Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice

advertisement
RAPORT
o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
Budowa trzech stawów rybnych
w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
Część II – hydrogeologia
Autorzy:
dr Mariusz Rinke
mgr Kamil Okruta
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
1
Spis treści
1
LOKALIZACJA................................................................................................................................................ 2
2
MORFOLOGIA ................................................................................................................................................ 2
3
WARUNKI GLEBOWE ................................................................................................................................... 2
4
BUDOWA GEOLOGICZNA ........................................................................................................................... 3
5
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE........................................................................................................... 3
6
HYDROGRAFIA .............................................................................................................................................. 7
6.3
CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI ROWU R-1 .................................................................................................... 8
6.3.1 Geometria zlewni rowu R-1............................................................................................................ 9
6.3.2 Morfologia zlewni rowu R-1 ......................................................................................................... 10
6.3.3 Przepływy charakterystyczne potoku (rowu) R-1 .................................................................. 11
6.3.4 Przepływy miarodajne dla rowu R-1 .......................................................................................... 12
6.3.5 Obliczenie przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia.................... 12
7
WPŁYW PROJEKTOWANYCH STAWÓW NA WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE ..... 13
7.3
WODY PODZIEMNE.................................................................................................................................... 13
7.3.1 Piętrzenie wód podziemnych – etap budowy i eksploatacji................................................ 13
7.3.2 Wpływ na bilans wód podziemnych w zlewni i kierunek spływu wód podziemnych ... 14
7.4
WPŁYW NA WODY POWIERZCHNIOWE ....................................................................................................... 14
7.4.1 Okres budowy ................................................................................................................................. 14
7.4.2 Okres eksploatacji.......................................................................................................................... 14
8
LIKWIDACJA STAWÓW ............................................................................................................................. 15
9
WNIOSKI......................................................................................................................................................... 16
10
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................. 17
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
2
1 LOKALIZACJA
Inwestycję stanowią stawy rybne, które wybudowane będą na terenie zlewni potoku (rowu)
R-1 (oznaczenie zgodnie z ewidencją urządzeń melioracji szczegółowych) zasilającego je
w wodę.
Jest to obszar połoŜony około 15 km na południowy zachód od Bystrzycy Kłodzkiej, w górnej
części Doliny Dzikiej Orlicy między Górami Bystrzyckimi na północnym wschodzie a Górami
Orlickimi (czes. Orlicke hory) na południowym zachodzie, przy granicy z Czechami.
Według podziału Polski na jednostki fizyczno – geograficzne teren ten połoŜony jest w
makroregionie Sudety Środkowe, mezoregionie Góry Bystrzyckie, które pod względem
geologicznym stanowią jeden blok z Górami Orlickimi, jednak są oddzielone od nich bruzdą
tektoniczna doliny Dzikiej Orlicy.
Stawy połoŜone będą na wschód od wsi Mostowice (woj. dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina
Bystrzyca Kłodzka) i na północ od drogi nr 389 Zieleniec – Międzylesie, u podnóŜa wzniesień
Gór Bystrzyckich okalających je od strony południowej i wschodniej.
Otoczenie stawów stanowią rozległe półdzikie górskie łąki, a wzniesienia i wyŜsze partie
zlewni porastają lasy świerkowe regla dolnego.
2 MORFOLOGIA
Grzbiety Gór Bystrzyckich wykazują zrównanie w poziomie 800 – 900 m n.p.m. NajwyŜszym
wzniesieniem Gór Bystrzyckich jest góra Jagodna (978 m n.p.m.), natomiast najwyŜej
połoŜonym punktem na granicy zlewni rowu R-1 jest wzniesienie Ubocze o wysokości 812 m
n.p.m. Dominującym kierunkiem nachylenia stoków zlewni jest południowo – zachodni, za
wyjątkiem głębokich dolin potoków, gdzie lokalnie występują kierunki północne i wschodnie.
Deniwelacje terenu w obrębie zlewni sięgają 147 m. Nachylenie stoków jest stosunkowo
zmienne, wahające się od 0,5 – 2 % w rejonie grzbietu Gór Bystrzyckich, do 40 – 55 % w
rejonie dolin rowów.
3 WARUNKI GLEBOWE
Powierzchnia terenu na której projektowane są stawy pokryta jest glebami górskimi
wykształconymi jako kwaśne gleby brunatne z licznymi fragmentami skał rodzimych
(gnejsów).
Warstwa próchniczna jest słabo wykształcona o miąŜszości nie przekraczającej 0,4 m. Gleby
charakteryzują się niską wartością bonitacyjną. Profil glebowy w rejonie istniejącego stawu A
przedstawia fotografia nr 1.
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
3
Fot. 1. Profil glebowy
4 BUDOWA GEOLOGICZNA
Teren na którym planowana jest inwestycja połoŜony jest w Górach Bystrzyckich
zbudowanych ze skał metamorficznych naleŜących do tzw. metamorfiku bystrzycko –
kłodzkiego stanowiącego część metamorfiku orlicko – kłodzkiego.
PodłoŜe terenu stanowi prekambryjski górotwór zbudowany z gnejsów, paragnejsów i łupków
łyszczykowych.
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono występowanie gnejsów pręcikowych, słojowych lub
smuŜystych o czerwonym zabarwieniu hematytem. Lokalnie w gnejsach stwierdzono
występowanie Ŝył kwarcowych barwy Ŝółtej o miąŜszości do 0,3 m. Silne spękania skał,
obecność hematytu i Ŝył kwarcowych świadczą o przebiegającej w podłoŜu strefie dyslokacji
tektonicznej, którą wykorzystuje potok R-1.
W przypowierzchniowej strefie gnejsy są zwietrzałe i spękane. Na skłonach stoków zalegają
gliny zboczowe z okruchami skał (głównie gnejsów) o zróŜnicowanej wielkości (nawet do 0,7
m) i miąŜszości 3 – 4 m.
Powierzchnię terenu pokrywa gleba o miąŜszości ca 0,1 – 0,3 m.
5 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Według podziału hydrogeologicznego Polski zaproponowanego przez Malinowskiego (1991)
teren badań połoŜony jest w makroregionie południowopolskim w regionie sudeckim. Teren
badań połoŜony jest w subregionie bystrzycko – orlickim, który jest wychodnią cokołu
krystalicznego.
Warunki hydrogeologiczne rejonu Gór Bystrzyckich zdeterminowane są przez rodzaj ośrodka
skalnego, zróŜnicowaną morfologią terenu i wysokie zasilanie opadami atmosferycznymi
rzędu 1000 – 1200 mm (Malinowski, 1991).
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
4
DuŜe spadki morfologiczne i głębokie rozcięcia erozyjne załoŜone głównie na dyslokacjach
tektonicznych powodują silny drenaŜ wód podziemnych do rzek i potoków. Przyjmuje się, Ŝe
w obrębie grzbietu Sudetów, około 30 – 60% opadu infiltruje w głąb masywu skalnego, przy
czym intensywny przepływ obejmuje na ogół przypowierzchniowy poziom zwietrzelinowy
(Pazdro, 1983).
W subregionie bystrzycko – orlickim istnieją trzy strefy występowania wód podziemnych:
−
najpłytsza, w utworach pokrywowych,
−
głębszą strefę wód szczelinowych w górnej partii masywu krystalicznego (strefa
hipergeniczna),
−
strefa wód w obrębie uskoków i rozłamów tektonicznych.
Strefy te nie tworzą izolowanych zbiorników, brak tu wyraźnie zindywidualizowanych
poziomów wodonośnych.
Region Mostowic traktuje się jako system powiązanych hydraulicznie w róŜnym stopniu
wodonośców szczelinowych.
W rejonie terenu inwestycji poza poziomem wodonośnym w skałach krystalicznych
występuje płytszy, zwany poziomem rumoszu zwietrzelinowego.
Pierwsza strefa wodonośna występuje w utworach pokrywowych: zwietrzelinach,
rumoszach, deluwiach i aluwiach, glinach zboczowych oraz utworach torfowych. Poza
strefami drenaŜu ma on niewielkie znaczenie ze względu na charakter poziomu
zawieszonego, który funkcjonuje periodycznie, w czasie opadów i okresach bezpośrednio po
nich następujących. Wody w utworach pokrywowych mają charakter tranzytowy, zasilane są
bezpośrednio przez opady atmosferyczne a następnie woda jest szybko drenowana do
cieków powierzchniowych, część wody migruje w głębsze strefy wód szczelinowych. Ze
względu na sposób przemieszczania się wody w obrębie pokryw, wody te mają charakter
wód porowych. Przepływ odbywa się strugami w warunkach spływu śródpokrywowego,
korzeniowego oraz na granicy pomiędzy zwietrzeliną a utworami krystalicznymi.
Własności filtracyjne rumoszu skalnego (zwietrzeliny skalnej) są zróŜnicowane z
uwagi na bardzo wysoką niejednorodność materiału i złe wysortowanie. Średnio wartości
współczynnika filtracji wahają się od 10 m/d dochodząc do 20 m/d (Malinowski, 1991).
Znaczna wodochłonność rumoszu skalnego, wynosząca 25 - 50 %, sprawia, Ŝe są one
pojemnym okresowym kolektorem wód opadowych. Las pokrywający zbocza osłabia
parowanie, zwiększa retencję i przyczynia się do zwiększenia ilości wody, która moŜe
migrować w głąb masywu skalnego. Ruch wody jest zarówno poziomy, ku ciekom
powierzchniowym jak i pionowy w głąb krystalicznego masywu skalnego. Podstawowy
zbiornik wodonośny tworzy przypowierzchniowa sieć spękań wraz z zalegającymi
pokrywami zwietrzelinowymi. Współczynnik odsączalności rumoszu skał krystalicznych
ocenia się na 0,02 - 0,30.
Prędkość infiltracji wód poziomu rumoszu skalnego w szczelinowe masywy
krystaliczne jest determinowana właściwościami filtracyjnymi utworów krystalicznych.
Właściwości te charakteryzuje współczynnik filtracji szczelinowej, ze względu na znikome
znaczenie krąŜenia porowego w utworach krystalicznych.
Druga strefa występuje w spękanych, szczelinowych skałach krystalicznych (strefa
hipergeniczna), do głębokości 80 m. Stopień zwietrzenia i spękania skał jest
zróŜnicowany, do głębokości 25,0 - 30,0 m sięga strefa najsilniejszych spękań i zwietrzenia
górotworu. W przedziale głębokości 30 - 80 m szczeliny są nieliczne i zaciśnięte (poza strefą
dyslokacji). Ruch wody odbywa się pionowymi strefami spękań, przy czym waŜnym
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
5
elementem przy analizie ruchu wody jest stopień i sposób wypełnienia szczelin oraz
litologia utworów wypełniających. Wartości współczynnika filtracji szczelinowej w
krystaliniku sudeckim, wyznaczone na podstawie wyników próbnych pompowań cechuje
duŜa zmienność, uwarunkowana czynnikami tektoniczno – strukturalnymi. Wartości
współczynnika filtracji wahają się od 0,1 m/d do 20 m/d, przy czym poza strefami
zaangaŜowanymi tektonicznie wartości te maleją ze wzrostem głębokości. Zwierciadło
wód podziemnych w utworach krystalicznych ma charakter swobodny. PoniewaŜ
brak jest dokładniejszych danych co do rozkładu głębokości występowania tego
zwierciadła na obszarze sudeckim, przyjmuje się, Ŝe nawiązuje ono do rzeźby
terenu (Malinowski 1991).
Wody szczelinowe głębokiego krąŜenia związane są ze strefami występowania
uskoków i głębokich rozłamów tektonicznych. Przyjmuje się, Ŝe wody tego typu występują
poniŜej 80 m - do głębokości kilkuset metrów. Wody tej strefy zasilają w okresach
długotrwałej suszy i w okresach niŜówkowych, wody powierzchniowe. Z pozostałymi
strefami pozostaje ona w pośrednich lub bezpośrednich związkach hydraulicznych.
Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski w skali 1 : 50 000 (arkusze
Mostowice i Bystrzyca Kłodzka) teren badań połoŜony jest w dwóch wydzieleniach
kartograficznych (jednostkach hydrogeologicznych). W północno – wschodniej,
wyŜej połoŜonej części zlewni, w rejonie wzgórza Ubocze nie wydzielono
uŜytkowego piętra wodonośnego. Pozostała część zlewni została zakwalifikowana
do jednostki 1a Pz-Pt I (lub 4a Pz-Pt I na arkuszu Bystrzyca Kłodzka). Granicę
jednostki wydzielono w oparciu o stwierdzony zasięg występowania źródeł. Jednostka
została wydzielona w nierozdzielnych utworach paleozoicznych i prekambryjskich. Piętro
wodonośne nie jest izolowane od powierzchni, a zasoby dyspozycyjne określono na mniej
niŜ 100 m3/24h.km2. Potencjalną wydajność studni wierconej oszacowano na <10 m3/h.
Stopień zagroŜenia określony został jako średni, ze względu na obszar o niskiej
odporności, ale ograniczonej dostępności, bez ognisk zanieczyszczeń.
Informacji dotyczących hydrogeologii dostarczają samoistne wypływy wód podziemnych tj.
źródła. Na badanym terenie brak źródeł sensu stricto, dominują natomiast wysięki i młaki. W
trakcie wizji lokalnej (tj. 12 i 15.05.2010) stwierdzono występowanie stref źródliskowych
tworzących rozległe podmokłości. Nieco poniŜej młak i wysięków dochodziło do koncentracji
wypływów. W tych miejscach dokonano pomiarów natęŜenia przepływu metodą
wolumetryczną (ujmując cały przepływ w szczelne naczynie o określonej objętości i mierząc
czas napełniania). Ze względu na brak skoncentrowanych wypływów (źródeł) zrezygnowano
z oznaczenia parametrów fizyczno – chemicznych wód podziemnych.
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
6
Tabela 1. Charakterystyki stref źródliskowych na terenie zlewni rowu R-1 (badania
własne)
Punkt
pomiarowy
Powierzchnia
strefy
źródliskowej
[m2]
Wydajność
ze źródliska
[dm3/s]
P1
37800
6,9
P2
24690
4,2
P3
21510
4,6
P4
25940
6,0
P5
32310
6,5
P6
127670
17,2
P7
4100
7,2
Uwagi
Punkt zlokalizowany w centralnej części
zlewni, około 585 m powyŜej
projektowanego zbiornika C na jednym z
dopływów rowu R-1.
Punkty pomiarowe zlokalizowane w części
źródliskowej rowu R-1.
Zlokalizowane około 980 – 985 m powyŜej
stawu C. Rów R-1 w okolicy punktów
pomiarowych rozdziela się na kilka
mniejszych potoków. W okresach
intensywnych opadów rozlewiska łączą się
i tworzą jeden kompleks źródliskowy
(młakę).
Zlokalizowany na rowie R-2-1 będącym
lewobrzeŜnym dopływem potoku R-2, około
670 m powyŜej projektowanego stawu D.
Zlokalizowany w północnej części zlewni,
poniŜej terenu źródliskowego rowu R-2.
PołoŜony jest poniŜej źródeł rowu R-1-1
w południowo – wschodniej części zlewni .
Fot 2 i 3. Tereny źródliskowe rowu R-1 (powyŜej punktu pomiarowego P3)
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
7
Młaki w rejonie zlewni potoku R-1 występowały na południowych stokach góry Ubocze w
strefach nieckowatych obniŜeń wypełnionych rumoszem skalnym. Wszystkie źródła mają
charakter rumoszowy o descensyjnym systemie krąŜenia wód. Ze względu na niewielki
obszar zasilania oraz charakter źródlisk mają one zmienną wydajność. Dochodzi w nich do
stosunkowo szybkiego spadku w okresach poopadowych, a w okresach intensywnych
opadów ich wydajność się zwiększa.
6 HYDROGRAFIA
Teren badań połoŜony jest w dolinie rzeki Dzikiej Orlicy, będące prawobrzeŜnym dopływem
Łaby naleŜącej do zlewiska Morza Północnego. Dzika Orlica bierze swój początek w rejonie
Torfowiska pod Zieleńcem i na odcinku 26 km od Lasówki do Lesicy stanowi granicę
Państwową między Polską a Republiką Czeską. Dzika Orlica rozdziela Góry Bystrzyckie od
Gór Orlickich.
Fot. 4. Widok na rów (potok) R-2 poniŜej punktu pomiarowego P6
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
8
Fot. 5. Widok na rów (potok) R-1 poniŜej skarpy ziemnej stawu A
6.3 Charakterystyka zlewni rowu R-1
Projektowane stawy będą połoŜone w zlewni potoku górskiego oznaczonego w ewidencji
urządzeń melioracji szczegółowych jako rów R-1, który uchodzi do rzeki Dzikiej Orlicy w km
113+800.
Głównymi dopływami rowu R-1 jest rów R-2 uchodzący do niego w kilometraŜu 0+277 oraz
rów o oznaczeniu R-1-1 uchodzący do głównego rowu w km 0+528. Cała zlewnia rowu
połoŜona jest w paśmie Gór Bystrzyckich, rów R-1 i jego dopływu biorą swój początek na
zalesionych stokach góry Ubocze.
Bieg rowów oraz dominujący kierunek spływu skierowany jest na południe i południowy –
zachód. Wszystkie rowy są w dobrym stanie technicznym, o nie umocnionych skarpach, o
umiarkowanych zarośnięciu brzegów. Koryta rowów są nieregularne o zmiennej szerokości i
głębokości wcięcia, wypełnione fragmentami skał rodzimych (gnejsów). Wszystkie rowy są
droŜne i pełnią funkcje drenaŜowe.
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
9
Tabela 2 Charakterystyka zlewni rowu R-1
Określenie
cieku wg
melioracji
szczegółowych
Długość
rowu
[m]
Wysokość
połoŜenia
źródeł
[m n.p.m.]
Wysokość
połoŜenia
ujścia
[m n.p.m.]
Powierzchnia
cząstkowa
zlewni
[km2]
R-1-1
849
755
680
0,27
R-2
2 570
800
671
1,52
R-1
2 024
795
665
1,19
Powierzchnia
całkowita
2,98
Ujście
Uchodzi do
rowu R-1
w km
0+528
Uchodzi do
rowu R-1
w km
0+277
Uchodzi do
Dzikiej
Orlicy w km
113+800
Ze względu na połoŜenie projektowanych zbiorników w strefie ujścia rowów R-1-1 oraz R-2
do rowu R-1 dalszą charakterystykę zlewni przeprowadzono dla ujednoliconej zlewni potoku
(rowu) R-1.
6.3.1
Geometria zlewni rowu R-1
6.3.1.1 Powierzchnia całkowita zlewni (A)
A=2,98 km2
6.3.1.2 Długość zlewni (L)
Długość zlewni (L) jest to największa odległość między ujściem a najdalej oddalonym
punktem na dziale wodnym [km]
L = 2,41 km
6.3.1.3 Szerokość zlewni (B)
Jest to stosunek powierzchni zlewni do jej długości.
B=
A 2,98
=
= 1,24 km
L 2,41
6.3.1.4 Długość działu wodnego stanowi obwód zlewni (P)
Obwód zlewni rowu R-1 wynosi 6,76 km
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
10
6.3.1.5 Wskaźnik formy (Cf)
Wskaźnik formy Cf przyrównujący kształt zlewni do kwadratu o powierzchni równej
powierzchni zlewni:
Cf =
A B
= = 0,51
L2 L
Wskaźnik formy charakteryzuje kształt zlewni, a jego wartości bliska 0,5 wskazuje na
krótką i szeroką zlewnię.
6.3.1.6 Wskaźnik zwartości (Cz)
Wskaźnik zwartości Cz rozumiany jest jako wskaźnik rozwinięcia działu wodnego.
WyraŜa on stosunek rzeczywistego obwodu zlewni P do obwodu koła o tej samej
powierzchni, co powierzchnia zlewni A:
C z = 0,28 ⋅
6,76
P
= 0,28 ⋅
= 1,1
A
2,98
Zlewnie o kształcie zbliŜonym do koła mają wartość wskaźnika bliską 1.
6.3.1.7 Wskaźnik wydłuŜenia (Cw)
Wskaźnik wydłuŜenia Cw stanowi iloraz średnicy koła o tej samej powierzchni, co
zlewnia A i długości L:
Cw =
1,13 ⋅ A 1,13 ⋅ 2,98
=
= 0,81
L
2,41
Wartość ilorazu bliska 1 świadczy o kształcie zlewni zbliŜonym do koła.
6.3.2
Morfologia zlewni rowu R-1
6.3.2.1 Wysokość maksymalna zlewni
Wysokość maksymalna zlewni Hmax i wysokość minimalna zlewni Hmin wynoszą
odpowiednio:
Hmax – 812 m n.p.m. (Ubocze)
Hmin – 665 m n.p.m.
6.3.2.2 Wielkość deniwelacji
Wielkość deniwelacji ∆H jest to róŜnica pomiędzy wysokością maksymalną i minimalną
i wynosi:
∆H = H max − H min = 147 [m]
6.3.2.3 Wysokość średnia (Hśr)
Wysokość średnia obliczona na podstawie wzoru na średnią arytmetyczną:
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
11
H śr = 0,5 ⋅ ( H max + H min ) = 0,5 ⋅ (812 + 665) = 738,5 [m n.p.m.]
lub za pomocą wzoru Reitza:
H śr = 0,434 ⋅
(H max − H min )
(log H max − log H min )
= 0,434 ⋅
(812 − 665)
= 735,6 [m n.p.m.]
log 812 − log 665
6.3.2.4 Spadek działu wodnego (Rp)
Spadek działu wodnego zwany jest teŜ wskaźnikiem urzeźbienia działu wodnego.
Liczony jest za pomocą wzoru:
Rp =
∆H
147
=
= 0,02 [m/m]
P
6760
6.3.2.5 Spadek cieku (Jc)
Spadek cieku jest to iloraz róŜnicy wysokości połoŜenia źródeł cieku i ujścia cieku do
długości cieku na tym odcinku i liczony jest ze wzoru:
Jc =
(H
źr
− H ujsc ) 800 − 665
=
= 0,053 [m/m]
Lc
2552
Gdzie:
- Hźr – wysokość najwyŜej połoŜonego źródliska w całej zlewni [m n.p.m.],
- Hujś – wysokość ujścia rowu R-1 do rzeki Dzikiej Orlicy [m n.p.m.],
- Lc – największa moŜliwa długość cieku wodnego, (rów R-2 oraz część ujściowa rowu
R-1).
6.3.2.6 Spadek doliny rzecznej Jz
Spadek doliny rzecznej Jz jest to iloraz deniwelacji zlewni i jej długości:
Jz =
∆H
147
=
= 0,061 [m/m]
L
2410
6.3.3 Przepływy charakterystyczne potoku (rowu) R-1
Najbardziej miarodajne wartości przepływów charakterystycznych uzyskuje się na podstawie
wieloletnich obserwacji i pomiarów przeprowadzanych w rzece lub potoku.
Z uwagi na brak danych z bezpośrednich pomiarów przepływów w rowie R-1,
odpowiednie wartości przepływów miarodajnych dla zamierzonego wykonania urządzeń
wodnych obliczono wzorami empirycznymi „Iszkowskiego”. Obliczenia przepływów
miarodajnych i charakterystycznych wykonano dla przekroju ujściowego rowu R-1. Metoda
Iszkowskiego polega na obliczeniu iloczynu sumy rocznych opadów i powierzchni zlewni, co
daje ilość wody spadającej na dany teren w ciągu roku. Do wzorów wprowadzono
współczynniki odpływu zaleŜne od morfologii zlewni, jej wielkości oraz wielkości pokrycia
zlewni szatą roślinną.
Qśr = qśr x A = 0,0371 x α x P x A
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
12
P= 1 200 mm - wskaźnik opadu rocznego
A=2,98 km2 - powierzchnia zlewni
α = 0,55
– współczynnik odpływu (góry)
qśr = 0,03171 x 0,55 x 1,200
qśr = 22,3 l/s.km2
Qśr = 0,03171 x 0,50 x 1,200 x 2,98
Qśr= 66,3 l/s
Ze względu na zróŜnicowaną morfologię zlewni przyjęto współczynnik ν = 0,6 jak dla terenów
górzystych.
Przepływ normalny odpowiadający około 8 – 9 miesięcznym przepływom:
Q2 = 0,7 x ν x Qśr = 27,8 l/s
q2 = 9,3 l/s.km2
Przepływ średni niski:
Q1 = 0,4 x ν x Qśr = 15,9 l/s
q1 = 5,3 l/s.km2
Przepływ absolutnie najniŜszy:
Qo = 0,2 x ν x Qśr = 8,0 l/s
q0 = 2,7 l/s.km2
6.3.4
Przepływy miarodajne dla rowu R-1
Jako miarodajne przepływy dla zlewni rowu R-1 dla odpływu wód powierzchniowych do
odbiornika (Dzikiej Orlicy) przyjęto wartości przepływów okresowych wg relacji „Tuszki”
obliczone w tabeli, w oparciu o wzory Iszkowskiego na przepływy średnie i niskie; jako
przepływ nienaruszalny przyjęto Qo = 8,0 l/s.
Tabela 3. Przepływy miarodajne rowu R-1 (profil ujściowy) (wg relacji Tuszki)
Miesiące
Przepływ
wg Tuszki
Przepływ
[l/s]
III, IV
Q2
27,8
V, VI
(Q1 +Q2):2
21,9
VII, VIII
Q1
15,9
IX, X
(Q1+Q2):2
21,9
6.3.5 Obliczenie przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia
Ustalenie wartości przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia na odcinku
ujściowym rowu R-1 oparto o analizę materiałów archiwalnych (Roczników hydrologicznych).
Na podstawie analogii do profili wodowskazowych na rzekach górskich w Sudetach
określono przepływy w profilu ujściowym rowu R-1. Ze względu na zróŜnicowaną wielkość
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
13
opadów w zlewniach (Bystrzyca Kłodzka, Biała Lądecka, Bóbr H~725 mm, rów R-1 H~1200
mm) zastosowano przelicznik proporcjonalny zwiększający wartości przepływów
jednostkowych.
a=
1200
= 1,655
725
Tabela 4. Przepływy o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia
Rzeka
Profil
wodowskazowy
Powierzchnia
2
zlewni [km ]
Przepływy o określonym
prawdopodobieństwie
wystąpienia
3
[m /s]
Przepływy
jednostkowe
o określonym
prawdopodobieństwie
wystąpienia
3
2
[m /s.km ]
1%
5%
10%
1%
5%
10%
Bystrzyca
Kłodzka
Bystrzyca Kłodzka
260,00
269
193
159
1,03
0,74
0,61
Biała
Lądecka
śelazno
305,00
207
131
98,5
0,68
0,43
0,32
Bóbr
Bukówka
58,50
42,6
30,3
24,8
0,73
0,52
0,42
0,81
0,56
0,45
1,34
0,92
0,74
Wartość średnia przepływów jednostkowych
Rów R-1
Profil ujściowy
2,98
3,99
3,64
2,21
Podane w tabeli 4 przepływy o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia dla rowu R-1
naleŜy traktować orientacyjnie ze względu na róŜnice w wielkości, morfologii oraz pokryciu
zlewni roślinnością.
7 WPŁYW PROJEKTOWANYCH STAWÓW NA WODY
PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE
7.3 Wody podziemne
7.3.1
Piętrzenie wód podziemnych – etap budowy i eksploatacji
Woda gruntowa występuje przede wszystkim na granicy utworów pokrywowych glin
zboczowych i rumoszu skalnego. MiąŜszość rumoszu jest największa w osiowej części dolin
wykorzystywanych przez rowy. Otaczające tereny dolin zbudowane są z gnejsów – skał
litych mało spękanych, których zdolności filtracyjne są niewielkie i wynikają z gęstości i
rozwarcia szczelin.
Zbiorniki hodowlane połoŜone będą w naturalnym dolinnym obniŜeniu otoczonym
wznoszącymi się stokami wzgórz, które tworzą naturalną przeszkodę dla przepływu wód
podziemnych. Wysokość piętrzenia określona w Projekcie budowlanym (staw B – 685,20 m
n.p.m., staw C – 690,50 m n.p.m., staw D – 684,10 m n.p.m.) w porównaniu z deniwelacjami
terenu jest niewielka. Naturalna morfologia terenu oraz budowa geologiczna podłoŜa
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
14
ograniczają do minimum wpływ projektowanych zbiorników (stawów) na zmianę połoŜenia
zwierciadła wód podziemnych (piętrzenie wód). Dlatego piętrzenie wody w stawach
praktycznie nie zmieni poziomu wody podziemnej w utworach zwietrzelinowych na badanym
terenie.
7.3.2
Wpływ na bilans wód podziemnych w zlewni i kierunek spływu wód
podziemnych
Zatrzymanie wody w stawach tylko okresowo, w czasie napełniania stawów, moŜe
wpłynąć na zmianę bilansu wód spływających ze zlewni (wody powierzchniowej i
podziemnej). Po napełnieniu stawów przepływ wody w cieku (rów R-1) powróci do stanu
naturalnego pomniejszonego o dodatkowe parowanie z powierzchni swobodnej wody w
stawach.
Stawy nie zmienią układu hydrogeologicznego zlewni, nie wpłyną równieŜ na zmianę
kierunku spływu wód podziemnych. Dla wód podziemnych w płytkiej strefie krąŜenia (w
rumoszach) oś doliny rowu R-1, na której załoŜone będą stawy pozostanie nadal lokalną
bazą drenaŜu. Natomiast połoŜona znacznie poniŜej stawów baza drenaŜu (dolina Dzikiej
Orlicy) powoduje, Ŝe utrzymany zostanie spływ pierwszego poziomu wód podziemnych z
całego rejonu badań w kierunku jej doliny.
Uwaga:
Problemem dla wykonawców grobli piętrzących i dla eksploatacji stawów moŜe być
przesączanie się wody pod zaporami ziemnymi przez rumosz i zwietrzelinę oraz system
szczelin w gnejsach.
7.4 Wpływ na wody powierzchniowe
7.4.1 Okres budowy
Negatywne oddziaływanie na środowisko będzie miało całkowite zatrzymanie wody w rowie
R-1 na etapie zalewania stawów hodowlanych.
Zatrzymany będzie przepływ biologiczny na długości poniŜej zapory stawu A do ujścia rowu
R-1 do Dzikiej Orlicy, tj. na długości 225 m.
Uwaga: eliminacja negatywnych skutków moŜliwa i zalecana – podczas zalewania stawów
naleŜy zachować przepływ minimalny, np. wykorzystując wodę nagromadzoną w stawie A.
7.4.2 Okres eksploatacji
Obecnie wybudowany jest staw oznaczony literą „A” o pojemności około 70 000 m3. Według
obliczeń posiada on zdolność retencyjną około 20 000 m3.
Pozwala na retencję wody opadowej Q1% zmniejszając zagroŜenie powodziowe na terenach
górskich i stabilizując przepływ w Dzikiej Orlicy.
Projektowane zbiorniki łącznie z istniejącym zbiornikiem A będą w stanie zretencjonować w
czasie intensywnych opadów deszczu około 25 000 m3 wody. Projektowane zapory
przyczynią się do poprawy ochrony przeciwpowodziowej doliny Dzikiej Orlicy i spłaszczenia
ewentualnej fali wezbraniowej. W znaczący sposób poprawia to warunki hydrologiczne
przepływu rzeki Dzika Orlica i ma wpływ jak najbardziej pozytywny na bezpieczeństwo ludzi i
warunki przyrodnicze.
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
15
Wody powierzchniowe przesączające przez zapory ziemne będą przechwytywane przez filtry
kamienne odwrócone, następnie będą bezpiecznie odprowadzona do stawów
zlokalizowanych poniŜej lub bezpośrednio do rowu R-1 (poniŜej zapory stawu A). Ze względu
na odprowadzenie wód przesiąkających przez zapory ziemne do osi doliny nie będzie
dochodzić do podtopień na jej zboczach.
Dodatkowym czynnikiem zwiększającym retencję wód na terenie zlewni rowu R-1 jest
prowadzone systematyczne zalesianie terenów naleŜących do Inwestora.
−
Bezpieczeństwo eksploatacji stawów – zagroŜenie dla innych komponentów środowiska
Zapory czołowe zostaną wykonane z urobku ziemnego powstałego w czasie kształtowania
dna zbiorników. Materiał będzie sukcesywnie zagęszczany do wskaźnika zagęszczenia
IS=0,95 (zgodnie z projektem). Stopa skarp czaszy będzie umocniona brukiem kamiennym o
grubości 0,3 m oraz płytami aŜurowymi. Wloty rowów do projektowanych stawów będą
umocnione warstwą narzutową (staw B).
Projektowane zbiorniki oraz w nich zamontowane przelewy będą przygotowane na
przejęcie przeszło 1,5 razy większych przepływów od wód katastrofalnych (Q1%). Mimo to w
przypadku złej eksploatacji obiektów, błędów w wykonawstwie umocnień i urządzeń
spustowych moŜe dojść do awarii polegającej na przerwaniu grobli któregoś z
projektowanych zbiorników i dalej na zasadzie domina grobli zbiornika głównego. Jednak ze
względu na charakter doliny rowu R-1 i Dzikiej Orlicy (stosunkowo płaskie dno) oraz
niewielkiej ilość piętrzonej wody zagroŜenie dla mieszkańców Mostowic będzie niewielkie
(praktycznie Ŝadne). Dzika Orlica będzie w stanie bezpiecznie odprowadzić wody ze stawów
w trakcie ewentualnej awarii.
Awarie tego typu są trudne do przewidzenia i zaleŜne od wielu czynników min. wadliwego
wykonania skarpy, wystąpienia wyjątkowo obfitych opadów (np. p-0,1%), innych katastrof
naturalnych itd. W ostatnich latach w Polsce nie dochodziło do przerwania zapory ziemnej na
Ŝadnym z istniejących zbiorników retencyjnych lub hodowlanych.
W celu zapobieŜenia przerwania zapory, któregokolwiek ze stawów naleŜy prowadzić
okresowy monitoring przemieszczeń zapór ziemnych za pomocą instalacji reperów
geodezyjnych. Co rocznie naleŜy przeprowadzać monitoring geotechniczny zapór, a w
szczególności pomiar osiadań i przemieszczeń zapory oraz stopnia wypełnienia zbiornika
mułem i rumoszem skalnym.
Przelew:
Przelew wieŜowy na stawie A jest w stanie odprowadzić 6,7 m3/s, tj. przeszło 1,5 razy więcej
niŜ spodziewane wody katastrofalne o prawdopodobieństwie wystąpienia p-1%. W
projektowanych stawach (B, C i D) utrzymano te same proporcje jak w stawie „A”.
8 LIKWIDACJA STAWÓW
Stawy mogą zostać zlikwidowane na skutek stanów nadzwyczajnych trudnych obecnie do
przewidzenia np. z uwagi na zmianę uŜytkowania terenu z uwagi na waŜniejsze cele
gospodarcze, epidemie lub przyczyn czysto losowych.
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
16
Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada likwidację ze względu na stan techniczny
urządzeń spustowych lub zapór, zamulenie czaszy zbiornika.
Likwidacja stawów będzie polegać na rozplantowaniu materiału z korpusu zapory i
uformowania kształtu powierzchni w nawiązaniu do pierwotnej rzeźby terenu a przede
wszystkim umoŜliwiającego moŜliwości odprowadzania wód powierzchniowych z wyŜszych
rejonów zlewni Rowów R-1 i R-2 do Orlicy.
9 WNIOSKI
1. Budowa stawów w naturalnym obniŜeniu dolinnym wpłynie korzystnie na warunki
środowiska naturalnego tego terenu: podwyŜszona zostanie zdolność retencyjna juŜ
istniejącego stawu „A”, zwiększy się retencja terenowa;
2. Prowadzone zalesienia zlewni przez Inwestora są zabiegiem jak najbardziej
korzystnym wpływającym na poprawę retencji terenowej oraz umoŜliwiającym rozwój
dzikich zwierząt. Jest to działanie proekologiczne;
3. Zatrzymanie wód z opadów nawalnych w stawach przyczyni się do poprawy
warunków wodnych w rejonie Mostowic, zmniejszy znacząco zagroŜenie powodziowe
na tym odcinku granicznej rzeki Orlicy;
4. W przyszłości zbiorniki będą mogły pełnić funkcje rekreacyjne (uŜytkowo –
rekreacyjne), co przy intensyfikacji ruchu turystycznego i transgranicznego znacząco
podwyŜszy walory tego regionu;
5. Zbiorniki (stawy) przyczynią się do ustabilizowania przepływów w rzece Orlicy, co ma
pozytywny wpływ na rozwój Ŝycia biologicznego w rzece i terenach do niej
przylegających;
6. Budowa stawów nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych w zlewni: wykorzystanie
naturalnego ukształtowania terenu (obniŜenia dolinnego) do budowy zapór oraz
naturalne oparcie niecek stawów o zbocza okalających wzniesień doskonale
harmonizuje z otaczającą morfologią terenu i ogranicza zmiany warunków wodnych
do granic inwestycji (granicy kaŜdego ze stawów);
7. PodłoŜe projektowanych zapór i stawów jest nośne, dno stawów stanowić będą
skomprymowane gliny zboczowe, które stanowić będą skuteczną barierę
uszczelniającą utrudniającą infiltrację w podłoŜe i ucieczkę wód ze stawu oraz
przepływ wody pod koronami zapór;
8. Zaprojektowanie przelewów w kaŜdym ze stawów z rezerwą 150 % w stosunku do
Q1%, moŜliwość dodatkowego piętrzenia wody w kaŜdym ze stawów oraz rezerwa
współczynnika bezpieczeństwa załoŜona przy budowie zapór ziemnych dają
gwarancję, Ŝe nieprzewidziane opady deszczu nie doprowadzą do awarii tego
systemu retencjonowania wody;
9. Budowa stawów rybnych (zbiorników) z punktu widzenia uwarunkowań
hydrologicznych i hydrogeologicznych terenu jest jak najbardziej korzystna;
10. Inwestor w okresie eksploatacji stawów powinien systematycznie usuwać osady z
czasz zbiorników zachowując przy tym pierwotną jakość wody w rowie R-1.
Konieczne jest zainstalowanie reperów pomiarowych i coroczny pomiar osiadań
zapór (i po kaŜdym długotrwałym okresie opadów). Jeden raz do roku konieczne jest
przeprowadzenie kontroli stanu technicznego zapór: powstałych rozmyć erozyjnych,
które naleŜy natychmiast reperować; spękań i osiadań;
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
052/2010 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – Część II, hydrogeologiczna
Budowa trzech stawów rybnych w miejscowościach Mostowice, Piaskowice
17
11. Inwestor powinien zapewnić stały przepływ sanitarno – biologiczny w rowie R-1
poniŜej zapory do koryta Orlicy odpowiadający przepływowi SNQ = 0,025 m3/s;
12. Obowiązkiem Inwestora jest równieŜ utrzymanie urządzeń technicznych stawów w
dobrym stanie technicznym i sprawności oraz utrzymywanie w zbiornikach dobrej
jakości wody.
10 BIBLIOGRAFIA
1. Dowgiałło J., Kozerski B., Krajewski S. Macher J., Macioszczyk T., Malinowski J.,
Paczyński B., Płochniewski Z., Stenzel P., Szymanko J., Turek S. 1971.: Poradnik
Hydrogeologa, Warszawa;
2. IMGW – Roczniki hydrologiczne – rzeka Odra, lata 1973 – 1982;
3. Kondracki J., 2002.: Geografia regionalna Polski; PWN Warszawa;
4. Malinowski J., 1993.: Budowa geologiczna Polski, Tom VII, Hydrogeologia,
Wydawnictwa geologiczne, Warszawa;
5. Ozga – Zielińska M., 1997, Hydrologia stosowana, PWN
6. Pazdro Z., 1990.: Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne Warszawa,
7. Szczegółowa Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 arkusz: Bystrzyca
Kłodzka i Mostowice
BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 071 343 58 95, [email protected]
Download