim celu podejmuje
się loty w kosmos (R/D)
2
Polaków
Edukacja
czytelnicza
i medialna
• wydawnictwa
informacyjne
Wychowanie
patriotyczne
i obywatelskie
• sylwetki
wielkich
Polaków
Podsumujmy 6. Ziemia
częścią
Wszechświata
– podsumowanie
Dział: ZIEMIA – NASZA PLANETA
Kula
ziemska
7. Kula
ziemska
Pole
8./9. Poznamagnetyczne jemy
Ziemi
oddziaływania
elektrostatyczne
i magnetyczne
• model Ziemi
• wskazuje na globusie bieguny
– globus
ziemskie i oś Ziemi
• ruch obrotowy • wyjaśnia związek pozornej
Ziemi
wędrówki Słońca po niebie
• wymiary Ziemi z ruchem obrotowym Ziemi
• podaje podstawowe wymiary
kuli ziemskiej
• oddziaływania • podaje przykłady
elektrostaoddziaływań
tyczne
elektrostatycznych
• przykłady
• nazywa bieguny magnetyczne
oddziaływań
• rysuje linie pola
magnetycznych magnetycznego
• bieguny
• wymienia 3–4 przykłady
magnetyczne
przedmiotów przyciąganych
przez magnes
• wyjaśnia, kiedy magnesy
przyciągają się, a kiedy
odpychają
3
• wymienia skutki ruchu obrotowego
Ziemi (R)
• wykreśla koło odpowiadające
wymiarom Ziemi we wskazanej
przez nauczyciela skali (R)
• wyjaśnia, na czym polega
elektryzowanie ciał przez tarcie (R)
• wyjaśnia pojęcie pola
magnetycznego (R)
• wykazuje istnienie pola
magnetycznego wokół magnesów
(R)
• objaśnia, na czym polegają
oddziaływania magnetyczne (R/D)
10. Pole
• dowody na
• podaje przykład zjawiska
magnetyczne istnienie pola
mającego związek
Ziemi
magnetycznego z istnieniem pola
Ziemi
magnetycznego Ziemi
• bieguny
• podaje przykład magnesu
magnetyczne
naturalnego
i geograficzne • za pomocą kompasu
• magnesy
wyznacza bieguny Ziemi
naturalne
Jak określić
położenie
geograficzne?
11. Co to jest • południki
siatka
i równoleżniki
geogra• równik
ficzna?
• półkula
północna
i południowa
• wskazuje na globusie
południki i równoleżniki
• wskazuje równik
• pokazuje półkulę północną
i południową
12. Współ• szerokość
rzędne
geograficzna
geograficzne • długość
geograficzna
• południk
zerowy
• wskazuje południk zerowy
• pokazuje półkulę wschodnią
i zachodnią
4
• wyjaśnia, dlaczego igła
magnetyczna ustawia się
w kierunku północ–południe (R/D)
• zaznacza na rysunku bieguny
magnetyczne Ziemi (R)
• pokazuje na rysunku
rozmieszczenie biegunów
magnetycznych i geograficznych
(R)
• objaśnia zależność między
ziemskimi biegunami
magnetycznymi a geograficznymi
(D)
• podaje przykłady materiałów,
z których można wykonywać
magnesy (R)
• wyjaśnia, do czego służy siatka
geograficzna (R)
• wymienia cechy odróżniające
równik od innych równoleżników
(R)
• wskazuje kierunki świata na mapie,
posługując się południkami
i równoleżnikami (W)
• wyjaśnia pojęcia: długość
geograficzna i szerokość
geograficzna (R)
13. W jaki
sposób
określamy
położenie
geograficzne?
Podsumujmy 14. Ziemia
– nasza
planeta.
Podsumowanie
15. Sprawdzian
• położenie
• określa w stopniach położenie • określa w stopniach i minutach
geograficzne
geograficzne wskazanych
położenie geograficzne wskazanych
• ćwiczenia
miejsc
miejsc (R/D)
w określaniu
• odszukuje punkty na globusie,
położenia
mając podane współrzędne
geograficznego
geograficzne (R/D)
tematy 2–14
Dział: ROLA SŁOŃCA
Światło
i zjawiska
świetlne
16. Poznajemy źródła
światła
• naturalne
• podaje przykłady źródeł
źródła światła
światła
• sztuczne źródła • potrafi wskazać naturalne
światła
i sztuczne źródła światła
• energia
• buduje prosty obwód
elektryczna
elektryczny
• wyjaśnia, jak zachować się
w czasie burzy
• podaje przykłady
przewodników i izolatorów
5
• rysuje schemat prostego obwodu
elektrycznego (R)
• określa podstawowe właściwości
przewodników i izolatorów (R)
17. Prosto• prostoliniowe
liniowe
rozchodzenie
rozchodzenie się światła
się światła
• promień
świetlny
• ciała
przezroczyste
i nieprzezroczyste
• cień i półcień
18. Jakie są • dzień i noc
skutki
prostoliniowego
rozchodzenia
się światła?
19./20.
• odbicie światła
Odbicie
• rozproszenie
i załamanie
światła
światła
• załamanie
światła
• rysuje, jak rozchodzi się
światło
• podaje przykłady ciał
przezroczystych
i nieprzezroczystych
• wyjaśnia, jak powstaje cień
• wyjaśnia, co oznacza grot
strzałki narysowanej przy
promieniu świetlnym
• wyjaśnia pojęcie promienia
świetlnego (R)
• wyjaśnia, dlaczego promień
świetlny przedstawia się za pomocą
strzałki (D)
• tłumaczy zjawisko zaćmienia
Słońca i Księżyca (R/D)
• przedstawia schematycznie
powstawanie cienia i półcienia (D)
• wyjaśnia zjawisko
następowania dnia i nocy
• oblicza długość dnia i nocy,
mając podane godziny
wschodu i zachodu Słońca
• wyjaśnia przyczynę różnic
w długości dnia i nocy (D)
• rysuje odbicie światła od
powierzchni lustrzanych
płaskich
• wyjaśnia, kiedy następuje
rozproszenie światła
• wyjaśnia, kiedy następuje
załamanie światła
• wyjaśnia, jaki obraz nazywamy
pozornym (D)
• tłumaczy zjawisko załamania
światła (R/D)
• rysuje promień świetlny
przechodzący z powietrza do
innego ośrodka przezroczystego (R)
• wymienia przykłady zjawisk
związanych z odbiciem
i załamaniem światła (R)
6
21. Światło
białe
i światła
barwne
• zjawisko
rozszczepienia
światła
• widmo światła
białego
• wskazuje, gdzie w przyrodzie
można zaobserwować
zjawisko rozszczepienia
światła
• określa, na czym polega
zjawisko rozszczepienia
światła białego
22. Barwy
• barwy
• wymienia barwy podstawowe
ciał
podstawowe
i dopełniające
w przyrodzie i dopełniające • wyjaśnia powstawanie barw
• pochłanianie
widzianych ciał
światła
• wskazuje zastosowanie
• widzenie barw
filtrów
Czy dzień
23./24. Pory • ruch dzienny
• podaje przyczyny
może trwać roku jako
Słońca
następowania pór roku
pół roku?
następstwo
w różnych
• wymienia daty przesilenia
ruchu
porach roku
letniego i zimowego
obiegowego • przesilenie
• wyjaśnia, dlaczego niektóre
Ziemi
letnie i zimowe lata są przestępne
• ruch obiegowy
Ziemi
• zrównanie dnia
z nocą
25. Strefy
• charakterystyka • pokazuje na globusie strefy
oświetlestref oświetleoświetleniowe Ziemi
niowe Ziemi
niowych Ziemi
Podsumujmy 26. Rola
Słońca
– podsumowanie
27.
tematy 17–25
Sprawdzian
7
• wykazuje, że światło białe jest
mieszaniną wielu barw (D)
• objaśnia, dlaczego światło białe
ulega rozszczepieniu (R)
• potrafi zademonstrować
powstawanie widma światła białego
(R)
• wyjaśnia, co to są filtry świetlne (R)
• opisuje budowę oka (D)
• wyjaśnia, kiedy ciała mają barwę
czarną, a kiedy białą (R)
• objaśnia rysunek przedstawiający
oświetlenie Ziemi w pierwszych
dniach pór roku (R/D)
• wyjaśnia zjawisko dnia polarnego
i nocy polarnej (R/D)
• charakteryzuje poszczególne strefy
oświetleniowe Ziemi (D)
Dział: WSZECHOCEAN
Kontynenty
i oceany
Cztery
oceany
Czynniki
wpływające
na warunki
życia
w morzu
Ukształtowanie dna
morskiego
• nazwy
kontynentów
i oceanów
• położenie
kontynentów
i oceanów na
mapie oraz na
globusie
• odkrycie
Ameryki przez
K. Kolumba
29. Co to jest • granice
Wszechoceanów
ocean?
• morza
• zasięg lądów i
oceanów przed
milionami lat
oraz dziś
30. Czynniki • zasolenie wody
wpływające
morskiej
na warunki
• pochłanianie
życia
światła przez
w morzu
wodę morską
i jego skutki
• temperatura
wód morskich
28. Kontynenty
i oceany na
Ziemi
31. Jak
ukształtowane jest
• szelf
• rafy koralowe
• podmorskie
• pokazuje na mapie oraz na
globusie kontynenty i oceany
• pokazuje na mapie trasę pierwszej
wyprawy Krzysztofa Kolumba (R)
• pokazuje na mapie wyspy odkryte
przez Krzysztofa Kolumba (D)
Edukacja
czytelnicza
i medialna
• wydawnictwa
informacyjne
• pokazuje na mapie, jakie
• pokazuje granice poszczególnych
kontynenty oblewa każdy
oceanów (R)
z oceanów
• pokazuje na mapie typy mórz (R)
• odczytuje z mapy nazwy mórz • podaje przyczyny zmiany zasięgu
oblewających Europę
lądów i oceanów (D/W)
• wyjaśnia, dlaczego woda
morska jest słona
• wyjaśnia, dlaczego na
głębokości poniżej 100 m
panują ciemności
• wskazuje czynniki
wpływające na
przezroczystość wód
morskich
• opisuje warunki panujące na
szelfie
• odszukuje na mapie: rowy
8
• wyjaśnia przyczyny
zróżnicowanego zasolenia wód
morskich (R)
• omawia wpływ zasolenia wody na
warunki życia w morzu (W)
• wymienia różnice między
warunkami panującymi przy
powierzchni i w głębiach
oceanicznych (D)
• wyjaśnia, co nazywamy szelfem (R) Edukacja
• opisuje rafę koralową (D)
ekologiczna
• wymienia konsekwencje budowy
• degradacja
Ruch wody
morskiej
dno morskie?
łańcuchy
górskie
• rowy
oceaniczne
32. Ruch
wody
morskiej
• elementy fali
• wymienia przyczyny
• przypływy
falowania wody
i odpływy
• pokazuje na mapie Prąd
• prądy morskie
Zatokowy
• Prąd Zatokowy • rysuje schemat fali
oceaniczne, podmorskie
wyspy i łańcuchy górskie
platform wiertniczych na szelfie (D)
• opisuje falę (R)
• wyjaśnia przyczynę przypływów
i odpływów (R)
• objaśnia przyczynę powstawania
prądów morskich (D)
• podaje przykłady wpływu prądów
morskich na żeglugę oraz klimat
(R/D)
Podsumujmy 33. Morza
i oceany
– podsumowanie
Dział: CHARAKTERYSTYKA STREF ŻYCIA W MORZU
Charakterystyka stref
życia
w morzu
34. Charakterystyka
stref życia
w morzu
• warunki życia
w wodzie
• strefy życia
organizmów
w morzu
• warunki
świetlne
i termiczne
w poszczególnych
strefach
• nazywa strefy życia w morzu
• opisuje warunki świetlne
panujące w poszczególnych
strefach życia w morzu
9
• charakteryzuje warunki (świetlne,
termiczne) panujące
w poszczególnych strefach (R/D)
• wyjaśnia przyczyny zróżnicowania
świata organicznego
w poszczególnych strefach (D)
środowiska
– przyczyny
oraz jej
związek
z formami
działalności
ludzi
• zwierzęta
bezkręgowe
strefy
przybrzeżnej
• budowa chełbi
• koralowce
• symbioza
ukwiała
z pustelnikiem
Strefa
36./37. Strefa • przystosowania
otwartej toni otwartej toni
w budowie ryb
wodnej
wodnej
do życia
w wodzie
• czynności
życiowe ryb
• rozmnażanie
się ryb
• przystosowania
ssaków do
życia w wodzie
Strefa denna 38. Zwie• skorupiaki
rzęta strefy
morskie
dennej
• małże
Strefa
przybrzeżna
morza
Co to jest
dźwięk?
35. Poznajemy strefę
przybrzeżną
morza
• klasyfikuje zwierzęta na
kręgowce i bezkręgowce
• odróżnia polipa od meduzy
• rysuje chełbię
• wyjaśnia, na czym polega
symbioza ukwiała
z pustelnikiem
• wskazuje charakterystyczne cechy
polipa i meduzy (R)
• opisuje przystosowania w budowie
chełbi do warunków życia (R)
• charakteryzuje koralowce (R/D)
• opisuje budowę zewnętrzną
ryby
• wymienia przystosowania
w budowie zewnętrznej ryb
do życia w wodzie
• wymienia przykłady ssaków
żyjących w morzach
• charakteryzuje czynności życiowe
ryb (R/D)
• wyjaśnia przyczyny wędrówek ryb
(R)
• objaśnia, na czym polega
jajorodność i żyworodność ryb
(R/D)
• opisuje przystosowania ssaków do
życia w wodzie (R/D)
• opisuje budowę zewnętrzną
skorupiaków morskich na
przykładzie homara
• podaje przykłady
skorupiaków morskich
• omawia znaczenie małży
w przyrodzie
39. Co to jest • źródła
• wymienia źródła dźwięków
dźwięk
dźwięków
• zaznacza na rysunku
• fala dźwiękowa rozrzedzenie, zagęszczenie
• rozchodzenie
i długość fali
się fal
• tłumaczy, kiedy powstaje
10
• tłumaczy, na czym polega zjawisko
linienia skorupiaków (R)
• rozpoznaje wybrane skorupiaki
morskie (R/D)
• opisuje zależność budowy małży od
warunków środowiska i trybu życia
(D)
• wyjaśnia, co nazywamy falą
dźwiękową (R)
• podaje przykłady ośrodków
różniących się prędkością
rozchodzenia się fal dźwiękowych
dźwiękowych
• echo
• ultradźwięki
Poznanie
i znaczenie
oceanów
• dawne
wyprawy
morskie
• nowoczesne
badania
naukowe
41./42. Jakie • znaczenie
znaczenie
oceanów dla
mają
człowieka
oceany?
• transport
morski
• połowy ryb
• hodowla
organizmów
morskich
• bogactwa
mineralne
• turystyka
nadmorska
40. W jaki
sposób
poznano
oceany?
echo
• podaje przykłady
zastosowania echosondy
• opisuje podróż Ferdynanda
Magellana
• wyjaśnia, do czego służy
batyskaf
• wymienia korzyści, które
człowiek czerpie z mórz
i oceanów
• wyjaśnia, dlaczego ludzie
chętnie wypoczywają nad
morzem
11
(R)
• wyjaśnia, dlaczego fale dźwiękowe
nie mogą się rozchodzić w próżni
(D)
• wyjaśnia, co nazywamy
częstotliwością fali (R)
• objaśnia zjawisko echolokacji (R)
• podaje przykłady wykorzystywania
zjawiska echa przez zwierzęta
(R/D)
• pokazuje na mapie szlak, którym
płynął Ferdynand Magellan (R)
• opisuje znaczenie wypraw dawnych
żeglarzy dla poznania świata (D)
• wyjaśnia, w jakim celu ludzie
badają dno mórz i oceanów (R/D)
• podaje przykłady gospodarczego
wykorzystania oceanów (R/D)
• wyjaśnia, dlaczego wprowadzane są
limity połowów (R)
• analizuje skutki korzystania przez
człowieka z zasobów morskich (D)
Edukacja
czytelnicza
i medialna
• wydawnictwa
informacyjne
Podsumujmy 43. Charakterystyka
stref życia
w morzu
– podsumowanie
44. Sprawdzian
tematy 28–43
Dział: Z WODY NA LĄD
Życie
w jeziorze
45. Warunki
życia
w jeziorze
w zależności
od pór roku
46./47.
Poznajemy
mikroświat
zwierzęcy
jeziora
• czynniki
warunkujące
życie
w jeziorze
48./49. Inne
zwierzęta
żyjące
w jeziorze
• skorupiaki
• pajęczaki
– pająk topik
• ślimaki
• ryby
• pierwotniaki
• budowa
komórki
zwierzęcej
• jamochłony
– stułbia
• opisuje warunki niezbędne do
życia zwierząt w jeziorze
• opisuje zmiany warunków
życia w jeziorze w zależności
od pór roku
• opisuje budowę
pierwotniaków na przykładzie
pantofelka
• omawia budowę komórki
zwierzęcej
• omawia budowę stułbi
• wymienia charakterystyczne
cechy budowy stawonogów
• wylicza przykłady zwierząt
żyjących w jeziorze
• podaje przykłady zależności
pokarmowych w jeziorze
12
• wyjaśnia, dlaczego w jeziorach żyją
głównie zwierzęta zmiennocieplne
(D/W)
• tłumaczy, dlaczego organizmy
zwierzęce nazywamy
cudzożywnymi (R)
• odróżnia komórkę zwierzęcą od
roślinnej (R/D)
• charakteryzuje pierwotniaki (D)
• wymienia przystosowania stułbi do
trybu życia (R)
• odróżnia stawonogi od innych
zwierząt wodnych (R)
• rozpoznaje wybrane zwierzęta
występujące w jeziorze (R/D)
• charakteryzuje faunę występującą
w różnych strefach jeziora (D)
• wymienia gatunki zwierząt, które
można spotkać tylko w czystych
wodach (D)
Wyjście
zwierząt na
ląd
50./51.
Wyjście
zwierząt na
ląd
• cechy budowy • nazywa części ciała żaby
zewnętrznej
• opisuje czynności życiowe
płazów
płazów
• przedstawiciele • wymienia 2–3 przykłady
płazów
płazów chronionych
bezogonowych
i ogoniastych
• wymienia cechy budowy
zewnętrznej płazów będące
przystosowaniem do życia na lądzie
(R)
• opisuje rozwój żaby (R)
• klasyfikuje, popierając
przykładami, płazy na bezogonowe
i ogoniaste (R/D)
Podsumujmy 52. Życie
w jeziorze
– podsumowanie
53./54.
Podsumowanie oraz
sprawdzian
wiadomości
i umiejętnośc
i zdobytych
w I semestrze
Dział: WARUNKI ŻYCIA W ŚRODOWISKU LĄDOWYM
Jak gady
przystosowały się do
życia w
środowisku
lądowym?
55./56. Jak
• cechy gadów
gady przybędące przystostosowały się sowaniem do
do życia w
życia na lądzie
środowisku • czynności
lądowym?
życiowe gadów
• jajorodność
• charakterystyka
żółwi,
jaszczurek,
• porównuje warunki życia
w wodzie i na lądzie
• omawia cechy budowy gadów
będące przystosowaniem do
życia na lądzie
• odróżnia żmiję zygzakowatą
od innych węży
• wyjaśnia, jak należy
postępować po ukąszeniu
przez żmiję
13
• omawia proces rozmnażania się
gadów (R/D)
• porównuje czynności życiowe
płazów i gadów, uwzględniając
przystosowania tych zwierząt do
warunków życia (D/W)
• charakteryzuje budowę żółwi,
jaszczurek i węży (R/D)
• podaje charakterystyczne cechy
żmii zygzakowatej (R)
Edukacja
prozdrowotna
• ochrona
przed
zagrożeniami
naturalnymi
Ptaki
– latające
i śpiewające
kręgowce
57./58.
Poznajemy
ptaki
59.
Wędrówki
ptaków
Ssaki – najdoskonalsze
kręgowce
60.
Poznajemy
ssaki
węży
• postępowanie
po ukąszeniu
przez żmiję
• podobieństwa
ptaków
i gadów oraz
różnice między
nimi
• stałocieplność
• rodzaje piór
• typy dziobów
i kończyn
tylnych ptaków
• jajorodność,
gniazdowniki i
zagniazdowniki
• przyczyny
wędrówek
ptaków
• zróżnicowanie
pór odlotów
i przylotów
• obrączkowanie
ptaków
• ptaki chronione
• charakterystyczne cechy
ssaków
• ssaki
występujące
w różnych
• opisuje budowę zewnętrzną
ptaka
• wymienia cechy będące
przystosowaniem ptaka do
lotu
• rozpoznaje rodzaje piór
• opisuje budowę pióra
• na podstawie ilustracji
wymienia charakterystyczne
cechy dziobów i kończyn
wskazanych ptaków (w tym
ptaków drapieżnych)
• wskazuje podobieństwa ptaków
i gadów oraz różnice między nimi
(R/D)
• wyjaśnia, jakie znaczenie ma
stałocieplność dla ptaków (R)
• opisuje rozmnażanie się ptaków (D)
• objaśnia, popierając przykładami,
pojęcia: gniazdowniki
i zagniazdowniki (R)
• podaje przykłady ptaków
odlatujących z Polski
• omawia znaczenie ptaków
w przyrodzie
• wymienia 3 przykłady
gatunków ptaków
chronionych
• wymienia przyczyny wędrówek
ptaków (R)
• charakteryzuje wybraną grupę
ptaków (D)
• na wybranych przykładach
wykazuje związek między budową
a trybem życia ptaków (D)
• wymienia charakterystyczne • wymienia wytwory skóry ssaków
cechy ssaków
(R)
• podaje przykłady ssaków
• charakteryzuje rozmnażanie się
z różnych środowisk
i rozwój ssaków (R/D)
• rozpoznaje wybrane gatunki
ssaków chronionych w Polsce
14
Małe
zwierzęta
lądowe
środowiskach
• rozmnażanie
się i rozwój
ssaków
61. Małe
• budowa
zwierzęta
zewnętrzna
lądowe –
pierścienic
pierścienice • sposób
poruszania się
dżdżownicy
• rola w
użyźnianiu
gleby
62.
• budowa
Poznajemy
zewnętrzna
pajęczaki
pająka
• przedstawiciele
pająków
• roztocze
63. Owady
• części ciała
– najliczniej- owada
sza grupa
• różnorodność
zwierząt
budowy
lądowych
owadów
• rozmnażanie
się owadów
• znaczenie
owadów
w przyrodzie
• wymienia charakterystyczne
cechy pierścienic
• wyjaśnia rolę dżdżownic
w użyźnianiu gleby
• opisuje cechy przystosowujące
dżdżownicę do życia w glebie
(R/D)
• opisuje czynności życiowe
dżdżownicy (D)
• opisuje budowę zewnętrzną
pająka
• opisuje sposób postępowania
w wypadku przyczepienia się
kleszcza
• opisuje przystosowania pająka do
zdobywania pokarmu (R)
• charakteryzuje inne pajęczaki
– roztocze, np. kleszcze (R/D)
• nazywa części ciała owada
• opisuje poszczególne części
ciała owada
• wskazuje przykłady
pozytywnego i negatywnego
znaczenia owadów dla
człowieka
• określa rolę szkieletu zewnętrznego
u owadów (R)
• rozpoznaje typy aparatów
gębowych owadów (R/D)
• opisuje modyfikacje skrzydeł
owadów (R/D)
• opisuje rozwój owadów (R/D)
• omawia rolę owadów w przyrodzie
(R)
15
Edukacja
prozdrowotna
• ochrona
przed
zagrożeniami
naturalnymi
64. Ślimak
winniczek
– przedstawiciel
ślimaków
lądowych
Podsumujmy 65. Warunki
życia w środowisku
lądowym
– podsumowanie
66. Sprawdzian
• przykłady
ślimaków
lądowych
(i wodnych)
• części ciała
ślimaka
winniczka
• rola muszli
• rozmnażanie
się ślimaka
winniczka
• nazywa części ciała ślimaka
winniczka
• opisuje zachowania ślimaka
w zależności od czynników
zewnętrznych (R)
• omawia rozmnażanie się ślimaka
winniczka (D)
tematy 55–64
Dział: KRAJOBRAZY ZIEMI
Co to jest
klimat?
67. Co to jest • obserwacje
klimat?
pogody
• klimat
• przebieg pór
roku
Strefy
68. Ogólna
geograficzne charakterystyka stref
• zróżnicowanie
klimatu i szaty
roślinnej na
• wymienia podstawowe
elementy klimatu
• odczytuje dane z wykresów
• podaje kryteria podziału kuli
ziemskiej na strefy
krajobrazowe
16
• wyjaśnia, w jaki sposób określa się
klimat danego obszaru (R/D)
• wykonuje obliczenia,
wykorzystując dane zawarte na
wykresie, i na ich podstawie określa
cechy klimatu (R/D)
• na podstawie analizy wykresów
porównuje klimaty (D/W)
• opisuje strefy krajobrazowe na
terenie Europy (R)
• opisuje krajobraz wybranej strefy
geograficznych
Wilgotne
lasy
równikowe
– strefa bez
pór roku
Ziemi
• granice stref
geograficznych
(krajobrazowych)
• strefy
krajobrazowe
w Europie
69. Zdobyw- • granice strefy
cy lasów
wilgotnych
równikolasów
wych
równikowych
• ekspedycje
i podróżnicy
70. Klimat
• charakterysi gleby
tyczne cechy
w strefie
klimatu
lasów
• dzień w lesie
równikorównikowym
wych
• gleby
71. Rośliny • poziomy lasu
i zwierzęta
równikowego
wilgotnego
• przystosowania
lasu równiroślin
kowego
wilgotnego lasu
równikowego
• fauna lasu
równikowego
• pokazuje na mapie
rozmieszczenie stref
krajobrazowych
(D/W)
• podaje przyczyny istnienia różnych
stref krajobrazowych (D)
• wskazuje przyczyny odchylenia
granic stref krajobrazowych od
równoleżników (D)
• pokazuje na mapie granice
strefy wilgotnych lasów
równikowych
• wyjaśnia cel ekspedycji do
lasów równikowych w XIX
wieku
• charakteryzuje klimat
równikowy na podstawie
danych z wykresów
• opowiada o wyprawach mających
na celu poznanie lasów
równikowych (R/D)
• opisuje przebieg dnia w lesie
równikowym (R)
• wyjaśnia przyczynę małej żyzności
gleb w lesie równikowym (D)
• podaje 2–3 przykłady roślin, • charakteryzuje warunki świetlne
które można spotkać
panujące w lesie równikowym (R)
w wilgotnym lesie
• omawia wybrane przystosowania
równikowym
roślin do życia w lesie równikowym
• podaje przykłady zwierząt
(R/D)
żyjących w lesie równikowym • charakteryzuje przystosowania
wybranych gatunków zwierząt do
życia w wilgotnym lesie
równikowym (R/D)
17
Edukacja
czytelnicza
i medialna
• literatura
popularnonaukowa
72./73.
• plemiona
Gospodarka • plantacje
człowieka
• eksploatacja
w lesie
lasów
równikowym równikowych
• bogactwa
mineralne
Dwie pory
roku
w strefie
sawann
74. Pory
roku
w strefie
sawann
75. Rośliny
i zwierzęta
sawanny
afrykańskiej
76. Gospodarka
w strefie
sawann
• charakterystyka
pory suchej
i deszczowej
• zmiany
w wyglądzie
roślin
w zależności od
pory roku
• roślinność
sawanny
• owady
sawanny
• zwierzęta
roślinożerne
sawanny
• drapieżniki
• rośliny
uprawne
i hodowla
zwierząt w
strefie sawann
• Sahel
• podaje przykłady roślin
uprawianych na plantacjach
w strefie równikowej
• opisuje znaczenie
gospodarcze lasów
równikowych
• pokazuje na mapie strefę
sawann
• odczytuje z wykresu
temperaturę oraz opady
w porze deszczowej i suchej
• opisuje krajobraz sawanny
• opisuje wpływ klimatu i roślinności Edukacja
na sposób gospodarowania
ekologiczna
mieszkańców strefy (D)
• degradacja
• wskazuje przyczyny zmniejszania
środowiska
się obszaru lasów równikowych
– przyczyny
(R/D)
oraz jej
• analizuje skutki zmniejszania się
związek
obszaru lasów równikowych (D/W) z formami
działalności
ludzi
• omawia przystosowania roślin do
warunków panujących w porze
deszczowej i suchej (R)
• porównuje wygląd sawanny
w porze deszczowej i suchej (D)
• wymienia 5 gatunków
zwierząt występujących na
sawannach
• charakteryzuje faunę sawanny
(R/D)
• omawia przystosowania zwierząt
sawanny do zdobywania pokarmu
(R/D)
• wymienia rośliny uprawiane
w strefie sawann
• opisuje rolnictwo tradycyjne
w strefie sawann (R)
• charakteryzuje Sahel (D)
18
Całoroczna
susza
w strefie
pustyń
77. Poznajemy strefę
pustyń
78. Rośliny
i zwierzęta
pustyni
79. Mieszkańcy
pustyni
80. Życie
w dolinie
Nilu
• warunki klimatyczne pustyń
• położenie
pustyń
• krajobrazy
pustyń
• przystosowania
roślin do
warunków
klimatycznych
pustyni
• fauna pustyni
• koczownicy
i ich zajęcia
• oazy
• uprawa roli
• ropa naftowa
i wpływ jej
wydobycia na
zmiany
krajobrazu
pustyni
• osadnictwo
w dolinie
i delcie Nilu
• rolnictwo w
dolinie Nilu
• krokodyl
nilowy
• pokazuje strefę pustyń na
mapie
• charakteryzuje klimat
pustynny
• wymienia rodzaje pustyń (R)
• porównuje krajobrazy różnych
rodzajów pustyń (D)
• wymienia 3–4 gatunki
zwierząt żyjących na pustyni
• omawia przystosowania roślin do
życia w warunkach pustynnych
(R/D)
• charakteryzuje faunę pustyń (R/D)
• opisuje przystosowania zwierząt do
życia na pustyni (R/D)
• opisuje wpływ warunków
Edukacja
przyrodniczych na sposób
ekologiczna
gospodarowania i gęstość
• degradacja
zaludnienia (R/D)
środowiska
• przewiduje dalsze zmiany
– przyczyny
środowiska na skutek eksploatacji
oraz jej
złóż ropy naftowej (D/W)
związek
z formami
działalności
ludzi
• opisuje współczesne warunki życia
w dolinie Nilu (R)
• wymienia zajęcia
mieszkańców pustyń
• pokazuje na mapie Nil
• wyjaśnia, dlaczego w dolinie
Nilu od tysięcy lat rozwija się
rolnictwo
19
Upalne
i suche lato
w strefie
śródziemnomorskiej
81./82.
Klimat
i rośliny
strefy
śródziemnomorskiej
83. Rośliny
uprawne
i zwierzęta
strefy
śródziemnomorskiej
• cechy klimatu
śródziemnomorskiego
• charakterystyczne cechy
roślinności
śródziemnomorskiej
• makia śródziemnomorska
• oliwki
• winorośl
• figi
• inne rośliny
uprawne
• fauna
śródziemnomorska
• kultura
kreteńska i jej
spadkobiercy
• turystyka
– regiony
turystyczne
• konsekwencje
rozwoju
turystyki
84. Strefa
śródziemnomorska
kolebką
cywilizacji
europejskiej
i atrakcyjnym regionem turystycznym
85./86.
tematy 67–84
Podsumowanie
i sprawdzian
• pokazuje na mapie strefę
śródziemnomorską
• opisuje klimat
śródziemnomorski,
wykorzystując dane zawarte
na wykresach
• wymienia typowe rośliny
uprawne strefy
śródziemnomorskiej
• wyjaśnia, co powoduje, że
basen Morza Śródziemnego
jest atrakcyjny turystycznie
20
• charakteryzuje roślinność
Edukacja
śródziemnomorską (R)
ekologiczna
• opisuje przystosowania roślin do
• degradacja
warunków klimatycznych (R/D)
środowiska
• wyjaśnia, dlaczego w strefie
– przyczyny
śródziemnomorskiej lasy zachowały oraz jej
się tylko w nielicznych miejscach
związek
(D)
z formami
• charakteryzuje makię
działalności
śródziemnomorską (R/D)
ludzi
• charakteryzuje uprawy w strefie
śródziemnomorskiej (R)
• charakteryzuje faunę
śródziemnomorską (R/D)
• wyjaśnia, dlaczego strefa
śródziemnomorska nazywana jest
kolebką cywilizacji (R)
• wymienia wady i zalety rozwoju
turystyki w strefie
śródziemnomorskiej (D)
Strefa lasów
liściastych
zrzucających
liście na
zimę
Strefa
stepów
– „morza
traw”
Długie
i mroźne
zimy
w strefie
północnych
lasów
iglastych
87./88. Strefa • granice strefy
lasów
lasów liściastych
liściastych
• charakteryszrzucających tyczne cechy
liście na
klimatu
zimę
• przystosowania
drzew do
zmiennych
warunków
klimatycznych
• rośliny
i zwierzęta
poszczególnych
warstw lasu
89./90. Strefa • granice strefy
stepów
stepów
• uprawa
pszenicy
• klimat stepu
• rośliny
i zwierzęta
stepu
91./92. Strefa • klimat strefy
północnych
północnych
lasów
lasów iglastych
iglastych
• wieczna
zmarzlina
• rośliny
i zwierzęta tajgi
• gospodarka
leśna
• pokazuje na mapie strefę
lasów liściastych
• opisuje charakterystyczne
cechy klimatu strefy lasów
liściastych
• nazywa warstwy lasu
• podaje przykłady gatunków
roślin i zwierząt, które
występują w poszczególnych
warstwach lasu
• rozpoznaje wybrane gatunki
zwierząt, które występują
w lasach liściastych
• wskazuje zależności między
warunkami klimatycznymi a typem
lasów (D/W)
• charakteryzuje wybrane gatunki
zwierząt (R/D)
• omawia zależności pokarmowe
występujące w lesie (R)
• opisuje typy lasów występujące
w Polsce (D/W)
• pokazuje na mapie granice
• wyjaśnia, dlaczego obszary strefy
strefy stepów
stepów odgrywają ważną rolę
• charakteryzuje klimat
w wyżywieniu ludności świata (R)
stepowy
• wskazuje przystosowania roślin do
• opisuje roślinność stepową
warunków stepowych (R)
• wymienia cechy drapieżników • charakteryzuje przystosowania
zwierząt do życia na stepie (R/D)
• pokazuje na mapie strefę
północnych lasów iglastych
• opisuje krajobraz tajgi
• wymienia gatunki zwierząt
żyjących w tajdze
• charakteryzuje gospodarkę
człowieka w tajdze
21
• opisuje klimat strefy północnych
Edukacja
lasów iglastych (R)
ekologiczna
• charakteryzuje przystosowania
• degradacja
roślin do warunków klimatycznych
środowiska
panujących w tajdze (R)
– przyczyny
• omawia przystosowania wybranych oraz jej
gatunków zwierząt do życia
związek
w tajdze (R/D)
z formami
• wyjaśnia, co to jest wieczna
działalności
zmarzlina (R)
ludzi
• południowa
granica tundry
• zima i lato
w tundrze
• dzień polarny
i noc polarna
94. Rośliny, • przedstawiciele
zwierzęta
świata roślin
oraz
tundry
mieszkańcy • zwierzęta
tundry
tundry
• Eskimosi i ich
zajęcia
• Lapończycy
i ich zajęcia
95. Ropa
• złoża ropy
naftowa i gaz naftowej i gazu
ziemny
ziemnego
w strefie
w strefie tundry
tundry
• warunki
eksploatacji
• eksploatacja
złóż ropy
naftowej na
Alasce
Zimna
93. Klimat
i bezleśna
tundry
strefa tundry
• wskazuje na mapie
południową granicę tundry
• opisuje klimat tundry
• porównuje pory roku w tundrze
(R/D)
• wymienia gatunki roślin
występujące w tundrze
• omawia przystosowania lisa
polarnego do warunków
klimatycznych
• opisuje zajęcia mieszkańców
tundry
• charakteryzuje przystosowania
roślin i zwierząt do warunków
klimatycznych panujących
w tundrze (R/D)
• opisuje wpływ warunków
przyrodniczych na sposób
gospodarowania mieszkańców
tundry (R/D)
• wymienia główne bogactwa
mineralne występujące
w tundrze
• opisuje zmiany w środowisku
Edukacja
spowodowane eksploatacją bogactw ekologiczna
(R/D)
• degradacja
środowiska
– przyczyny
oraz jej
związek
z formami
działalności
ludzi
22
Wieczne
mrozy
w strefie
pustyń
lodowych
96./97.
Poznajemy
Antarktydę
• położenie
Antarktydy
• dzień polarny
i noc polarna
• klimat strefy
pustyń
lodowych
• rośliny
i zwierzęta
Antarktydy
i wód
przybrzeżnych
• odkrycia
i badania
naukowe
98. Arktyka
– obszar
wokół
bieguna
północnego
• położenie
Arktyki
• warunki
klimatyczne
• wyprawy
polarne
w Arktyce
tematy 87–98
Podsumujmy 99. Podsumowanie
100.
Sprawdzian
• pokazuje na mapie Antarktydę • wyjaśnia, dlaczego Antarktyda
• pokazuje biegun zimna
nazywana jest pustynią lodową
• opisuje warunki klimatyczne
(R/D)
panujące na Antarktydzie
• opisuje warunki panujące w oazach
• omawia przystosowania
(R)
pingwinów do życia
• charakteryzuje faunę wód
w klimacie polarnym
przybrzeżnych Antarktydy (R)
• wyjaśnia, dlaczego fauna wód
przybrzeżnych Antarktydy jest
bogatsza niż w głębi kontynentu
(W)
• wymienia badaczy Antarktydy
(R/D)
• pokazuje na mapie trasy wypraw
polarnych (D)
• omawia wkład Polaków w badania
Antarktydy (R/D)
• pokazuje na mapie Arktykę
• porównuje Antarktydę i Arktykę
• charakteryzuje klimat Arktyki (D)
• pokazuje na mapie trasy wypraw
polarnych (D)
• omawia wkład Polaków w badania
Arktyki (R/D)
Wychowanie
patriotyczne
i obywatelskie
• sylwetki
wielkich
Polaków
Wychowanie
patriotyczne
i obywatelskie
• sylwetki
wielkich
Polaków
tematy 87–98
Dział: ZIEMIA – WSPÓLNE DOBRO
Zagrożenia
i szanse
101./102.
Zagrożenia
• przyczyny
zmian
• wymienia przyczyny zmian
w krajobrazie naturalnym
23
• wyjaśnia przyczyny powstawania
zanieczyszczeń powietrza, wody,
Edukacja
ekologiczna
przyrody
i szanse
przyrody
w krajobrazie
naturalnym
• zanieczyszczenia i ich
skutki
• działania na
rzecz ochrony
przyrody
• opisuje skutki
zanieczyszczenia środowiska
• charakteryzuje
zanieczyszczenia środowiska
• wymienia formy ochrony
przyrody
• podaje przykłady gatunków
chronionych
gleby (R)
• charakteryzuje wybrane parki
narodowe (R/D)
• przewiduje skutki niewłaściwego
składowania odpadów
radioaktywnych i substancji
trujących (D/W)
• podaje przykłady działań
międzynarodowych na rzecz
ochrony przyrody (D)
• degradacja
środowiska
– przyczyny
oraz jej
związek
z formami
działalności
ludzi
Autor: Jolanta Golanko
24
Download