olectin - lapteka.com.pl

advertisement
OLECTIN
(TOLMETYNA)
..•..
ó::::E:::
y .....
--
-~
•
TOLECTIN jest niesterydowym
lekiem przeciwreumatycznym
o silnym działaniu
przeciwzapalnym,
przeciwóbolowym
i przeciwgorączkowym.
TOLECTIN jest pochodną pyrolową kwasu octowego. Zarówno grupa pyrolowa jak
i kwas octowy występujące tutaj jako centra aktywne odróżniają chemicznie TOLECTIN
od pozostałych leków grupy NSAID. Brak grupy indolowej powoduje znaczne zredukowanie objawów niepożądanych ze strony ośrodkowych układów nerwowych.
W przeciwieństwie do indometacyny i większości niesterydowych leków przeciwzapalnych TOLECTIN odznacza się bardzo słabym działaniem drażniącym na śluzówkę
żołądka (około 50 razy słabiej od indometacyny). Udowodniono to w wielu klinicznych
badaniach porównawczych.
Subiektywną poprawę stanu chorych związaną z wydatnym zmniejszeniem
bólu,
można zaobserwować już pierwszego lub drugiego dnia terapii. Obiektywnie, poprawę
polegającą na prawie całkowitym wchłonięciu
się obrzęku zapalnego i wybitnym
zmniejszeniu sztywności porannej stwierdzić można od 3-4 dnia przyjmowania TO LECTIN'u. Z powodu szybkiego działania przeciwbólowego TOLECTIN jest również zalecany
do leczenia ostrych stanów bólowych, szczególnie pourazowych.
TOLECTIN szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Lek osiąga
maksymalne stężenie w surowicy w 30 min. po podaniu doustnym. Okres półtrwania leku
w surowicy wynosi około 1 godziny. 100% leku eliminowane jest z ustroju w ciągu 24
godzin. TOLECTIN wydalany jest z moczem w 10% w formie niezmienionej, w 73%
w postaci metabolitów i w 12% w postaci koniugatów z glukoronianami. Te właściwości
powodują, iż preparat nie gromadzi się w ustroju i jest bezpieczny w stosowaniu. Cechą
wyróżniającą TOLECTIN jest jego wybiórcze kumulowanie się w mazi stawowej, gdzie
okres półtrwania wynosi 8 godzin. Fakt ten wyjaśnia tak silne działanie przeciwbólowe
i przeciwzapalne leku o krótkim czasie półtrwania w surowicy.
Ze względu na wymienione cechy jako jeden z niewielu tego typu preparatów
dopuszczony został przez FDA do leczenia dzieci.
• ZMIANY ZWYRODNIENIOWO WYTWÓRCZE STAWÓW
- Zmiany degeneracyjne stawów kolanowych (GONARTHROSIS)
- Zmiany degeneracyjne stawów biodrowych (COXARTHROSIS)
- SPONDYLOARTHROSIS.
• STANY ZAPALNE STAWÓW
Reumatoidal'nezapalenie
stawów (RZS)
- Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK).
• STANY ZAPALNE TKANEK MIĘKKICH
- Zapalenia torebek stawowych
- Zapalenia ścięgien.
• POURAZOWE OBRZĘKI I ZAPALENIA STAWÓW
- Stłuczenia
- Zwichnięcia.
Dawka TOLECTIN'u winna być dostosowana do sytuacji klinicznej, przebiegu choroby i indywidualnych
cech chorego. Zdecydowaną
poprawę uzyskuje się u większości chorych po dawce TOLECTIN'u
wynoszącej 600 do 1600 mg w 2-4 porcjach w ciągu doby. W specjalnych sytuacjach dawkę tę można
podwyższyć do 2000 mg na dobę. Dobowa dawka przekraczająca 2000 mg nie zwiększa już skuteczności
leku. Zalecaną dla dzieci powyżej 12 roku życia dawką jest 20 mg/kg wagi ciała/dobę.
Jakkolwiek w badaniach klinicznych nie potwierdzono kompetycyjnego działania TOLECTIN'u i leków
z grupy dikumarolu oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych,
to jednak w trakcie terapii TOLECTIN'em konieczna jest kontrola poziomu glikemii u ludzi leczonych tymi środkami. Równoczesne
podawanie choremu preparatów złota lub blikosterydów nie tylko nie zmniejsza tolerancji chorego dla
tolmetyny, ale może zwiększać efekt terapeutyczny tych preparatów. Aby zwiększyć tolerancję chorego
na lek, tabletki z TOLECTIN'm powinny być przyjmowane w trakcie lub po posiłkach.
TOLECTIN'u nie wolno podawać chorym uczulonym na leki przeciwbólowe, przeciwreumatyczne
oraz
chorym atopowym, u których występowało
nasilenie reakcji alergicznych
po lekach blokujących
syntetazę prostaglandynową
(np. wystąpienie bronchospazmu po przyjęciu aspiryny). Osoby z niewydolnością nerek. i wątroby oraz chorzy z poważnym nadciśnieniem
tętniczym powinni otrzymywać
TOLECTIN pod kontrolą lekarską.
Objawy niepożądane występujące przy przyjmowaniu TOLECTIN'u nie odbiegają od tych, jakie są
charakterystyczne
dla całej grupy leków przeciwreumatycznych,
jedna,k TOLECTIN wykazuje 50-krotnie
słabsze działanie wrzodotwórcze niż indometacyna.
kapsułki po 200 i 400 mg
czopki po 400 mg
żel 5% do stosowania zewnętrznego
CILAG
Biuro Informacji Technicznej
ul. Marconich 9 m. 2
02-954 Warszawa
tel. (02) 642 95 47
tel. (02) 642 95 46
fax. (02) 642 95 62
Download