Laskowski W., Górska-Warsewicz H. 2014: „Gęstość

advertisement
Wacław Laskowski, Hanna Górska-Warsewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Gęstosć odżywćża
spożywanyćh raćji pokarmowyćh
w Polsće
Próba oszacowania
i oceny wpływu statusu ekonomicznego
Wydawnictwo Laskowski
Warszawa 2014
Niniejsza monografia jest zwieńczeniem etapu prac nad przydatnością odżywczą
racji pokarmowych obserwowanych w Polsce. Autorzy zdają sobie sprawę, że
wyciąganie wniosków z takich analiz może być obarczone błędem wynikającym z
ułomności danych statystycznych oraz złożoności potrzeb pokarmowych organizmu
ludzkiego i różnorodności sytuacji, w których przychodzi mu funkcjonować. Tym
niemniej uznajemy, że zaniedbaniem byłoby nie wykorzystywać gromadzonych
profesjonalnie przez GUS dużych zbiorów danych o spożyciu żywności dla
chociażby orientacyjnego orzekania o jakości wyżywienia. Do podjęcia takich analiz
zachęcają też współczesne metody statystyczne, które pozwalają niedoskonałości w
danych empirycznych identyfikować, a nawet niwelować.
Do analiz wykorzystano program Statistica 10
Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Berger
dr Ewa Świstak
ISBN 978-83-941257-1-4
Wydawnictwo Laskowski, Warszawa
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.ekosaldo.pl
-2-
Spis treści
1.
WSTĘP ............................................................................................................... - 5 -
2.
WYBÓR KONSUMENTA – WYBRANE ASPEKTY UWARUNKOWAŃ DECYZYJNYCH - 8 2.1.
ZDEFINIOWANIE POJĘĆ „KONSUMENT” I „GOSPODARSTWO DOMOWE” .............................. - 8 -
2.2.
WYBORY KONSUMENTA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO – NURT TEORII EKONOMICZNYCH ...- 13 -
2.3.
WYBORY KONSUMENTA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO – NURT ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH ...
..........................................................................................................................- 17 -
3.
4.
2.4.
GŁÓWNE DETERMINANTY WYBORÓW KONSUMENTÓW – WYBRANE ASPEKTY .....................- 20 -
2.5.
CZYNNIKI EKONOMICZNE DETERMINUJĄCE WYBORY KONSUMENCKIE ................................- 25 -
BADANIA BUDŻETÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY . - 35 3.1.
WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE BADAŃ BUDŻETÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH......- 35 -
3.2.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI I GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2001 I 2012 R. ....- 39 -
3.3.
SYTUACJA DOCHODOWA LUDNOŚCI............................................................................- 48 -
3.4.
SPOŻYCIE ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE DANYCH Z BADANIA BUDŻETÓW DOMOWYCH ...................- 53 -
WARTOŚĆ I GĘSTOŚĆ ODŻYWCZA SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI ................................. - 58 4.1.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA RACJI POKARMOWYCH ..............................................................- 61 -
4.2.
GĘSTOŚĆ ODŻYWCZA – WPROWADZENIE TEORETYCZNE..................................................- 75 -
4.2.1
Indeks gęstości odżywczej............................................................................ - 76 -
4.2.2
Inne wskaźniki wartości odżywczej .............................................................. - 81 -
4.3.
GĘSTOŚĆ ODŻYWCZA AKTUALNEGO SPOŻYCIA W POLSCE ................................................- 85 -
4.3.1
Gęstość odżywcza – wyniki .......................................................................... - 86 -
4.3.2
Gęstość a kaloryczność ................................................................................ - 91 -
4.3.3
Indeks gęstości odżywczej spożycia żywności w Polsce ............................... - 97 -
4.3.4
Indeks gęstości a poziom zamożności .......................................................... - 98 -
4.3.5
Indeks gęstości a inne cechy gospodarstwa domowego ........................... - 100 -
5.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI .........................................................................- 105 -
6.
LITERATURA, ŹRÓDŁA ....................................................................................- 113 -
7.
ANEKS ............................................................................................................- 125 -
-3-
-4-
1. Wstęp
Odżywianie jest zjawiskiem, które towarzyszy człowiekowi nieustannie; jest
niezbędne, bo służy podtrzymywaniu życia. Nie może też być zaniedbane, wszelkie
niestaranności, czy nieprawidłowości skutkują pogorszeniem samopoczucia,
kondycji czy utratą zdrowia. Repertuar możliwych zaniedbań jest ogromny, można
postawić tezę, że nie w pełni go znamy i na ogół nie uświadamiamy go sobie.
Konsekwencje zaniedbań pojawiają się często z pewną zwłoką, która nie powinna
stanowić usprawiedliwienia odkładania na później troski o staranne odżywianie się.
Mając na uwadze ważkość zdrowia człowieka, zarówno dla niego jak i dla
społeczeństwa oraz mając na uwadze jego zagrożenia, podejmuje się w świecie
działania na rzecz zmniejszenia ryzyka jego utraty jak i poprawy, gdy już doszło do
jego naruszenia. W Polsce istnieje między innymi Narodowy Program Zdrowia na
lata 2007-2015, uchwalony przez Radę Ministrów. Twórcy Programu świadomi
stanu i zagrożeń uznali za podstawowy cel zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i
administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy stanu
zdrowia, a tym samym jakości życia Polaków. Program ten wkracza poprzez swoje
postulaty, cele i zaprojektowane działania w sferę stylu życia, uznając go za silnie
powiązanym ze zdrowiem. U podłoża tego programu leży teza, że Zdrowie
człowieka zależy od wielu wzajemnie powiązanych czynników, wśród których
wyróżnia się cztery główne grupy: styl życia (ok. 50% „udziału”), środowisko
fizyczne (naturalne oraz stworzone przez człowieka) i społeczne życia, pracy, nauki
(ok. 20%), czynniki genetyczne (ok. 20%), działania służby zdrowia (ok. 10%). Do
-5-
ważnych przesłanek zachowania zdrowia zaliczono warunki społeczno-ekonomiczne,
natomiast największymi zagrożeniami są ubóstwo i niski poziom wykształcenia1.
We wspomnianym programie, którego realizacja dobiega końca, choć aktualność
przyjętych celów nie przemija, położono nacisk na ograniczanie wielu czynników
zagrożenia zdrowia. Ważnym wytyczonym działaniem jest poprawa odżywiania się
ludności we wszystkich jego aspektach, w tym bezpieczeństwa żywnościowego i
samej żywności. W różnych innych światowych inicjatywach na rzecz utrzymania
lub poprawy zdrowia zaobserwować można zwiększanie uwagi kładzionej na
bezpieczeństwo żywieniowe osiągane między innymi poprzez bezpieczeństwo
żywnościowe2.
Przedkładana praca wpisuje się w przedstawione wyżej postulaty. Oszacowano
metodą obliczeniową, a następnie zanalizowano wartość energetyczną oraz skład
żywności nabywanej przez gospodarstwa domowe uczestniczące w Badaniu
budżetów gospodarstw domowych, prowadzonym przez GUS. Rozpoznany skład
spożywanej żywności posłużył do ustalenia i zanalizowania gęstości odżywczej, w
aspekcie kształtowania się poziomu oraz relacji do kaloryczności racji i gęstości
normatywnej. Ostatecznym celem, którym się kierowano, była ocena ryzyka
pogorszenia lub utraty zdrowia na tle wadliwego żywienia. Uznając wskazane w
NPZ ubóstwo jako zagrożenie dążeń do utrzymania lub poprawy zdrowia,
sprawdzono stopień wyjaśnienia zmienności gęstości odżywczej przez czynnik
dochodowy.
W warunkach gospodarki rynkowej oferującej bogaty strumień produktów
żywnościowych i usług żywienia, który dodatkowo zmienia się między innymi
wskutek wzmożonych poszukiwań coraz to nowych produktów, źródeł i form
zaopatrzenia, warto stawiać tezę o daleko idących uwikłaniach ekonomicznych
1
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2007r.
2
Na przykład: rozważania w ramach konferencji organizowanych przez Association for
European Life Science Universities (http://www.ica-ls.com/,
http://webapp.usek.edu.lb/forms/WS/gchera/index.html
-6-
sposobu odżywiania się ludności. Teza ta jest uzasadniona dodatkowo „twardą”
konkurencją pośród producentów, nie wyłączając gospodarki żywnościowej. Można
wręcz obawiać się negatywnych skutków ubocznych tej sytuacji. Już około 100 lat
temu Kazimierz Funk wskazywał na możliwość wystąpienia negatywnych następstw
eksperymentowania w sferze żywienia człowieka. Wtedy powodem sformułowania
tej obawy były wojny, epidemie i kryzysy gospodarcze, które uszczuplały zasoby
wykorzystywanych zwyczajowo pokarmów, w związku z czym trzeba było
poszukiwać i korzystać z nowych, w tym takich, które tradycją nie zostały
„sprawdzone”. Dzisiaj dążenie do innowacyjności, do odróżniania się, do
pozyskiwania klienta może być powodem takiej sytuacji. Stąd uzasadnienie
monitorowania i oceny bieżącej wartości odżywczej. Taka analiza może
jednocześnie identyfikować i komplementować pozytywne rezultaty postaw i starań
przedsiębiorców.
Prezentowana publikacja kontynuuje analizy gęstości odżywczej w zależności od
wybranych parametrów socjo-ekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce3.
Należy wskazać, iż Autorzy przewidują dalszą kontynuację analiz włączając inne
nie analizowane do tej pory składniki pokarmowe jak i ściślejsze odwołanie się do
charakterystyk gospodarstwa domowego. Planowana jest również próba stworzenia
własnego wskaźnika opartego o wybór składników odżywczych do analizy gęstości
odżywczej i wskaźnika INQ.
Autorzy serdecznie dziękują recenzentom, Pani dr Ewie Świstak w szczególności za
refleksje metodyczne i techniczne, a Panu profesorowi Stanisławowi Bergerowi za
niestrudzone inspirowanie ideowe i pouczającą fascynacje zjawiskiem odżywiania.
3
Górska-Warsewicz H. Zastosowanie gęstości odżywczej do analiz norm żywienia i oceny
jakości odżywczej racji pokarmowych. Praca magisterska, promotor prof. dr hab. Stanisław
Berger. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, 1994
-7-
2. Wybór konsumenta – wybrane aspekty
uwarunkowań decyzyjnych
2.1. Zdefiniowanie pojęć „konsument” i „gospodarstwo
domowe”
W naukach ekonomicznych pojęcie „konsument” nie jest jednoznacznie
definiowane. Stosowane są takie terminy jak np. „klient”, „użytkownik” czy
„nabywca”. Najczęściej konsument jest opisywany jako indywidualny podmiot
konsumpcji, którego działalność nastawiona jest na zaspokojenie potrzeb
konsumpcyjnych4. Inne określenia odnoszą się do jednostki, odczuwającej i
zaspokajającej potrzeby konsumpcyjne, przez dobra i usługi zakupione na rynku,
wytworzone we własnym gospodarstwie lub otrzymane w ramach świadczeń
społecznych5, nabywcy towarów na własny użytek6, osoby zaspokajającej
odczuwane potrzeby przez korzystanie z towarów i usług7 lub osoba zaspokajająca
swoje potrzeby konsumpcyjne zgodnie z własnymi preferencjami, upodobaniami i
tradycjami8.
4
Dąbrowska A., Polityka konsumencka realizowana w latach 1998-2001, Handel
Wewnętrzny, Marketing-Rynek- Przedsiębiorstwo 2001, 4-5
5
Kieżel E., Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. PWE. Warszawa, 2004, s.
17
6
Sobol E., Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa.1995, s. 589
7
Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce,
SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 14–15
8
Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin,
Warszawa 2005, s. 28
-8-
Konsument jest traktowany jako ogniwo procesu ekonomicznego, przebiegającego
od momentu wyprodukowania towaru przez producenta, przez formy jego obrotu,
do nabycia tego towaru przez klientów, osoby mające zamiar towar użyć, zużyć lub
używać, nie traktując go jako dobro do dalszego obrotu9.
Termin „konsument” w ujęciu ogólnym służy również do określania jednostki
konsumującej, czyli podmiotu ekonomicznego, spożywającego (konsumującego)
produkty. Konsumentem może być jedna osoba lub grupa osób, organizacja czy
przedsiębiorstwo, wykorzystując wartość użytkową produktu10.
Definicję pojęcia „konsument” można znaleźć w art. 22 1 Kodeksu cywilnego. Z jej
treści wynika, że konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Aby
osoba mogła zostać uznana za konsumenta musi dokonywać czynności prawnej, a
nie jakichkolwiek innych działań11.
Konsument jako osoba dokonująca zakupów zgłasza popyt na określone dobra,
zaspokajające jego potrzeby. Konsument działa wtedy w ramach szczególnej
organizacyjnej jednostki, jaką jest gospodarstwo domowe12.
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, iż „gospodarstwo domowe” jest
autonomicznym
podmiotem
gospodarującym
wyodrębnionym
w
sensie
ekonomicznym na postawie własności osobistej, podejmującym decyzje w sferze
konsumpcji w oparciu o własne subiektywne preferencje (gusty), upodobania,
przyzwyczajenia i tradycje, a także istniejące ograniczenia obiektywne (tj. dochód
gospodarstwa domowego, ceny rynkowe dóbr i usług) w celu maksymalnego i
9
Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów, PWN, Warszawa 2001
Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I., Ochrona i edukacja konsumentów we
współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2005
11
Kodeks cywilny, art. 22
12
Bekasik J., Ekonomia, PWN, Warszawa 2001, Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B.,
Ekonomika konsumpcji, elementy teorii, Wyd. SGGW, Warszawa 2002
10
-9-
najbardziej racjonalnego zaspokojenia ogółu potrzeb (tak konsumpcyjnych, jak i
duchowych) wszystkich swoich członków”13.
W literaturze przedmiotu cytowanych jest wiele definicji pojęcia „gospodarstwo
domowe”, wśród nich wymienić należy te, które w najpełniej oddają istotę tego
pojęcia dla potrzeb niniejszego opracowania14:

„mikrojednostka gospodarująca, która wytwarza dochód, dokonuje jego
podziału na różne cele, produkuje dobra, świadczy usługi, gromadzi
zapasy”15 ,

wspólnota gospodarcza (obejmująca mieszkanie i jego urządzenia) oraz
wspólnota osób żyjących w rodzinie (członkowie rodziny żyjący razem i
spełniający określone czynności dla zaspokojenia potrzeb wszystkich
domowników)16,

jednostka gospodarująca szczególnego rodzaju, baza ekonomiczna jednostki
lub grupy osób powiązanych ze sobą więzami rodzinnymi lub innymi,
łączących przychody (pieniężne i naturalne), zasoby dóbr materialnych oraz
siłę
roboczą
w
celu
zaspokojenia
szeroko
rozumianych
potrzeb
konsumpcyjnych gospodarstwa jako całości i poszczególnych jego
członków17,

„jednostka
organizacyjno-usługowo-przetwórcza,
w
ramach
której
wykonywane są przez grupę domową (jednostkę, rodzinę) czynności,
13
Zalega T., Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, Studia i Materiały, Wydział
Zarządzania UW, s. 10
14
Zalega T., Gospodarstwo … op. cit., s. 7-23
15
Pałaszewska-Reindl T. (red.) Polskie gospodarstwa domowe: życie codzienne w kryzysie,
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986, s. 34, cyt. za Zalega T.,
Gospodarstwo … op. cit., s. 8
16
Dzięgielewska M., Społeczno-kulturowe uwarunkowania postaw kobiet wobec
gospodarstwa domowego, Wyd. UŁ, Łódź 1998, s. 10-12, cyt. za Zalega T., Gospodarstwo
… op. cit., s. 8
17
Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno – ekonomiczna, KiW, Warszawa
1971, s. 20, cyt. za Zalega T., Gospodarstwo … op. cit., s. 8
- 10 -
których celem jest bezpośrednie umożliwienie zaspokojenia potrzeb
kolektywnych tej grupy oraz indywidualnych potrzeb jej członków”18.
Gospodarstwo
domowe
jest
wyodrębnionym,
ekonomicznie
samodzielnym
mikropodmiotem. Obok dużych przedsiębiorstw jest głównym podmiotem w
gospodarce rynkowej. Niekiedy pojęcie „gospodarstwo domowe” używane jest
zamiennie z pojęciem „konsument”. Jednak pojęcie „konsument” cechuje węższy
zakres pojęciowy niż „gospodarstwo domowe”19.
Literatura przedmiotu wskazuje także na zdefiniowanie gospodarstwa domowego
przez pryzmat osób ją tworzących. Przykładowo gospodarstwo domowe tworzą20:

członkowie rodziny żyjący zazwyczaj pod jednym dachem, a zakres
gospodarstwa
domowego
wyznacza
zakres
funkcji
ekonomicznych
spełnianych przez rodzinę w szerszych zbiorowościach ,
21

osoby, które wspólnie zamieszkują w tym samym mieszkaniu i które łączą
część lub całość swoich dochodów w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb
bez otrzymania w zamian określonych umownie usług”22.
Z punktu widzenia celu niniejszego opracowania należy wskazać na ekonomiczne
funkcje gospodarstwa domowego wynikające ze współuczestnictwa w procesach
gospodarczych w wymiarach lokalnym i globalnym. Gospodarstwo domowe jest
nabywcą dóbr oraz usług na rynku i poza rynkiem dostarczonych przez
przedsiębiorstwa i instytucje. Wynika to z występowania strumienia dóbr i usług z
przedsiębiorstw do gospodarstw domowych i strumienia płatności z gospodarstw do
18
Gałęski B., Socjologiczna problematyka gospodarstw domowych [w:] Szczepański A.
(red.), Badania nad wzorcami konsumpcji, PWN, Warszawa 1977, s. 248, cyt. za Zalega T.,
Gospodarstwo … op. cit., s. 8
19
Dach Z., Mikroekonomia, Wydawnictwo SYNABA, Kraków 2005
20
Zalega T, Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, Studia i Materiały, Wydział
Zarządzania UW 2007, 1, 7-24
21
Szczepański J., 1977, cyt. za Zalega T., Gospodarstwo … op. cit., s. 8
22
Tymowski A. 1979, cyt. za Zalega T., Gospodarstwo … op. cit., s. 8
- 11 -
przedsiębiorstw. Jednocześnie gospodarstwo domowe dostarcza siły roboczej i
innych środków dla przedsiębiorstw i instytucji osiągając określone dochody23.
Istnieje wiele klasyfikacji gospodarstw domowych jak i ludności.
Główny Urząd Statystyczny wyróżnia następujące grupy społeczno-ekonomiczne
ludności kraju, włączając24:

gospodarstwa pracowników – gospodarstwa domowe, których wyłącznym
lub głównym źródłem utrzymania jest dochód z pracy najemnej, a
dodatkowym może być emerytura, renta, inne niezarobkowe źródło, praca
na własny rachunek, użytkowanie gospodarstwa rolnego lub wykonywanie
wolnego zawodu,

gospodarstwa rolników – gospodarstwa domowe, których wyłącznym lub
głównym źródłem utrzymania jest dochód z użytkowanego gospodarstwa
indywidualnego w rolnictwie. Dodatkowym źródłem utrzymania tych
gospodarstw może być emerytura, renta, inne źródło niezarobkowe, praca
najemna, praca na własny rachunek, bądź wykonywanie wolnego zawodu,

gospodarstwa pracujących na własny rachunek – gospodarstwa domowe,
których wyłącznym lub głównym źródłem utrzymania jest praca na własny
rachunek
poza
gospodarstwem
indywidualnym
w
rolnictwie
lub
wykonywanie wolnego zawodu, a dodatkowym źródłem utrzymania może
być: praca najemna, użytkowanie gospodarstwa indywidualnego w
rolnictwie, emerytura, renta lub inne niezarobkowe źródło,

gospodarstwa emerytów i rencistów – gospodarstwa domowe, których
wyłącznym lub głównym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, a
dodatkowym może być: inne źródło niezarobkowe, praca najemna,
użytkowanie gospodarstwa rolnego, praca na własny rachunek lub
wykonywanie wolnego zawodu.
23
Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji w polskich
gospodarstwach domowych, Warszawa, Wyd. SGGW, Warszawa 2001, s. 31–32
24
Budżety gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2014
- 12 -

gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł – gospodarstwa
domowe, których wyłącznym lub głównym źródłem utrzymania są źródła
niezarobkowe inne niż emerytura lub renta, np. zasiłki dla bezrobotnych,
świadczenia pieniężne i niepieniężne udzielone na podstawie ustawy o
pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne wraz z
dodatkami, alimenty, darowizny, dochody z tytułu własności i z wynajmu
nieruchomości. Dodatkowe źródło może stanowić praca najemna, emerytura
lub renta, praca na własny rachunek i wykonywanie wolnego zawodu,
użytkowanie gospodarstwa rolnego.
2.2. Wybory konsumenta i gospodarstwa domowego – nurt
teorii ekonomicznych
Decyzje podejmowane przez konsumentów podlegają wyjaśnieniu w teorii wyboru
konsumenta, będącej teorią mikroekonomiczną, analizują sposób zachowania
gospodarstwa domowego na rynku w kontekście zaspokajania jego potrzeb25.
Wśród teorii konsumpcji wymienić należy26:

mikroekonomiczne teorie konsumpcji tj.: teoria użyteczności kardynalnej,
teoria użyteczności ordynalnej (porządkowej), teoria nadwyżki konsumenta
A. Marshalla i J. Dupuita, teoria ujawnionych preferencji P.A. Samuelsona,
teoria adekwatności konsumpcji K.J. Lancastera, teoria konsumpcji w ujęciu
T.B. Veblena, teoria konsumpcji G.S. Beckera, koncepcja homo
satisfaciendus H.A. Simona i koncepcja racjonalności selektywnej H.
Leibensteina,

makroekonomiczne teorie konsumpcji tj.: hipoteza dochodu absolutnego
J.M. Keynesa, teoria dochodu względnego J.S. Duesenberry’ego, teoria
wyboru międzyokresowego I. Fishera, hipoteza dochodu permanentnego M.
25
26
Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa 2005
Zalega T., Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, PWE Warszawa 2012
- 13 -
Friedmana, hipoteza cyklu życia F. Modiglianiego i A.K. Ando, rozszerzony
model cyklu życia i modele pochodne, behawioralna hipoteza cyklu życia
H.M. Shefrina i R.H. Thalera,

psychologiczne teorie konsumpcji: koncepcja zachowania konsumenta J.
Lasourne’a i psychologiczna teorię konsumpcji G. Katony.
Z punktu widzenia celu niniejszego opracowania opisać należy teorię użyteczności
W.S. Jevonsa, C. Mengera i L. Walrasa27, wskazującą, że jednostka dąży do
osiągnięcia maksimum korzyści przy minimalizacji nakładów lub wyrzeczeń.
Zasada malejącej użyteczności krańcowej identyfikuje stan, w którym każda kolejna
konsumowana (nabywana) jednostka dobra powoduje mniejszy niż poprzednia
przyrost zadowolenia.
Pojęcie użyteczności sformułował H.H. Gossen jako subiektywną satysfakcję lub
zadowolenie spowodowane konsumowaniem dóbr. Użyteczne dobro jest w stanie
zaspokajać potrzeby konsumentów. Użyteczność całkowita (total utility) jest
rozumiana jako łączna satysfakcja uzyskiwana z konsumpcji (użytkowania) danej
ilości określonego dobra. Natomiast użyteczność krańcowa (marginal utility)
oznacza przyrost użyteczności całkowitej wywołany wzrostem konsumpcji danego
dobra o jedną jednostkę. Konsument maksymalizuje użyteczność całkowitą w
punkcie, w którym użyteczność marginalna równa się zero28.
Konsument osiąga maksymalną użyteczność z konsumpcji dobra, gdy użyteczność
marginalna równa jest cenie tego dobra. Prawo Gossena mówi o malejącej
użyteczności krańcowej i wskazuje, że w miarę wzrostu konsumpcji danego dobra,
jego
krańcowa
użyteczność
maleje.
II
prawo
Gossena,
tzw.
prawo
ekwimarginalizmu (wyrównania użyteczności krańcowych odnosi się do osiągnięcia
27
Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 18–29
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007; Marciniak S.,
Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, WN PWN, Warszawa 2005
28
- 14 -
optymalnej sytuacji, gdy użyteczności marginalne dwóch dóbr, na które konsument
przeznacza swój dochód, zrównują się29.
Wymieniając wybrane teorie wyjaśniające wyboru konsumentów należy wskazać na
teorię preferencji i wyboru V. Pareto30, bazującą na tzw. krzywych obojętności,
składające się z punktów odzwierciedlających kombinacje dóbr dających
konsumentom taką samą satysfakcję. Na tej podstawie powstały modyfikacje: J. R.
Hicksa31, oparta o analizę popytu przy użyciu krzywych obojętności i krańcowej
stopie użyteczności oraz P.A. Samuelsona32, uwzględniająca hipotezę ujawnionych
preferencji33.
W teorii G. Katona dopuszczono przypuszczenie, że racjonalne zachowanie ma
miejsce przy niektórych zakupach. Część decyzji zakupowych może mieć charakter
mniej przemyślany, impulsywny bądź zwyczajowy34.
U podstaw teorii racjonalnego wyboru konsumenta leży przekonanie o określoności
potrzeb (konsument przejawia określone potrzeby, które potrafi określić),
kompletności preferencji (konsument potrafi wartościować swoje potrzeby i
uporządkować dobra według własnego uznania), przechodniości preferencji
(wynikających z określonej kolejności preferencji oraz nienasyconym zadowoleniu
(preferowanie większej ilości danego dobra niż mniejszej).
Analizując teorię racjonalności wyborów konsumentów należy omówić wspomniana
wyżej
krzywą
obojętności
przedstawiającą
zbiór
wszystkich
punktów
reprezentujących takie kombinacje konsumowanych dwóch dóbr przynoszących
konsumentowi takie samo zadowolenie (taką samą satysfakcję, taką samą
29
Szerzej G. Wolska (red.) Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja, PWE Warszawa
2014, Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007; H.G.
Adamkiewicz, K. Jędrzejewska
30
Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 22-26
31
Hodoly A., Wstęp do badań rynku, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1961,
s. 60
32
Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 27
33
Szerzej o tych aspektach M. Gąsior, S. Skowron, Konsument i dystrybucja na rynku IT,
Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013
34
Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, str. 30
- 15 -
użyteczność). W każdej założonej kombinacji mniejsza ilość jednego dobra
powoduje zrekompensowanie ilości przez drugie dobro. Właściwości krzywych
odnoszą się do wypukłego kształtu, ujemnego nachylenia, wynikające z faktu, że
wzrost ilości jednego dobra konsumowanego powoduje zmniejszenie ilości innego
dobra, niemożności przecięcia się oraz ich nieskończonej liczby35. Na tym bazuje
krańcowa stopa substytucji (marginal rate of substitution) dobra Y dobrem X,
obrazująca ilość dobra Y, o którą zwiększana jest konsumpcja przy obniżeniu
konsumpcji dobra X o jedną jednostkę tak, aby całkowita użyteczność pozostała
niezmieniona. Z kolei prawo malejącej marginalnej stopy substytucji wskazuje, że
konsument jest skłonny zrezygnować z coraz mniejszych ilości dobra Y w zamian
za powiększenie konsumpcji dobra X o dodatkową jednostkę.
W teorii wyboru konsumenta ograniczenia budżetowe przedstawia linia budżetowa,
obrazująca maksymalne kombinacje ilości dwóch dóbr, które konsument jest w
stanie zakupić przy danym poziomie dochodu i danym poziomie cen.
Uwzględnienie krzywych obojętności i linii budżetowych przedstawia równowagę
konsumenta. Jest to związane z założeniem teorii wyboru konsumenta wskazującym
na racjonalność podejmowanych decyzji wyboru. W tym aspekcie konsument
porównuje zadowolenie z nabycia i konsumpcji określonej kombinacji dóbr ze
swoimi możliwościami finansowymi. Te możliwości determinowane są dochodami i
cenami. Konsument wybiera więc taką kombinację dóbr, która gwarantuje jemu
uzyskanie maksymalnego zadowolenia. Równowaga konsumenta odzwierciedlona
przez linię budżetową i krzywe obojętności obrazuje najwyżej położony punkt na
linii budżetowej na dostępnej mu krzywej obojętności. Przy wzroście dochodu
obserwowana będzie ścieżka ekspansji dochodowej, pokazująca zmianę kombinacji
wybieranych dóbr wraz ze wzrostem dochodu.
35
Oyrzanowski B., Mikroekonomia, wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995,
s.64; Varian H.R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2002,
s. 65
- 16 -
2.3. Wybory konsumenta i gospodarstwa domowego – nurt
zachowań konsumenckich
Postępowanie konsumentów na rynku wytycza obszerną przestrzeń analityczną
odnoszącą się do badań procesu decyzyjnego konsumentów. W literaturze
przedmiotu używa się w odniesieniu do płaszczyzny konsumenckiej dwóch pojęć –
zachowania konsumenckie i postępowanie konsumentów na rynku. Jedna z definicji
wskazuje na „ogół działań związanych z uzyskiwaniem i użytkowaniem produktów i
usług oraz dysponowaniem nimi, wraz z decyzjami poprzedzającymi i
warunkującymi te działania”36. Rozszerzenie tego obszaru opisowego dotyczy
odniesienia się do „ogółu działań i percepcji konsumenta składających się na
przygotowanie decyzji wyboru produktu, dokonanie owego wyboru oraz
konsumowanie”37.
Na aspekt potrzeb w kontekście zachowań konsumenckich można wskazać jako na
„sposób, w jaki konsument hierarchizuje swe potrzeby, wybiera dobra i usługi
służące ich zaspokojeniu oraz użytkuje posiadane dobra”38 . Inna definicja odnosi
się do odczuwania potrzeb i ich oceny oraz przyznawania pierwszeństwa, czyli
ustalania subiektywnej hierarchii własnych potrzeb, wybór środków zaspokojenia
potrzeb uznawanych za ważniejsze, wybór dróg prowadzących do zdobycia tych
środków, obchodzenie się ze zdobytymi środkami zaspokojenia potrzeb39.
Podsumowując obszar definicyjny pojęcia „zachowania konsumentów” można
zauważyć dwa odmienne podejścia. Pierwsze odnosi się do zachowań konsumentów
36
Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 14 na
podstawie J.F. Engel, R.D. Blackwell, P.W. Miniard, Consumer Behavior, The Dryden
Press, Chicago 1993, s. 4
37
Rudnicki L., Zachowanie ….op.cit., s. 14 na podstawie F. Hansen, Consumer Choice
Behavior, A Cognitive Theory, The Free Press, New York 1972, s. 15
38
Porohille M., Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego, [w:]
Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego, Instytut Socjologii UW,
Warszawa 1980, s. 490
39
Rudnicki L., Zachowanie ….op.cit., s. 15 na podstawie J. Szczepański, Wydajność pracy a
konsumpcja, Nowe Drogi 1976, nr11
- 17 -
traktowanych jako postępowanie konsumentów na rynku40, drugie natomiast
obejmuje czynności począwszy od fazy przedzakupowej (poprzedzającej zakup) do
fazy pozakupowej (użytkowanie dobra, pozbycie się go)41.
Inne rozróżnienie dotyczy zakresu badawczego zachowań konsumenckich
pozwalającego zidentyfikować badania postępowania konsumenta na rynku, badania
opinii i postaw, badania preferencji i upodobań nabywców, badania planów i
zamiarów zakupu oraz motywów postępowania42.
Analiza zachowań konsumentów polegała często na opracowaniu modeli
zakładających występowanie wielu różnych uwarunkowań. Ich wielość powodowała
konieczność przeprowadzenia podziałów i grupowań według przyjętych założeń.
Przykładowo wyróżnić można klasyczne modele psychiki konsumenta, odnoszące
40
Kardes F.R., Consumer Behaviour: Managerial Decision Making, Addison Wesley
Longman, New York 1999, s. 5; Sandhusen R.L., Marketing, Barron’s Educational Series,
New York 2000, s. 218; Woś J. (red.), Zachowania konsumenckie – teoria i praktyka, Wyd.
AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 13; Altkorn J., Podstawy marketingu, Wydanie IV, Instytut
Marketingu, Kraków 2004, s. 47; Miczyńska-Kowalska M., Zachowania konsumenckie,
Polihymnia, Lublin 2004, s. 15; Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania
konsumentów – teoria i praktyka, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 16; Goldsmith
E.B., Consumer Economics. Issues and Behaviors, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle
River, New Jersey 2005, s. 153
41
Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W., Consumer Behavior, The Dryden Press,
Chicago 1993, s. 4; Kieżel E. (red.), 2000, Rynkowe zachowania konsumentów, Wyd. AE w
Katowicach, Katowice 2000, s. 58; Kieżel, E. (red.), 2003, Zachowania konsumentów –
determinanty, racjonalność, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2003; Foxall G.R.,
Consumer Behaviour Analysis. Critical Perspectives on Business and Management,
Raoutledge, London 2004, s. 29; Rudnicki, L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE,
Warszawa 2000; Rudnicki, L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i
uwarunkowania, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 21, 22; Solomon M., Consumer
Behaviour: Buying, Having and Being, 8th edition, Prentice Hall, New Jersey 2004;
Solomon M.R., Bamossy G.J., Askegaard S., Hogg M.K., Consumer Behaviour. A European
Perspective, 3th ed., Prentice Hall, London 2006, s. 6; Światowy G., Zachowania
konsumentów, PWE, Warszawa 2006, s. 13; Falkowski A., Tyszka T., 2009, Psychologia
zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2009, s. 11; Nowak L., Uwarunkowania zachowań
konsumenckich młodzieży akademickiej. Eksploracja struktur ukrytych, Wyd. UE w
Poznaniu, Poznań 2009, s. 17-18
42
Mynarski S., Metody badania postępowania konsumentów na rynku, [w:] J. Bazarnik, T.
Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Badania marketingowe. Metody i
oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Management Schools, Akademia
Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa – Kraków 1992, s. 73-91
- 18 -
się do całościowego opisu zachowania człowieka, kognitywne modele zachowania
się konsumenta, bazujące na psychologii poznawczej i holistyczne modele
zachowania się konsumenta, związane z psychologią humanistyczną43. Inne
podziały zakładają wyodrębnienie modeli prostych i złożonych, strukturalnych –
całościowych i cząstkowych, opisowych, prognostycznych i normatywnych,
hipotetycznych
i
wieloczynnikowych,
empirycznych,
statycznych
deterministycznych
i
i
dynamicznych,
stochastycznych
oraz
jedno-
i
słownych,
schematycznych i matematycznych44.
Kolejny podział modeli zachowania konsumenta na rynku wyodrębnia:

zintegrowane modele zachowania konsumenta tj.: model zachowania
konsumenta A.R. Andreasena, model podejmowania decyzji F.M. Nicosii,
model uczenia się konsumenta J.A. Howarda i J.N. Shetha, decyzyjny
model
zachowania
konsumenta
T.
Rosaniego,
model
zachowania
konsumenta według J.F. Engla, D.T. Kollata i R.D. Blackwella oraz teorię
zachowania się konsumenta F. Hansena,

empiryczne modele zachowania konsumenta tj.: teoria przemyślanego
działania M. Fishbeina i I. Ajzena, model strukturalny procesu decyzyjnego
J.R. Bettmana, model zachowań konsumenta J.P. Petera i J.C. Olsona,
model TOTE G.A. Millera, E. Galantera i K.H. Pribrama oraz model
organizacyjny zachowania konsumenta J.C. Mowena,

kompensacyjne modele preferencji,
W ujęciu detalicznym – biorąc pod uwagę cel niniejszego opracowania – wymienić
należy selektywnie niektóre z modeli, włączając:
43
Jachnis A., Terelak J., Psychologia konsumenta i reklamy, Wyd. Branta, Bydgoszcz 1998,
s. 21 – 66, cyt. za M. Maciaszczyk, Teoretyczne aspekty zachowań konsumenckich osób
niepełnosprawnych ruchowo, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014, s. 18
44
Rudnicki L., Zachowanie ….op.cit.; Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku.
Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005, cyt. za M. Maciaszczyk, Teoretyczne
aspekty zachowań konsumenckich osób niepełnosprawnych ruchowo, Wyd. Politechniki
Lubelskiej, Lublin 2014, s. 18
- 19 -
1) model A.R. Andreasena, wskazujący na kompleksowe odzwierciedlenie
relacji między postawą a zachowaniem się konsumenta,
2) model F.M. Nicosii, odnoszący się do struktury podejmowania decyzji
zakupu w aspekcie cyklicznej sekwencyjności tego procesu i interakcji
między firmą a konsumentem,
3) model J.F. Engela, D.T. Kollata i R.D. Blackwella, zwany EKB bądź EBK,
będący kompleksowym odzwierciedleniem postępowania konsumenta,
ujmujący różne aspekty procesu decyzyjnego, począwszy od wczesnych
etapów uświadamiania sobie potrzeby, przez etapy decyzyjne, po ostateczne
odczucia i oceny podjętych decyzji,
4) model zachowania się konsumenta J. Kalla, będący rozwinięciem modelu
EKB,
5) model J.N. Shetha podejmowania decyzji zakupu w rodzinie, włączający
wpływ członków rodziny wraz z interakcjami między nimi45.
2.4. Główne determinanty wyborów konsumentów – wybrane
aspekty
Współcześnie decyzje oraz zachowania konsumentów podlegają wpływom szeregu
uwarunkowań zewnętrznych, determinowanych otoczeniem i wewnętrznych,
związanych z psychiką człowieka i takich, które wynikają z uwarunkowań
wewnętrznych jednostki. Są one przedmiotem szerokiej dyskusji literaturowej
dotyczącej przestrzeni definicyjnej uwarunkowań determinujących zachowania
konsumenckie, ich podziałów i nazewnictwa46
45
M. Maciaszczyk, Teoretyczne aspekty zachowań konsumenckich osób niepełnosprawnych
ruchowo, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.
46
Antonides G., van Raaij W. F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, WN
PWN, Warszawa 2003; Boczar K., Kossut Z., Ekonomika handlu, PWE, Warszawa 1983;
Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa 2007;
Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2010; Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002; Bywalec
C., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999;
- 20 -
Duliniec, E., Postępowanie nabywców towarów konsumpcyjnych w krajach o gospodarce
rynkowej. Analiza marketingowa, Wydawnictwa Uczelniane Szkoły Głównej Planowania i
Statystyki, Seria: Monografie i opracowania, nr 204, Warszawa 1986; Evans M., Jamal A.,
Foxall G., Consumer behaviour, John Wiley & Sons, Ltd. Chichester, West Sussex. England
2006; Falkowski A., T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2006;
Foxall G.R., Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, PWN,
Warszawa 1998; Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing,
Wydawnictwo UŁ, Łódź 1994; Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, Punkt
zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001; Garbarski L., Zachowania nabywców,
PWE, Warszawa 2001; Hanna N., Wozniak R., Consumer behavior. An Applied Approach.
Pearson Education Prentice Hall. New Jersey 2001; Jachnis A., Psychologia konsumenta.
Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2007; Janoś-Kresło M., B. Mróz (red.), Konsument i
konsumpcja we współczesnej gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Warszawa 2006; Jastrzębska-Smolaga, J., W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy
zagrożenia szanse, WN PWN, Warszawa2000; Kerin R. A., Hartley S. W., Rudelius W.,
Marketing: The core. McGraw-Hill. USA 2010; Kieżel, E. (red.), Rynkowe zachowania
konsumentów, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2000; Kieżel, E. (red.), Zachowania
konsumentów – determinanty, racjonalność, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2003;
Kieżel E., Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. PWE. Warszawa 2004;
Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J., Marketing – jak to się robi, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992; Kos C., Nowak J., Tendencje spożycia
żywności w wybranych krajach RWPG i EWG, PWN, Warszawa 1988; Kotler, P.,
Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994;
Kotler P., Marketing, REBIS, Poznań 2005; Kramer J. (red.), Badania rynkowe i
marketingowe, PWE, Warszawa 1992; Kramer J., Konsumpcja. Prawidłowości. Struktura.
Przyszłość, PWE, Warszawa 1993; Kramer, J (red.), Badania rynkowe i marketingowe,
PWE, Warszawa 1994; Lambkin M., Foxall G., van Raaij W.F., Heilbrunn B., Zachowanie
konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, WN PWN, Warszawa 2001; Maslow A. H.,
Motywacja i osobowość, WN PWN, Warszawa 1990; Mazurek-Łopacińska K., Zachowania
nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003; Miczyńska-Kowalska
M., Zachowania konsumenckie, Polihymnia, Lublin 2004; Misiaszek Z., Ekonomika
konsumpcji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1980; Mynarski S., Analiza rynku. Problemy i
metody, PWN, Warszawa 1987; Mynarski S., Metody badań marketingowych, PWE,
Warszawa 1990; Nowak L., Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, Wyd. AE
w Poznaniu, Poznań 1995; Nowak, L., Uwarunkowania zachowań konsumenckich
młodzieży akademickiej. Eksploracja struktur ukrytych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009;
Patrzałek W. (red.) Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wyd. UW, Wrocław
2004, Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania,
Wydawnictwo AE w Krakowie. Kraków 2004; Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na
rynku, PWE, Warszawa 2000; Smyczek S., I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania,
modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005; Solomon M. R., Consumer Behavior. Buying,
Having and Being, 7th ed., Pearson Prentice Hall, New Jersey 2006; Sowińska A., Wybrane
zagadnienia z psychologii ekonomicznej. Wyd. AE. Katowice 2003; SzwackaSalomonowicz, J., Zielińska, Z., Hierarchia potrzeb żywnościowych w roku 1993 na tle
potrzeb 1986 r., IRWiK PAN, Warszawa 1996; Światowy G., Zachowania konsumenckie,
Wrocław 1994, 2006; Świtała, M., Determinanty aktywności nabywczej starszych
konsumentów, w: Kieżel, E. (red.), Konsumencki proces decyzyjny, Wyd. AE w
- 21 -
Wszystkie
uwarunkowania
oddziaływają
pojedynczo
na
decyzje
wyboru
konsumenta, podlegają również wzajemnej interakcji tworząc zbiór czynników
działających synergicznie. Ten podział wpisuje się w uwzględnienie dwóch grup
czynników
determinujących
postępowanie
konsumenta
na
rynku
oraz
podejmowanie przez niego decyzji o zakupie, włączając grupę czynników
wewnętrznych, obejmujących czynniki psychologiczne i demograficzne, oraz
zewnętrznych, w tym czynniki kulturowe, społeczne oraz ekonomiczne47. Taki
podział wskazujący na wydzielenie czynników psychologicznych (wewnętrznych,
indywidualnych) i czynników środowiskowych (zewnętrznych, społecznych)48 jest
szeroko dyskutowany w literaturze przedmiotu.
Katowicach, Katowice 2006; Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk
2004; Wiszniewski E., Ekonomika konsumpcji, PWN, Warszawa 1983; Woś J. (red.),
Zachowania konsumenckie – teoria i praktyka, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003; Woś, J.,
Rachocka, J., Kasperek-Hoppe, M., Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Wyd. AE
w Poznaniu, Poznań 2004, 2011; Zaltman G., Jak myślą klienci? Podróż w głąb umysłu
rynku, Wyd. FORUM, Poznań 2003; Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika
konsumpcji, elementy teorii, Wyd. SGGW, Warszawa 2002; Babicz-Zielińska E.,
Zachowania konsumentów w stosunku do żywności i żywienia, Żywność, Nauka,
Technologia, Jakość 2001 (suplement), 4 (29), s. 5-15; Gutkowska K., I. Ozimek, Badania
marketingowe na rynku żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2002; Jeżewska – Zychowicz
M., Ocena wpływu wybranych czynników na postawy kobiet w sferze edukacji żywieniowej
kobiet, Wyd. SGGW, Warszawa 2000; Jeżewska-Zychowicz M., M. Pilska, Postawy
względem żywności i żywienia – wybrane aspekty teoretyczne i metodologiczne, Wyd.
SGGW, Warszawa, 2007; Jeżewska-Zychowicz M., Zmiana zachowań żywieniowych a
profilaktyka zdrowotna, Wyd. SGGW, Warszawa 2011; Jeznach M. (red.), Podstawy
marketingu żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2007
47
Perenc J. (red.), Marketing. Sposób myślenia i działania, Wyd. Nauk. Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 107
48
Woźny D., Uwarunkowania zachowań młodych konsumentów na rynku mebli, Praca
doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012; Kieżel E. (red.), 2000,
Rynkowe zachowania konsumentów, Wyd. AE w Katowicach, Katowice, s. 104-105;
Nowak L., Uwarunkowania zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. Eksploracja
struktur ukrytych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009, s. 24-25 na podstawie: Kuβ A.,
Tomczak T., Käufervehalten. Eine marketingorientierte Einführung, UTB, Stuttgart 2007;
Balderjahn, I., Scholderer, J., Konsumentenverhalten und Marketing. Grundlagen für
Strategien und Maβnahmen, Schäffer-Poeschel 2007; Kroeber-Rie W., Weinberg P.,
Konsumentenverhalten, Vahlen, München 2003; Tormählen J.R., Der Multioptionale Kunde.
Ursachen, Konsumverhalten, Strategische Konsequenzen, Saarbrücken 2006; Trommsdorff
V., Konsumentenverhalten, Kohlhammer, Stuttgart 2004; Foscht, T., Swoboda, B., 2007,
Käuferverhalten, Gabler Verlag, Wiesbaden 2007
- 22 -
Inna klasyfikacja uwzględniająca dwie grupy czynników wskazuje na potrzeby,
motywy, postrzeganie, postawy i emocje wśród czynników wewnętrznych oraz
osobowość, natomiast wśród czynników zewnętrznych wyodrębniono: (1) czynniki
ekonomiczne (ceny, podaż, a także produkt oraz jego dystrybucję), (2)
uwarunkowania społeczno-kulturowych, związane z wpływem społeczeństwa,
kultury, religii, aktywnych subkultur, wychowania oraz roli i klasy społecznej, (3)
dostępność i jakość informacji, (4) czynniki personalne, tj. wiek konsumenta, zawód
i styl życia.49.
W literaturze polskojęzycznej można znaleźć także wyodrębnienie trzech grup
czynników, są to czynniki ekonomiczne, społeczne (socjo-kulturowe, społecznokulturowe,
socjologiczne)
i
psychiczne
(wewnętrzne,
psychologiczne,
50
indywidualne) .
Jedną z częściej cytowanych klasyfikacji czynników jest podział uwzględniający
cztery grupy51 czynników; są to: (1) czynniki kulturowe, tj. kultura, klasa społeczna,
(2) czynniki społeczne, tj. rodzina, rola i status społeczny oraz grupy odniesienia, w
tym grupy członkowskie, aspiracyjne, dysocjacyjne, (3) czynniki osobiste, w tym
płeć, wiek i etap życia, osobowość i postrzeganie siebie, styl życia, zawód i warunki
ekonomiczne) oraz (4) czynniki psychologiczne (motywacja, postrzeganie,
zdobywanie wiedzy, przekonania i postawy.
Spożycie żywności podlegało i podlega nadal wielu badaniom, przyjmuje się w nich
różne założenia co to uwarunkowań podejmowanych decyzji nabywczych żywności
jak i postępowania z nią po zakupie. Przyjmuje się różne klasyfikacje gospodarstw
49
M. Gąsior, S. Skowron, Konsument i dystrybucja na rynku IT, Wyd. Politechniki
Lubelskiej, Lublin 2013
50
Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J., Marketing – jak to się robi, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992; Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a
współczesny marketing, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1994; Kieżel E., Racjonalność konsumpcji
i zachowań konsumentów, PWE. Warszawa 2004; Rudnicki L., Zachowania rynkowe
nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wyd. AE w Krakowie. Kraków 2004; Rudnicki
L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000; Światowy G., Zachowania
konsumenckie, Wrocław 2006
51
Kotler P., Marketing, REBIS, Poznań 2005
- 23 -
domowych,
różne
uwarunkowania
identyfikuje
sposoby
pomiary
socjo-ekonomiczne,
i
kategoryzuje
sytuacji
kategorie
się
dochodowej,
miejsca
uwarunkowania
rozróżnia
zamieszkania
o
się
oraz
charakterze
makroekonomicznym52.
52
Gutkowska K., Ozimek L., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji w polskich
gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001; Kowrygo B., Sawicka
B., Świstak E., Samozaopatrzenie gospodarstw domowych w żywność w okresie
transformacji ustrojowej w Polsce. Wieś i Rolnictwo 1998, nr 1; Zalega T., Konsumpcja
gospodarstw domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Naukowe WZ UW,
Warszawa 2008; Zalega T., Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami
bezrobotnymi w województwie mazowieckim, Ekonomika i Organizacja Gospodarki
Żywnościowej 2011, nr 93, 119-135; Gulbicka B., Kwasek M., Analiza spożycia żywności w
gospodarstwach domowych. Przesłanki dla polityki żywnościowej. IERiGŻ- PIB, Warszawa
2006; Gutkowska K., Ozimek J., Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku
żywności – kryteria zróżnicowania, SGGW, Warszawa 2005; Mazurek-Łopacińska K.,
Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003; Hodoly
A. (1976), Czynniki kształtujące spożycie i zachowania się konsumentów, ekonomiczne i
społeczne aspekty spożycia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976; Senda J.,
Podstawowe aspekty racjonalności zachowań konsumenckich, Ruch prawniczy,
ekonomiczny i socjologiczny, 1998, 2 (60), 159-170; Pinson Ch., Jolibert A., Zachowanie
konsumenta – przegląd aktualnych koncepcji i zagadnień, [w:] M. Lambkin, G. Foxall, F.
Van Raij, Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, ydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2001; Czarnocińska J., Babicz-Zielińska E., Wądołowska L., Przysławski
J., Schlegel-Zawadzka M., Czynniki wyboru żywności a modyfikacje w odżywianiu, [w:]
Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, red. A. Brzozowska, K.
Gutkowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 302–306; Jeżewska-Zychowicz M.,
Babicz-Zielińska E., Laskowski W., Konsument na rynku nowej żywności, SGGW,
Warszawa 2009; Babicz-Zielińska E., Postawy konsumentów wobec nowej żywności,
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 65, grudzień 2010, s. 16-22; Niewczas
M., Kryteria wyboru żywności, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 6 (91), 204 –
219; Zalega T., 2013, Spożycie produktów żywnościowych w wielkomiejskich
gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego,
Problemy Zarządzania 2013. 11, 1 (40), t. 1; Gutkowska K., Diagnoza funkcjonowania
wiejskich gospodarstw domowych, Wyd. SGGW, Warszawa 2003; Gutkowska K., I.
Ozimek (red.), Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności, Wyd. SGGW,
Warszawa 2008; Gutkowska K., I. Ozimek, Wybrane aspekty zachowań konsumentów na
rynku żywności – kryteria zróżnicowania, Wyd. SGGW, Warszawa 2005; Jeżewska –
Zychowicz M., Ocena wpływu wybranych czynników na postawy kobiet w sferze edukacji
żywieniowej kobiet, Wyd. SGGW, Warszawa 2000; Jeżewska-Zychowicz M., M. Pilska,
Postawy względem żywności i żywienia – wybrane aspekty teoretyczne i metodologiczne,
Wyd. SGGW, Warszawa, 2007; Jeżewska-Zychowicz M., Zmiana zachowań żywieniowych
a profilaktyka zdrowotna, Wyd. SGGW, Warszawa 2011; Krajewski K., Przemiany na
polskim rynku żywności w świetle zachowań i potrzeb gospodarstw domowych. Materiały
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KEK i GD SGGW, Polskie gospodarstwo domowe w
okresie transformacji, SGGW Warszawa 14-15 października 1997 roku, Wyd. SGGW
- 24 -
2.5. Czynniki ekonomiczne determinujące wybory
konsumenckie
Na szczególne omówienie zasługują czynniki ekonomiczne odnoszące się do cen i
dochodów oraz wybranych aspektów marketingowych.
Cena53 w teorii ekonomii odnosi się do wartości, wyrażonej w pieniądzu,
stanowiącej poziom dokonania transakcji kupna – sprzedaży. Odnosi się do
wartości, z której musi zrezygnować nabywca w momencie zakupu jednostki dobra.
Inne określenie wskazuje na koszt poniesiony w momencie zakupu. Cena stanowi
jednocześnie sumę, za którą można nabyć dany zasób bezpośrednio. Właściciel
wchodząc w jego posiadanie nabywa tytuł do strumienia kapitału, jakiego ten zasób
może dostarczyć.
Ceny są instrumentem mechanizmu rynkowego, wpływają na decyzje producentów i
konsumentów. Wyższe ceny wpływają na zmniejszenie zakupów dokonywanych
przez konsumentów, dla producentów stanowią natomiast zachętę do większej
Warszawa, s.65-76; Kwasek M., Tendencje w spożyciu żywności w krajach Unii
Europejskiej, Raport nr 180, IERiGŻ, Warszawa 2007; Kwasek M., Wzorce konsumpcji
żywności w Polsce, Studia i Monografie 153, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012; Kowrygo B.,
Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce, Wyd. SGGW,
Warszawa 2000; Laskowski W., Studium realizacji potrzeb żywnościowych ludności Polski
na tle wielowymiarowych klasyfikacji i analiz gospodarstw domowych. Wyd. SGGW,
Warszawa 2005; Świetlik K., Popyt na żywność latach 2004–2007, Zagadnienia Ekonomiki
Rolnej nr 3, Warszawa 2007, s. 42–60; Laskowski W., Zmiany poziomu spożycia żywności
w Polsce, Ekonomika i Organizacja Gospodarki żywnościowej 2008, nr 63, s. 5-14;
Gutkowska K., Ozimek I., Czynniki ekonomiczne warunkujące sposób żywienia populacji
(w:) J. Gawęcki, W. Roszkowski (red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. WN
PWN, Warszawa 2009, s. 118-132; Cyran K., Dochód jako czynnik różnicujący zachowania
konsumentów na rynku żywności (na przykładzie mieszkańców województwa
podkarpackiego), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2014, nr 38 (2), s. 365-376;
Gałązka M., Grzelak A., Ocena wydatków na żywność gospodarstw domowych w Polsce w
latach 2005–2009, (w:) Czyżewski A., Matuszczak A. (red.), Ekonomia i jej społeczne
otoczenie, Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012
53
Samuelson P., William D., Nordhaus E., Ekonomia, PWN, Warszawa 1995, s. 195; Begg.
D, Fischer. S, Dornbusch. R, Ekonomia, PWN, Warszawa 2003, s. 366
- 25 -
produkcji. Takie prawidłowości odzwierciedla prawo popytu i podaży. W rezultacie
dochodzi do ustalenia ceny równowagi54.
W rozumieniu marketingowym cena analizowana jest z dwóch punktów widzenia.
Pierwszy odnosi się do perspektywy producenta i prowadzonej działalności
gospodarczej. Definicje ceny odnoszą się do wynagrodzenia za nakłady ponoszone
przez przedsiębiorstwo55 oraz kwoty pieniężnej, którą przedsiębiorstwo obciąża
nabywców i którą nabywcy są skłonni zapłacić za produkt56. W ujęciu finansowym
należy wskazać na cenę implikującą wysokość przychodów ze sprzedaży
osiąganych
przez
przedsiębiorstwo,
pokrywających
koszty
produkcji
i
odpowiadających za rentowność prowadzonej działalności57.
Z perspektywy konsumenta cena oznacza wydatek i jednocześnie koszt nabycia
określonego produktu lub usługi58. Takie rozumienie ceny z koncepcji 4C - „Cost”
wskazuje na koszt pozyskania określonego zestawu właściwości i korzyści
niezbędnych do zaspokojenia danej potrzeby59.
Podsumowując obszar definicyjny pojęcia „cena” należy wskazać na określenie
odnoszące się do wartości przedmiotu transakcji rynkowej zgodnej z oczekiwaniami
kupującego i sprzedającego, określoną najczęściej w ujęciu monetarnym60.
Zmiana ceny stanowi miernik zmian popytu. Odzwierciedla ją elastyczność cenowa
popytu61, umożliwiająca pomiar intensywności reakcji konsumentów na zmianę
54
Samuelson P., William D., E. Nordhaus 1995, s. 60
Garbarski L., I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing… op cit., s. 351.
56
Michalski E., Marketing… op cit., s. 393.
57
Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Wolters
Kluwer, Warszawa 2013
58
Garbarski L., I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing… op cit., s. 352-353, E. Michalski,
Marketing… op cit., s. 393.
59
Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Wolters
Kluwer, Warszawa 2013.
60
Karasiewicz G., Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997, s. 16
61
Kwestie elastyczności cenowej opisano na podstawie Begg D., Mikroekonomia, PWE,
Warszawa 2007; Zalega T., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa
2007; Beksiak J. (red.), Ekonomia, WN PWN, Warszawa 2001; Begg D., Fisher S., Vernasca
G., Dornbusch R. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014; Wolska G. (red.)
55
- 26 -
ceny, stanowiąc miernik wrażliwości popytu na zmiany ceny. Jest to stosunek
względnej zmiany popytu na dane dobro lub grupę dóbr do względnej zmiany ceny
tego dobra lub grupy dóbr.
Współczynnik elastyczności cenowej popytu informuje, o ile procent zmieni się
popyt pod wpływem jednoprocentowej zmiany cen, przy założeniu, że pozostałe
czynniki nie ulegną zmianie. Przyjmuje wówczas wartości ujemne. Wartości
dodatnie może przyjmować w przypadku dóbr luksusowych i dóbr podstawowych.
W odniesieniu do dóbr luksusowych popyt może zwiększać się przy wzroście ich
ceny, co wskazuje na efekt demonstracji, czyli efekt snobizmu zwany efektem
Veblena. W przypadku dóbr podstawowych, na które popyt wzrasta równolegle ze
wzrostem cen występuje paradoks Giffena. Przy spadku poziomu realnych
dochodów, zmniejszenie zakupów droższych, także lepszych gatunkowo i
jakościowo produktów żywnościowych jest kompensowane większymi zakupami
produktów podstawowych pomimo wzrostu ich ceny62.
Elastyczność cenowa popytu może być rozpatrywana w dwóch przypadkach: jako
wielkość popytu na dobro X i zmiana ceny dobra X oraz jako wielkość popytu na
dobro X i zmiana ceny dobra Y.
W pierwszym przypadku, współczynnik elastyczności cenowej popytu informuje o
ile procent zmieni się popyt na dobro X pod wpływem jednoprocentowej zmiany
cen tego dobra, przy założeniu, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie. W
Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja, PWE, Warszawa 2014; Czarny E.,
Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006; Mankiw G., Taylor M., Mikroekonomia, PWE,
Warszawa 2009; Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, WN PWN,
Warszawa 2013; Krugman P., Wells R. Mikroekonomia, WN PWN, Warszawa 2012; Varian
H., Mikroekonomia kurs średni - ujęcie nowoczesne, WN PWN, Warszawa 2005;
Buczyńska, T., Mikroekonomia, PWN, Warszawa-Łódź 1999; Kamerschen, D., McKenzie,
R., Nardinelli, C., Ekonomia, Wydawnictwo Fundacji Gospodarczej NSZZ „Solidarność”,
Gdańsk 1991; Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006;
Samuelson, P., Nordhaus, W., Ekonomia, WN PWN, Warszawa 1999; Kopcińska D.,
Mikroekonomia, Wyd. US, Szczecin 2005; Kamińska T., Kubska-Maciejewicz B.,
Laudańska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe: wybrane
problemy z mikroekonomii, Wyd. UG, Gdańsk 1995
62
Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Wolters
Kluwer, Warszawa 2013.
- 27 -
przypadku niewielkich zmian cen i wielkości popytu stosowany jest współczynnik
elastyczności cenowej popytu, mierzony według wzoru:
EP 
%Q Q p Q2  Q1 p 2  p1

:

:
% p
Q
p
Q1
p1
gdzie: Q - wielkość popytu, ∆Q - zmiana wielkości popytu, Q1 - popyt przed zmianą
ceny, Q2 - popyt po zmianie ceny, P - cena dobra, ∆P - zmiana ceny, P1 - cena
pierwotna, P2 - cena zmieniona
W zależności od wysokości wskaźnika elastyczności cenowej popytu wyróżnia się:

popyt doskonale elastyczny (|Ep|= ∞), wskazuje na dowolną wielkość
popytu na dane dobro przy danym poziomie ceny,

popyt elastyczny (|Ep| > 1), cechuje się wysoką elastycznością i wskazuje na
większe zmiany popytu w relacji do zmian cen (np. produkty luksusowe),

popyt o elastyczności równej 1 (|Ep|= 1), odzwierciedla jednakowe zmiany
wielkości popytu i ceny,

popyt nieelastyczny (|Ep| < 1), dotyczy elastyczności niskiej, występującej,
gdy wielkość popytu zmienia się mniej intensywnie niż cena (np. produkty
podstawowe najczęściej wybieranych przez konsumentów),

popyt sztywny (Ep = 0) oznacza, że wielkość popytu nie zmienia się przy
dowolnych zmianach cen; dotyczy produktów, których wybór nie zależy od
ceny (np. sól).
W drugim przypadku występuje tzw. mieszana elastyczność cenowa popytu. Mierzy
zmianę wielkości popytu na dane dobro w zależności od zmian cen innych dóbr.
Wzór na wskaźnik elastyczności kształtuje się następująco:
Exy 
%Qx
Qx p y Qx 2  Qx1 p y 2  p y1

:

:
%p y
Qx
py
Qx1
p y1
gdzie: Qx - wielkość popytu na dobro x, ∆Qx - zmiana wielkości popytu na dobro x,
Qx1 - popyt przed zmianą ceny na dobro x, Qx2 - popyt po zmianie ceny na dobro
- 28 -
x, Py - cena dobra na dobro y, ∆Py - zmiana ceny na dobro y, Py1 - cena pierwotna
na dobro y, Py2 - cena zmieniona na dobro y.
Czynniki dochodowe należy rozpatrywać przez pryzmat efektów dochodowego i
substytucyjnego. Istota efektu dochodowego związana jest z relacją zmiany ceny w
kontekście zmiany realnego dochodu konsumenta. Spadek cen powoduje wzrost
realnego dochodu konsumentów. Natomiast efekt substytucyjny występuje, gdy
zmianie cen niektórych dóbr i usług towarzyszyć będzie zmiana relacji cenowych.
W tej sytuacji konsument dokona zmiany struktury zakupów, zwiększając zakupy
dóbr, których ceny spadły kosztem tych dóbr, których ceny nie uległy zmianie.
Zmiana relacji cenowych wywołuje efekt substytucji, polegający na zastąpieniu
określonej ilości jednego dobra drugim dobrem w celu uzyskania nowego punktu
równowagi i maksymalizacji zadowolenia.
Wpływ dochodu na wielkość popytu obrazuje elastyczność dochodowa popytu63,
będąca stosunkiem względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro lub
dobra do względnej zmiany dochodu. Mierzona jest wzorem:
gdzie: E d (i) – dochodowa elastyczność popytu, Δd – przyrost popytu, d – wielkość
popytu, Δi – przyrost dochodu, i – wielkość dochodu.
Elastyczność dochodowa popytu odzwierciedla reakcję na zmiany dochodu
przyjmując założenie, że cena na dane dobro i inne dobra nabywane przez
konsumentów nie ulegają zmianie. Jedyną zmienną jest dochód konsumenta.
63
Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007; Zalega T., Mikroekonomia,
Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2007; Beksiak J. (red.), Ekonomia, WN PWN,
Warszawa 2001; Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. Mikroekonomia, PWE,
Warszawa 2014; Wolska G. (red.) Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja, PWE,
Warszawa 2014; Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006; Mankiw G., Taylor M.,
Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009; Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy
ekonomii, PWE, Warszawa 2014
- 29 -
Dochodowa elastyczność popytu obrazuje relację między procentową zmianą
popytu a procentową zmianą dochodów nabywców. Wskazuje, o ile procent zmieni
się popyt w przypadku zmiany dochodów nabywców o 1%. Wzrost dochodów może
wpłynąć na wzrost lub spadek popytu na dane dobro, stąd elastyczność dochodowa
może przyjąć wartości z przedziału (-∞;+∞).
Dobra normalne cechują się dodatnimi wartościami elastyczności dochodowej,
wzrost dochodów pociąga za sobą wzrost popytu. Wyróżnić można dobra luksusowe
(wyższego rzędu) o elastyczności dochodowej wyższej od jedności (popyt na nie
rośnie szybciej niż rosną dochody konsumentów) oraz dobra pierwszej potrzeby
(podstawowe) o elastyczności dochodowej wyższej od zera i mniejszej od jedności.
Dobra niższego rzędu (podrzędne) charakteryzują się ujemną elastycznością
dochodową, wzrost dochodu powoduje spadek popytu na nie.
Inny aspekt relacji między wysokością dochodów a wydatkami gospodarstw
domowych obrazuje prawo Engla64. Zależność dotyczy wzrostu dochodów
gospodarstw domowych lub społeczeństwa w kontekście zmian udziału w nich
wydatków na żywność. Im wyższy jest poziom życia społeczeństwa, tym niższy
udział wydatków na dobra podstawowe. W średnio zamożnych gospodarstwach
domowych (społeczeństwach) wraz ze wzrostem dochodów udział wydatków na
żywność maleje. W gospodarstwach domowych lub społeczeństwach o wysokich
dochodach konsumenci wydatkują relatywnie znacznie więcej na dobra wyższego
rzędu, znacznie mniej na dobra podstawowe. W gospodarstwach domowych lub w
społeczeństwach o niższych dochodach sytuacja jest odwrotna.
Odzwierciedleniem prawa Engla jest krzywa Engla obrazująca zależność wydatków
od poziomu dochodów konsumenta. Wskazuje na wysokość popytu na jedno dobro
jako funkcję dochodu, przy niezmiennej wysokości wszystkich cen i innych
64
Drela K., Zachowania konsumentów, (w:) G. Wolska, Mikroekonomia. Pojęcia,
przedmiot, ewolucja, PWE, Warszawa 2014; Adamska M. (red.), Bankructwa gospodarstw
domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008, C. Bywalec,
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, Dach Z.,
Mikroekonomia dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe SYNABA, Kraków 2007
- 30 -
zmiennych. Krzywa Engla pozwala wyróżnić dobra podrzędne, podstawowe i
luksusowe.
Aspekt dochodowy należy rozpatrywać przez pryzmat budżetu gospodarstwa
domowego; przychodów netto, rozchodów netto oraz dochodu rozporządzalnego65.
Budżet gospodarstwa domowego stanowi zestawienie przychodów i rozchodów
(pieniężnych i niepieniężnych) gospodarstwa domowego w danym okresie.
Przychody netto obejmują wartości wpływające do gospodarstwa domowego, bez
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne. Na przychody netto składają się dochód rozporządzalny i
pozycje oszczędnościowe. Rozchody netto to wartości wypływające z gospodarstwa
na zewnątrz, bez zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Obejmują wydatki i pozycje oszczędnościowe
po stronie rozchodowej.
Dla analizy wpływu czynników dochodowych na zachowania konsumenckie i
spożycie żywności ustala się tzw. dochód rozporządzalny. Składają się na niego
bieżące dochody gospodarstwa domowego z poszczególnych źródeł pomniejszone o
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w
imieniu podatnika (od dochodów z pracy najemnej oraz od niektórych świadczeń z
ubezpieczenia społecznego i pozostałych świadczeń społecznych), o podatki od
dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek,
w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo
indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Dochód rozporządzalny obejmuje dochody pieniężne i niepieniężne, włączając
spożycie naturalne (towary i usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby
gospodarstwa domowego z gospodarstwa rolnego lub prowadzonej działalności
gospodarczej na własny rachunek) oraz towary i usługi otrzymane nieodpłatnie.
Na dochód rozporządzalny składa się:
65
Opracowano na podstawie Budżety gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2014.
- 31 -

dochód z pracy najemnej - dochody uzyskiwane z tytułu pracy najemnej,
włączając wynagrodzenie za pracę, zasiłki chorobowe, wyrównawcze,
opiekuńcze, dochody w formie niepieniężnej (opłacone przez pracodawcę),
m.in. wartość usług związanych z korzystaniem z mieszkania służbowego, z
samochodu służbowego do celów prywatnych, dopłaty do biletów na środki
transportu publicznego,

dochód z gospodarstwa rolnego - różnica między wartością produkcji rolnej
i dopłatami związanymi z użytkowaniem gospodarstwa rolnego a bieżącymi
nakładami poniesionymi na produkcję rolną i podatkami związanymi z
prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

dochód z pracy na własny rachunek oraz z wykonywania wolnego zawodu dochód uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej na własny
rachunek poza gospodarstwem rolnym i wykonywania wolnego zawodu,
przeznaczony na pozyskanie towarów i usług konsumpcyjnych oraz na
inwestycje o charakterze mieszkaniowym i oszczędności na potrzeby
gospodarstwa domowego,

dochód z tytułu własności - wartość odsetek od lokat, bonów lokacyjnych,
obligacji, udzielonych pożyczek oraz udziałów w zyskach przedsiębiorstw,

dochód z wynajmu nieruchomości - dochód brutto (przychody minus
nakłady) pochodzący z wynajmu lokali mieszkalnych, garaży i innych
budynków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz
dochód z wynajmu ziemi,

świadczenia z ubezpieczeń społecznych - świadczenia otrzymane przez
osoby ubezpieczone oraz ich rodziny; obejmują emerytury, renty
strukturalne za przekazane gospodarstwo rolne, świadczenia o charakterze
rent tj. z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowe, przyznane rolnikom
indywidualnym (bez rent socjalnych), rodzinne, świadczenia rehabilitacyjne
oraz zasiłki, w tym macierzyńskie, pogrzebowe i chorobowe;

pozostałe świadczenia społeczne oraz pozostałe dochody (w tym dary i
alimenty) - świadczenia finansowane z budżetu państwa, gmin, ze
- 32 -
specjalnych funduszy, także towary i usługi otrzymane od instytucji
niekomercyjnych; obejmują zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków
rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, dodatki
mieszkaniowe, świadczenia pieniężne i niepieniężne udzielone na podstawie
ustawy o pomocy społecznej, renta socjalna, stypendia, jak również zasiłki
dla bezrobotnych i inne świadczenia z Funduszu Pracy oraz zasiłki i
świadczenia przedemerytalne.
Dochody gospodarstw domowych pochodzą ze źródeł utrzymania, z których
uzyskiwane są środki pieniężne i niepieniężne. Rozróżnia się następujące źródła
utrzymania:
1. Źródła zarobkowe, w tym praca najemna, praca na własny rachunek poza
gospodarstwem rolnym, wykonywanie wolnego zawodu oraz użytkowanie
gospodarstwa rolnego lub pozostała działalność rolnicza,
2. Źródła niezarobkowe, w tym świadczenia z ubezpieczeń społecznych (np.
emerytury, renty), pozostałe świadczenia społeczne (zasiłki dla bezrobotnych,
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pieniężne i niepieniężne udzielane
na podstawie ustawy o pomocy społecznej, stypendia, alimenty wypłacane z
Funduszu Alimentacyjnego), dochody z tytułu własności (odsetki od lokat, obligacji,
bonów lokacyjnych, udzielonych pożyczek, udziały w zyskach przedsiębiorstw),
dochody z wynajmu nieruchomości (domów mieszkalnych i mieszkań, garaży oraz
ziemi), pozostałe dochody (np. otrzymane dary od członków innych gospodarstw
domowych) i inne przychody (np. sprzedaż majątku, korzystanie z oszczędności,
zaciągnięte pożyczki).
W badaniach i analizach prowadzonych przez GUS operuje się także pojęciem
dochód do dyspozycji – jest to dochód rozporządzalny pomniejszony o pozostałe
wydatki, przeznaczony jest na wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz
przyrost oszczędności. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne członkowie
gospodarstwa domowego przeznaczają na zaspokojenie swoich potrzeb. Pozostałe
wydatki obejmują dary przekazanych innym gospodarstwom domowym i
- 33 -
instytucjom, niektóre podatki (np. od spadków i darowizn, nieruchomości) i opłaty
(za wieczyste użytkowanie gruntu), zaliczki na podatek od dochodów osobistych
oraz składki na ubezpieczenia społeczne płacone samodzielnie przez podatnika, a
także pozostałe wydatki niezwiązane bezpośrednio z konsumpcją. Przyrost
oszczędności obejmuje m.in. wpłacone lokaty, w tym zakup papierów
wartościowych, spłacone pożyczki i kredyty, pożyczki pieniężne udzielone osobom
prywatnym, opłacone składki ubezpieczeniowe na życie oraz zakup, remont i
modernizacja majątku rzeczowego.
- 34 -
3. Badania budżetów gospodarstw domowych
jako źródło wiedzy
3.1. Wybrane aspekty metodologiczne badań budżetów
gospodarstw domowych
Analiz dokonano korzystając z jednostkowych danych Badania budżetów
gospodarstw domowych, badania reprezentacyjnego prowadzonego od wielu lat
przez GUS. Wykorzystano dane za 2012 rok, w którym uczestniczyło w rotacji
miesięcznej łącznie 31427 gospodarstw oraz dane za 2001 rok, w którym
uczestniczyło 31847 gospodarstw.
Historia badań budżetów gospodarstw domowych w Polsce ma już ponad 100 lat66.
Początkowo były to aktywności pojedynczych badaczy, którzy zbierali dane z
zakresu budżetu domowego (rodzinnego) oraz o spożyciu żywności i wybranych
zwyczajach radzenia sobie z realizacją potrzeb, zwłaszcza żywieniowych. Jedno ze
starszych polskich badań zorganizowane zostało przez Napoleona Cybulskiego pod
koniec XIX wieku i dotyczyło odżywiania się ludności w Galicji. Jednym z
rezultatów tego badania było zidentyfikowanie wad ówczesnego sposobu żywienia.
Jedną z wad okazała się mało zróżnicowana dieta oraz brak w niej pokarmów
mięsnych (Cybulski 1894).
66
W świecie badania budżetów mają jeszcze dłuższą tradycję. Jak podaje W. Michna (1989),
rozpoczął je w I połowie XIX wieku badacz holenderski E. Engel. Jedną z fundamentalnych
cech tej tradycji jest społeczny ich charakter, miały na celu ulżenie w trudnej sytuacji klasy
robotniczej, a potem także innym grupom społecznym. W historii tych badań dostrzec można
wiązanie ich z potrzebami praktyki socjalnej. Wyniki tych badań służyły i służą nadal w
realizacji postulatu bezpieczeństwa socjalnego i żywnościowego.
- 35 -
W dwudziestoleciu międzywojennym badania budżetów rodzinnych zostały podjęte
przez GUS jak i przez niezależnie placówki naukowe oraz instytucje samorządu
terytorialnego. Badania te miały charakter fragmentaryczny, obejmowały wybrane
grupy ludności i prowadzone były na próbach zawierających od kilkudziesięciu do
kilkuset gospodarstw domowych (Podolec 2013).
Po wojnie badania budżetów wznawia i rozwija GUS, stają się one badaniami
systematycznymi, czyli prowadzonymi corocznie na próbach losowanych. Ewolucja
tego badania obejmuje między innymi zwiększanie próby, włączanie kolejnych grup
społecznych, zmianę uczestnictwa z ciągłego (całorocznego) na kwartalne i
aktualnie miesięczne.
Odrębne badania budżetów rodzinnych rolników indywidualnych podjął po wojnie
także Instytut Ekonomiki Rolnictwa (obecnie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej). Prowadzi je do dzisiaj, nie są to jednak badania na
próbie losowej lecz na celowej, sposób uczestnictwa jest jednak ciągły zaś tematyka
orientuje się bardziej na sprawy produkcyjne i obrót płodami rolniczymi.
Ciekawe i oryginalne badania gospodarstw domowych zostały podjęte w 2000 roku
przez Radę Monitoringu Społecznego. Rada ta, to w istocie zespół doświadczonych
badaczy z różnych Uczelni oraz GUS, który podjął się prowadzenia panelowych
reprezentacyjnych badań gospodarstw domowych, mają one za cel pomiar
warunków funkcjonowania gospodarstw domowych oraz jakości i stylu życia
indywidualnych osób. Badania te są prowadzone do dzisiaj. Ze strony internetowej
tego projektu można pobrać raporty, tabele oraz bazy danych z badań w
poszczególnych latach67.
Doraźnie budżety rodzin badają też różne instytuty naukowe, zwykle jednak są to
mniejsze próby, a ich tematyka jest zawężona, jest związana z konkretnymi
doraźnymi celami. Warto też wspomnieć o różnych sondażach społecznych, które
67
Dane na http://diagnoza.com
- 36 -
stają się coraz częściej źródłem informacji o opinii ludności na różne tematy.
Ujawniane w ten sposób opinie stają się często przedmiotem rozważań w mediach.
Ciągłość, szczegółowość i wyjątkowo duży zakres tematyczny badania budżetów
prowadzonego przez GUS, reprezentacyjność, dobra i fachowa organizacja, ciągłe
doskonalenie metodyki sprawiają, że wyniki znajdują szerokie wykorzystanie w
analizach poziomu życia ludności, jego zmian, uwarunkowań i przy prognozowaniu.
Informacje o ilościowym spożyciu żywności stanowią ważną podstawę do
wyrażania sądów o ryzykach zdrowotnych jak i planowaniu gospodarczym. Badanie
budżetów prowadzone przez GUS ma swoją podstawę prawną, jest zawarta w
Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88,
poz. 439 z późniejszymi zmianami) oraz w corocznym rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, które
ustala program badań na dany rok (GUS 2011).
Aktualnie obowiązujący schemat losowania zapewnia stopniową wymianę
gospodarstw domowych w próbie, w danym roku wymianie ulega tylko część próby,
a w roku badawczym realizowana jest miesięczna rotacja wylosowanych
gospodarstw domowych; oznacza to, że
w danym miesiącu uczestniczy 1/12
ustalonej na dany rok próby, a pozostałe podpróbki uczestniczą w badaniu w
kolejnych miesiącach. Uczestnictwo w badaniu, oprócz wypełnienia ogólnych
kwestionariuszy, obejmuje przede wszystkim bieżącą w danym miesiącu rejestrację
przychodów i rozchodów - pieniężnych jak i niepieniężnych, wartościowo i
ilościowo (GUS 2011).
Bezpośrednią organizacją badania zajmuje się wojewódzki urząd statystyczny, a
szczególna pieczę sprawuje instruktor tegoż urzędu, on też weryfikuje, zestawia i
opracowuje informacje z uzyskanych kwestionariuszy i książeczek budżetowych
oraz rejestruje to w komputerze, posiłkując się specjalnym oprogramowaniem. W
ten sposób powstaje indywidualny zapis wyniku badania budżetu gospodarstwa
domowego.
- 37 -
Uzyskane z badania budżetów wyniki mogą być uogólniane z określoną precyzją na
wszystkie gospodarstwa domowe w kraju, z wyjątkiem tych, które się pomija w
operacie losowania, ale są to tylko gospodarstwa w skład których wchodzą
obywatele obcych państw, a także gospodarstwa zbiorowego zamieszkania
(internaty, domy studenckie, domy opieki społecznej, hotele itp.). Na wskutek
jednak licznych odmów i nieuczestniczenia w badaniu przez wylosowane
gospodarstwo domowe (około 40%) i dobieraniu z konieczności innego
gospodarstwa domowego z próby rezerwowej, – to mimo, że jest także wylosowana
– ma miejsce pewne naruszenie reprezentatywności próby. GUS stosuje we
własnych opracowaniach ważenie wyników, co poprawia ich reprezentatywność,
poza tym przedstawia wyniki odnoszące się do populacji osób (stosuje w istocie
podwójne ważenie, jedno wynikające z rozbieżności struktury próby względem
struktury populacji, a drugie ważenie według liczby osób w gospodarstwie
domowym)68.
Pomimo skracania okresu uczestnictwa gospodarstwa domowego, badanie
Budżetów Gospodarstw Domowych stanowi jedno z lepszych źródeł danych o
konsumpcji, w tym o jej zmianach. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o
przychodach, rozchodach, dochodach, spożyciu, warunkach zamieszkania ludności
oraz o innych cechach warunków bytu rodzin. Alternatywnym źródłem danych o
spożyciu dla całego kraju mogą być jedynie tzw. dane bilansowe (dane
sprawozdawcze, integrowane w GUS), które – oprócz tego, że zawierają zużycie
niespożywcze – wyrażają tylko wielkość łącznych strumieni produktów w obrocie
gospodarczym.
Z zakresu żywienia badanie GUS dostarcza danych o kształtowaniu się faktycznego
ilościowego spożycia żywności w samych gospodarstwach domowych jak i o
wielkości wydatków ponoszonych na żywienie pozadomowe (w barach,
restauracjach, stołówkach itp.). Nie rejestruje się w tym badaniu ilościowego
68
Wyczerpujący opis metodyki znajduje się w: GUS, Departament Warunków Życia.
(2011). Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Zeszyt metodologiczny
zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS. Zakład Wydawnictw Statystycznych.
- 38 -
spożycia pozadomowego i ilości spożycia niektórych wyrobów garmażeryjnych, ale
rejestruje się czas do którego to spożycie się odnosi69.
Dla potrzeb niniejszej analizy dokonano korekty źródłowych danych o spożyciu
żywności pochodzących z dzienniczków prowadzonych przez uczestniczące w
badaniu budżetów gospodarstwa domowe. Korekta polegała na pomnożeniu przez
współczynniki, których oszacowań dokonano z liczby tzw. osobodni żywienia poza
domem jak i żywienia gości - informacje te są rejestrowane podczas trwania
badania. Ponadto, uwzględniono w tym szacowaniu wielkość wydatków na wyroby
garmażeryjne i odżywki rejestrowane tylko wartościowo. Uzyskano w ten sposób
pełny i adekwatny obraz żywienia w okresie obserwacji.
Korzystając z rezultatów wykonanej analizy należy brać pod uwagę to, że w badaniu
budżetów spożycie w istocie jest równoznaczne z nabyciem, z faktem pojawienia się
produktu w domu. Z uwagi na trwałość niektórych produktów mogą one nie zostać
spożyte w miesiącu nabycia, jak i spożywane mogą być produkty zgromadzone
przed rozpoczęciem badania. Dotyczy to raczej nielicznych produktów, a nadto,
może następować – przynajmniej w części – znoszenie się wzajemne efektów z tych
dwóch zjawisk.
3.2. Ogólna charakterystyka ludności i gospodarstw
domowych w 2001 i 2012 r.
Narodowe Spisy Powszechne przeprowadzane przez GUS zwykle co 10 lat są
źródłem pewnej wiedzy o ludności i gospodarstwach domowych. Z ostatniego spisu
przeprowadzonego w 2011 roku wynika, że mamy obecnie w Polsce ponad 13,5 mln
gospodarstw domowych, a liczba ludności wynosi około 38,3 mln osób. Z upływem
czasu liczba ludności wzrasta, choć ostatnie kilkanaście lat charakteryzuje już
niewielki przyrost lub wręcz jego brak. Bardzo ważną charakterystyką jest struktura
69
Wyraża się to w osobodniach żywienia poza domem lub osobodniach żywienia gości, z
uwzględnieniem części dnia
- 39 -
według wieku. Wojny światowe jak i inne czynniki spowodowały to, że odbiega ona
od naturalnej, znamienne są tzw. wyże i niże demograficzne, czyli przewijające się z
czasem zwiększone udziały określonych grup wiekowych i przesunięte względem
nich roczniki znacznie mniej liczne. W sensie bezpośrednim związane jest to z
wahaniem się liczby urodzeń w powojennym okresie. W niektórych latach liczba
urodzeń przekraczała 700 tysięcy, a w innych spadała poniżej 400 tysięcy. W roku
2001 osób osiągających 18 lat było blisko 700 tysięcy - reprezentują oni drugi
powojenny wyż. W roku spisowym 2011 takich osób było już znacznie mniej poniżej 500 tysięcy. Pomiędzy spisem 2001 a 2012 drugi powojenny wyż wszedł w
okres aktywności zawodowej, natomiast pierwszy wyż (urodzeni w pierwszych
latach po II wojnie) osiągnęli schyłek okresu aktywności, część z nich korzysta już z
świadczenia emerytalnego (ryc. 1).
Rycina 1. Ludność Polski według wieku
800 000
Rok 2001
700 000
Rok 2011
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
0
0…
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100…
100 000
wiek
Źródło: wykonanie własne w oparciu o dane z Narodowych Spisów Powszechnych w 2001 i
2011 roku, GUS
Sytuacja pod względem urodzeń w latach poprzednich oznacza, że w najbliższych
latach
w
strukturze
ludności
wzrastać
będzie
dynamicznie
udział
świadczeniobiorców (głównie pobierających emeryturę) a maleć udział osób w
- 40 -
okresie aktywności zawodowej (tzw. produkcyjnych). Utrzymująca się aktualnie
niska liczba urodzeń, poniżej 400 tysięcy, uzasadnia określanie społeczeństwa
polskiego jako społeczeństwo starzejące się.
Natomiast liczba gospodarstw domowych ma tendencję wyraźnie wzrostową.
Wynika ona z coraz częstszego wybierania życia w jednostce społecznej mniejszej.
Przeciętna wielkości gospodarstwa domowego na przełomie wieków „przeskoczyła”
z ponad 3 na poniżej 3. W strukturze gospodarstw ze względu na ich wielkość
zachodzą wyraźne zmiany: wzrasta udział gospodarstw małych, 1-osobowych i 2osobowych; równocześnie zmniejsza się udział gospodarstw 4-osobowych i
większych (tab. 1).
Tabela 1. Gospodarstwa domowe i ludność w Polsce
Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe w tys.
1970
9
376
1978
10
948
1988
11
970
2002
2011
13
337
Gospodarstwa domowe w %
100
117
128
142
stanu w 1970 r.
Ludność w gospodarstwach
31
34
37
37
751
095
114
813
domowych w tys.
Ludność w gospodarstwach
100
107
117
119
domowych w % stanu z 1970 r.
Przeciętna liczba osób w
3.39
3.11
3.10
2.84
gospodarstwie domowym
Struktura gospodarstw domowych w latach (% ogółu w danym roku)
tło jasne – mniejsze udziały; ciemne – większe udziały
16.1
17.4
18.3
24.8
1 - osobowe
2 - osobowe
3 - osobowe
4 - osobowe
5 i więcej osobowe
Udział gospodarstw wiejskich
13
568
145
38
291
121
2.82
24.0
18.8
21.7
22.3
23.2
25.7
20.2
22.8
20.3
19.9
20.2
21.0
21.2
22.0
18.0
16.2
23.9
16.9
17.1
14.1
13.9
43
38
34
33
33
Źródło: zestawienie własne w oparciu o dane z NSP, GUS
Fakt starzenia się społeczeństwa i równocześnie reorganizacja gospodarstw
domowych polegająca na wzroście ich liczby przy malejącej wielkości mają duże
- 41 -
znaczenie przy ocenie skuteczności i korzystności70 procesu spożywania żywności
jak i ocenie zdolności gospodarki żywnościowej do sprostania wymaganiom takiego
społeczeństwa. Osobnym wyzwaniem staje się utrzymanie zdolności wytwórczej
przy malejącej liczbie jak i udziale osób w okresie aktywności zawodowej.
Zmieniający się profil typowych nabywców wymusza
zmiany w zakresie
organizacji rynku, musi się on z konieczności dopasowywać do zmieniających się
okoliczności działania.
Struktura gospodarstw domowych zmienia się też pod innymi względami, co ma
także wpływ na ocenę możliwości wyżywienia społeczeństwa w przyszłości. O ile
przed laty znamienną zmianą było ubywanie gospodarstw zlokalizowanych na wsi a
przybywanie miejskich, to aktualnie inne przemiany stają się dominujące. Wzrasta
w populacji udział osób z wykształceniem średnim oraz wyższym a maleje udział
osób z wykształceniem podstawowym. Znamienna jest zmiana udziału osób z
wykształceniem zawodowym, spis powszechny w 2002 roku pokazał poziom
ekstremalny tego udziału, kolejny spis - już poziom niższy (tab. 2.).
Tab. 2. Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia, w %
Wykształcenie
wyższe
średnie i policealne
zasadnicze zawodowe
podstawowe
pozostałe i nieustalone
1970
1978
1988
2002
2011
2.7
4.5
6.5
10.2
17.4
13.3
19.8
24.7
32.6
32.4
10.6
17.3
23.6
24.1
22.2
48.4
45.6
38.8
28.2
21.7
25.0
12.8
6.4
4.9
6.3
Źródło: zestawienie własne w oparciu o dane z NSP, GUS
Zmienia się też sytuacja pod względem zatrudnienia, NSP z 2011 roku potwierdził
wzrost liczby zatrudnionych, z liczb przedstawionych w tabeli 3 wynika, że jest to
wzrost o prawie 14%, podczas gdy wzrost w tym samym czasie liczby ludności
70
Tadeusz Kotarbiński, wybitny polski prakseolog, definiuje skuteczność jako atrybut
działania, które prowadzi do zamierzonego celu. Przyjmuje, że skuteczność jest
stopniowalna. Korzystność zaś definiuje odwołując się do proporcji między pozytywnymi a
negatywnymi konsekwencjami działania (Kotarbiński 1965). Spożywanie żywności jest
niewątpliwie działaniem celowym, które można rozpatrywać z punktu widzenia sprawności.
- 42 -
wyniósł niespełna 1,3% (obliczenie z danych tab. 1). W tym czasie wiek aktywności
zawodowej osiągał drugi powojenny wyż demograficzny, którego kulminacja pod
względem urodzeń przypadła na 1983 rok. Zatrudnionych przybyło w każdej grupie
spośród pokazanych w tabeli 3, z wyjątkiem pracowników biurowych, rolników i
personelu sił zbrojnych; najbardziej jednak wzrosły takie grupy zawodowe jak:
specjaliści oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (tab. 3).
Tabela. 3. Pracujący według statusu zatrudnienia (zawodu)
(tło jasne/ciemne wyróżnia pozycje o niższych/wyższych udziałach)
Wyszczególnienie
Ogółem
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzęd. i kierownicy
Specjaliści
Technicy i inny średni personel
Pracownicy biurowi
Pracownicy usług osobistych i
sprzedawcy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Robotnicy przemysłowi i
rzemieślnicy
Operatorzy i monterzy maszyn i
urządzeń
Pracownicy przy pracach prostych
Siły zbrojne
Zawód nieustalony
Liczba
2002
2011
13218344 15050641
Procent
2002
2011
100
100
820861
971200
6.2
6.5
1732609
2439007
13.1
16.2
1647089
2028673
12.5
13.5
1064356
948736
8.1
6.3
1466482
2061472
11.1
13.7
2105384
1705069
15.9
11.3
2200191
2419120
16.6
16.1
1151933
1258539
8.7
8.4
845527
889465
6.4
5.9
126825
92193
1.0
0.6
57087
237167
0.4
1.6
Źródło: zestawienie własne w oparciu o dane z NSP, GUS
Z punktu widzenia orzekania o efektywności spożywanej żywności, efektywności w
zakresie podtrzymania zdrowia i kondycji na poziomie populacji, ważne jest
szczegółowe rozpoznanie zmian w zakresie aktywności fizycznej. Poziom wysiłku
fizycznego generuje zapotrzebowanie przede wszystkim na kaloryczność pokarmu.
W latach 90. ubiegłego wieku miało miejsce zasadnicze upowszechnienie
posiadania samochodu własnego i korzystania z niego. Zwiększył się czas biernego
- 43 -
spędzania czasu przed telewizorem lub komputerem. W strukturze zatrudnienia
zmiany polegają na zmniejszaniu się udziału grupy robotniczej. Na podstawie tych
faktów sądzić możemy, że doszło w ostatnich kilkunastu latach do dużej zmiany
poziomu wysiłku towarzyszącego życiu – uległ dużej redukcji. Zmniejszenie
wysiłku rozpatrywać można zarówno na poziomie osoby, rodziny czy gospodarstwa
domowego (TV, samochód, komputer itp), jak i na poziomie społecznym (mniej
zatrudnionych przy cięższych pracach fizycznych, bezrobocie). Można w związku z
tym postawić tezę o możliwości rozdźwięku między spożyciem a rzeczywiście
kształtującymi się obecnie potrzebami organizmu na pokarm. Chodzi nie tyle o
adekwatność ilościową co jakościową.
W badaniu budżetów gospodarstw domowych w 2001 roku uczestniczyło 31847
gospodarstw domowych, zaś w 2012 uczestniczyło 37427 (tab. 4). Próby te z
założenia reprezentować mają całą populację ludności i gospodarstw domowych w
Polsce. Aby lepiej postulat ten realizować, gospodarstwa te zostały podzielone na 12
grup (podpróbek), zbliżone pod względem wielkości, które brały udział w badaniu
w kolejnych miesiącach roku.
Tabela 4. Liczba i wielkość badanych gospodarstw domowych
Wyszczególnienie
Liczba badanych gospodarstw domowych
Wielkość gospodarstwa domowego
Lata
2001
2012
31847
37427
3.11
2.81
Źródło: Budżety gospodarstw domowych w 2001 r. GUS (analogicznie za 2012 r.)
Przeciętna wielkość badanego gospodarstwa domowego, mierzona liczbą osób,
wynosiła w 2001 roku 3,11 a w 2012 roku - 2,81osób. Statystyka ta zmienia się
podobnie jak parametr populacji, choć z pewną bezwładnością. W strukturze
badanych, podobnie jak w strukturze całej populacji, przybywa gospodarstw 1osobowych oraz 2-osobowych, a ubywa gospodarstw 4-osobowych i większych.
Widzimy wyraźną zmianę w strukturze polegającą na zmianie pozycji w hierarchii
gospodarstw – awansowały z ostatniego miejsca na trzecie gospodarstwa
- 44 -
najmniejsze, w populacji zjawisko to wydaje się być jeszcze bardziej zaawansowane
(tab. 1 i rycina 2).
Rycina 2. Rozkład ludności według wybranych cech, w konwencji Pareto71
Rok 2001
Rok 2012
Wielkość gospodarstwa domowego
Wielkość gospodarstwa domowego
32%
32%
24%
24%
16%
16%
8%
8%
0%
0%
2-osobowe
4-osobowe
1-osobowe
3-osobowe 5- i więcej osobowe
2-osobowe
1-osobowe 5- i więcej osobowe
3-osobowe
4-osobowe
Wykształcenie respondenta
Wykształcenie respondenta
33%
32%
16%
0%
16%
0%
zawodowe
podstawowe
średnie
wyższe
wyższe
zawodowe
Wiek respondenta
28%
25%
22%
19%
16%
13%
9%
6%
3%
0%
średnie
podstawowe
Wiek respondenta
40 - 50 lat
30 - 40 lat 70 i więcej lat
50 - 60 lat
60 - 70 lat Mniej niż 30 lat
28%
25%
22%
19%
16%
13%
9%
6%
3%
0%
50 - 60 lat
60 - 70 lat
70 i więcej lat
40 - 50 lat
30 - 40 lat
Mniej niż 30 lat
Źródło: jak rycina 3
71
Konwencja Pareto to pokazywanie frakcji w porządku według wielkości, czyli od grupy
największej do najmniejszej
- 45 -
Pod względem wykształcenia przedstawiciela gospodarstwa na pierwsze miejsce
wysunęła się grupa z średnim wykształceniem, stanowiąc w latach 2001 i 2012
32%; w latach wcześniejszych dominowała grupa z wykształceniem zawodowym,
której udział ma tendencję malejącą. W badanej próbie zwiększyła udział grupa z
wykształceniem wyższym, która wcześniej była najmniejszą, a obecnie najmniejsza
stała się grupa z wykształceniem podstawowym. Analogiczne parametry populacji
nie są z nimi w pełni zgodne, niemniej rozbieżności nie jawią się aż takie duże.
Wydaje się zasadna być konstatacja, że struktura próby z pewnym opóźnieniem
dopasowuje się do struktury populacji (ryc. 2, porównawczo tab. 2).
Warta zauważenia jest też zmiana w strukturze wiekowej próby, grupę największą
stanowią obecnie 50-60 latkowie, podczas gdy 11 lat wcześniej - 40-50 latkowie.
Struktura ze względu na wiek stała się bardziej „płaska”, z zarysowaniem się
znamiennego zmniejszenia udziału grupy najmłodszej, pokrywa się to z ogólnymi
tendencjami w populacji (ryc. 2).
Wylosowane i obserwowane przez GUS gospodarstwa domowe reprezentują różne
klasy miejscowości, poczynając od wsi do miast największych. Stosunkowo duży
udział mają badani zamieszkujący wsie polskie, udział ten nawet wzrósł w 2012
roku przekraczając 40%, druga grupa to mieszkańcy miast powyżej 20 tyś
mieszkańców, ale mniej niż 100 tysięcy, kolejna grupa to mieszkańcy miast
największych (ryc. 3).
Według danych NSP z 2011 roku na wsi zlokalizowanych było prawie 1/3 ogółu
gospodarstw domowych, co jest liczbą mniejszą niż udział w próbie, przy czym
dane te nie są w pełni porównywalne – wg NSP mamy gospodarstwa domowe,
natomiast dane dotyczące badanych odnoszą się do ludności, a wiejskie
gospodarstwa są statystycznie większe, wobec czego konkludować można jednak o
podobieństwach próby do populacji w analizowanym zakresie (tab. 1 i ryc. 3).
- 46 -
Rycina 3. Rozkład ludności według wybranych cech, dok., w konwencji Pareto
Rok 2001
Rok 2012
Wielkość miejscowości zamieszkania
Wielkość miejscowości zamieszkania
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
Wieś
M:500tyś
M:200tyś
M:20tyś
M:<20tyś
M:100tyś
0%
30%
20%
20%
10%
10%
Emeryt NieRobotnicze DwuZaw NieZarabiający
Robotnicze
Rencista PrNaWłRach
Rolnik
M:500tyś
M:200tyś
M:20tyś
M:<20tyś
M:100tyś
Przynależność społeczno-ekonomiczna
Przynależność społeczno-ekonomiczna
30%
0%
Wieś
0%
Emeryt NieRobotnicze Rencista Świad. społ.
Robotnicze PrNaWłRach
Rolnik
Inne
Ocena własnej sytuacji materialnej
Ocena własnej sytuacji materialnej
Źródło
danych do obliczeń własnych: Główny60%
Urząd statystyczny. Badanie budżetów
60%
gospodarstw domowych. GUS nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w
50%
50%
publikacji
40%
40%
Znamienna
i ważka z punktu widzenia30%
orzekania o odżywianiu się ludności jest
30%
20%
struktura
społeczno-ekonomiczna i jej
20% zmiany. Największą grupę stanowią
10%
10%
gospodarstwa
emerytów, w 2001 roku stanowiły
około 24%, w 2012 roku już blisko
0%
0%
30%.
Ponadto,
struktury,
do
przeciętna można
złazauważyć
bardzopolaryzację
dobra
przeciętna zwłaszcza
raczej zła w odniesieniu
bardzo dobra
raczej zła
raczej dobra
raczej dobra
zła
2012 roku, udziały wyraźnie większe mają trzy grupy: emeryci, zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych oraz zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych,
łącznie stanowiły blisko 80% ogółu badanych, reszta przypada na gospodarstwa
pracujących na własny rachunek, rencistów, rolników i utrzymujących się z innych
świadczeń socjalnych czy społecznych (ryc. 3).
- 47 -
3.3. Sytuacja dochodowa ludności
Zasada pracy za pieniężne wynagrodzenie i rynek jako podstawowe transakcyjne
źródło zaopatrzenia w niezbędne do życia dobra uzasadniają przywiązywanie uwagi
do poziomu dochodów uzyskiwanych przez ludność. Są one niezbędne do
skutecznego nabywania potrzebnych dóbr, ich poziom limituje możliwości
pozyskania. Dążenie do posiadania dochodu jest więc imperatywem bezwzględnym,
względne mogą być aspiracje co do jego wysokości jak i różne sposoby jego
zadysponowania. Uznaje się dochód – o czym była mowa w rozdziale 2.5 - jako
czynnik modulujący wydatki jak i stymulujący określone działania, jako czynnik
wyboru, jako czynnik konsumpcji. Dochód ponadto traktuje się jako ważny składnik
szerszej oceny sytuacji materialnej człowieka.
Prowadzone przez GUS badanie budżetów gospodarstw domowych dostarcza
informacji o kształtowaniu się sytuacji dochodowej ludności. Zaobserwowana
miesięczna przeciętna wielkość dochodów w ujęciu na 1 osobę w 2012 roku
osiągnęła poziom 1285 zł i była prawie dwukrotnością kwoty z 2001 roku (tab. 5).
Przeciętny dochód wskazuje ogólny pułap, orientuje „z grubsza” o sytuacji
materialnej ludności. Lepszy obraz sytuacji dochodowej ogółu podmiotów
gospodarujących daje analiza kwartyli. Mediana wyniosła w 2012 roku 1075 zł, a
więc była znacznie niższa od średniej, co wskazuje na dużą asymetrię rozkładu
ludności, tj. na nadreprezentację jednostek z wyższym, czy wręcz z wysokim
dochodem. Podobnie było wcześniej, czyli w 2001 roku, widać więc trwałość owej
asymetrii (tab. 5).
Z wielu względów przydatne jest poszukiwanie typowego poziomu realizacji
analizowanej cechy. Nie jest to pojęcie ostre, ale jest przydatne, bardziej niż średnia,
w ocenie realnej rzeczywistości. Mediana niewątpliwie spełnia postulaty uznawania
jej za typową, można jednak typowość widzieć jako przedział, w którym lokuje się
znacząca część przypadków. Przedział w którym mieści się aż 50% ogółu jednostek
to zakres wyznaczony przez kwartyl dolny i kwartyl górny. Dla roku 2012 był to
- 48 -
zakres od 710 zł do 1567 zł; zaś dla 2001 zakres od 366 do 802 zł. Jeśli weźmiemy
pod uwagę ustabilizowaną relacja kwoty dochodu odpowiadającej kwartylowi 3 do
odpowiadającej kwartylowi 1, to możemy skonstatować, że relatywny rozkład
ludności zasadniczo nie zmienił się, obserwujemy jedynie przesunięcie na wyższy
pułap liczbowy.
Tabela 5. Sytuacja materialna gospodarstw domowych
Lata
2001
Dochód rozporządzalny, na 1 osobę, miesięcznie
- średnia
649
- mediana
546
- kwartyl 1
366
- kwartyl 3
802
Q3/Q1 (relacja kwartyla 3 do kwartyla 1)
2.19
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
2062
Wyszczególnienie
2012
1285
1075
710
1567
2.21
3522
Zmiana w
%
2012/2001
198
197
194
195
101
171
Wydatki ogółem, na 1 osobę, miesięcznie
- średnia
611
1057
- mediana
493
857
- kwar.1
334
581
- kwar.3
740
1275
Q3/Q1
2.22
2.19
Wydatki na żywność, na 1 osobę, miesięcznie
- średnia
189
265
- mediana
173
240
- kwar.1
132
177
- kwar.3
228
322
Q3/Q1
1.73
1.82
Sytuacja materialna gospodarstwa domowego, 1-b.d, …, 5-zła
- średnia
3.42
3.01
- mediana
3
3
- kwar.1
3
3
- kwar.3
4
3
Q3/Q1
1.33
1.00
Źródło: jak rycina 3
- 49 -
173
174
174
172
99
140
139
134
141
105
88
100
100
75
75
Dochód łączy się z powstającą nową wartością, której źródłem jest praca ludzka.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za tę pracę podawane przez GUS wynosiło w
2012 roku 3522 zł i było o około 70% wyższe niż w 2001 roku. Podwojenie więc
dochodów w ujęciu na osobę w gospodarstwie domowym ma źródło nie tylko w
zmieniającej się płacy, dopełniającym wyjaśnieniem jest wzrost udziału osób
zatrudnionych lub z własnym źródłem utrzymania, o czym mowa była wcześniej.
Poziom wydatków podążał za wzrostem dochodów, ale mniej dynamicznie, co
wskazuje generalnie na wzrost oszczędności ludności. Spójne jest to z subiektywną
oceną sytuacji materialnej, która poprawiła się (tab. 5).
Średni dochód, jego kwartyle oraz typowość w tym zakresie domagają się
odniesienia do stopnia realizacji tego do czego mają służyć, czyli na ile
zabezpieczają realizację potrzeb. Postulat ten osiągnąć można między innymi
przyrównując te wielkości do minimum socjalnego. Parametr ten, ustalany jest przez
IPiSS odrębnie dla wybranych typów gospodarstw domowych. W 2001 r. wahał się
od około 600 do nieco ponad 700 zł w ujęciu miesięcznym i na 1 osobę, a w 2012
roku od około 900 zł do nieco ponad 1000 zł. Wielkości minimum socjalnego
wypadają więc w typowości zakreślonej kwartylami. Oznacza to, że znaczna część
ludności doznaje ograniczeń w zakresie stopnia realizacji swych potrzeb – zmuszona
jest realizować je na minimalnym poziomie lub nawet żyje przy większych
wyrzeczeniach, dochody są dla nich kategorycznym ograniczeniem (tab. 6).
Z wielu powodów oceny sytuacji materialnej ludności nie są precyzyjne, chociażby
z tytułu oceniania zwykle na podstawie wielkości dochodu bieżącego, który może
się różnić od jego poziomu w przeszłości. Stąd operuje się innymi wskaźnikami,
jednym z nich jest udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem lub w
stosunku do poziomu dochodu. W roku 2001 udział ten wynosił 29%, zaś w roku
2012 – dużo mniej, bo tylko 21% (ryc. 4). Wielkość tego udziału jak i fakt
zmniejszenia się po upływie 11 lat pozwalają wnioskować o ogólnym wzroście
zamożności. W latach wcześniejszych, zwłaszcza w okresie odbudowy gospodarki
po zniszczeniach wojennych ten udział kształtował się na poziomie około 50%.
- 50 -
Tabela 6. Minimum socjalne ustalane przez IPiSS
Rodzaj gospodarstwa
domowego
1-osobowe, pracownicze
2-osobowe, pracownicze
3-osobowe, pracownicze
3-osobowe, pracownicze
4-osobowe, pracownicze
5-osobowe, pracownicze
1-osobowe, emeryt, ren.
2-osobowe, emeryt, ren.
Lata
2001
755
622
580
602
558
549
696
563
2012
1027
849
885
903
845
821
1044
860
Zmiana,
2012/2001 w %
136
137
153
150
151
150
150
153
Źródło: zestawienie własne w oparciu o dane IPiSS o minimum socjalnym
Optymizm wynikający z oceny poziomu życia na podstawie średniego udziału
wydatków na żywność jest jednak względny. Z uwagi na zróżnicowanie dochodowe
część ludności przeznacza znacznie większą część swoich dochodów na żywność.
W grupach uboższych udział ten nadal przekracza 50%, zaś w grupach zamożnych spada znacznie poniżej 20%. Prawo Engla jest wyraźnie obserwowalne - wraz ze
wzrostem zamożności rosną wydatki na żywność, ale wolniej niż dochody, stąd ich
udział maleje. W strukturze zadysponowania dochodów w sytuacji ich wzrostu inne
cele zyskują bardziej (ryc. 4).
Sama reguła malejącego udziału wydatków na żywność z upływem czasu nie
dezaktualizuje się, lecz zmieniają się pułapy liczbowe, w roku 2001 w przekroju
dziesięciu grup zamożności udział wydatków na żywność kształtował się w zakresie
od 70 do 15%, natomiast w 2012 roku – 53 do 10%. Taka zmiana pułapu wskazuje
na powszechniejszy wzrost dobrobytu, choć nadal pewna część gospodarstw
domowych pozostaje w strefie zbyt niskich dochodów, skazani są na mniejsze lub
większe rezygnacje z realizacji potrzeb (ryc. 4).
- 51 -
Rycina 4. Dochód rozporządzalny i jego zadysponowanie na żywność
Rok 2001
2000
1500
Dochód rozporządzalny na osobę
Żywność i napoje bezalkoholowe
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
udziały wydatków na żywność w %, średni = 29
Rok 2012
4000
3000
Dochód rozporządzalny na osobę
Żywność i napoje bezalkoholowe
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
udziały y wydatków na żywność w %, średni = 21
Źródło: jak rycina 3
- 52 -
O obecności poczucia ograniczenia, czy swego rodzaju napięcia podczas
prowadzenia spraw domowych świadczyć może bardzo duży udział osób
przyznających się do konieczności oszczędzania nie tylko na poważniejsze zakupy,
jest to ponad 1/3 ludności. O obciążeniu takim świadczy też obawa o pogorszenie
się sytuacji – blisko 30% obawia się pogorszenia sytuacji materialnej (tab. 7 i 8).
Tabela 7. Sposób gospodarowania dochodem w opinii badanych przez GUS
Procent
badanych
Sposób gospodarowania
możemy pozwolić sobie na pewien luksus
starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania
starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy
musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować
nie starcza nam nawet na podstawowe potrzeby
0.9
9.8
53.3
32.1
3.8
Źródło: jak rycina 3
Tabela 8. Ocena własnej sytuacji materialnej w przyszłości
Procent
badanych
Ocena przyszłości
1.4
poprawi się
raczej się poprawi
pozostanie bez zmian
raczej się pogorszy
pogorszy się
9.4
61.6
24.6
3.1
Źródło: jak rycina 3
3.4. Spożycie żywności w świetle danych z badania budżetów
domowych
Aktualne poziomy spożycia poszczególnych produktów żywnościowych lub ich
grup różnią się od tych, które obserwowano zarówno w latach 90. ub. wieku jak i w
latach jeszcze wcześniejszych, uznanie jednak tych poziomów, które obserwujemy
aktualnie za ustabilizowane byłoby złą prognozą. Należy liczyć się z kontynuacją
zmian, a nawet z pojawieniem się nowych trendów.
- 53 -
Tuż po drugiej wojnie światowej w strukturze spożycia żywności dominowały z
oczywistych powodów przetwory zbożowe i ziemniaki. Wraz ze wzrostem pogłowia
bydła w pierwszych powojennych latach wzrastało spożycie mleka, jego
przetworów i mięsa, dość wysoki poziom spożycia osiągają także mleko i jego
przetwory. Obserwowany był też w tym okresie umiarkowany wzrost spożycia
mięsa i jego przetworów, bardziej dynamiczny wzrost spożycia tej grupy nastąpił w
latach 70. i 80. - w tym okresie rozwijały się już pewne tendencje spadkowe w
spożyciu, najwyraźniejsza dotyczą ziemniaków. Ich poziom w tym czasie spadł z
ponad 160 kg na osobę do poziomu poniżej 120 kg na osobę rocznie (Gutkowska i
inni, 2012).
W latach 70 spożycie zbożowych wykazuje względną stabilizację na poziomie około
130 kg na osobę rocznie, choć zarysowuje się już lekka tendencja spadkowa. W
latach 90. mamy do czynienia już z wyraźną tendencją spadkową w spożyciu
zbożowych i kontynuacją tendencji spadkowej w spożyciu ziemniaków. Spożycie
mleka oraz niektórych jego przetworów także szybko zmniejszają się (ryc. 5).
Analizy wykonane przez zespół autorów (Gutkowska i inni, 2012) pozwoliły ustalić,
że w całym 50-letnim okresie, czyli od lat 60, nastąpił bardzo wyraźny spadek
poziomu spożycia żywności. Na ogólne zmniejszenie w tym okresie masy
spożywanej żywności o ponad 200 kg złożyło duże zmniejszenie poziomu spożycia
mleka i ziemniaków (trzy razy mniej), a w mniejszym stopniu zbożowych. Spadek
spożycia mleka i śmietany w części zrównoważony został przez wzrost spożycia
serów. Wzrosło też spożycie mięsa i jego przetworów. Spożycie ryb wykazuje
wahania, ale bez wyraźniejszej tendencji. Nie można dopatrzeć się pożądanego
wyraźnego wzrostu spożycia owoców ani warzyw, nie daje się też dostrzec
oczekiwanego spadku spożycia cukru, a przede wszystkim tłuszczów (relacja w
oparciu o Gutkowska i inni, 2012).
Konfrontując poziomy i strukturę spożycia lat 70. z obecną widzimy uderzającą
utratę znaczenia zbożowych, ziemniaków i mleka, przy nie tak dużych zmianach
znaczenia pozostałych głównych grup produktów. W odniesieniu do owoców i
- 54 -
warzyw trzeba odnotować, że istnieją tu wahania rocznych wielkości spożycia, ale
trudno jest orzekać z nich o trwalszych, długookresowych tendencjach (ryc. 5).
Rycina 5. Zmiany w spożyciu żywności – produkty o wyższych wolumenach
spożycia (wykresy wyrównano, obliczając średnie kroczące trzyletnie)
Poziomy spożycia produktów żywnościowych w kg na rok
- trend wyrównany poprzez obliczanie średnich za trzy lata
Zbożowe
Ziemniaki
Warzywa
Owoce
Mięso, podroby i tłuszcze zw.
Mleko i napoje ml.
Cukier
140
120
100
80
60
40
20
0
1976
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie publikowanych wyników badań Budżetów
Gospodarstw Domowych, badań GUS
Zmiany znaczenia żywieniowego tradycyjnych grup żywności nie wyczerpują
wszystkich zmian. W grupie zbożowych najwyraźniej spadło spożycie pieczywa, z
około 100 kg na osobę rocznie do poziomu poniżej 60 kg. W grupie obejmującej
mięso najwyraźniej wzrosło spożycie drobiu, a w mniejszym stopniu wieprzowiny,
równocześnie zmniejszyło się spożycie wołowiny. W grupie ‘tłuszcze” wzrosło
zdecydowanie spożycie tłuszczów roślinnych a zmniejszyło się spożycie masła i
pozostałych zwierzęcych. Tym tendencjom towarzyszy także spadkowa tendencja w
spożyciu jaj. Nie obserwuje się wyraźniejszej zmiany w spożyciu ryb ani w
sumarycznym poziomie spożycia tłuszczów. W odniesieniu do owoców i warzyw
- 55 -
trzeba odnotować, że istnieją tu wprawdzie wahania spożycia w poszczególnych
latach, ale trudno jest orzekać z nich o jakiejś trwalszej, długookresowej tendencji.
(ryc. 6 i 7).
Rycina 6. Zmiany w spożyciu żywności – wybrane produkty z grup
Poziomy spożycia produktów żywnościowych w kg na rok
- trend wyrównany poprzez obliczanie średnich za trzy lata
100
80
pieczywo
mięso wieprzowe
mięso wołowe
mięso drobiowe
smalec, słonina
60
40
20
0
1976
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie publikowanych wyników badań Budżetów
Gospodarstw Domowych, badań GUS
Już ogólna ilościowa analiza wielkości zmian poszczególnych produktów
potwierdza dominacje ubytków. Te produkty, których spożycie wzrosło ilościowo,
nie kompensują sumy spadku spożycia innych produktów, można się więc
spodziewać zmniejszenia kaloryczności przeciętnej racji. Wobec tego następować
powinno zwiększenie gęstości odżywczej w diecie w odniesieniu do tych
składników, których zapotrzebowanie nie jest zależne od kaloryczności pokarmu,
ani od potrzeb energetycznych organizmu. Charakteryzuje się tym większość
witamin i składników mineralnych. Niezależność potrzeb energetycznych
organizmu od potrzeb na fizyczne składniki dostarczane przez pokarm ma rangę
- 56 -
reguły, aczkolwiek są od niej określone wyjątki, można też wskazywać na pewne
zależności o charakterze pośrednim lub nieliniowym.
Rycina 7. Zmiany w spożyciu żywności – produkty o niższych wolumenach
spożycia
Poziomy spożycia produktów żywnościowych w kg na rok
- trend wyrównany poprzez obliczanie średnich za trzy lata
20
Ryby
Masło
Tłuszcze roślinne
Śmietana
Sery
Jaja w kg
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1976
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie publikowanych wyników badań Budżetów
Gospodarstw Domowych, badań GUS
Rozpoznanie zatem tego czy sprawdza się zasada ”im mniej tym gęściej” jest
zasadne. Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne i coraz mniej wysiłkowy styl
życia, rozpoznanie zmian w zakresie gęstości odżywczej uznać można równocześnie
za pilne. Temu aspektowi poświęcony jest następny rozdział.
- 57 -
4. Wartość i gęstość odżywcza spożycia żywności
Spożycie jest czynnością lub procesem. Obejmuje zużycie lub użycie przez
człowieka czegoś. Używa się tego pojęcia zamiennie z „konsumpcją”, w słownikach
zestawia się je jako synonimy72, przyjmując że różni je tylko pochodzenie:
„konsumpcja” ma rodowód łaciński, zaś „spożycie” – polski73.
Tym niemniej można łatwo zauważyć, że w analizach odżywiania się ludności czy
osoby, zwłaszcza analizach ilościowych czy fizycznych rozmiarów użycia żywności
częściej posiłkuje się pojęciem „spożycie”. Przykładem może być określenie
„zalecane spożycie ...”. Rekomendacja taka może dotyczyć tak konkretnej żywności,
czy produktu jak i składnika występującego w żywności.
Pożywieniem człowieka są różne dobra naturalne jak i wytworzone przez człowieka
z surowców czerpanych ze środowiska. Aktualnie dostępny jest człowiekowi bardzo
duży asortyment artykułów żywnościowych. Poszczególne wyroby, tak naturalne
jak i wytworzone, różnią się cechami organoleptycznymi, składem i innymi
właściwościami. Substancje obecne w pożywieniu określa się jako składniki
pokarmowe. Mogą one po zjedzeniu wywoływać działanie lub efekty pozytywne
albo negatywne74. Pośród nich odróżnia się składniki odżywcze, które po
wchłonięciu są wykorzystywane przez organizm jako źródło energii, materiał
budulcowy lub regulator procesów zachodzących w tkankach. Biorą udział w
72
na przykład w: Wikisłownik,
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=spo%C5%BCycie&oldid=3527106
73
Krasiński Z., Piasny J., Szulce H.: Ekonomika konsumpcji. PWE, Warszawa 1984
74
Gawęcki J. (red.): Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Wydawnictwo
Naukowe PWN. Warszawa 2004
- 58 -
niezwykle złożonych przemianach chemicznych (biochemicznych) składających się
na tzw. metabolizm, który daje zdolność życia, wyznacza jego jakość. Poszczególne
składniki, zależnie od rodzaju, proporcji i innych okoliczności wywołują różne
efekty w zakresie podtrzymania sprawności organizmu, kondycji, zdrowia i
odporności na zagrożenia. Wyróżnia się pięć podstawowych grup składników:
białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne. Wskazuje się też na
wodę jako niezbędny składnik pożywienia75.
Ogół spożywanych przez człowieka produktów w celu zaspokojenia głodu, nie
przedstawia dla jego organizmu jednakowej wartości. Pokarmy różnią się nie tylko
składem, ale też stopniem przyswojenia z nich poszczególnych składników
(strawnością) jak i innymi właściwościami nieobojętnymi dla organizmu. Oznacza
to różną zdolność, przydatność76 produktów oraz składanych z nich posiłków,
dziennych racji, całotygodniowego, miesięcznego itd. odżywiania się, czy
stosowanych diet do pokrycia potrzeb organizmu związanych z przemianami
metabolicznymi, tym samym do utrzymania sprawności, kondycji i zdrowia.
Przydatność tę określa się wartością odżywczą.
Na przestrzeni lat podejmowano wiele prób znalezienia miernika wartości
odżywczej. Od 1777 roku, kiedy A.L. Lavoisier po raz pierwszy wyraził ilościowo
przemiany pożywienia w organizmie na podstawie ilości zużytego tlenu,
wydalonego dwutlenku węgla i ciepła, do początków XX wieku, jedynym
wskaźnikiem wartości odżywczej była jego kaloryczność77.
Współcześnie operuje się pojęciem
„wartość energetyczna”, albo „wartość
kaloryczna”, używa się także pojęcia „kaloryczność” jak i „energetyczność”. W
75
Gertig H., Gawęcki J. (2008) Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
76
Gawęcki J. Człowiek i jego pokarm. [w: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu.
str. 18], i inna literatura żywieniowa
77
S. Berger, Znaczenie żywieniowe składników energetycznych w żywności. Przemysł
Spożywczy 1996, 30, 345-350; S. Berger, Prawidłowy poziom spożycia jako cel polityki
żywnościowej, (w:) W. Kamiński (red.), Polityka i organizacja żywienia ludności, PWE,
Warszawa 1980.
- 59 -
podręcznikach wartość kaloryczna definiowana jest jako ilość energii jaką może
uzyskać organizm po zjedzeniu określonej porcji pożywienia, określana jest w
kaloriach (kcal) lub dżulach (MJ). Energię rozumie się dzisiaj jako właściwość
pożywienia, właściwość wynikająca z zawartości w pokarmie składników
odżywczych mogących być źródłem energii. Główne jej źródła to węglowodany,
tłuszcze i białka. Charakteryzując żywność pod względem wartości odżywczej
podaje się dodatkowo procent energii pochodzącej z tych źródeł.
Wobec zaliczania obecnie ponad 60 konkretnych związków chemicznych obecnych
w pokarmie do składników odżywczych, definiuje się wartość odżywczą jako ich
zawartość w jednostce masy lub objętości. W odniesieniu do poszczególnych
produktów ustalana jest zasadniczo na podstawie badań analitycznych, natomiast w
odniesieniu do kompozycji produktowych, a w szczególności posiłków, obliczana
na podstawie analitycznie ustalonego składu surowców z uwzględnieniem receptur.
Tak ustalane charakterystyki żywności są wykorzystywane w ocenie i planowaniu
żywienia. W literaturze żywieniowej podkreśla się jednakże to, że na wartość
odżywczą składa się nie tylko ilościowa zawartość składnika lub składników, ale
także proporcje między nimi, różnorodność i urozmaicenie składu, jak i
szczegółowe charakterystyki produktu, potrawy, racji lub całej diety, np. pod
względem biodostępności danego składnika, czy cechy samego składnika, np.
białka78.
Spożycie żywności w rozumieniu procesu może być zorganizowane na różne
sposoby, odróżnić można spożycie domowe oraz pozadomowe w rozmaitych
placówkach oferujących możliwość spożycia posiłku lub nabycia produktu
gotowego do spożycia na miejscu lub „na wynos”. Szacunki własne dowodzą, że
udział żywienia pozadomowego nie przekracza 10% całego spożycia żywności.
Zdecydowanie dominuje więc żywienie w gospodarstwie domowym.
78
Nie jest obojętny dla organizmu skład aminokwasowy zawartego w danym produkcie
białka, jak też skład kwasowy tłuszczu (Jarosz i inni, 2012 i inna literatura żywieniowa)
- 60 -
4.1. Wartość odżywcza racji pokarmowych
Korzystając z Tabel wartości odżywczej produktów spożywczych IŻŻ oszacowano
metodą obliczeniową wartość kaloryczną i skład odżywczy żywności spożywanej
przez poszczególne gospodarstwa domowe uczestniczące w badaniu budżetów
gospodarstw domowych, badaniu prowadzonym przez GUS. Ujmując ściśle – było
to oszacowanie kaloryczności i składu żywności nabytej w ciągu miesięcznego
okresu uczestnictwa w badaniu79. Ustaleń dokonano osobno w każdym
gospodarstwie domowym i przeliczono na 1 osobę korzystającą w ustalonym czasie
z
nabywanej
żywności80.
Częścią
tej
procedury
rachunkowej
było
przyporządkowanie produktu rozróżnianego w badaniu budżetów do produktu lub
wielu produktów widniejących w Tabelach składu81. W sytuacji wielu produktów z
tabeli składu odpowiadających produktowi z klasyfikacji badania budżetów
zachodziła często konieczność doboru wag, które w szacowaniu składu odżywczego
zwiększały znaczenie produktów popularniejszych, a zmniejszały znaczenie
produktów rzadziej nabywanych, mniej popularnych, okazjonalnych.
Z przeprowadzonych oszacowań wynika, że wartość energetyczna kształtowała się
w 2001 roku na średnim poziomie wynoszącym 2569 kcal, w 2012 roku znacząco
niżej – 2408 kcal na osobę, w przeliczeniu na dobę. Mediany tej cechy wynosiły w
porównywanych latach odpowiednio 2375 kcal i 2210 kcal. Mediany wypadają w
obu latach znacznie poniżej średnich, oznacza to prawostronną asymetrię rozkładu
ludności według realizacji analizowanej cechy (ryc. 8).
79
W badaniu budżetów spożycie jest utożsamiane z nabyciem w formie kupna, otrzymania
nieodpłatnie, pobrania z działki gospodarstwa rolnego lub innej formie. Tak rozumiane
spożycie, w kontekście orzekania o skutkach odżywczych (zdrowotnych), trzeba traktować
jako obarczone dodatkową niepewnością, która nakazuje zachowanie ostrożności w zakresie
wyciągania wniosków lub wymaga dodatkowych weryfikacji wniosków
80
Uwzględniono dostępną informację o czasie żywienia gości jak i czasie korzystania z
żywienia pozadomowego, co pozwala interpretować wyniki jako odzwierciedlające żywienie
pełne, zniwelowano bowiem ilościowo wpływ niebadanego żywienia pozadomowego
81
W tabelach IŻŻ podany jest skład ponad 932 produktów spożywczych i potraw, oprócz
kaloryczności podana jest informacja o zawartości 80 składników; klasyfikacja GUS
opracowania dla badania budżetów rozróżnia 100 produktów
- 61 -
Rycina 8. Rozkład ludności według kaloryczności spożycia
12%
Rok 2001; Średnia = 2569; Mediana = 2375; Odch.std. = 1094
10%
%% obserwacji
9%
8%
7%
5%
4%
3%
1%
0%
1000 1400 1800 2200 2600 3000 3400 3800 4200 4600 5000
1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800
Wartość energetyczna w kcal na osobę dziennie
12%
Rok 2012; Średnia = 2408; Mediana = 2210; Odch.std. = 1061
10%
%% obserwacji
9%
8%
6%
5%
4%
3%
1%
0%
1000 1400 1800 2200 2600 3000 3400 3800 4200 4600 5000
1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800
Wartość energetyczna w kcal na osobę dziennie
Źródło: jak rycina 3
- 62 -
Asymetrię ujawniają także histogramy, które w strefie zwiększonej koncentracji
wykazują podobieństwo do modelowego rozkładu normalnego, ale już w strefie
wyższej
realizacji
cechy
zarysowują
się
wyraźne
odstępstwa.
Istnieje
nadreprezentacja osób z wyższą realizacją kaloryczności swego spożycia, która
rozciąga się w dość szerokim zakresie wyższej kaloryczności diety (ryc. 8).
Zawartość białka w przeciętnej dziennej racji wynosiła w 2001 roku 78 g na osobę,
natomiast w 2012 roku – 82 g. Zawartość tego składnika wzrosła, o czym świadczy
dodatkowo mediana, w roku wcześniejszym wyniosła 73 g, w roku późniejszym –
75 g. Mediany tej cechy także wypadają w obu latach znacznie poniżej średnich, co
związane jest z prawostronną asymetrią rozkładu ludności. Histogramy pokazują, że
asymetria ta, podobnie jak w przypadku rozkładu ze względu na kaloryczność,
rozciąga się w dosyć dużym zakresie wyższej realizacji cechy (ryc. 9).
Część stwierdzanej asymetrii w rozkładzie ludności podłóg poziomu dziennej
dostawy białka wyjaśnić można także niedoskonałością danych źródłowych, mogą
być obciążone z tytułu zwiększonego gromadzenia zapasów u niektórych badanych,
kolejnym wyjaśnieniem może być realne występowanie nadreprezentacji osób z
wyższym spożyciem, co dotyczy nie tylko białka ale i energii i innych składników.
Biorąc pod uwagę odchylenie standardowe oszacować można, że około 2/3 ludności
pod względem dziennego spożycia białka sytuowała się w 2001 jak i w 2012 roku w
przedziale od około 45 do blisko 120 g. Stwierdzamy więc w tym zakresie względną
stałość. Porównując rozkłady za lata 2001 i 2012 odnieść można przekonanie, że
efekt wzrostu zarówno średniej zawartości w racji jak i mediany między tymi latami
są spowodowane zwiększeniem spożycia w strefie wyższej realizacji tej cechy, czyli
zwiększeniem asymetrii (ryc. 9).
W strukturze spożycia białka ze względu na pochodzenie przeważa białko
zwierzęce, z upływem lat przewaga ta wzrasta.
W 2001 roku w przeciętnej
dziennej racji było 48 g tego białka, a w 2012 roku już 55 g; białka roślinnego w
tym okresie ubyło – z 31 g na 27 g na osobę dziennie (ryc. 10).
- 63 -
Rycina 9. Rozkład ludności wg zawartości białka w spożyciu
18%
17%
Rok 2001; Średnia = 78; Mediana = 73; Odch.std. = 33
16%
14%
%% obserwacji
13%
12%
10%
9%
8%
7%
5%
4%
3%
1%
0%
10
30
20
50
40
70
60
90
80
110
100
130
120
150
140
170
160
190
180
200
Białko ogółem w g na osobę dziennie
18%
17%
Rok 2012; Średnia =82; Mediana = 75; Odch.std. = 37
16%
14%
%% obserwacji
13%
12%
10%
9%
8%
6%
5%
4%
3%
1%
0%
10
30
20
50
40
70
60
90
80
110
100
130
120
150
140
Białko ogółem w g na osobę, dziennie
Źródło: jak rycina 3
- 64 -
170
160
190
180
200
Rycina 10. Rozkład ludności wg zawartości białka zwierzęcego i roślinnego
40%
Rok 2001
Białko roślinne: średnia 31; Mediana = 28; Odch.std. = 14
Białko zwierzęce: średnia = 48; Mediana = 44; Odch.std. = 23
20%
20%
białko roslinne
białko zwierzęce
10
30
20
50
40
70
60
90
80
110
100
130
120
150
140
10%
170
160
190
180
200
Białko w g na osobę dziennie
40%
Rok 2012
Białko roślinne: średnia 27; Mediana = 24; Odch.std. = 13
Białko zwierzęce: średnia = 55; Mediana = 50; Odch.std. = 27
białoko roślinne
białko zwierzęce
20%
10
30
20
50
40
70
60
90
80
110
100
130
120
Białko w g na osobę, dziennie
Źródło: jak rycina 3
- 65 -
10%
150
140
20%
170
160
190
180
200
Kolejny składnik to tłuszcz, w 2001 roku stwierdzono obecność tego składnika w
spożywanej żywności na poziomie 107 g w przeliczeniu na osobę dziennie, a w
2012 roku - 105 g. Odnotowujemy więc niewielki spadek, zmiana mediany to
potwierdza. Rozkład osób ze względu na zawartość tłuszczu w racji także wykazuje
prawostronną asymetrię, co oznacza nadwyżkę – w stosunku to rozkładu
modelowego – osób w dość szerokim zakresie wyższego spożycia, będącego
krotnościami średniej (ryc. 11).
Wyraźne natomiast zmniejszenie spożycia dotyczy węglowodanów, z 346 g w 2001
roku do poziomu 296 g w 2012 roku, jest to spadek o 17%, a w przeliczeniu na
energię daje to zmniejszenie o około 200 kcal. O tyleż spadła by wartość kaloryczna
gdyby nie było wzrostu zawartości białka i innych zmian strukturalnych w spożyciu
żywności, które spowodowały ostatecznie spadek na poziomie około 160 kcal (ryc.
12 i porównawczo 8).
Kolejne składniki poddane analizie to błonnik i cholesterol.
Zawartość tych
składników w obserwowanym spożyciu zmniejsza się, przy czym spadek zawartości
cholesterolu jest zgodny z zaleceniami a spadek zawartości błonnika – nie. Zaleca
się zwiększać jego obecność w racjach żywnościowych. Histogramy pokazujące
rozkłady ludności ze względu na te cechy ujawniają asymetrię prawostronną
związaną z nadwyżką osób w strefach wyższej realizacji cechy, nadwyżką w
stosunku do rozkładu modelowego. Wizualizacja graficzna nasuwa ponadto
spostrzeżenie o wzroście koncentracji, zwłaszcza w odniesieniu do cholesterolu.
Koncentracja dotyczy zakresów typowej realizacji cechy (ryc. 13 i 14).
- 66 -
Rycina 11. Rozkład ludności wg zawartości tłuszczu w spożyciu
13%
Rok 2001; Średnia = 107; Mediana = 97; Odch.std. = 51
12%
10%
%% obserwacji
9%
8%
7%
5%
4%
3%
1%
0%
10
30
20
50
40
70
60
90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Tłuszcz ogółem w g na osobę dziennie
13%
Rok 2012; Średnia = 105; Mediana = 94; Odch.std. = 53
12%
10%
%% obserwacji
9%
8%
6%
5%
4%
3%
1%
0%
10
30
20
50
40
70
60
90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Tłuszcz ogółem w g na osobę dziennie
Źródło: jak rycina 3
- 67 -
Rycina 12. Rozkład ludności wg zawartości węglowodanów w spożyciu
17%
16%
Rok 2001; Średnia = 346; Mediana = 315; Odch.std. = 164
14%
13%
%% obserwacji
12%
10%
9%
8%
7%
5%
4%
3%
1%
0%
100
180
140
260
220
340
300
420
380
500
460
580
540
660
620
740
700
820
780
Węglowodany ogółem w g na osobę dziennie
17% Rok 2012; Średnia = 296; Mediana = 268; Odch.std. = 142
16%
14%
13%
%% obserwacji
12%
10%
9%
8%
6%
5%
4%
3%
1%
0%
100
180
140
260
220
340
300
420
380
500
460
580
540
660
620
Węglowodany ogółem w g na osobę dziennie
Źródło: jak rycina 3
- 68 -
740
700
820
780
Rycina 13. Rozkład ludności wg zawartości błonnika w spożyciu
12%
Rok 2001; Średnia = 24; Mediana = 22; Odch.std. = 11
10%
%% obserwacji
9%
8%
7%
5%
4%
3%
1%
0%
2
6
4
10
8
14
12
18
16
22
20
26
24
30
28
34
32
38
36
42
40
46
44
50
48
Błonnik pokarmowy w g na osobę dziennie
12%
Rok 2012; Średnia = 20; Mediana = 18; Odch.std. = 11
10%
%% obserwacji
9%
8%
6%
5%
4%
3%
1%
0%
2
6
4
10
8
14
12
18
16
22
20
26
24
30
28
34
32
38
36
Błonnik pokarmowy w g na osobę dziennie
Źródło: jak rycina 3
- 69 -
42
40
46
44
50
48
Rycina 14. Rozkład ludności wg zawartości cholesterolu w spożyciu
13%
12%
Rok 2001; Średnia = 431; Mediana = 394; Odch.std. = 218
10%
%% obserwacji
9%
8%
7%
5%
4%
3%
1%
0%
100
180
140
260
220
340
300
420
380
500
460
580
540
660
620
740
700
820
780
Cholesterol w mg na osobę dziennie
13% Rok 2012; Średnia = 344; Mediana = 307; Odch.std. = 184
12%
10%
%% obserwacji
9%
8%
6%
5%
4%
3%
1%
0%
100
180
140
260
220
340
300
420
380
500
460
580
540
660
620
Cholesterol w mg na osobę dziennie
Źródło: jak rycina 3
- 70 -
740
700
820
780
Pośród ogółu zaleceń żywieniowych, zawartych np. w Normach żywienia, znajdują
się wskazania dotyczące podziału energii z rozróżnieniem trzech źródeł, czyli
dostawy z:

białka,

tłuszczu.

węglowodanów.
Najwięcej energii powinno pochodzić z węglowodanów - co najmniej 50%. Z białka
od 10 do 14%, zaś z tłuszczu - nie więcej niż 35%. Są to ogólne ramy, w wielu
konkretnych sytuacjach zaleca się bardziej ograniczyć udział energii z tłuszczu,
nawet dużo poniżej 30%82.
Wykonane obliczenia kaloryczności dla lat 2001 i 2012, z uwzględnieniem źródeł,
pokazują, że udział energii z węglowodanów w przeciętnej dziennej racji wynosił
odpowiednio 51 i 46%; z białka – 13 i 14%, zaś z tłuszczu – 36 i 38%. Mediany tych
cech nie różnią się od odpowiednich średnich, co wskazuje na symetrię rozkładów
ludności (ryc. 15).
Oceniając wyliczone udziały dostaw z poszczególnych źródeł stwierdzić trzeba, że
już same średnie jak i mediany wypadają jako niezgodne z rekomendacjami,
zwłaszcza w 2012 roku. Można orzec, że sytuacja z czasem się pogarsza.
Newralgicznym wskaźnikiem jest udział energii z tłuszczu, który wzrósł w
obserwowanym okresie z 36 do 38%. Biorąc pod uwagę histogramy przedstawiające
rozkłady ludności ocenić można, że w 2001 roku udział osób mieszczących się w
granicach zaleceń „tłuszczowych” kształtował się na poziomie bliskim 50%, a w
2012 roku dużo mniej – poniżej 40%.
82
W Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015 założono osiągnąć zawartość
tłuszczu w diecie tak, aby stanowił on mniej niż 30% dostawy całej wartości energetycznej
- 71 -
Rycina 15. Rozkład ludności wg kaloryczności z uwzględnieniem jej źródeł
Rok 2001
Energia z białka (%): Średnia = 13; Mediana = 13; Odch.std. = 2.2
20%
Energia z tłuszczu (%): Średnia = 36; Mediana = 36; Odch.std. = 7.0
Energia z węglowodanów (%): Średnia = 51; Mediana = 51; Odch.std. = 7.6
15%
Energia z białka (%)
Energia z tłuszczu (%)
Energia z węglowodanów (%)
10%
5%
5
11
8
20%
17
14
23
20
29
26
35
32
41
38
47
44
53
50
59
56
65
62
68
Rok 2012
Energia z białka (%): Średnia = 14; Mediana = 14; Odch.std. = 2.3
Energia z tłuszczu (%): Średnia = 38; Mediana = 38; Odch.std. = 7.0
Energia z węglowodanów (%): Średnia = 46; Mediana = 46; Odch.std. = 7.9
15%
Energia z białka (%)
Energia z tłuszczu (%)
Energia z węglowodanów (%)
10%
5%
5
11
8
17
14
23
20
29
26
35
32
41
38
47
44
Procent energii z ...
Źródło: jak rycina 3
- 72 -
53
50
59
56
65
62
68
Zawartość innych składników odżywczych, w tym wybranych składników
mineralnych i witamin prezentuje tabela 9. Wnioski jakie nasuwają się przy ich
analizie są następujące:

zawartości średnie są zawsze większe od odpowiadających im median z
rozkładu, co oznacza nadreprezentację osób w strefie spożycia z wyższą
zawartością składnika, w szczególności dotyczy to sodu, choć w tym
przypadku zjawisko to może mieć przynajmniej częściowe wytłumaczenie
w zakupach większych porcji soli, przewidzianych na dłuższy czas,

tylko w zakresie sześciu składników obserwujemy statystyczny wzrost
dostaw, średnie są o kilka lub kilkanaście procent większe w 2012 roku niż
w 2001 roku; w przypadku pozostałych składników obserwujemy
zmniejszenie ich dostaw lub stabilizację; największe spadki dotyczą sodu,
manganu, witaminy A i cholesterolu – zmniejszenie o 20-30%,

odnosząc obliczone zawartości
do przykładowych (hipotetycznych,
orientacyjnych) norm, stwierdzamy, że:
o
wyraźnie nadwyżkowe i jednocześnie niezgodna z referencjami jest
dostawa w dietach sodu, fosforu i sacharozy,
o
wyraźnie niedoborowe jest spożycie potasu, wapnia, żelaza, cynku,
miedzi,
o
statystycznie zgodne z zaleceniami jest spożycie magnezu,
błonnika.
Konstatacje formułowane w oparciu o średnie, a także mediany należy
interpretować jako rezultaty odnoszące się do znaczącej części ludności. Formułując
z nich wnioski należy pamiętać, że istnieją w populacji jednostki, u których dostawa
składników jest wyraźnie inna niż pokazują miary tendencji. Szczegółowa jednak
analiza tych sytuacji wykracza poza ramy niniejszego opracowania.
W Aneksie pracy znajdują się statystyki dodatkowe, które uszczegóławiają
charakterystykę ludności w zakresie sposobu żywienia.
- 73 -
Tabela 9. Zawartość składników mineralnych, witamin, kwasów tłuszczowych,
wybranych cukrów i błonnika w przeciętnym dziennym spożyciu żywności, w
przeliczeniu na osobę, dzień (wycieniowano gdy następuje spadek zawartości)
Składnik
2012
Zalecane
spożycie*
Średnia Mediana Średnia Mediana
2001
Sód w mg
5977
4205
4437
2950 1000-1500
Potas w mg
3119
2784
3035
2708 4000-5000
Wapń w mg
584
530
624
561 900-1200
Fosfor w mg
1334
1237
1303
1198
700-900
Magnez w mg
323
293
291
264
300-370
Żelazo w mg
12.8
11.8
11.1
10.1
14-18
Cynk w mg
11.8
10.9
11.0
10.1
13-16
Miedź w mg
1.3
1.2
1.2
1.1
2-2,5
Mangan w mg
4.8
4.4
3.6
3.3
2,5-5
Witamina A w mcg
1475
1320
1226
1010 800-1200
Witamina E w mg
13.8
12.5
13.5
11.9
8-11
Tiamina w mg
1.6
1.5
1.6
1.4
1-2
Ryboflawina w mg
1.7
1.6
1.7
1.6
1-2
17.0
15.3
19.2
17.3
16-20
Witamina B6 w mg
2.1
1.9
2.3
2.1
1-2
Witamina C w mg
94.7
74.4
107.4
87.1
60-100
KwTł w Nas ogółem w g
35.4
32.1
36.3
32.7
KwTł w 1nieNas ogółem w g
44.1
39.9
42.4
37.9
KwTł w WnieNas ogółem w g
18.4
16.4
18.8
16.5
Cholesterol w mg
431
394
344
307
<500
Sacharoza w g
81
66
82
69
45-55
Laktoza w g
12
10
11
9
Skrobia w g
204
186
152
137
24
22
20
18
Niacyna w mg
Błonnik pokarmowy w g
>10
20-25
Źródło: jak rycina 3
*/ orientacyjny zakres, dla młodzieży i dorosłych, ustalenia na podstawie Norm Żywienia i
Gawęcki (2004)
- 74 -
4.2. Gęstość odżywcza – wprowadzenie teoretyczne
Gęstość odżywcza jest sposobem wykorzystania informacji o wartości odżywczej w
ocenie relacji zachodzącej między pożywieniem a ciałem człowieka. Takie
wykorzystanie wiedzy o żywności dotyka samego sedna nauki o żywieniu
człowieka83. Nauka ta, w nawiązaniu do niezwykłej złożoności metabolizmu
człowieka, określa warunki jakie musi spełniać proces odżywiania się. Nie można
sprowadzać go do sumy dostaw składników, powinny być spełniane inne liczne
postulaty. Jednym ze sposobów objęcia znaczącej ich części jest powiązanie
obecności składników odżywczych spożywanej racji z jej kalorycznością. Chodzi w
istocie o relatywne ujęcie wartości odżywczej poprzez odniesienie do wartości
energetycznej. Ta proporcja jest sposobem lepszej oceny przydatności odżywczej
produktu czy całej racji, niż sama bezwzględna wartość odżywcza. Uwzględnia
dodatkowe cechy żywności obejmowane definicją wartości odżywczej, czyli np.
kwestie zbilansowania, proporcji, możliwości przyswojenia przez organizm itp.84.
W sensie definicji, gęstość odżywcza to wartość odżywcza produktu, potrawy lub
posiłku w odniesieniu do jego wartości energetycznej, często ustala się w
przeliczeniu na 1000 kcal energii. Gęstość jest tym większa, im więcej zawiera
składników odżywczych w jednostce (porcji) energii85. Tak obliczony wskaźnik jest
miarą wartości odżywczej.
W łonie międzynarodowych organizacji zajmujących się zdrowiem człowieka już w
latach 70 zauważono problem pojawiający się w ocenie adekwatności spożycia
gospodarstwa domowego. Ze względów logistycznych łatwiej jest ustalić spożycie
jednostki gospodarującej niż pojedynczej osoby. Dysponując danymi o spożyciu w
83
St. Berger zdefiniował Naukę o żywieniu człowieka jako dyscyplinę zajmująca się
współzależnością między pożywieniem a ciałem człowieka na poziomie molekularnym
(submolekularnym), komórkowym, tkankowym, organizmu i populacji.
84
J. Gawęcki, Roszkowski W., Wskaźniki charakteryzujące wartość odżywczą żywności, (w:)
Gawęcki J. (red.), Żywienie Człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, t. 1, WN PWN,
Warszawa 2010, s. 363.
85
Gertig H., Gawęcki J. (2008) Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, s.37
- 75 -
gospodarstw domowych badanej grupy można z większą pewnością ocenić pokrycie
zapotrzebowania na energię niż na składniki odżywcze, w szczególności na
składniki mineralne i witaminy. Efekt ten wynika z tego, że spożycie żywności
oceniane pod względem kaloryczności jest skorelowane z potrzebami na energię.
Natomiast
spożycie
obserwowane
pod
względem
zawartości
składników
odżywczych na ogół nie jest skorelowane, zwłaszcza liniowo, z zapotrzebowaniem
na nie. Stwierdzono, że możliwym rozwiązaniem tego problemu jest operowanie
gęstością odżywczą w ocenie żywienia w gospodarstwach domowych86.
4.2.1
Indeks gęstości odżywczej
Pierwszą próbę ilościowego wyrażenia zależności między energią a składnikiem
pokarmowym podjął Henry w 1940 roku. Ta zależność odnosiła się do białka, a
wskaźnik „nutritive ratio”, określony jako „protein – to – calorie ratio” oznaczał
stosunek energii uzyskanej z białka do energii z całego pożywienia87. M.S. Rose w
1927 roku i razem z R. Taylorem w 1955 roku zaproponowali sposób wyrażania
wartości odżywczej. Przyjęto dzienne zapotrzebowanie dla tzw. wzorcowego
mężczyzny na poziomie 3 200 kcal, a jako „udział energii” (share of energy) – 1/32
zapotrzebowania kalorycznego, tj. 100 kcal. Podano „udział białka” (share of
protein) – 2,19 g, „udział wapnia” (share of calcium) – 25 mg, „udział żelaza” (share
of iron) – 0,31 mg88.
We wczesnych latach 50. XX wieku próbowano wyrazić równowagę białkowoenergetyczną (protein-energy balance) jako procentową zawartość białka w stosunku
do wagi suchej masy pożywienia. Wskazano jednak, że lepszym wskaźnikiem
będzie wskaźnik procentowego udziału białka w całkowitym spożyciu energii89.
86
National Academy of Sciences. Dietary Reference Itakes. Applications in Dietary
Assessment. http://www.nap.edu/catalog/9956.html
87
E.W. Crampton, Nutrient-to-calorie ratio in applied nutrition, Journal of Nutrition 1964,
82, 353-365.
88
C.M. Taylor, G. Macleod, M. Rose, Foundation of Nutrition, New York 1955; C.M.
Taylor, Food value in shares and weights in common servings with suggestions for
personal food needs, New York 1959
89
E.W. Crampton, Nutrient… op. cit., s. 353-365.
- 76 -
Innym sposobem wyrażania wartości odżywczej i dziennego zalecanego spożycia
składników odżywczych jest gęstość odżywcza (nutrient density, nutritional
density)90. Jest również określana jako gęstość składników odżywczych,
koncentracja składników odżywczych na jednostkę energii (nutritional
concentration per energy unit)91. Taki sposób wyrażania wartości odżywczej
zastosowano do wyrażania norm żywienia np. w Szwecji – jako pożądane ilości
składników odżywczych na 1 000 kcal dziennie92, porównywania norm żywienia w
różnych krajach i analizy składu produktów i diet93.
Wyróżniono trzy sposoby określania gęstości odżywczej tj. jako ilość składników
odżywczych w gramach lub mikrogramach na 1 000 kcal, 1 MJ lub 10 MJ. Im
mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, tym koncentracja (gęstość) danego
składnika odżywczego powinna być większa dla zapewnienia optymalnego
żywienia94.
W literaturze przedmiotu zalecono biodostępną gęstość odżywczą dla żelaza
(bioavailable nutrient density for iron) jako ilość żelaza (w mg) wchłonięta z
pożywienia na jednostkę energii bądź 1 000 kcal95.
W latach 70. XX wieku wprowadzono ilościową i jakościową miarę gęstości
składników odżywczych w porównaniu z gęstością energetyczną diety, określając ją
jako INQ - index of nutrition quality lub index of nutritional quality, czyli
wskaźnik jakości żywieniowej lub wskaźnik gęstości odżywczej. Wprowadzono
90
D.M. Hegsted, Dietary standards, Journal fo Americal Dietetic Association 1975, 66, 1321.
91
A. Szczygieł, B. Bułhak-Jachymczyk, L. Nowicka, W.B. Szostak, Normy żywienia i
wyżywienia, cz. I i II, IŻŻ, Warszawa 1987.
92
D.M. Hegsted, Dietary … op. cit., 13-21.
93
M.D. Wretlind, Standards for nutritional adequacy of the diet. European and WHO/FAO
viewpoints. American Journalf of Clinical Nutrition 1982, 36 (8), 366-375.
94
M.D. Wretlind, Standards … op. cit., 366-375.
95
L. Hallberg, Bioavailable nutrient density: a new concept applird in the interpretation of
food iron absorption data, American Journalf of Clinical Nutrition, 1981, 34 (10), 22422247.
- 77 -
również określenie IFQ – index of food quality96. W polskojęzycznej literaturze
stosuje się określenie wskaźnik jakości wyżywienia, czyli IJW97. Jeden z
pierwszych wskaźników INQ został określony jako wskaźnik jakości żywieniowej,
wcześniej wskaźnik jakości żywienia98
INQ jest metodą ilościowej i jakościowej analizy pojedynczych produktów
żywnościowych, posiłków, racji pokarmowych i diet, mających znaczenie w ocenie
klinicznej
problemów
żywieniowych
dla
diagnozy
spożycia
składników
odżywczych hospitalizowanych pacjentów .
99
Sposób obliczenia wskaźnika INQ przedstawia się następująco:
RG. Hansen (1973) oraz A.W. Sorenson, R.G. Hansen (1975)100
po przekształceniu i z wykorzystaniem pojęcia „gęstość odżywcza”::
A.W. Sorenson, B.W. Wyse, A.J. Wittwater, R.G. Hansen (1976) i H. Guthrie
(1977)101
96
A.W. Sorenson, Wyse B.W., Wittwer A.J., Hansen R.G., An Index of Nutritional Quality
for a balanced diet. New help for an old problem, Journal of American Dietetic
Association 1976, 3 (68), 236-242; R.G. Hansen, An index of food quality, Nutrition
Reviews 1973, 31 (1), 1-7.
97
S. Berger, Prawidłowy poziom spożycia jako cel polityki żywnościowej, (w:) W. Kamiński
(red.), Polityka i organizacja żywienia ludności, PWE, Warszawa 1980.
98
J. Gawęcki, Roszkowski W., Wskaźniki … op. cit., s. 371.
99
A.W. Sorenson, Wyse B.W., Wittwer A.J., Hansen R.G., An … op. cit., 236-242;
100
R.G. Hansen, An index … op. cit., s. 1–7; A.W. Sorenson, R.G. Hansen, An index of food
quality, Journal of Nutrition Education 1975, 7, s. 53–57;
101
A.W. Sorenson, B.W. Wyse, A.J. Wittwater, R.G. Hansen, An index … op. cit., s. 236–
242; H. Guthrie, Concept of a nutritious food, Journal of American Dietetic Association
1977, 71, s. 14–19
- 78 -
S. Berger (1980)102
INQ informuje o stopniu pokrycia normy na dany składnik pokarmowy w stosunku
do pokrycia normy na energię przez dietę. Wartość wskaźnika INQ obliczonego dla
produktów żywnościowych zbliżona do 1 określa produkty dobrze zbilansowane
pod względem zawartości w produkcie danego składnika w odniesieniu do energii.
INQ <1 wskazuje, że produkt nie dostarcza odpowiedniej ilości składnika
odżywczego (w stosunku do dostarczanej energii). Im niższa wartość INQ tym
większy jest deficyt danego składnika w produkcie. Natomiast INQ >1 oznacza, że
produkt jest dobrym źródłem danego składnika odżywczego i może służyć do
uzupełnienia składu produktów deficytowych na ten składnik103.
INQ podlegało krytyce ze względu na sposób obliczenia, uwzględniania
pojedynczych składników, trudności w zastosowaniu itp.104
102
S. Berger, Prawidłowy… op. cit.
S. Berger, Prawidłowy… op. cit.; A.W. Sorenson, R.G. Hansen, An index … op. cit., s.
53–57; A.W. Sorenson, Wyse B.W., Wittwer A.J., Hansen R.G., An … op. cit., s. 236-242;
H. Guthrie, Concept of a nutritious food, Journal of American Dietetic Association 1977,
71, s. 14–19; B. Dhehibia, A. Laajimib, Effects of food prices and consumer income on
nutrient availability: An application of the demand for dairy products in Tunisia,
Economía Agraria y Recursos Naturales 2009, 1 (9), 25-36
103
104
A.W. Sorenson, R.G. Hansen. An index … op. cit., s. 53–57; H. Guthrie, Concept of a
nutritious food, Journal of American Dietetic Association 1977, 71, s. 14–19; A.W.
Sorenson, Wyse B.W., Wittwer A.J., Hansen R.G., An … op. cit., 236-242; R.G. Hansen.
An index … op. cit., s. 1–7; B.W. Wyse, A.W. Sorenson, A.J. Wittwater, R.G. Hansen,
Nutritional quality index identifies consumer nutrient needs, Food Technology 1976, 30, s.
22–40; P.A. Lachance, Critique of an index of food quality (IFQ). Journal of Nutrition
Education 1975, 7, s. 136 (letter); R.G. Hansen, B.W. Wyse und A. W. Sorenson,
Nutritional Quality index of foods. Avi Publishing Company, Inc., Westport, Connecticut
1979; Drewnowski A. Defining nutrient density: Development and validation of the
Nutrient Rich Foods Index, Journal of the American College of Nutrition 2009, 28, s. 421 426.
- 79 -
Liczba składników odżywczych wykorzystanych do kalkulacji INQ jest zmienna i
zależy od potrzeb badawczych105. W literaturze przedmiotu podaje się średnie INQ
dla 8 składników dla oceny poszczególnych produktów żywnościowych.
Przykładowo dla oceny różnych gatunków mąki stosuje się następujące składniki
odżywcze tj. białko, tiamina, ryboflawina, niacyna, żelazo, wapń, cynk, magnez106.
Inna propozycja też odnosi się do 8 składników i dotyczy białka, tłuszczu, wapnia,
żelaza, witamin A, B1, B2 i C. W interpretacji sugerowano, że dieta lub produkt jest
dobrze zbilansowana, tj. odżywcza, gdy INQ równe 1 lub więcej występuje dla 4
składników odżywczych lub równe 2 lub więcej dla 2 składników odżywczych107
W literaturze przedmiotu prezentowane są wyniki wykorzystywania INQ w ocenie
prawidłowości zbilansowania racji pokarmowych108, do oceny produktów
żywnościowych
produktów111
109
, w tym produktów wzbogacanych110, projektowania nowych
oraz
komunikowania
informacji
żywieniowej112
i
edukacji
105
Sorenson AW, Wyse BW, Wittwer AJ, Hansen RG., An Index … op. it., s. 236-242
P.M. Ranum, F.F. Barrett, R.J. Loewe, K. Kulp, Nutrient Levels in Internationally Milled
Wheat Flours, Cereal Chemistry 1980, 5 (57), 361-366.
107
H. Guthrie, Concept … op. it., s. 14–19
106
108
R.G., Hansen An index … op. cit., s. 1–7; A.W. Sorenson, R.G. Hansen. An index … op.
cit., 53–57; M. Człapska-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Bajerska J., Potencjał
antyoksydacyjny racji pokarmowych pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami układu
krążenie, Żywność, Nauka, Technologia. Jakość, 2009, 4 (65), 312-319; C.J. Lackey,
Kolasa K.M., Healthy eating: defining the nutrient quality of foods, Nutrition Today 2004,
39, s. 26–29; Jeszka J., Człapka-Matyasik M. 2001. Physical activity and nutritional value
of diets in a selected population of lacto-ovovegetarian women, Electronic Journal of
Polish Agricultural Universities 2001, 4, s. 1; B. Frączek, M. Gacek, Zawartość składników
mineralnych w potrawach zaplanowanych dla sportowców Problemy Higieny i
Epidemiologii 2012, 93 (4), s. 883-887
109
B. Dhehibia and A. Laajimib, Effects of food prices and consumer income on nutrient
availability: An application of the demand for dairy products in Tunisia, Economía Agraria
y Recursos Naturales 2009, 9, 1, s. 25-36
110
A.W. Sorenson, R.G. Hansen, An index … op. cit., s. 53–57
111
H. Guthrie, Concept of … op. cit., s. 14–19
112
D.I. Padberg, Kubena K.S., Ozuna T., Kim H., Osborn L., The nutritional quality index:
an instrument for communicating nutrition information to consumers.College Station, TX:
Agricultural and Food Policy Center, Texas A&M University, 1993. (AFPC Policy
Research Report 93-10.)
- 80 -
konsumentów113. INQ pozwala również pokazać produkty jako źródło danego
składnika odżywczego w stosunku do dostarczanej energii, dzięki czemu jest
przydatny dietetykom w układaniu racji pokarmowych, dostosowanych do
specyficznych potrzeb114.
4.2.2
Inne wskaźniki wartości odżywczej
INQ stało się impulsem do rozwoju innych wskaźników obrazujących produktów
żywnościowych i racji pokarmowych.
Wśród nich wymienić należy RRR - Ratio of Recommended to Restricted Food
Score, czyli Wskaźnik Proporcji Składników Zalecanych do Ograniczanych.
Przedstawia proporcję składników zalecanych tj. białko, wapń, żelazo, witamin A,
C, błonnik pokarmowy) do składników, których spożycie należy ograniczać
(energia, nasycone, kwasy tłuszczowe, cholesterol, cukry, sód). Sposób obliczenia
obejmuje określenie stopnia pokrycia zapotrzebowania lub zalecanego spożycia dla
wszystkich analizowanych składników. Następnie średnią wartość pokrycia
zapotrzebowania na składniki korzystne dzieli się przez średnią wartość pokrycia
zapotrzebowania na składniki niekorzystne.
Otrzymana wartość wskaźnika RRR wynosząca 1 wskazuje na jednakową zawartość
składników zalecanych i takich, których spożycie powinno być ograniczane.
Natomiast wartość powyżej 1 odnosi się do przewagi składników zalecanych, a
poniżej 1 do nadmiaru składników, w odniesieniu do których zalecenia żywieniowe
mówią o ograniczaniu spożycia115.
Zaletami
wskaźnika
jest
łatwość
interpretacji,
rozgraniczenia poszczególnych składników.
113
S. Berger, Prawidłowy… op. cit.;
J. Gawęcki, Roszkowski W., Wskaźniki … op. cit., s. 371
115
J. Gawęcki, Roszkowski W., Wskaźniki … op. cit., s.
114
- 81 -
natomiast
wadą
trudność
W literaturze przedmiotu podkreśla się znaczenie wskaźnika RRR do przekazywania
informacji
konsumentom
w
zakresie
wartości
odżywczej
produktów
żywnościowych116
Innym wskaźnikiem odnoszącym się do wartości odżywczej i gęstości odżywczej
jest Calories for Nutrient Score (CFN), tj. Wskaźnik Proporcji Energii do
Składników Odżywczych. Obrazuje relację energii zawartej w jednostce masy
produktu (kcal/g) do średniego pokrycia zapotrzebowania przez 13 składników
odżywczych zawartych w 100 g tego produktu117:
∑
gdzie ED – ilość energii w 1 g produktu, ∑
określa średni stopień
pokrycia zapotrzebowania przez białko, wapń, żelazo, witaminy A, C, B1, B2, B6,
B12 i PP, foliany, magnez i cynk zawarte w 100 g produktu
Kolejnym wskaźnikiem jest NNR Wskaźnik Proporcji Składników Odżywczych do
Energii Naturally Nutrient Rich Score. Określa proporcje składników odżywczych
do energii, przyjęto w obliczeniach i we wzorze zapotrzebowanie na energię
wynoszące 2000 kcal:
∑
gdzie
∑
- suma procentowego pokrycia zapotrzebowania przez każdy z 14
składników odżywczych znajdujących się w ilości produktu spożywczego
pokrywającego potrzeby energetyczne na poziomie 2000 kcal
116
D.M. Scheidt, Eileen D., Composite Index for Aggregating Nutrient Density Using Food
Labels: Ration of Recommended to Restricted Food Components, Journal of Nutrition
Education & Behavior 2004, 36 (1), s. 35-39.
117
J. Gawęcki, Roszkowski W., Wskaźniki … op. cit., s. 371-372
- 82 -
Wyraża stopień, w którym produkt dostarczając odpowiednią ilość energii pokrywa
jednocześnie zapotrzebowanie na 14 składników odżywczych, włączając białko,
jednonienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy A, D, E, C, B1, B2, B12, foliany,
wapń, żelazo, cynk i potas118.
Wymieniając wskaźniki odnoszące się do wartości odżywczej i dotyczące dziennych
racji pokarmowych należy wymienić także119

DQI, Diet Quality Index - Wskaźnik Jakości Diety, uwzględniający
produkty tj. owoce i warzywa, zbożowe chleb, strączkowe, składniki
korzystne (białko i wapń) i niekorzystne (tłuszcz ogółem, kwasy tłuszczowe
nasycone, cholesterol, sód)

DQI-R, Diet Quality Index Revised - Zmodyfikowany Wskaźnik Jakości
Diety, uwzględniający produkty: owoce i warzywa, zbożowe, składniki
korzystne (żelazo i wapń) i niekorzystne (tłuszcz ogółem, kwasy tłuszczowe
nasycone, cholesterol)

HEI,
Healthy
Eating
Index
-
Wskaźnik
Zdrowego
Jedzenia,
uwzględniający produkty tj. owoce i warzywa, zbożowe, mięso, mleko oraz
składniki niekorzystne (tłuszcz ogółem, kwasy tłuszczowe nasycone,
cholesterol, sód)120; występować może również Alternative Healthy Eating
Index (AHEI)121

MDS, Mediterranean Diet Score - Wskaźnik Diety Śródziemnomorskiej,
uwzględniający produkty tj. owoce i warzywa, zbożowe, mięso i przetwory,
118
J. Gawęcki, Roszkowski W., Wskaźniki … op. cit., s. 372
119
J. Gawęcki, Roszkowski W., Wskaźniki … op. cit., s. 373-374
120
E.T. Kennedy, Bowman S.A., Spence J.T., Freedman M., King J., Popular diets:
correlation to health, nutrition, and obesity, Journal of Americal Dietetic Association
2001, 101 (4), s. 411-420.
121
S.E. Chiuve, Fung T.T., Rimm E.B., Hu F.B., McCullough M.L., Wang M., Stampfer
M.J., Willett W.C., Alternative dietary indices both strongly predict risk of chronic disease,
Journal of Nutrition 2012,142 (6), s. 1009-1018
- 83 -
mleko,
strączkowe,
składniki
korzystne
(kwasy
tłuszczowe
jednonienasycone) i niekorzystne (kwasy tłuszczowe nasycone)

GMDS,
Greek
Mediterranean
Diet
Score
-
Wskaźnik
Diety
Śródziemnomorskiej, uwzględniający produkty tj. owoce i warzywa,
strączkowe, orzechy, ziarna, alkohol oraz składniki korzystne (kwasy
tłuszczowe jednonienasycone) i niekorzystne (kwasy tłuszczowe nasycone)
Wspomnieć należy również o profilach żywieniowych, niektórych opracowanych w
systemach punktowych. Jednym z nich jest Nutrient Rich Foods Index, będący
sumą dziennych procentowych wartości dla dziewięciu składników, których
spożycie powinno zostać zwiększone (białko, błonnik, witaminy A, C, E, wapń,
żelazo, potas i magnez) pomniejszoną o sumę dziennych procentowych wartości dla
składników niekorzystnych (nasycone tłuszcze, dodany cukier i sól)122
Wskaźniki
gęstości
odżywczej
są
również
podstawą
oceny
produktów
żywnościowych i edukacji konsumenckiej. Przykładowo wskaźnik
ANDI
(Aggregate Nutrient Density Index) porządkuje produkty w zależności, ile
dostarczają składników odżywczych na jednostkę kalorii. Klasyfikacja opiera się na
34 składnikach (błonnik, wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, cynk, miedź, mangan,
selen, witamina A, beta karoten, alfa karoten, likopen, luteina, zeaksantyna,
witamina E, witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, kwas pantotenowy,
witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, cholina, witamina K, fitosterole,
glukozynolany, inhibitory angiogenezy, inhibitory aromatazy, resweratrol) oraz na
tzw. ORAC Score, czyli wskaźniku antyoksydacyjnej zdolności produktów. Skala
122
A. Drewnowski, Fulgoni V., Nutrient profiling of foods: Creating a nutrient-rich food
index, Nutrition Reviews 2008, 66, s. 23-39; V.L. Fulgoni, Keast D.R., A. Drewnowski A.,
Development and validation of the Nutrient-Rich Foods Index: A tool to measure
nutritional quality of foods, Journal of Nutrition 2009, 139, s. 1549-1554; A. Drewnowski,
Maillot M., Darmon N., Should nutrient profiles be based on 100g, 100 kcal, or serving
size? European Journal of Clinical Nutrition 2009, 63, s. 898-904; A. Drewnowski, Maillot
M., Darmon N., Testing nutrient profile models in relation to energy density and energy
cost, European Journal of Clinical Nutrition 2009, 63, s. 674-683.
- 84 -
jest od 0 do 1000, a im więcej punktów ma produkt, tym większą ma gęstość
odżywczą123
4.3. Gęstość odżywcza aktualnego spożycia w Polsce
Dysponując
ustaleniami
w
odniesieniu
do
wartości
odżywczej
spożycia
zaobserwowanego w badanych gospodarstwach domowych obliczono gęstości
odżywcze jako ilorazy zawartości składnika w spożywanej ilości żywności do jej
kaloryczności. Przyjęto przedstawiać gęstość na jednostkę energii równą 1000 kcal.
W kolejnym kroku dobrano dla każdego gospodarstwa domowego wielkości
normatywne wyrażające jego potrzeby na energię i składniki odżywcze na poziomie
RDA124. Normy na poszczególne składniki dobrano indywidualnie dla każdej osoby
z badanej próby (99 368 osób w 2001 roku oraz 105327 w 2012 roku), kierując się
jej przynależnością do grupy wiekowej (22/13 przedziałów odpowiednio dla lat
2001 i 2012), płcią i aktywnością fizyczną (3 poziomy). Przynależności te wynikały
z dostępnej informacji o osobach wchodzących w skład badanych gospodarstw, to
jest wieku, płci, zawodu, stanowiska i rodzaju pracy. Informacje o stanowisku i
rodzaju pracy brane były pod uwagę przy szacowaniu wielkości wysiłku. Normy
zależne są jeszcze od masy ciała. Tej informacji nie rejestruje się jednak podczas
badania budżetów, stąd przyjęto arbitralnie typowe masy ciała dla poszczególnych
grup wiekowych z rozróżnianiem płci. Wielkości normatywne wyrażające potrzeby
całego gospodarstwa domowego ustalano dodając normy przypisane poszczególnym
jego osobom.
123
Ch. Benbrook, D.R. Davis, Identifying Smart Food Choices on the Path to Healthier
Diets, Documentation and Applications of TOC-NQI, Version 1.1, The Organic Center,
August 2011; J. Fuhrman, Nutritarian Handbook and ANDI Food Scoring Guide, Dr.
Fuhrman Online, Inc., 2012
124
lub inny poziom, jeśli RDA nie był dostępny
- 85 -
Mając już komplet potrzebnych danych źródłowych obliczono wskaźnik (indeks)
gęstości odżywczej INQ125 w odniesieniu do wybranych składników, wykorzystano
jedną z formuł rozdziału 4.2.1, czyli według następującego wzoru:
Jako jednostkę energii przyjmowano 1000 kcal.
Obliczeń dokonano dla roku 2001 oraz 2012, wyniki często zestawiano razem, choć
występują okoliczności ograniczające ich porównywalność126.
Dalsza analiza obejmowała sprawdzenie w jakim stopniu gęstość zależy
stochastycznie od poziomu kaloryczności, a INQ od dochodu.
Spożycie w badaniu budżetów rozumiane jest jako nabycie żywności w celu jej
zjedzenia. Pociąga to za sobą konieczność powściągliwej interpretacji wyników lub
jako warunkowej oceny lub jako oceny wartości odżywczej żywności nabywanej.
4.3.1
Gęstość odżywcza – wyniki
Obliczone gęstości, prezentowane w formie średnich i median w trzech grupach
(tabelach 10, 11 i 12), mają przede wszystkim charakter informacyjny. W kolejnym
podrozdziale prezentowane są rezultaty merytorycznie ciekawszego zagadnienia, a
mianowicie związku z poziomem kaloryczności.
Tym niemniej, porównanie statystyk średnich jak i median wskazuje, że powszechna
asymetria prawostronna spostrzegana przy rozkładach ludności według poziomu
spożycia poszczególnych produktów a nawet zawartości składników nie jest już
powszechna przy miarach gęstości. Symetryczne lub zbliżone do symetrycznych są
rozkłady ludności według względnego poziomu energii z uwzględnieniem źródeł,
także według zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, błonnika, żelaza, cynku,
125
przyjęto za prof. St. Bergerem używać także określenia wskaźnik jakości żywienia
Ogranicza porównywalność dokonywana zmiana w klasyfikacji żywności, a ponadto fakt
korzystania z wcześniej dokonanych obliczeń dotyczących 2001 roku, a więc bazujących na
wcześniejszych normach żywienia człowieka
126
- 86 -
miedzi, manganu i witamin z grupy B w ujęciu na 1000 kcal. Rozkłady ludności
według względnej zawartość kwasów tłuszczowych mają rozkłady zbliżone do
symetrycznych albo niewiele od takich odbiegające (tab. 10 do 12).
Tabela. 10. Gęstość odżywcza przeciętnych racji pokarmowych – źródła energii,
białko, węglowodany i składniki mineralne*
Składnik dla gęstości (na 1000 kcal)
Energia z białka w kcal
Energia z tłuszczu w kcal
Energia z węglowodanów w kcal
Woda w g
Białko w ogółem w g
Białko w zwierzęce w g
Białko w roślinne w g
Tłuszcz w g
Cholesterol w mg
Węglowodany w ogółem w g
Sacharoza w g
Laktoza w g
Skrobia w g
Błonnik pokarmowy w g
Popiół w g
Sód w mg
Sód w mg z dodania
Potas w mg
Wapń w mg
Fosfor w mg
Magnez w mg
Żelazo w mg
Cynk w mg
Miedź w mg
Mangan w mg
Jod w mcg
Rok 2001
Rok 2012
Średnia Mediana Średnia Mediana
134
133
140
139
357
356
384
383
507
508
465
465
481
455
31
31
35
34
19
18
23
23
12
12
11
11
42
41
43
43
170
165
144
140
134
135
123
123
30
28
33
31
5
4
5
4
80
79
64
63
9
9
8
8
8
6
1832
1191
1665
1013
2280
1761
1207
1166
1261
1224
233
221
267
251
526
522
548
544
126
124
122
120
5.0
5.0
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
0.5
0.5
0.5
0.5
1.9
1.9
1.5
1.5
65
17
Źródło: jak rycina 3
*/ z powodów technicznych nie było możliwe obliczenie zawartości niektórych składników
w 2001 r.
- 87 -
Wyraźna prawostronna asymetria w rozkładach ludności występuje w przypadku
gęstości cholesterolu, sodu (tu szczególnie duża), potasu i wapnia; mniejsza w
odniesieniu do fosforu, magnezu jak i poszczególnych aminokwasów. W przypadku
tych składników mamy do czynienia z pewną nadwyżką ludności po stronie
wyższych realizacji tych cech. Właściwość asymetrii jest zasadniczo stała –
asymetria lub jej brak stwierdzony w roku 2001 obserwowana jest też w toku 2012.
Świadczy to o trwałości przyczyny, która to wywołuje.
Typ rozkładu ze względu na poszczególne cechy gęstości generalnie nie ulega
zmianom, ale sam poziom w przypadku wielu składników ulega zmianom.
Węglowodany mają przewagę w strukturze pochodzenia energii, dostrzegamy
jednak zmniejszanie się dystansu względem udziału energii z tłuszczu. Jest to
powiązane z wzrostem gęstości składnika tłuszcz jak i wszystkich typów kwasów
tłuszczowych: nasyconych, 1-nienasyconych jak i wielonienasyconych.
Wzrosła gęstość odżywcza w zakresie białka ogółem. Na tę zmianę złożył się jednak
wzrost gęstości białka zwierzęcego a nie roślinnego. Powiązany jest z tym wzrost
gęstości wszystkich obserwowanych aminokwasów.
Wzrost gęstości dotyczy jeszcze następujących składników: sód, potas, wapń, fosfor
oraz witamin z wyjątkiem witaminy A.
Złożone są zmiany dotyczące węglowodanów, o ile gęstość węglowodanów ogółem
wyraźnie zmalała w układzie porównywanych lat, to poszczególne cukry zmieniły
gęstość różnokierunkowo: gęstość sacharozy wzrosła a pozostałych obserwowanych
cukrów zmniejszyła się, zwłaszcza skrobi.
- 88 -
Tabela. 11. Gęstość odżywcza przeciętnych racji pokarmowych – kwasy tłuszczowe
Składnik dla gęstości (na 1000 kcal)
Kwasy tł. Nas. C 4:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 6:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 8:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 10:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 12:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 14:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 15:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 16:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 17:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 18:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 20:0 w g
Kwasy tł. Nas. ogółem w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 14:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 15:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 16:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 17:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 18:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 20:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 22:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. ogółem w g
Kwasy tł. WnieNas. C 18:2 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 18:3 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 18:4 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 20:3 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 20:4 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 20:5 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 22:5 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 22:6 w g
Kwasy tł. WnieNas. ogółem w g
Rok 2001
Rok 2012
Średnia Mediana Średnia Mediana
13.84
17.15
7.14
Źródło: jak rycina 3
- 89 -
13.63
17.02
6.96
0.18
0.17
0.12
0.12
0.11
0.10
0.24
0.23
0.50
0.48
1.36
1.29
0.16
0.15
8.49
8.44
0.11
0.11
3.71
3.66
0.08
0.08
15.10
15.00
0.12
0.11
0.04
0.04
0.93
0.91
0.07
0.07
15.96
15.83
0.23
0.22
0.13
0.11
17.50
17.37
6.72
6.51
0.83
0.80
0.01
0.00
0.00
0.00
0.08
0.08
0.03
0.02
0.01
0.01
0.06
0.05
7.74
7.51
Tab. 12. Gęstość odżywcza przeciętnych racji pokarmowych – witaminy i
aminokwasy
Składnik dla gęstości (na 1000 kcal)
Witamina A w mcg
Retinol w mcg
Beta-karoten w mcg
Witamina D w mcg
Witamina E w mg
Tiamina w mg
Ryboflawina w mg
Niacyna w mg
Witamina B6 w mg
Foliany w mcg
Witamina B12 w mcg
Witamina C w mg
Izoleucyna w mg
Leucyna w mg
Lizyna w mg
Metionina w mg
Cystyna w mg
Fenyloalanina w mg
Tyrozyna w mg
Treonina w mg
Tryptofan w mg
Walina w mg
Arginina w mg
Histydyna w mg
Alanina w mg
Kwas asparaginowy w mg
Kwas glutaminowy w mg
Glicyna w mg
Prolina w mg
Seryna w mg
Rok 2001
Rok 2012
Średnia Mediana Średnia Mediana
585
556
510
454
270
219
1441
1204
1.8
1.7
5.4
5.3
5.6
5.4
0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
6.6
6.5
8.0
7.9
0.8
0.8
1.0
0.9
123
120
1.9
1.7
36.5
31.1
44.3
39.8
1504
1489
1693
1679
2335
2311
2619
2598
1998
1967
2351
2320
733
725
840
831
493
494
510
510
1399
1391
1533
1526
1083
1072
1223
1213
1248
1233
1428
1415
385
382
441
437
1753
1740
1960
1946
1644
1624
1882
1861
856
845
983
973
1475
1455
1710
1688
2757
2728
3109
3083
6140
6125
6575
6559
1364
1340
1587
1562
2220
2210
2384
2374
1502
1491
1649
1639
Źródło: jak rycina 3
- 90 -
Podsumowując zmiany w zakresie gęstości wyrazić można niepokój związany ze
zbyt dużą liczbą zmian przeciwnych do zaleceń przy nielicznych pozytywnych.
Należą do nich wzrost znaczenia tłuszczu jako źródła energii przy utracie znaczenia
skrobi przy zwiększeniu znaczenia sacharozy. Za niekorzystny uznać należy też
wzrost gęstości sodu, fosforu a jednocześnie zmniejszenie gęstości magnezu, żelaza,
cynku. Za pozytywne uznać można zdecydowanie wzrastanie gęstości wapnia oraz
zmniejszanie gęstości cholesterolu.
4.3.2
Gęstość a kaloryczność
Zapotrzebowanie organizmu na energię jest zależne od masy ciała i wysiłku, przy
spełnieniu pewnych założeń można nawet uznawać ją za liniową. Tymczasem
potrzeby na składniki nie są generalnie funkcją masy ciała ani wielkości wysiłku,
przynajmniej nie są funkcją liniową. Stąd oczekiwanie, że im mniejsza kaloryczność
racji tym większa gęstość odżywcza.
Analizując zgromadzony materiał empiryczny stwierdzamy, że relacje gęstości
odżywczej poszczególnych składników do poziomu kaloryczności racji są
rzeczywiście częściej ujemne, ale miara tej zależności jest na ogół bardzo mała, w
całej masie obserwowanych gospodarstw następuje na ogół bardzo niewielki
statystyczny spadek gęstości wraz z wzrostem kaloryczności, zasadne wydaje się
wątpić w to, że zmiany te są wystarczające. W przypadku niektórych produktów
następuje nawet niewielki wzrost lub niezależność. Jeśli są istotne zależności, to
raczej o niskiej korelacji, czyli przedstawiają się jako zależności niekonsekwentne
(nieścisłe, nieprzekonywujące) (tabele 13, 14 i 15).
Przy niższych poziomkach kaloryczności racji stosunkowo większe znaczenie jako
źródła energii mają białko i węglowodany. Znaczenie białka rośnie przy mniejszej
kaloryczności szybciej i konsekwentnej niż węglowodanów. Tracą na znaczeniu
tłuszcze, co jest logicznie wytłumaczalne – tłuszcze jest bardziej kaloryczny niż
biało i niż węglowodany, stąd dla utrzymania niższego poziomu energii racji
unikanie jego jest efektywniejsze. Przełożenie to jest jednak statystycznie małe, na
- 91 -
wzrost (spadek) kaloryczności racji o 1000 kcal, wzrasta (spada) o 3,53 kcal energii
z tłuszczu na każdy 1000 kcal racji (tab. 13).
Tab. 13. Gęstość a poziom kaloryczności - źródła energii, białko, węglowodany i
skład. min. (miara a, to współczynnik z modelu regresji, wycieniowano ujemne)
Składnik, właściwość
Miara (a) – przyrost/spadek
Korelacja (r)
na 1000 kcal zmiany w racji
Energia z białka w kcal
Energia z tłuszczu w kcal
Energia z węglowodany w kcal
Woda w g
Białko w ogółem w g
Białko w zwierzęce w g
Białko w roślinne w g
Tłuszcz w g
Cholesterol w mg
Węglowodany w og w g
Sacharoza w g
Laktoza w g
Skrobia w g
Błonnik pokarmowy w g
Popiół w g
Sód w mg
Sód w mg z dodania
Potas w mg
Wapń w mg
Fosfor w mg
Magnez w mg
Żelazo w mg
Cynk w mg
Miedź w mg
Mangan w mg
Jod w mcg
Źródło: jak rycina 3
- 92 -
-3.20
-0.15
3.53
0.05
-1.13
-0.02
-14.03
-0.09
-0.79
-0.15
-0.60
-0.10
-0.20
-0.09
0.40
0.05
-1.51
-0.04
-0.30
-0.02
1.36
0.10
-0.41
-0.16
-1.14
-0.07
-0.03
-0.02
0.04
0.01
23.03
0.02
29.59
0.02
-1.38
0.00
-16.59
-0.18
-14.92
-0.19
-1.53
-0.07
-0.03
-0.04
-0.08
-0.13
0.00
-0.01
-0.03
-0.10
3.90
0.05
Ze zmianami w strukturze źródeł energii wiążą się zmiany gęstości białka, tłuszczu i
węglowodanów jako składników. Przy niższej kaloryczności wyższą gęstość ma
białko, zwłaszcza zwierzęce i węglowodany, zaś niższą gęstość ma tłuszcz.
Z tłuszczem powiązany jest cholesterol, którego jednak gęstość odżywcza zmienia
się inaczej niż tłuszczu – ma wyższą gęstość przy niższej kaloryczności. Natomiast
sacharoza jako węglowodan pod względem zmian gęstości także zachowuje się
odmiennie niż cała grupa węglowodanowa. Węglowodany ogółem zwiększają swą
gęstość przy niższej kaloryczności racji ale sacharoza zmniejsza, co uznać można za
racjonalne, zwłaszcza, że niejako zastępowana jest skrobią – jej gęstość jest wyższa
przy niższej kaloryczności diety (tab. 13).
Gęstość odżywcza składników mineralnych wykazuje zależność ujemną z
poziomem kaloryczności, co uznać należy generalnie za prawidłowe, zauważyć
jednak należy, że zależności te mają różną siłę, najbardziej zmienia się gęstość
wapnia i fosforu a najmniej gęstość żelaza, cynku, miedzi i manganu. Biorąc pod
uwagę „wszechobecność” fosforu a deficyty wapnia w żywieniu, to podążanie
zmian gęstości fosforu za zmianami w gęstości wapnia oznacza raczej
utrzymywanie się w przekroju racji o różnej kaloryczności niekorzystnej proporcji,
czyli nadwyżki wapnia nad fosforem.
W przypadku sodu obserwujemy zgodność kierunku zmian, tj. wraz ze wzrostem
poziomu kaloryczności następuje wzrost gęstości. Nie jest to wprawdzie zgodne z
ogólnie oczekiwanym wzrostem gęstości przy niższej kaloryczności, ale w tym
przypadku wskazuje to na efekt interwencji ukierunkowanej na mniejsze spożycie
soli przez osobę, która spożywa mniej kaloryczną rację.
Gęstość odżywcza wody jako składnika żywności zmienia się zgodnie z teoretycznie
uzasadnioną regułą, przy niższej kaloryczności ilość spożywanej wody na 1000 kcal
jest większa. Spadek o 1000 kcal łączy się ze wzrostem wody o 14 gram na każde
1000 kcal diety. Nie wydaje się to wystarczające. Prawidłowość ta ma, w
porównaniu do reguł dotyczących innych składników, wyższą korelację (tab. 13).
- 93 -
Tabela. 14. Gęstość a poziom kaloryczności – kwasy tłuszczowe
Składnik
Kwasy tł. Nas. C 4:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 6:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 8:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 10:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 12:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 14:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 15:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 16:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 17:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 18:0 w g
Kwasy tł. Nas. C 20:0 w g
Kwasy tł. Nas. ogółem w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 14:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 15:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 16:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 17:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 18:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 20:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. C 22:1 w g
Kwasy tł. 1nieNas. ogółem w g
Kwasy tł. WnieNas. C 18:2 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 18:3 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 18:4 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 20:3 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 20:4 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 20:5 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 22:5 w g
Kwasy tł. WnieNas. C 22:6 w g
Kwasy tł. WnieNas. ogółem w g
a*
r*
-0.01
-0.16
-0.01
-0.14
-0.01
-0.14
-0.01
-0.11
-0.02
-0.11
-0.03
-0.07
0.00
-0.02
0.02
0.01
0.00
-0.05
0.02
0.02
0.00
0.05
-0.05
-0.02
0.00
-0.08
0.00
-0.13
0.01
0.03
0.00
-0.11
0.26
0.08
0.01
0.14
0.01
0.11
0.28
0.08
0.13
0.06
0.02
0.08
0.00
0.05
0.00
0.08
0.00
0.07
0.00
0.05
0.00
0.04
0.00
0.04
0.16
0.07
Źródło: jak rycina 3
Jod jest składnikiem, który, z uwagi na mniej precyzyjne informacje o
występowaniu w produktach żywnościowych, powinien być analizowany z
zachowaniem szczególnej powściągliwości. Tym niemniej warto zauważyć, że jego
- 94 -
gęstość zachowuje się podobnie jak gęstość soli, co jest zrozumiałe biorąc pod
uwagę powszechne spożywanie soli jodowanej (tab. 13).
Gęstość odżywcza tłuszczu w racji – jak już wspomniano wyżej – rośnie wraz ze
wzrostem kaloryczności. Na ten efekt składają się wzrosty gęstości kwasów
tłuszczowych nienasyconych i tylko nielicznych kwasów nasyconych. Mamy
prawdopodobnie do czynienia z efektem tańszych tłuszczów roślinnych, które
zawierają zdecydowanie więcej kwasów nienasyconych i które prawdopodobnie
częściej i w większym ilościowym wymiarze występują przy odżywianiu się z
wyższą kalorycznością (tab. 14).
Gęstość odżywcza większości analizowanych witamin statystycznie w bardzo
niewielkim stopniu reaguje na zmianę poziomu kaloryczności racji, jednakowoż
ujawnia zależność ujemną. Do wyjątków należy gęstość beta-karotenu, która
zwiększa się aż o prawie 40 mcg przy zmniejszeniu poziomu kaloryczności o 1000
kcal, zależność tę charakteryzuje jednak niska korelacja – reguła zależności dotyczy
stosunkowo małej liczby osób z populacji (tab. 15).
Wyraźniejsza reguła ujawnia się jeszcze w przypadku gęstości odżywczej retinolu i
witaminy C, tyle że w tych przypadkach zależności są dodatnie, i przy równie
niskich korelacjach.
Natomiast gęstości odżywcze wszystkich aminokwasów zmieniają się dość
wyraźnie przeciwnie do kierunku zmian kaloryczności racji. Warto zauważyć, że
regułom tym towarzyszy względnie duża korelacja. Wyjątkowa zmiana gęstości
następuje w przypadku kwasu glutaminowego, jego gęstość wzrasta aż o ponad 190
mg na każde zmniejszenie kaloryczności o 1000 kcal. Regule tej towarzyszy duża
korelacja – aż 0,21 (tab. 15).
- 95 -
Tab. 15. Gęstość a poziom kaloryczności – witaminy i aminokwasy
Składnik
Witamina A w mcg
Retinol w mcg
Beta-karoten w mcg
Witamina D w mcg
Witamina E w mg
Tiamina w mg
Ryboflawina w mg
Niacyna w mg
Witamina B6 w mg
Foliany w mcg
Witamina B12 w mcg
Witamina C w mg
Izoleucyna w mg
Leucyna w mg
Lizyna w mg
Metionina w mg
Cystyna w mg
Fenyloalanina w mg
Tyrozyna w mg
Treonina w mg
Tryptofan w mg
Walina w mg
Arginina w mg
Histydyna w mg
Alanina w mg
Kwas asparaginowy w mg
Kwas glutaminowy w mg
Glicyna w mg
Prolina w mg
Seryna w mg
a*
r*
-1.91
-0.01
4.33
0.02
-37.50
-0.04
0.00
0.00
0.06
0.04
0.00
0.00
-0.02
-0.14
-0.01
-0.01
0.00
-0.01
-1.20
-0.04
0.02
0.02
0.62
0.03
-40.69
-0.15
-62.97
-0.15
-52.60
-0.11
-19.60
-0.13
-12.42
-0.18
-37.57
-0.17
-34.12
-0.17
-28.14
-0.11
-9.13
-0.13
-48.51
-0.16
-26.17
-0.08
-22.79
-0.13
-28.60
-0.09
-36.53
-0.07
-190.51
-0.21
-19.99
-0.06
-78.97
-0.23
-41.78
-0.17
Źródło: jak rycina 3
*/ a – przyrost/spadek na 1000 kcal zmiany w racji, k - korelacja
- 96 -
4.3.3
Indeks gęstości odżywczej spożycia żywności w Polsce
Obliczono indeks INQ dla wybranych składników, zaprezentowano w tabeli 16
wielkości średnie i mediany. Dla większości składników, zwłaszcza w roku 2012,
indeks ten jest większy od jedności, często dużo większy. Wartość 1 jest naturalna,
pokazuje sytuację względnie poprawną. Jeśli poziom kaloryczności jest prawidłowy
to INQ =1 świadczy o adekwatności odżywiania się w zakresie danego składnika.
Tabela 16. Indeks jakości żywieniowej (INQ) spożycia w Polsce
Składnik dla INQ
Białko
Tłuszcz
Węglowodany
Błonnik pokarmowy
Witamina A
Tiamina
Ryboflawina
Niacyna
Witamina B6
Foliany
Witamina B12
Witamina C
Witamina D
Witamina E
Wapń
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Miedź
Jod
Woda
Sód
Potas
2001
2012
Średnia Mediana Średnia Mediana
1.0
1.0
1.5
1.5
1.3
1.2
1.3
1.3
0.8
0.8
2.5
2.4
1.0
1.0
1.8
1.7
1.8
1.6
1.0
0.9
1.5
1.5
0.8
0.8
1.7
1.6
0.8
0.8
1.5
1.5
1.0
1.0
1.9
1.9
0.9
0.8
2.2
2.0
1.5
1.4
0.7
0.7
1.4
1.2
1.5
1.4
1.7
1.6
0.6
0.6
0.7
0.6
1.7
1.7
1.9
1.9
1.0
1.0
1.0
1.0
0.8
0.8
1.0
1.0
0.9
0.9
1.4
1.3
0.7
0.7
1.6
1.5
1.2
0.3
0.6
0.6
4.1
3.1
3.5
2.3
1.0
1.0
0.7
0.7
Źródło: jak rycina 3
- 97 -
Wartość jeden obserwujemy jedynie w odniesieniu do błonnika, magnezu i żelaza.
Taka
sytuacja
jest
pożądania,
ale
z
uwagi
na
powiązanie
z
innymi
charakterystykami, należy wykazać powściągliwość w pozytywnej ocenie. Gęstości
ułamkowe obserwujemy w odniesieniu do folianów, witaminy D, wapnia, jodu,
wody i potasu. W tych przypadkach wyraźnie orzec trzeba o nieprawidłowościach w
odżywianiu się znacznej części ludności (tab. 16).
Indeksy gęstość pozostałych składników wyraźnie przekraczają 1, szczególnie duże
indeksy obserwujemy w przypadku węglowodanów, witaminy B6, B12 i oczywiście
sodu. Te sytuacje z kolei łączą się z dość wysoce nadmiarowym odżywianiem się
przez znaczącą część populacji.
Nie obserwujemy wyraźnej asymetrii w rozkładach ludności pod względem
realizacji cech związanych z INQ. Indeksy z roku 2001 są zwykle dużo niższe niż
indeksy z roku 2012, niekiedy zaskakująco niższe. Należy to tłumaczyć tym, że do
obliczania indeksów brano różne normy, dla roku 2012 normy najnowsze, dla 2001
normy starsze, które generalnie pokasują zapotrzebowanie na poszczególne
składniki
na
poziomach
wyższych,
szczególnie
duża
zmiana
dotyczy
węglowodanów.
4.3.4
Indeks gęstości a poziom zamożności
Powszechnie przyjmuje się, że poziom uzyskiwanych dochodów wyjaśnia wiele
zmiennych charakteryzujących konsumpcję jak i wyjaśnia sam styl życia, w tym
sposób odżywiania się. Bierze się najczęściej pod uwagę poziom dochodu w ujęciu
na 1 osobę z gospodarstwa domowego. Zestawione w przekroju pięciu grup
dochodowych wskaźniki INQ różnicują się jednak w nie tak dużym stopniu jak
oczekiwano. Tym niemniej zarysowują się wyraźniejsze różnice INQ w odniesieniu
do witaminy B12, witaminy C i fosforu, które polegają na wzroście INQ wraz ze
wzrostem dochodu oraz w odniesieniu do jodu i sodu, które z kolei polegają na
zmniejszaniu się wraz ze wzrostem dochodu (rycina 16).
- 98 -
Rycina 16. Wskaźniki jakości żywieniowej
INQ w grupach dochodowych
0.0
białko
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
tłuszcz
węglowodany
błonnik
witamina A
tiamina (B1)
ryboflawina (B2)
niacyna (B3)
witamina B6
foliany
witamina B12
witamina C
witamina D
witamina E
wapń
fosfor
magnez
1 - dochód najniższy
2
3
4
5 - dochód najwyższy
wartość neutralna
żelazo
cynk
miedź
jod
woda
sód
Źródło: jak rycina 3
potas
- 99 -
4.0
4.3.5
Indeks gęstości a inne cechy gospodarstwa domowego
Sprawdzono w jakim stopniu INQ koreluje z wybranymi cechami gospodarstwa
domowego. Okazało się, że są cechy, które znacznie bardziej niż dochody
wyjaśniają zmienność wskaźników INQ. O ile średnia ocena korelacji ogółu
wskaźników z poziomem dochodu wynosi 0,1, to upływ cyklu życia oraz
przynależność
do
grupy
społeczno-ekonomicznej
wyjaśniają
zmienność
wskaźników ING przy korelacji odpowiednio 0,24 i 0,23. Dość dużą siłę
predykcyjną ma także wiek głowy gospodarstwa domowego (tab. 17).
Dużą wrażliwość na poszczególne cechy gospodarstwa domowego przejawiają w
szczególności wskaźniki INQ odnoszące się do białka, witaminy B6, witaminy D,
wapnia, magnezu i żelaza. Warto zwrócić uwagę na te wskaźniki, które nie
przejawiają tej wrażliwości, czyli kształtują się niezależnie od nich, są to wskaźniki
odnoszące się do tłuszczu, błonnika, witaminy A, niacyny, witaminy B12, witaminy
C, witaminy E, jodu, sodu i potasu (tab. 17).
Grupy ludności utworzone ze względu na cechy najbardziej „wpływowe” spośród
analizowanych, czyli ze względu na fazę cyklu rozwoju rodziny jak i społecznozawodowe różnią się jednakowoż pod względem dochodów, ale oprócz tego różni je
jeszcze szereg innych cech, pośród których są prawdopodobnie lepsze determinanty
jakości odżywiania się niż sam dochód. Nie należy zatem dyskwalifikować zupełnie
roli dochodu jako prognostyka.
Ryciny 17 i 18 przedstawiają średnie wskaźniki INQ w grupach utworzonych ze
względu na fazę cyklu rodziny i przynależność społeczno-ekonomiczną. Tym razem
dostrzec można wiele wyraźnych i istotnych różnic międzygrupowych. Dostrzec
można między innymi odmienność postaw żywieniowych osób młodych, odrębność
rodzin z dziećmi najmłodszymi porównywanymi w szczególności z grupą osób
starszych. U osób najmłodszych relatywnie wyższe poziomy wskaźników
obserwujemy w odniesieniu do węglowodanów, wielu witamin, fosforu, miedzi i
wody. Z kolei w grupie rodzin z dziećmi najmłodszymi obserwujemy najwyższe
poziomu wskaźników w odniesieniu do białka i magnezu, zaś najniższe w
- 100 -
odniesieniu do węglowodanów, żelaza, jodu i sodu. Bardziej jednak dystansują się
osoby lub małżeństwa najstarsze. W grupie tej wiele średnich wskaźników INQ
przyjmuje poziomy najniższe w przekroju wszystkich grup otworzonych według faz
cyklu rozwoju rodziny. W szczególności najniższe poziomy odnoszą się do witamin
i związków mineralnych. Nie ma w tej grupie problemu z deficytem jodu, ale jest to
związane z wyższym poziomem spożycia soli i tym samym wyższym poziomem
INQ w odniesieniu do sodu (rycina 17).
Pośród grup społeczno-ekonomicznych wyróżniają się rolnicy i pracownicy na
stanowiskach robotniczych. Wskaźniki średnie INQ dla tych grup są często podobne
do siebie i przyjmują poziomy najwyższe lub wysokie w porównaniu z innymi
grupami społeczno-ekonomicznymi. Przeciwstawne względem nich jawi się gruma
emerytów i grupa rencistów, u których średnie poziomy INQ są niskie lub najniższe
(rycina 18).
Podobieństwa i pewne wspólne osobliwości ujawniają też grupa pracowników na
stanowiskach nierobotniczych oraz grupa pracujących na własny rachunek. W tych
grupach średnie wielkości wskaźników INQ są pośrednie, ale niekiedy skrajne, np.
najniższe w przypadku jodu i sodu, zaś najwyższy w odniesieniu do wody (ryc. 18).
- 101 -
Tabela 17. Stopień determinacji INQ przez wybrane cechy gospodarstwa
domowego, 2012 rok (stosunki korelacyjne, FCRR – faza cyklu rodziny)
Składnik
Dochód
Liczba osób Płeć
Samocena
FCRR
Wykształ.
Wielk. miej
Wiek
Gr.społ-ek.
Mies.
Białko
0.10
0.08
0.33
0.42
0.13
0.40
0.12
0.41
0.05
0.07
Tłuszcz
0.11
0.03
0.12
0.11
0.03
0.11
0.04
0.08
0.11
0.13
Węglowod.
0.11
0.07
0.12
0.37
0.10
0.24
0.17
0.31
0.24
0.12
Błonnik pok.
0.07
0.02
0.08
0.11
0.06
0.10
0.05
0.18
0.14
0.18
Witamina A
0.06
0.02
0.07
0.06
0.02
0.05
0.04
0.04
0.03
0.07
Tiamina
0.06
0.07
0.18
0.23
0.10
0.23
0.14
0.32
0.14
0.04
Ryboflawina
0.11
0.14
0.13
0.24
0.05
0.23
0.16
0.25
0.06
0.06
Niacyna
0.02
0.06
0.12
0.19
0.10
0.20
0.13
0.27
0.07
0.07
Wit. B6
0.10
0.04
0.29
0.38
0.13
0.40
0.11
0.39
0.07
0.12
Foliany
0.07
0.08
0.12
0.22
0.09
0.21
0.10
0.23
0.08
0.20
Wit. B12
0.11
0.08
0.08
0.07
0.06
0.08
0.07
0.08
0.06
0.18
Wit. C
0.21
0.15
0.09
0.10
0.03
0.08
0.18
0.13
0.13
0.27
Wit. D
0.05
0.06
0.26
0.42
0.11
0.45
0.14
0.39
0.05
0.23
Wit. E
0.05
0.06
0.03
0.15
0.01
0.12
0.13
0.20
0.07
0.08
Wapń
0.21
0.21
0.16
0.33
0.07
0.29
0.28
0.30
0.18
0.09
Fosfor
0.23
0.14
0.22
0.43
0.10
0.19
0.11
0.16
0.08
0.04
Magnez
0.11
0.04
0.24
0.37
0.07
0.35
0.08
0.32
0.08
0.11
Żelazo
0.13
0.04
0.27
0.40
0.08
0.35
0.12
0.27
0.08
0.06
Cynk
0.05
0.06
0.15
0.24
0.03
0.25
0.11
0.33
0.10
0.07
Miedź
0.07
0.04
0.15
0.22
0.11
0.21
0.08
0.27
0.11
0.18
Jod
0.05
0.05
0.03
0.08
0.01
0.06
0.08
0.10
0.09
0.09
Woda
0.25
0.21
0.13
0.26
0.03
0.23
0.24
0.25
0.19
0.26
Sód
0.06
0.06
0.04
0.09
0.02
0.08
0.10
0.12
0.09
0.07
Potas
0.04
0.03
0.11
0.16
0.09
0.16
0.06
0.22
0.07
0.19
Średnio
0.10
0.08
0.15
0.24
0.07
0.21
0.12
0.23
0.10
0.12
Źródło: jak rycina 3
- 102 -
Rycina 17. Wskaźniki jakości żywieniowej
INQ w grupach reprezentujących kolejne fazy cyklu rozwoju rodziny
0.0
białko
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
tłuszcz
węglowodany
błonnik
witamina A
tiamina (B1)
ryboflawina (B2)
niacyna (B3)
witamina B6
foliany
witamina B12
witamina C
witamina D
witamina E
wapń
fosfor
magnez
Osoby, małżeństwa młode
Rodziny z dziećmi przedszkolnymi
Rodziny z dziećmi szkolnymi
Rodziny z młodzieżą kształcącą się
Osoby, małżeństwa starsze, akt.zaw.
Osoby, małżeństwa starsze, nieakt.zaw.
wartość neutralna
żelazo
cynk
miedź
jod
woda
sód
Źródło: jak rycina 3
potas
- 103 -
Rycina 18. Wskaźniki jakości żywieniowej
INQ w grupach społeczno-ekonomicznych
0.0
białko
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
tłuszcz
węglowodany
błonnik
witamina A
tiamina (B1)
ryboflawina (B2)
niacyna (B3)
witamina B6
foliany
witamina B12
witamina C
witamina D
witamina E
wapń
fosfor
pracowników na stanowiskach robotniczych
pracowników na stanowiskach nierobotniczych
rolników
pracujących na własny rachunek
emerytów
rencistów
utrzymujących się ze świadczeń społecznych
utrzymujących się z pozostałych niezarob. źródeł
wartość neutralna
magnez
żelazo
cynk
miedź
jod
woda
sód
Źródło: jak rycina 3
potas
- 104 -
5. Podsumowanie i wnioski
Powszechnie przyjmuje się, że poziom uzyskiwanych dochodów wyjaśnia wiele
zmiennych charakteryzujących konsumpcję i sam styl życia ze sposobem
odżywiania się jako ważną składową warunkującą zdrowie. Przedstawione analizy
dowodzą, że wpływ dochodu na poszczególne cechy spożycia żywności, czy szerzej
konsumpcji jest aktualnie umiarkowany, w niektórych cechach nawet marginalny.
Uzyskano więc dowód na zmniejszający się potencjał wyjaśniający dochodu. Należy
podkreślić, że chodzi tu o wpływ modulujący. W przypadku dochodu mamy
bowiem do czynienia z podwójną rolą, z warunkowaniem bezwzględnym - zasób
niezbędny do zakupu dobra i jednocześnie zasób limitujący zakres konsumpcji.
Druga rola to wyjaśnianie decyzji w zakresie swobodnego wyboru. Badano wpływ
dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym, jest to typowe
ujęcie czynnika dochodowego. Są jednak koncepcje inne, na przykład ujmowanie go
na jednostki ekwiwalentne127, co może dawać rezultaty bardziej precyzyjne.
Wniosek o zmniejszającej się predykcyjnej roli dochodu sformułowany został w
analizach pokazujących jednocześnie wzrost zamożności społeczeństwa, wzrost
pokazywany miarami obiektywnymi i subiektywnymi. Symptomem takiej zmiany
zamożności jest udział wydatków na żywność w rozdysponowywaniu dochodów,
który w przeciągu kilkunastu ostatnich latach zmniejszył się o około 10 punktów
procentowych, aktualnie kształtuje się na poziomie około 20%. Jest to udział
przeciętny, wobec istnienia zróżnicowania dochodowego ludności, istnieje też
zróżnicowanie udziału tego wskaźnika. Taka sytuacja napawa troską, ale
127
więcej w: Dudek H. Skale ekwiwalentności – estymacja na podstawie kompletnych
modeli popytu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011
- 105 -
jednocześnie przy odpowiedniej polityce może być źródłem i inspiracją na rzecz
rozwoju gospodarczego. Grupa uboższa, mając wiele niezaspokojonych potrzeb, jest
potencjalnym dużym rynkiem zbytu128.
Ogólny wzrost zamożności paradoksalnie kierować może uwagę na problem
nierówności społecznych. I rzeczywiście tak się dzieje, przyjęty na lata 2007-2015
Narodowy Program Zdrowia jest przykładem takiej orientacji, innym przykładem
może być coraz konsekwentniejsze kierowanie uwagi na rozwój zrównoważony. W
ramach koncepcji takiego rozwoju mieści się między innymi działanie na rzecz
zmniejszania dysproporcji. Trzeba uznać, że pomimo wzrostu zamożności, takie
dysproporcje się utrzymują. Istnieje znaczna część ludności gospodarująca w strefie
minimum socjalnego.
Pomimo wzrostu zamożności istnieje i niestety rozwija się problem pogarszającej
się jakości życia, na który składa się niezadawalający stan zdrowia, utrzymywanie
się ryzyka pogorszenia zdrowia, między innymi na tle wadliwego żywienia.
Dokuczliwe są choroby cywilizacyjne, w wymiarze indywidualnym i społecznym.
Przedstawiony przegląd teorii, czynników i modeli rozwoju konsumpcji, czy nawet
teorii racjonalnego jej rozwoju akcentują doznania zmysłowe, hedonistyczne
(przyjemność, zadowolenie, szczęśliwość doraźna, kontekstowa itp.) jako kryteria
decyzji czy dążeń ludzkich. Tymczasem sprawy zdrowia, losu bliźniego wymagają
przyjmowania zupełnie innych kryteriów codziennych wyborów. Dodatkowym
argumentem słuszności tej konkluzji jest obecność w rozważaniach prowadzonych
w Komisjach Unii Europejskiej, i nie tylko, dezyderatu, który streścić można
pytaniem: jak przekształcić zdrowy wybór w łatwy wybór?.
Spójny z powyżej wskazanym pragmatycznym postulatem są ogólniejsze i bardziej
fundamentalne zabiegania ważnych gremiów (komitetów) Unii Europejskiej, które
wychodzą z założenia, że dla współczesnych ambicji osiągania celów w zakresie
128
więcej na ten temat w: Laskowski W. Dochodowa elastyczność wydatków polskich
gospodarstw domowych i jej uwarunkowania. Problemy rolnictwa Światowego, Tom 14
(XXIX) 2014 Zeszyt 1, s. 63-74
- 106 -
integracji społecznej, spójności, ochrony środowiska, harmonijnego rozwoju,
poprawy sytuacji ubogich konieczne jest operowanie innymi wskaźnikami, że
wobec tego istnieje coraz wyraźniejsze zapotrzebowanie na mierzenie nie tyle
kondycji gospodarczej co postępu społecznego129. W pewnym sensie jest to apel o
„wyjście poza PKB” i dążenie do wprowadzenia przez Eurostat nowej metodologii
badania poziomu życia, która prowadzi do obliczania ile faktycznie dóbr i usług
skonsumował statystyczny mieszkaniec. Ta nowa statystyka nazywa się Actual
Individual Consumption (AIC)130. Niektórzy niemieccy ekonomiści
proponują
obliczanie i używanie Narodowego Indeksu Dobrobytu (NID), który łączy trzy
komponenty: realną gospodarkę, ekologię oraz socjalne aspekty życia131.
Kolejnym ważnym wątkiem analiz był poziom spożycia żywności. Od lat 60. XX
wieku następuje wyraźny spadek poziomu spożycia żywności. Na ogólne
zmniejszenie w tym okresie ilości spożywanej żywności o ponad 200 kg złożyło się
zmniejszenie poziomu spożycia mleka i ziemniaków (około trzy razy mniej), a w
mniejszym stopniu zbożowych. Spadek spożycia mleka i śmietany
częściowo
zrównoważony został przez wzrost spożycia serów. Umiarkowanie wzrosło
spożycie mięsa i jego przetworów. Nie można dopatrzeć się pożądanego wyraźnego
wzrostu spożycia owoców ani warzyw, nie daje się także dostrzec oczekiwanego
spadku spożycia cukru, a przede wszystkim tłuszczów. W grupie zbożowych
najwyraźniej spadło spożycie pieczywa, z około 100 kg na osobę rocznie do
poziomu poniżej 60 kg. W grupie obejmującej mięso najwyraźniej wzrosło spożycie
drobiu, a w mniejszym
stopniu wieprzowiny, równocześnie spadło spożycie
wołowiny. W grupie „tłuszcze” zdecydowanie wzrosło
spożycie tłuszczów
roślinnych a spadło spożycie masła i tłuszczów zwierzęcych.
129
European Commission: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Progress on
'GDP and beyond' actions. Brussels, 2.8.2013,
http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/SWD_2013_303.pdf
130
Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php (data odczytu:
grudzień 2013)
131
Skupieni w Instytucie: Die "Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft,
www.fest-heidelberg.de (data odczytu: grudzień 2013)
- 107 -
Te tendencje spowodowały radykalny spadek kaloryczności spożywanego
strumienia żywności. Analizując ten efekt w oderwaniu od innych, stwierdzić
należy, że jest to prawidłowe i pożądane, gdyż równocześnie życie stało się
zdecydowanie mniej wysiłkowe. Jednakże ubytek mleka, ziemniaków i zbożowych
to ubytek wielu składników odżywczych, których nośnikami są te produkty, a
zawierają znaczne ilości białka, składników mineralnych i witamin,. Ponieważ
zapotrzebowanie na większość składników nie jest skorelowana z potrzebami
energetycznymi, w niektórych jest nieliniowe, zatem wraz ze zmniejszaniem
ogólnego spożycia żywności, w tym głównych grup produktów żywnościowych,
pojawia się ryzyko niedoborowego żywienia, czyli żywienia niezdrowego.
Analizując zgromadzony materiał empiryczny stwierdzono, że relacje gęstości
odżywczej poszczególnych składników do poziomu kaloryczności racji są
rzeczywiście częściej ujemne, ale miara tej zależności jest na ogół bardzo mała. W
znacznej grupie obserwowanych gospodarstw następuje na ogół bardzo niewielki
statystyczny przyrost gęstości wraz ze zmniejszaniem się kaloryczności, zasadne
wydaje się wątpić w to, że zmiany te są wystarczające. W przypadku niektórych
produktów następuje nawet niewielki wzrost. Ponadto – cechą ogółu tych związków
jest zwykle niski poziom korelacji, co także przekonuje do tezy o zmienianiu się
sposobu odżywiania często w oderwaniu od refleksji zdrowotnej.
Analizy pokazały, że przy niższych poziomach kaloryczności racji stosunkowo
większe znaczenie jako źródła energii mają białko i węglowodany. Znaczenie białka
rośnie przy mniejszej kaloryczności szybciej i konsekwentnej niż węglowodanów.
Tracą na znaczeniu tłuszcze, co jest logicznie wytłumaczalne – tłuszcz jest bardziej
kaloryczny niż białko i niż węglowodany, stąd dla utrzymania niższego poziomu
energii racji jest efektywniejszy. Ciekawe jest to, że na ów wzrost gęstości składa
się bardziej wzrost gęstości odżywczej kwasów nienasyconych.
Z punktu widzenia zdrowotnego warto zwrócić uwagę na zmiany gęstości w
odniesieniu do cholesterolu i sacharozy. Gęstość odżywcza cholesterolu zmienia się
inaczej niż tłuszczu – ma wyższą gęstość przy niższej kaloryczności. Natomiast
- 108 -
sacharoza pod względem zmian gęstości także zachowuje się odmiennie niż cała
grupa węglowodanowa. Węglowodany ogółem zwiększają swą gęstość przy niższej
kaloryczności racji ale sacharoza zmniejsza, co uznać można za racjonalne,
zwłaszcza, że niejako zastępowana jest skrobią – jej gęstość jest wyższa przy niższej
kaloryczności diety.
Gęstość składników mineralnych wykazuje zależność ujemną z poziomem
kaloryczności, co uznać należy generalnie za prawidłowe, zauważyć jednak należy,
że zależności te mają różną siłę, najbardziej zmienia się gęstość wapnia i fosforu a
najmniej gęstość żelaza, cynku, miedzi i manganu. Podążanie zmian gęstości fosforu
za zmianą gęstości odżywczej wapnia oznacza raczej utrzymywanie się w przekroju
racji o różnej kaloryczności niekorzystnej proporcji, czyli znacznej nadwyżki
fosforu nad wapniem.
W przypadku sodu obserwujemy zgodność kierunku zmian, tj. wraz ze wzrostem
poziomu kaloryczności następuje wzrost gęstości. Z tego wyciągnąć można
wniosek, że staraniom o niższą kaloryczność towarzyszy troska o niższą zawartość
soli w spożywanym pokarmie.
Gęstość większości analizowanych witamin statystycznie w bardzo niewielkim
stopniu reaguje na zmianę poziomu kaloryczności racji, jednakowoż ujawnia
zależność ujemną. Wyraźniejsza reguła ujawnia się w przypadku gęstości retinolu i
witaminy C, tyle że w tych przypadkach zależności są dodatnie, i przy równie
niskich korelacjach.
Natomiast gęstości wszystkich aminokwasów zmieniają się dość wyraźnie
przeciwnie do kierunku zmian kaloryczności racji. Regułom tym towarzyszy
względnie większa korelacja.
Przeprowadzone analizy gęstości odżywczej dowiodły, że nie następuje właściwe
„zagęszczanie” odżywcze zmniejszającego się strumienia spożycia. Jednakże
obliczony indeks wartości żywieniowej dla większości składników przyjmuje
poziom przekraczający jeden, czyli poziom wskazujący na możliwość bilansowania
- 109 -
się dostawy z potrzebami, a nawet nadwyżkowego żywienia, przy spożyciu takiej
ilości żywności, która zabezpiecza potrzeby kaloryczne. Trzeba to jednak oceniać
biorąc pod uwagę następujące fakty:

dane źródłowe o spożyciu mogą być w niektórych pozycjach zawyżone, a w
innych zaniżone, co mniej obciąża analizę całej populacji, a bardziej
wyodrębnione niektóre grupy, np. potwierdzone są zawyżenia w 1osobowych gospodarstwach domowych. To zawyżenie może być związane
z obserwowanymi asymetriami w rozkładach ludności według poziomu
zawartości poszczególnych składników odżywczych w żywności,

przy obliczeniach INQ dla 2012 roku posługiwano się najnowszymi
normami RDA, czyli poziomami zalecanego spożycia. Gdyby jednak
posłużyć się EAR (poziomami średniego zapotrzebowania), to indeks INQ
przyjmowałby wyższe wartości, co mogłoby sugerować zbyt wysokie
spożycie
niektórych
węglowodanów,
sodu,
składników,
a
dotyczy
mniejszym stopniu
to
w
szczególności
witaminy B12,
B6,
ryboflawiny, witamin A i E oraz fosforu,

ujawniły się składniki, dla których INQ niewiele przekracza jeden albo
nawet jest mniejsze od jedności, takie sytuacje oznaczają już ryzykowne
odżywanie znacznej części populacji, dotyczy to takich składników jak
wapń, witamina D, foliany, potas, żelazo, błonnik, magnez. Z uwagi na
możliwość syntetyzowania witaminy D w organizmie, problem tej witaminy
może stawać się nieaktualny.
W przekroju zamożności gospodarstw domowych zarysowały się wyraźniejsze
różnice INQ w odniesieniu do witaminy B12, witaminy C i fosforu, które polegają
na wzroście INQ wraz ze wzrostem dochodu oraz w odniesieniu do jodu i sodu,
które z kolei polegają na zmniejszaniu się wraz ze wzrostem dochodu.
Okazało się, że są cechy, które bardziej niż dochody wyjaśniają zmienność indeksu
INQ. Lepiej wyjaśniające okazały się: upływ cyklu życia, przynależność do grupy
społeczno-ekonomicznej oraz wiek głowy gospodarstwa domowego. Dostrzec
- 110 -
można między innymi odmienność postaw żywieniowych osób młodych. U osób
najmłodszych relatywnie wyższe poziomy wskaźników obserwujemy w odniesieniu
do węglowodanów, wielu witamin, fosforu i miedzi. Z kolei w grupie rodzin z
dziećmi najmłodszymi obserwujemy najwyższe poziomy wskaźników w odniesieniu
do białka i magnezu, zaś najniższe w odniesieniu do węglowodanów, żelaza, jodu i
sodu. Bardziej jednak dystansują się osoby lub małżeństwa najstarsze. W grupie tej
wiele średnich indeksów INQ przyjmuje poziomy najniższe w przekroju wszystkich
grup reprezentujących kolejne fazy cyklu rozwoju rodziny. W szczególności
najniższe poziomy odnoszą się do witamin i związków mineralnych.
Pośród grup społeczno-ekonomicznych wyróżniają się rolnicy i pracownicy na
stanowiskach robotniczych. Wskaźniki średnie INQ dla tych grup są często podobne
do siebie i przyjmują poziomy najwyższe lub wysokie w porównaniu z innymi
grupami społeczno-ekonomicznymi. Przeciwstawnie względem nich jawi się grupa
emerytów i grupa rencistów, u których średnie poziomy INQ są niskie lub najniższe.
Podobieństwa i pewne wspólne osobliwości ujawnia też grupa pracowników na
stanowiskach nierobotniczych oraz grupa pracujących na własny rachunek. W tych
grupach średnie wielkości indeksów INQ są pośrednie, ale niekiedy skrajne, np.
najniższe w przypadku jodu i sodu.
Przeprowadzone analizy objęły wodę jako składnik odżywczy. Mniej mleka i
ziemniaków w racjach oznacza jednocześnie mniej wody. Ubytek uznać należy za
duży. Można by przekorrnie stwierdzić, że tendencje w spożyciu „zrodziły” problem
wody, doprowadziły do konieczności uzupełnienia diety wodą. Widać wzrost jej
spożycia, ale nie we wszystkich grupach społecznych. Wrażliwsza na deficyt wody
z żywności jest ludność nierobotnicza i utrzymująca się z pracy na własny rachunek,
są to jednocześnie grupy zamożniejsze.
Tendencje w spożyciu kreują nie jeden problem, na horyzoncie pojawia się
możliwość deficytowego odżywiania w zakresie jodu. Jest to efekt związany z
właściwą tendencją zmniejszania spożycia soli.
- 111 -
Porównanie wyników gęstości odżywczej spożywanych racji pokarmowych z 2012
roku do danych z latach 90-tych XX wieku wskazuje na poprawę wskaźników
dotyczących gęstości odżywczej i INQ. Zaistniałą sytuację należy wytłumaczyć
zmianą norm żywienia z jednej strony, z drugiej zaś – ewolucją w zakresie
preferencji żywieniowych. Jednocześnie następują zmiany w składzie produktów
żywnościowych determinowane przez unowocześnienie technologii produkcji,
poprawę parametrów technologicznych i wzbogacanie żywności.
Otrzymane wyniki gęstości odżywczej i INQ w zależności od wysokości dochodu w
2012 roku nie wykazują takich ewidentnych relacji w porównaniu do wyników z lat
90-tych XX wieku. Wytłumaczenie zaistniałej sytuacji dotyczy zmian w stylu życia
i ewidentnej poprawy jakości żywienia w miarę wzrostu poziomu dochodów.
Obecnie wzrost dochodów w mniejszym stopniu jest związany z poprawą
wskaźników gęstości odżywczej, co należy łączyć z mniejszą ilością czasu wolnego,
dłuższym czasem poświęcanym na sprawy zawodowe, nieuregulowanym trybem
życia itp. Jednocześnie wraz ze wzrostem dochodów obserwuje się wzrost
wydatków na żywienie poza domem. Należy więc podjąć badania dotyczące
gęstości odżywczej żywienia oferowanego w restauracjach, bufetach i stołówkach,
włączając także placówki typu fast food.
Warto też podjąć badania w zakresie gęstości odżywczej produktów oferowanych na
rynku w zakresie gęstości odżywczej, w szczególności produktów zawierających
większe ilości tłuszczu i cukru. Dotyczy to takich kategorii produktowych jak
batony i wafle czekoladowe, chipsy, słodzone napoje bezalkoholowe lub dań takich
jak frytki, smażone mięsa, ciasta itp.
- 112 -
6. Literatura, źródła
Literatura
Adamkiewicz H.G., K. Jędrzejewska, Mikroekonomia. Gospodarka rynkowa i
podstawy zachowania konsumenta, ODDiK Sp zoo Gdańsk 2000
Adamska M. (red.), Bankructwa gospodarstw
ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008
domowych.
Perspektywa
Altkorn J., Podstawy marketingu, Wydanie IV, Instytut Marketingu, Kraków 2004
Antonides G., van Raaij W. F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki,
WN PWN, Warszawa 2003
Babicz-Zielińska E., Postawy konsumentów wobec nowej żywności, Zeszyty
Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 65, grudzień 2010, s. 16-22
Babicz-Zielińska E., Zachowania konsumentów w stosunku do żywności i żywienia,
Żywność, Nauka, Technologia, Jakość 2001 (suplement), 4 (29), s. 5-15
Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007
Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. Mikroekonomia, PWE, Warszawa
2014
Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007
Bekasik J., Ekonomia, PWN, Warszawa 2001
Beksiak J. (red.), Ekonomia, WN PWN, Warszawa 2001
Benbrook Ch., D.R. Davis, Identifying Smart Food Choices on the Path to Healthier
Diets, Documentation and Applications of TOC-NQI, Version 1.1, The Organic
Center, August 2011;
Berger S., Prawidłowy poziom spożycia jako cel polityki żywnościowej, (w:) W.
Kamiński (red.), Polityka i organizacja żywienia ludności, PWE, Warszawa 1980.
Berger S., Znaczenie żywieniowe składników energetycznych w żywności.
Przemysł Spożywczy 1996, 30, 345-350.
Boczar K., Kossut Z., Ekonomika handlu, PWE, Warszawa 1983
- 113 -
Buczyńska, T., Mikroekonomia, PWN, Warszawa-Łódź 1999
Budżety gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2014
Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2010
Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa
2007
Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002
Bywalec C., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wyd. AE w Krakowie,
Kraków 1999;
Chiuve S.E., Fung T.T., Rimm E.B., Hu F.B., McCullough M.L., Wang M.,
Stampfer M.J., Willett W.C., Alternative dietary indices both strongly predict risk of
chronic disease, Journal of Nutrition 2012,142 (6), s. 1009-1018.
Crampton E.W., Nutrient-to-calorie ratio in applied nutrition, Journal of Nutrition
1964, 82, 353-365.
Cybulski N. Próba badań nad żywieniem się ludu wiejskiego w Galicyi.
Towarzystwo Opieki Zdrowia, Kraków 1989
Cyran K., Dochód jako czynnik różnicujący zachowania konsumentów na rynku
żywności (na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego),
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2014, nr 38 (2), s. 365-376
Czarnocińska J., Babicz-Zielińska E., Wądołowska L., Przysławski J., SchlegelZawadzka M., Czynniki wyboru żywności a modyfikacje w odżywianiu, [w:]
Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, red. A.
Brzozowska, K. Gutkowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 302–306
Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006
Człapska-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Bajerska J., Potencjał
antyoksydacyjny racji pokarmowych pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami
układu krążenie, Żywność, Nauka, Technologia. Jakość, 2009, 4 (65), 312-319.
Dach Z., Mikroekonomia dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe SYNABA,
Kraków 2007
Dach Z., Mikroekonomia, Wydawnictwo SYNABA, Kraków 2005
Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I., Ochrona i edukacja konsumentów we
współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2005
Dąbrowska A., Polityka konsumencka realizowana w latach 1998-2001, Handel
Wewnętrzny, Marketing-Rynek- Przedsiębiorstwo 2001, 4-5
Dhehibia B., A. Laajimib, Effects of food prices and consumer income on nutrient
availability: An application of the demand for dairy products in Tunisia, Economía
Agraria y Recursos Naturales 2009, 9, 1, s. 25-36.
- 114 -
Drela K., Zachowania konsumentów, (w:) G. Wolska, Mikroekonomia. Pojęcia,
przedmiot, ewolucja, PWE, Warszawa 2014
Drewnowski A. Defining nutrient density: Development and validation of the
Nutrient Rich Foods Index, Journal of the American College of Nutrition 2009, 28,
s. 421 - 426.
Drewnowski A., Fulgoni V., Nutrient profiling of foods: Creating a nutrient-rich
food index, Nutrition Reviews 2008, 66, s. 23-39.
Drewnowski A., Maillot M., Darmon N., Should nutrient profiles be based on 100g,
100 kcal, or serving size? European Journal of Clinical Nutrition 2009, 63, s. 898904.
Drewnowski A., Maillot M., Darmon N., Testing nutrient profile models in relation
to energy density and energy cost, European Journal of Clinical Nutrition 2009, 63,
s. 674-683.
Dudek H. Skale ekwiwalentności – estymacja na podstawie kompletnych modeli
popytu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011
Duliniec, E., Postępowanie nabywców towarów konsumpcyjnych w krajach o
gospodarce rynkowej. Analiza marketingowa, Wydawnictwa Uczelniane Szkoły
Głównej Planowania i Statystyki, Seria: Monografie i opracowania, nr 204,
Warszawa 1986
Dzięgielewska M., Społeczno-kulturowe uwarunkowania postaw kobiet wobec
gospodarstwa domowego, Wyd. UŁ, Łódź 1998, s. 10-12
Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W., Consumer Behavior, The Dryden Press,
Chicago 1993
European Commission [2013]: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Progress
on
'GDP
and
beyond'
actions.
Brussels,
2.8.2013,
http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/SWD_2013_303.pdf
Evans M., Jamal A., Foxall G., Consumer behaviour, John Wiley & Sons, Ltd.
Chichester, West Sussex. England 2006
Falkowski A., Tyszka T., 2009, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP,
Gdańsk 2009
Foxall G.R., Consumer Behaviour Analysis. Critical Perspectives on Business and
Management, Raoutledge, London 2004
Foxall G.R., Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu,
PWN, Warszawa 1998
Frączek B., M. Gacek, Zawartość składników mineralnych w potrawach
zaplanowanych dla sportowców Problemy Higieny i Epidemiologii 2012, 93 (4), s.
883-887.
- 115 -
Fuhrman J., Nutritarian Handbook and ANDI Food Scoring Guide, Dr. Fuhrman
Online, Inc., 2012.
Fulgoni V.L., Keast D.R., A. Drewnowski A., Development and validation of the
Nutrient-Rich Foods Index: A tool to measure nutritional quality of foods, Journal of
Nutrition 2009, 139, s. 1549-1554.
Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo
UŁ, Łódź 1994;
Gałązka M., Grzelak A., Ocena wydatków na żywność gospodarstw domowych w
Polsce w latach 2005–2009, (w:) Czyżewski A., Matuszczak A. (red.), Ekonomia i
jej społeczne otoczenie, Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012
Gałęski B., Socjologiczna problematyka gospodarstw domowych [w:] Szczepański
A. (red.), Badania nad wzorcami konsumpcji, PWN, Warszawa 1977
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, Punkt zwrotny nowoczesnej
firmy, PWE, Warszawa 2001
Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001
Gawęcki J. (red.): Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004
Gawęcki J. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo
Naukowe PWN. Warszawa 2012
Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. WN
PWN, Warszawa 2009
Gawęcki J., Roszkowski W., Wskaźniki charakteryzujące wartość odżywczą
żywności, (w:) Gawęcki J. (red.), Żywienie Człowieka. Podstawy nauki o żywieniu,
t. 1, WN PWN, Warszawa 2010, s. 363.
Gąsior M., S. Skowron, Konsument i dystrybucja na rynku IT, Wyd. Politechniki
Lubelskiej, Lublin 2013
Gąsior M., S. Skowron, Konsument i dystrybucja na rynku IT, Wyd. Politechniki
Lubelskiej, Lublin 2013
Gertig H., Gawęcki J.. Żywienie człowieka.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008
Słownik
terminologiczny.
GŁÓWNY URZĄD STSTYSTYCZNY: Budżety gospodarstw
w…(1988, 1989 …, 2006). Wydawnictwo GUS, Warszawa
domowych
Goldsmith E.B., Consumer Economics. Issues and Behaviors, Pearson Prentice Hall,
Upper Saddle River, New Jersey 2005
Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności,
Wolters Kluwer, Warszawa 2013
- 116 -
Górska-Warsewicz H. Zastosowanie gęstości odżywczej do analiz norm żywienia i
oceny jakości odżywczej racji pokarmowych. Praca magisterska, promotor prof. dr
hab. Stanisław Berger. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
w Warszawie, 1994
Gulbicka B., Kwasek M., Analiza spożycia żywności w gospodarstwach domowych.
Przesłanki dla polityki żywnościowej. IERiGŻ- PIB, Warszawa 2006
GUS, Departament Warunków Życia.. Metodologia badania budżetów gospodarstw
domowych. Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną
GUS. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa 2011
Guthrie H., Concept of a nutritious food, Journal of American Dietetic Association
1977, 71, s. 14–19;
Gutkowska K., Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych, Wyd.
SGGW, Warszawa 2003
Gutkowska K., I. Ozimek (red.), Zachowania młodych konsumentów na rynku
żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2008
Gutkowska K., I. Ozimek, Badania marketingowe na rynku żywności, Wyd. SGGW,
Warszawa 2002
Gutkowska K., I. Ozimek, Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku
żywności – kryteria zróżnicowania, Wyd. SGGW, Warszawa 2005
Gutkowska K., Laskowski W., Ozimek I.. Konsumpcja żywności w polskich
gospodarstwach domowych – kryteria zróżnicowania.. Wydawnictwo SGGW.
Warszawa 2012
Gutkowska K., Ozimek I., Czynniki ekonomiczne warunkujące sposób żywienia
populacji (w:) J. Gawęcki, W. Roszkowski (red.), Żywienie człowieka a zdrowie
publiczne. WN PWN, Warszawa 2009, s. 118-132
Gutkowska K., Ozimek J., Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku
żywności – kryteria zróżnicowania, SGGW, Warszawa 2005
Gutkowska K., Ozimek L., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji w polskich
gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001
Hallberg L., Bioavailable nutrient density: a new concept applird in the
interpretation of food iron absorption data, American Journalf of Clinical Nutrition,
1981, 34 (10), 2242-2247.
Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Krystyna Iwanow.
Komputerowa baza danych. Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i
potraw. Wydanie trzecie rozszerzone i uaktualnione. Instytut Żywności i Żywienia.
Warszawa 2005
Hanna N., Wozniak R., Consumer behavior. An Applied Approach. Pearson
Education Prentice Hall. New Jersey 2001
- 117 -
Hansen F., Consumer Choice Behavior, A Cognitive Theory, The Free Press, New
York 1972
Hansen R.G., An index of food quality, Nutrition Reviews 1973, 31 (1), 1-7.
Hansen R.G., Wyse B.W., Sorenson A.W., Nutritional Quality index of foods. Avi
Publishing Company, Inc., Westport, Connecticut 1979.
Hegsted D.M., Dietary standards, Journal fo Americal Dietetic Association 1975,
66, 13-21.
Hodoly A., Czynniki kształtujące spożycie i zachowania się konsumentów,
ekonomiczne i społeczne aspekty spożycia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 1976
Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno – ekonomiczna, KiW,
Warszawa 1971
Hodoly A., Wstęp do badań rynku, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa
1961
INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA: Badania indywidualnego spożycia
żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. Wydawnictwo IŻŻ,
Warszawa 2003
IPiSS: Wartości minimum socjalnego w
latach 1981
https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne
–
2013,
IŻŻ, Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w
gospodarstwach domowych. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2003
IŻŻ, Poprawa stanu zdrowia ludności w Polsce poprzez podnoszenie jakości
zdrowotnej żywności i racjonalizację sposobu żywienia. Strategiczny Program
Rządowy (projekt). IŻŻ, Warszawa.1998
Jachnis A., Psychologia
uwarunkowania zachowań
Bydgoszcz 1998, 2007
konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne
konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta,
Janoś-Kresło M., B. Mróz (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej
gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006
Jarosz M. (red), Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. IŻŻ,
Warszawa 2012
Jastrzębska-Smolaga, J., W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy zagrożenia
szanse, WN PWN, Warszawa 2000
Jeszka J., Człapka-Matyasik M. 2001. Physical activity and nutritional value of diets
in a selected population of lacto-ovovegetarian women, Electronic Journal of Polish
Agricultural Universities 2001, 4, s. 1.
Jeznach M. (red.), Podstawy marketingu żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2007
- 118 -
Jeżewska – Zychowicz M., Ocena wpływu wybranych czynników na postawy kobiet
w sferze edukacji żywieniowej kobiet, Wyd. SGGW, Warszawa 2000
Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W., Konsument na rynku
nowej żywności, SGGW, Warszawa 2009
Jeżewska-Zychowicz M., M. Pilska, Postawy względem żywności i żywienia –
wybrane aspekty teoretyczne i metodologiczne, Wyd. SGGW, Warszawa, 2007
Jeżewska-Zychowicz M., Zmiana zachowań żywieniowych a profilaktyka
zdrowotna, Wyd. SGGW, Warszawa 2011
Kamerschen, D., McKenzie, R., Nardinelli, C., Ekonomia, Wydawnictwo Fundacji
Gospodarczej NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991
Kamińska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudańska-Trynka J., Teoria podejmowania
decyzji przez podmioty rynkowe: wybrane problemy z mikroekonomii, Wyd. UG,
Gdańsk 1995
Karasiewicz G., Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997
Kardes F.R., Consumer Behaviour: Managerial Decision Making, Addison Wesley
Longman, New York 1999
Kennedy E.T., Bowman S.A., Spence J.T., Freedman M., King J., Popular diets:
correlation to health, nutrition, and obesity, Journal of Americal Dietetic Association
2001, 101 (4), s. 411-420.
Kerin R. A., Hartley S. W., Rudelius W., Marketing: The core. McGraw-Hill. USA
2010;
Kieżel E. (red.), 2000, Rynkowe zachowania konsumentów, Wyd. AE w
Katowicach, Katowice 2000
Kieżel E., Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE. Warszawa
2004
Kieżel, E. (red.), 2003, Zachowania konsumentów – determinanty, racjonalność,
Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2003
Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006
Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J., Marketing – jak to się robi,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992
Kodeks cywilny, art. 22
Kopcińska D., Mikroekonomia, Wyd. US, Szczecin 2005
Kos C., Nowak J., Tendencje spożycia żywności w wybranych krajach RWPG i
EWG, PWN, Warszawa 1988
Kotarbiński T.. Traktat o dobrej robocie. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław – Warszawa – Kraków 1965
- 119 -
Kotler P., Marketing, REBIS, Poznań 2005
Kotler, P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka,
Warszawa 1994
Kowrygo B., Sawicka B., Świstak E., Samozaopatrzenie gospodarstw domowych w
żywność w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Wieś i Rolnictwo 1998, nr 1
Kowrygo B., Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w
Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa 2000
Krajewski K., Przemiany na polskim rynku żywności w świetle zachowań i potrzeb
gospodarstw domowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KEK i
GD SGGW, Polskie gospodarstwo domowe w okresie transformacji, SGGW
Warszawa 14-15 października 1997 roku, Wyd. SGGW Warszawa, s.65-76
Kramer J. (red.), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa 1992
Kramer J., Konsumpcja. Prawidłowości. Struktura. Przyszłość, PWE, Warszawa
1993
Kramer, J (red.), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa 1994
Krasiński Z., Piasny J., Szulce H.: Ekonomika konsumpcji. Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1984
Krugman P., Wells R. Mikroekonomia, WN PWN, Warszawa 2012
Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.,: Tabele wartości odżywczej
produktów spożywczych. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 1998
Kwasek M., Tendencje w spożyciu żywności w krajach Unii Europejskiej, Raport nr
180, IERiGŻ, Warszawa 2007
Kwasek M., Wzorce konsumpcji żywności w Polsce, Studia i Monografie 153,
IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012
Lachance P.A., Critique of an index of food quality (IFQ). Journal of Nutrition
Education 1975, 7, s. 136 (letter).
Lackey C.J., Kolasa K.M., Healthy eating: defining the nutrient quality of foods,
Nutrition Today 2004, 39, s. 26–29.
Lambkin M., Foxall G., van Raaij W.F., Heilbrunn B., Zachowanie konsumenta.
Koncepcje i badania europejskie, WN PWN, Warszawa 2001
Laskowski W. Dochodowa elastyczność wydatków polskich gospodarstw
domowych i jej uwarunkowania. Problemy rolnictwa Światowego, Tom 14 (XXIX)
2014 Zeszyt 1, s. 63-74
Laskowski W., Studium realizacji potrzeb żywnościowych ludności Polski na tle
wielowymiarowych klasyfikacji i analiz gospodarstw domowych. Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2005
- 120 -
Laskowski W., Zmiany poziomu spożycia żywności w Polsce, Ekonomika i
Organizacja Gospodarki żywnościowej 2008, nr 63, s. 5-14
Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów, PWN, Warszawa 2001
Maciaszczyk M., Teoretyczne aspekty zachowań konsumenckich
niepełnosprawnych ruchowo, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014
osób
Mankiw G., Taylor M., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009
Marciniak S., Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, WN PWN,
Warszawa 2005
Maslow A. H., Motywacja i osobowość, WN PWN, Warszawa 1990
Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe,
PWE, Warszawa 2003
Michalski E., Marketing, PWE, Warszawa
Michna W. Wiejskie gospodarstwo domowe. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
Warszawa 1989
Miczyńska-Kowalska M., Zachowania konsumenckie, Polihymnia, Lublin 2004
Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa
2005, 2013
Misiaszek Z., Ekonomika konsumpcji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1980
Mynarski S., Analiza rynku. Problemy i metody, PWN, Warszawa 1987
Mynarski S., Metody badania postępowania konsumentów na rynku, [w:] J.
Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Badania marketingowe.
Metody i oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Management
Schools, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa – Kraków 1992
Mynarski S., Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa 1990
Niewczas M., Kryteria wyboru żywności, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość,
2013, 6 (91), 204 – 219
Nowak L., Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995
Nowak L., Uwarunkowania zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej.
Eksploracja struktur ukrytych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009
Oyrzanowski B., Mikroekonomia, wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków
1995
Padberg D.I., Kubena K.S., Ozuna T., Kim H., Osborn L., The nutritional quality
index: an instrument for communicating nutrition information to consumers.College
Station, TX: Agricultural and Food Policy Center, Texas A&M University, 1993.
(AFPC Policy Research Report 93-10.)
- 121 -
Pałaszewska-Reindl T. (red.) Polskie gospodarstwa domowe: życie codzienne w
kryzysie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986
Patrzałek W. (red.) Kulturowe determinanty zachowań
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004
konsumenckich,
Perenc J. (red.), Marketing. Sposób myślenia i działania, Wyd. Nauk. Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2001
Pinson Ch., Jolibert A., Zachowanie konsumenta – przegląd aktualnych koncepcji i
zagadnień, [w:] M. Lambkin, G. Foxall, F. Van Raij, Zachowanie konsumenta.
Koncepcje i badania europejskie, ydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
Porohille M., Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego,
[w:] Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego, Instytut
Socjologii UW, Warszawa 1980
Rada Ministrów. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Warszawa 2007r.
Ranum P.M., F.F. Barrett, R.J. Loewe, K. Kulp, Nutrient Levels in Internationally
Milled Wheat Flours, Cereal Chemistry 1980, 5 (57), 361-366.
Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków 2004
Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania,
Wyd. AE w Krakowie. Kraków 2004
Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000
Rudnicki, L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania,
Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004
Samuelson P., William D., Nordhaus E., Ekonomia, PWN, Warszawa 1995
Samuelson, P., Nordhaus, W., Ekonomia, WN PWN, Warszawa 1999
Sandhusen R.L., Marketing, Barron’s Educational Series, New York 2000
Scheidt D.M., Eileen D., Composite Index for Aggregating Nutrient Density Using
Food Labels: Ration of Recommended to Restricted Food Components, Journal of
Nutrition Education & Behavior 2004, 36 (1), s. 35-39.
Senda J., Podstawowe aspekty racjonalności zachowań konsumenckich, Ruch
prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 1998, 2 (60), 159-170
Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin,
Warszawa 2005
Sobol E., Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa.1995
Solomon M. R., Consumer Behavior. Buying, Having and Being, 7th ed., Pearson
Prentice Hall, New Jersey 2004, 2006
- 122 -
Solomon M.R., Bamossy G.J., Askegaard S., Hogg M.K., Consumer Behaviour. A
European Perspective, 3th ed., Prentice Hall, London 2006
Sorenson A.W., R.G. Hansen, An index of food quality, Journal of Nutrition
Education 1975, 7, s. 53–57.
Sorenson A.W., Wyse B.W., Wittwer A.J., Hansen R.G., An Index of Nutritional
Quality for a balanced diet. New help for an old problem, Journal of American
Dietetic Association 1976, 3 (68), 236-242.
Sorenson AW, Wyse BW, Wittwer AJ, Hansen RG., An Index … op. it., s. 236-242.
Sowińska A., Wybrane zagadnienia z psychologii ekonomicznej. Wydawnictwo AE.
Katowice 2003
Szczepański J., Wydajność pracy a konsumpcja, Nowe Drogi 1976, nr. 11
Szczygieł A., B. Bułhak-Jachymczyk, L. Nowicka, W.B. Szostak, Normy żywienia i
wyżywienia, cz. I i II, IŻŻ, Warszawa 1987.
Szwacka-Salomonowicz, J., Zielińska, Z., Hierarchia potrzeb żywnościowych w
roku 1993 na tle potrzeb 1986 r., IRWiK PAN, Warszawa 1996
Światowy G., Zachowania konsumenckie, Wrocław 1994, 2006
Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006
Świetlik K., Popyt na żywność latach 2004–2007, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr
3, Warszawa 2007, s. 42–60
Świtała, M., Determinanty aktywności nabywczej starszych konsumentów, (w:)
Kieżel, E. (red.), Konsumencki proces decyzyjny, Wyd. AE w Katowicach,
Katowice 2006
Taylor C.M., Food value in shares and weights in common servings with
suggestions for personal food needs, New York 1959.
Taylor C.M., G. Macleod, M. Rose, Foundation of Nutrition, New York 1955.
Tyszka T. (red.), Psychologia
Psychologiczne, Gdańsk 2004;
ekonomiczna,
Gdańskie
Wydawnictwo
Varian H., Mikroekonomia kurs średni - ujęcie nowoczesne, WN PWN, Warszawa
2002, 2005
Wiszniewski E., Ekonomika konsumpcji, PWN, Warszawa 1983
Wolska G. (red.) Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja, PWE Warszawa
2014
Woś J. (red.), Zachowania konsumenckie – teoria i praktyka, Wyd. AE w Poznaniu,
Poznań 2003
Woś, J., Rachocka, J., Kasperek-Hoppe, M., Zachowania konsumentów – teoria i
praktyka, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004, 2011
- 123 -
Woźny D., Uwarunkowania zachowań młodych konsumentów na rynku mebli,
Praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012;
Wretlind M.D., Standards for nutritional adequacy of the diet. European and
WHO/FAO viewpoints. American Journalf of Clinical Nutrition 1982, 36 (8), 366375.
Wyse B.W., A.W. Sorenson, A.J. Wittwater, R.G. Hansen, Nutritional quality index
identifies consumer nutrient needs, Food Technology 1976, 30, s. 22–40.
Zalega T, Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, Studia i Materiały,
Wydział Zarządzania UW 2007, 1, 7-24
Zalega T., Konsumpcja gospodarstw domowych o niepewnych dochodach,
Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2008
Zalega T., Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, PWE Warszawa 2012
Zalega T., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2007
Zalega T., Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami
bezrobotnymi w województwie mazowieckim, Ekonomika i Organizacja
Gospodarki Żywnościowej 2011, nr 93, 119-135.
Zaltman G., Jak myślą klienci? Podróż w głąb umysłu rynku, Wyd. FORUM,
Poznań 2003;
Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji, elementy teorii,
Wyd. SGGW, Warszawa 2002
- 124 -
7. Aneks
Wykaz tablic:
Tablica I. Kaloryczność oraz skład odżywczy spożycia żywności w przeliczeniu na osobę i dobę, rok 2012
Tablica II. Obliczone wskaźniki gęstości odżywczej dla składników pokarmowych, na 1000 kcal, rok 2012
Tablica III. Obliczone wskaźniki jakości wyżywienia (indeks jakości żywieniowej INQ), rok 2012
Tablica I. Kaloryczność oraz skład odżywczy spożycia żywności w przeliczeniu na osobę i dobę, rok 2012
Składnik dla wartości odżywczej,
2012 r.
Średnia Mediana
Dolny Kwartyl
Górny - Percentyl Percentyl Rozstęp
Kwartyl
- 10
- 90
kw.
Wsp.
zmn.
SD
Wartość energetyczna w kcal
2408
2210
1711
2871
1338
3671
1160
44
2.70
Woda w g
1143
1008
732
1386
543
1869
654
56
1.62
Białko w og w g
82
75
58
98
45
126
41
45
0.09
Białko w zw w g
55
50
37
67
28
88
30
50
0.07
Białko w roś w g
27
24
19
32
14
42
14
49
0.03
Tłuszcz w g
105
94
70
127
53
167
56
50
0.13
Węglowodany w og w g
296
268
204
354
156
461
150
48
0.36
Popiół w g
18
15
10
22
8
32
12
74
0.03
Sód w mg
4437
2950
1838
5477
1338
8731
3639
103
11.67
Potas w mg
3035
2708
2005
3630
1505
4777
1624
57
4.42
Wapń w mg
624
561
410
761
302
1006
351
53
0.84
Fosfor w mg
1303
1198
927
1554
726
1979
627
44
1.46
291
264
202
346
156
450
144
49
0.36
Magnez w mg
Żelazo w mg
11.1
10.1
7.7
13.3
5.9
17.4
5.6
48
0.01
Cynk w mg
11.0
10.1
7.8
13.2
6.0
16.9
5.4
45
0.01
Miedź w mg
1.2
1.1
0.8
1.4
0.6
1.9
0.6
51
0.00
Mangan w mg
3.6
3.3
2.4
4.3
1.9
5.7
1.9
49
0.00
73
2.29
Witamina A w mcg
1226
1010
698
- 126 -
1474
487
2145
776
Składnik dla wartości odżywczej,
2012 r.
Retinol w mcg
Beta-karoten w mcg
Średnia Mediana
Dolny Kwartyl
Górny - Percentyl Percentyl Rozstęp
Kwartyl
- 10
- 90
kw.
Wsp.
zmn.
SD
654
495
343
749
247
1175
406
95
1.58
3428
2655
1534
4326
824
6677
2792
93
8.14
4.3
3.7
2.6
5.3
1.9
7.4
2.6
63
0.01
13.5
11.9
8.5
16.5
6.1
22.3
8.0
56
0.02
Tiamina w mg
1.6
1.4
1.1
1.9
0.8
2.5
0.8
50
0.00
Ryboflawina w mg
1.7
1.6
1.2
2.1
0.9
2.7
0.9
46
0.00
19.2
17.3
12.9
23.2
9.8
30.5
10.3
51
0.02
Witamina B6 w mg
2.3
2.1
1.6
2.8
1.2
3.6
1.2
54
0.00
Foliany w mcg
295
265
199
353
152
466
154
52
0.39
Witamina B12 w mcg
4.7
3.9
2.7
5.6
1.9
8.2
2.9
73
0.01
107.4
87.1
57.5
131.6
38.5
195.4
74.1
78
0.21
KwTł w Nas w C 4:0 w g
0.42
0.37
0.25
0.53
0.17
0.72
0.28
60
0.00
KwTł w Nas w C 6:0 w g
0.29
0.25
0.17
0.36
0.12
0.49
0.19
60
0.00
KwTł w Nas w C 8:0 w g
0.26
0.23
0.16
0.32
0.12
0.43
0.15
55
0.00
KwTł w Nas w C 10:0 w g
0.57
0.50
0.34
0.72
0.23
0.98
0.38
60
0.00
KwTł w Nas w C 12:0 w g
1.19
1.06
0.76
1.47
0.54
1.96
0.71
55
0.00
KwTł w Nas w C 14:0 w g
3.24
2.86
2.04
3.99
1.48
5.41
1.95
55
0.00
KwTł w Nas w C 15:0 w g
0.37
0.33
0.23
0.47
0.16
0.65
0.24
60
0.00
KwTł w Nas w C 16:0 w g
20.46
18.44
13.82
24.69
10.52
32.39
10.87
50
0.03
Witamina D w mcg
Witamina E w mg
Niacyna w mg
Witamina C w mg
- 127 -
Składnik dla wartości odżywczej,
2012 r.
Średnia Mediana
Dolny Kwartyl
Górny - Percentyl Percentyl Rozstęp
Kwartyl
- 10
- 90
kw.
Wsp.
zmn.
SD
KwTł w Nas w C 17:0 w g
0.27
0.24
0.17
0.33
0.12
0.45
0.16
55
0.00
KwTł w Nas w C 18:0 w g
8.94
8.00
5.94
10.77
4.48
14.24
4.83
53
0.01
KwTł w Nas w C 20:0 w g
0.19
0.17
0.11
0.23
0.08
0.32
0.12
60
0.00
KwTł w Nas w ogółem w g
36.29
32.66
24.58
43.86
18.60
57.29
19.29
49
0.05
KwTł w 1nieNas w C 14:1 w g
0.29
0.25
0.17
0.36
0.12
0.50
0.19
60
0.00
KwTł w 1nieNas w C 15:1 w g
0.10
0.09
0.06
0.12
0.04
0.16
0.06
56
0.00
KwTł w 1nieNas w C 16:1 w g
2.24
1.97
1.43
2.72
1.05
3.68
1.29
57
0.00
KwTł w 1nieNas w C 17:1 w g
0.17
0.15
0.11
0.21
0.08
0.27
0.10
54
0.00
KwTł w 1nieNas w C 18:1 w g
38.72
34.60
25.48
46.82
19.04
62.18
21.34
53
0.05
KwTł w 1nieNas w C 20:1 w g
0.57
0.48
0.33
0.70
0.23
0.98
0.37
65
0.00
KwTł w 1nieNas w C 22:1 w g
0.31
0.24
0.12
0.41
0.04
0.65
0.29
97
0.00
KwTł w 1nieNas w ogółem w g
42.44
37.93
28.02
51.26
20.96
68.14
23.24
53
0.06
KwTł w WnieNas w C 18:2 w g
16.32
14.30
9.89
20.24
6.88
27.75
10.35
60
0.02
KwTł w WnieNas w C 18:3 w g
2.03
1.75
1.20
2.51
0.84
3.48
1.31
62
0.00
KwTł w WnieNas w C 18:4 w g
0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.04
0.02
144
0.00
KwTł w WnieNas w C 20:3 w g
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
189
0.00
KwTł w WnieNas w C 20:4 w g
0.20
0.17
0.11
0.25
0.08
0.35
0.13
70
0.00
KwTł w WnieNas w C 20:5 w g
0.07
0.04
0.01
0.10
0.00
0.18
0.08
139
0.00
KwTł w WnieNas w C 22:5 w g
0.02
0.02
0.01
0.03
0.00
0.05
0.02
109
0.00
- 128 -
Składnik dla wartości odżywczej,
2012 r.
Średnia Mediana
Dolny Kwartyl
Górny - Percentyl Percentyl Rozstęp
Kwartyl
- 10
- 90
kw.
Wsp.
zmn.
SD
KwTł w WnieNas w C 22:6 w g
0.15
0.10
0.06
0.19
0.03
0.31
0.13
102
0.00
KwTł w WnieNas w ogółem w g
18.82
16.49
11.43
23.28
8.02
31.85
11.84
60
0.03
Cholesterol w mg
344
307
223
422
162
563
199
53
0.47
Izoleucyna w mg
4030
3692
2835
4831
2195
6194
1996
45
4.62
Leucyna w mg
6233
5713
4390
7474
3395
9578
3084
45
7.13
Lizyna w mg
5602
5093
3860
6764
2945
8742
2905
47
6.74
Metionina w mg
1999
1829
1398
2399
1076
3091
1001
46
2.33
Cystyna w mg
1215
1121
865
1454
674
1846
589
43
1.34
Fenyloalanina w mg
3649
3354
2582
4365
2017
5572
1784
44
4.10
Tyrozyna w mg
2906
2665
2050
3478
1586
4450
1428
45
3.31
Treonina w mg
3407
3111
2373
4093
1825
5276
1720
46
3.99
Tryptofan w mg
1051
963
735
1262
567
1621
527
46
1.22
Walina w mg
4664
4279
3291
5580
2555
7149
2289
45
5.30
Arginina w mg
4501
4100
3107
5426
2384
7017
2318
47
5.37
Histydyna w mg
2340
2140
1633
2816
1254
3618
1183
46
2.74
Alanina w mg
4084
3714
2816
4922
2151
6380
2106
47
4.89
Kwas asparaginowy w mg
7444
6774
5139
8930
3953
11577
3791
48
8.99
Kwas glutaminowy w mg
15614
14424
11147
18645
8745
23621
7498
43
17.13
3798
3436
2590
4589
1959
5981
1999
49
4.70
Glicyna w mg
- 129 -
Składnik dla wartości odżywczej,
2012 r.
Średnia Mediana
Dolny Kwartyl
Górny - Percentyl Percentyl Rozstęp
Kwartyl
- 10
- 90
kw.
Wsp.
zmn.
SD
Prolina w mg
5650
5224
4050
6735
3174
8536
2685
43
6.17
Seryna w mg
3923
3603
2768
4694
2157
6009
1926
44
4.43
Sacharoza w g
82
69
44
102
29
148
58
72
0.15
Laktoza w g
11
9
6
14
4
19
8
70
0.02
Skrobia w g
152
137
101
183
75
240
82
53
0.20
20
18
13
25
10
33
11
54
0.03
Jod w mcg
162
45
23
224
16
393
200
158
0.65
Energia z białka w kcal
332
305
234
398
182
510
164
45
0.38
Energia z tłuszczu w kcal
928
835
624
1120
472
1473
496
50
1.18
Energia z węglowod. w kcal
1118
1012
770
1336
590
1743
566
48
1.37
Sód w mg z dodania
4041
2496
1486
5076
1057
8271
3590
112
11.51
Błonnik pokarmowy w g
Źródło danych do obliczeń własnych: Główny Urząd statystyczny. Badanie budżetów gospodarstw domowych. GUS nie ponosi
odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji
- 130 -
Tablica II. Obliczone wskaźniki gęstości odżywczej dla składników pokarmowych, na 1000 kcal, rok 2012
Składnik dla gęstości odżywczej
na 1000 kcal, 2012 r.)
Wartość energetyczna w kcal
Woda w g
Białko w og w g
Białko w zw w g
Białko w roś w g
Tłuszcz w g
Węglowodany w og w g
Popiół w g
Sód w mg
Potas w mg
Wapń w mg
Fosfor w mg
Magnez w mg
Żelazo w mg
Cynk w mg
Miedź w mg
Mangan w mg
Witamina A w mcg
Retinol w mcg
Średnia Mediana
Dolny Kwartyl
Górny - Percentyl Percentyl Rozstęp
Kwartyl
- 10
- 90
kw.
Wsp.
zmn.
SD
1000
1000
1000
1000
1000
1000
0
0
0.00
481
455
368
564
301
692
196
34
0.42
35
34
31
38
28
42
7
16
0.01
23
23
19
27
16
31
8
26
0.02
11
11
10
13
8
14
3
21
0.01
43
43
38
48
34
53
10
18
0.02
123
123
110
136
98
149
26
17
0.05
8
6
5
9
5
12
4
53
0.01
1832
1191
903
2406
746
3551
1503
85
3.96
1261
1224
1040
1429
891
1646
389
27
0.86
267
251
200
316
163
391
115
36
0.24
548
544
493
599
447
653
106
15
0.21
122
120
107
134
96
149
27
19
0.06
4.6
4.6
4.1
5.1
3.7
5.6
0.9
16
0.00
4.6
4.6
4.2
5.0
3.8
5.5
0.9
15
0.00
0.5
0.5
0.4
0.6
0.4
0.6
0.1
21
0.00
1.5
1.5
1.3
1.7
1.1
2.0
0.5
24
0.00
510
454
347
601
271
801
254
52
0.67
270
219
174
295
140
450
122
69
0.47
- 131 -
Składnik dla gęstości odżywczej
na 1000 kcal, 2012 r.)
Beta-karoten w mcg
Witamina D w mcg
Witamina E w mg
Tiamina w mg
Ryboflawina w mg
Niacyna w mg
Witamina B6 w mg
Foliany w mcg
Witamina B12 w mcg
Witamina C w mg
KwTł w Nas w C 4:0 w g
KwTł w Nas w C 6:0 w g
KwTł w Nas w C 8:0 w g
KwTł w Nas w C 10:0 w g
KwTł w Nas w C 12:0 w g
KwTł w Nas w C 14:0 w g
KwTł w Nas w C 15:0 w g
KwTł w Nas w C 16:0 w g
KwTł w Nas w C 17:0 w g
KwTł w Nas w C 18:0 w g
KwTł w Nas w C 20:0 w g
Średnia Mediana
Dolny Kwartyl
Górny - Percentyl Percentyl Rozstęp
Kwartyl
- 10
- 90
kw.
Wsp.
zmn.
SD
1441
1204
747
1834
425
2638
1087
79
2.88
1.8
1.7
1.3
2.1
1.1
2.6
0.8
41
0.00
5.6
5.4
4.4
6.5
3.6
7.7
2.1
30
0.00
0.7
0.7
0.6
0.7
0.5
0.8
0.2
20
0.00
0.7
0.7
0.6
0.8
0.6
0.9
0.2
20
0.00
8.0
7.9
6.9
9.0
5.9
10.2
2.2
21
0.00
1.0
0.9
0.8
1.1
0.7
1.2
0.3
23
0.00
123
120
104
137
91
158
33
24
0.08
1.9
1.7
1.4
2.3
1.1
3.0
0.9
49
0.00
44.3
39.8
28.7
54.2
20.6
72.6
25.5
54
0.06
0.18
0.17
0.12
0.23
0.09
0.29
0.10
46
0.00
0.12
0.12
0.08
0.15
0.06
0.19
0.07
45
0.00
0.11
0.10
0.08
0.13
0.06
0.16
0.05
37
0.00
0.24
0.23
0.17
0.30
0.12
0.38
0.14
44
0.00
0.50
0.48
0.38
0.61
0.29
0.73
0.23
35
0.00
1.36
1.29
1.03
1.62
0.84
1.98
0.59
35
0.00
0.16
0.15
0.11
0.19
0.09
0.24
0.07
38
0.00
8.49
8.44
7.44
9.46
6.53
10.50
2.01
19
0.00
0.11
0.11
0.09
0.13
0.07
0.16
0.05
33
0.00
3.71
3.66
3.18
4.18
2.75
4.71
1.00
22
0.00
0.08
0.08
0.06
0.09
0.05
0.11
0.03
33
0.00
- 132 -
Składnik dla gęstości odżywczej
na 1000 kcal, 2012 r.)
KwTł w Nas w ogółem w g
KwTł w 1nieNas w C 14:1 w g
KwTł w 1nieNas w C 15:1 w g
KwTł w 1nieNas w C 16:1 w g
KwTł w 1nieNas w C 17:1 w g
KwTł w 1nieNas w C 18:1 w g
KwTł w 1nieNas w C 20:1 w g
KwTł w 1nieNas w C 22:1 w g
KwTł w 1nieNas w ogółem w g
KwTł w WnieNas w C 18:2 w g
KwTł w WnieNas w C 18:3 w g
KwTł w WnieNas w C 18:4 w g
KwTł w WnieNas w C 20:3 w g
KwTł w WnieNas w C 20:4 w g
KwTł w WnieNas w C 20:5 w g
KwTł w WnieNas w C 22:5 w g
KwTł w WnieNas w C 22:6 w g
KwTł w WnieNas w ogółem w g
Cholesterol w mg
Izoleucyna w mg
Leucyna w mg
Średnia Mediana
Dolny Kwartyl
Górny - Percentyl Percentyl Rozstęp
Kwartyl
- 10
- 90
kw.
Wsp.
zmn.
SD
15.10
15.00
13.14
16.89
11.43
18.87
3.74
20
0.01
0.12
0.11
0.09
0.15
0.07
0.19
0.06
41
0.00
0.04
0.04
0.03
0.05
0.02
0.06
0.02
39
0.00
0.93
0.91
0.75
1.08
0.61
1.26
0.33
29
0.00
0.07
0.07
0.05
0.08
0.04
0.10
0.03
34
0.00
15.96
15.83
13.73
18.02
11.80
20.18
4.29
21
0.01
0.23
0.22
0.17
0.27
0.13
0.33
0.10
36
0.00
0.13
0.11
0.06
0.17
0.02
0.24
0.11
73
0.00
17.50
17.37
15.10
19.71
13.01
22.02
4.61
21
0.01
6.72
6.51
5.06
8.06
3.96
9.65
3.00
34
0.01
0.83
0.80
0.61
1.00
0.49
1.22
0.39
35
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
121
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156
0.00
0.08
0.08
0.06
0.10
0.04
0.12
0.04
42
0.00
0.03
0.02
0.01
0.04
0.00
0.07
0.04
117
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
89
0.00
0.06
0.05
0.03
0.08
0.02
0.12
0.05
81
0.00
7.74
7.51
5.87
9.24
4.64
11.05
3.37
33
0.01
144
140
115
167
95
197
51
29
0.11
1693
1679
1497
1868
1336
2067
371
17
0.75
2619
2598
2324
2887
2075
3184
562
17
1.13
- 133 -
Składnik dla gęstości odżywczej
na 1000 kcal, 2012 r.)
Lizyna w mg
Metionina w mg
Cystyna w mg
Fenyloalanina w mg
Tyrozyna w mg
Treonina w mg
Tryptofan w mg
Walina w mg
Arginina w mg
Histydyna w mg
Alanina w mg
Kwas asparaginowy w mg
Kwas glutaminowy w mg
Glicyna w mg
Prolina w mg
Seryna w mg
Sacharoza w g
Laktoza w g
Skrobia w g
Błonnik pokarmowy w g
Jod w mcg
Średnia Mediana
Dolny Kwartyl
Górny - Percentyl Percentyl Rozstęp
Kwartyl
- 10
- 90
kw.
Wsp.
zmn.
SD
2351
2320
2017
2646
1754
2983
629
21
1.26
840
831
733
933
649
1039
200
19
0.40
510
510
464
556
421
600
91
14
0.18
1533
1526
1379
1678
1245
1830
299
15
0.60
1223
1213
1080
1353
960
1493
273
18
0.55
1428
1415
1254
1582
1113
1757
327
18
0.66
441
437
390
487
347
538
97
17
0.20
1960
1946
1749
2155
1569
2367
406
16
0.82
1882
1861
1650
2086
1461
2319
436
18
0.88
983
973
858
1092
758
1217
233
19
0.47
1710
1688
1483
1904
1308
2136
422
20
0.86
3109
3083
2736
3448
2427
3823
712
18
1.43
6575
6559
5963
7160
5409
7746
1197
14
2.40
1587
1562
1356
1783
1183
2021
427
21
0.87
2384
2374
2152
2606
1946
2828
455
15
0.91
1649
1639
1473
1811
1325
1983
338
16
0.68
33
31
23
41
16
53
18
45
0.04
5
4
3
6
2
8
3
60
0.01
64
63
52
74
42
86
22
27
0.04
8
8
7
10
6
11
3
26
0.01
65
17
11
100
9
167
88
140
0.23
- 134 -
Składnik dla gęstości odżywczej
na 1000 kcal, 2012 r.)
Energia z białka w kcal
Energia z tłuszczu w kcal
Energia z węglowod. w kcal
Sód w mg z dodania
Średnia Mediana
Dolny Kwartyl
Górny - Percentyl Percentyl Rozstęp
Kwartyl
- 10
- 90
kw.
Wsp.
zmn.
SD
140
139
124
153
112
168
29
16
0.06
384
383
339
428
297
471
89
18
0.18
465
465
415
515
367
564
100
17
0.20
1665
1013
727
2243
578
3385
1516
94
3.96
Źródło danych do obliczeń własnych: Główny Urząd statystyczny. Badanie budżetów gospodarstw domowych. GUS nie ponosi
odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji
- 135 -
Tablica III. Obliczone wskaźniki jakości wyżywienia (indeks jakości żywieniowej INQ), rok 2012
Składnik dla INQ, 2012 r.
Białko
Tłuszcz
Węglowodany
Błonnik pokarmowy
Witamina A
Tiamina
Ryboflawina
Niacyna
Witamina B6
Foliany
Witamina B12
Witamina C
Witamina D
Witamina E
Wapń
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Średnia Mediana
Dolny - Górny - Percentyl Percentyl Rozstęp
Kwartyl Kwartyl
- 10
- 90
kwart.
Wsp.
zmn.
SD
1.5
1.5
1.3
1.7
1.2
1.9
0.4
20
0.001
1.3
1.3
1.1
1.4
1.0
1.6
0.3
18
0.001
2.5
2.4
2.1
2.8
1.8
3.1
0.7
22
0.001
1.0
1.0
0.8
1.1
0.7
1.3
0.3
28
0.001
1.8
1.6
1.2
2.1
0.9
2.8
0.9
52
0.002
1.5
1.5
1.3
1.7
1.1
2.0
0.4
22
0.001
1.7
1.6
1.4
1.9
1.3
2.1
0.4
21
0.001
1.5
1.5
1.2
1.7
1.1
1.9
0.4
23
0.001
1.9
1.9
1.6
2.2
1.3
2.5
0.6
28
0.001
0.9
0.8
0.7
1.0
0.6
1.1
0.3
26
0.001
2.2
2.0
1.6
2.6
1.2
3.5
1.0
49
0.003
1.5
1.4
1.0
1.8
0.7
2.5
0.9
53
0.002
0.7
0.7
0.5
0.9
0.3
1.2
0.4
52
0.001
1.7
1.6
1.3
2.0
1.0
2.4
0.7
31
0.001
0.7
0.6
0.5
0.8
0.4
1.0
0.3
38
0.001
1.9
1.9
1.7
2.2
1.5
2.5
0.5
21
0.001
1.0
1.0
0.8
1.1
0.7
1.2
0.3
22
0.001
1.0
1.0
0.8
1.2
0.7
1.4
0.3
25
0.001
1.4
1.3
1.2
1.5
1.1
1.7
0.3
17
0.001
- 136 -
Składnik dla INQ, 2012 r.
Miedź
Jod
Woda
Sód
Potas
Średnia Mediana
Dolny - Górny - Percentyl Percentyl Rozstęp
Kwartyl Kwartyl
- 10
- 90
kwart.
Wsp.
zmn.
SD
1.6
1.5
1.3
1.7
1.1
2.0
0.4
23
0.001
1.2
0.3
0.2
1.8
0.2
3.0
1.6
144
0.004
0.6
0.6
0.4
0.7
0.4
0.8
0.2
35
0.001
3.5
2.3
1.7
4.5
1.4
6.7
2.9
87
0.008
0.7
0.7
0.6
0.8
0.5
1.0
0.2
29
0.001
Źródło danych do obliczeń własnych: Główny Urząd statystyczny. Badanie budżetów gospodarstw domowych. GUS nie ponosi
odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji
- 137 -
Download