Dolegliwości mięśniowo-stawowe jako pierwszy objaw kliniczny

advertisement
INTERESUJĄCE
PRZYPADKI
KLINICZNE
Dolegliwości
mięśniowo-stawowe
jako pierwszy objaw kliniczny
niedoczynności tarczycy
WSTĘP
oraz pogorszenie ogólnej sprawności fizycz-
Niedoczynność tarczycy często przebiega
nej. Bóle i/lub zapalenie stawów także należą
pod maską dolegliwości z układu ruchu.
do obrazu niedoczynności tarczycy. Lokali-
Według niektórych autorów aż u 79% cho-
zacja zmian jest podobna jak w przypadku
rych z niedoczynnością tarczycy występują
choroby zwyrodnieniowej i dotyczy stawów
objawy ze strony mięśni, stawów i tkanek
kolanowych i skokowych. Niekiedy obrazu
okołostawowych (tab. 1) [1]. Rozpoznanie
klinicznego nie można odróżnić od reumato-
jest szczególnie trudne, gdy pacjent od wie-
idalnego zapalenia stawów [2].
Zenobia Czuszyńska
Katedra i Zakład Medycyny
Rodzinnej w Akademii Medycznej
w Gdańsku
lu lat leczy się z powodu dolegliwości bólowych w układzie ruchu, w przebiegu choro-
OPIS PRZYPADKU
by zwyrodnieniowej. Wówczas podejrzenie
Chora w wieku 68 lat z nadwagą, leczona od
powinno wzbudzić narastanie sztywności
wielu lat z powodu choroby zwyrodnieniowej
i bólu mięśni obręczy biodrowej i barkowej
stawów, zgłosiła się do lekarza rodzinnego
w związku z narastającymi od 2 miesięcy do-
Tabela 1
Objawy ze strony układu ruchu
w niedoczynności tarczycy
t Bóle mięśni proksymalnych, głównie
obręczy biodrowej
legliwościami bólowymi stawów kolanowych
i biodrowych oraz znaczną sztywnością mięśni proksymalnych. Miała kłopoty z wstaniem z łóżka, była płaczliwa i jej nastrój był obniżony. Klinicznie uwagę zwracał obrzęk i wy-
t Osłabienie siły mięśniowej
sięk oraz szpotawe ustawienie stawów kolano-
t Kurcze mięśniowe
wych. W badaniach laboratoryjnych stwier-
t Ataksja
t Zwiększone stężenie kinazy kreatynowej
t Zespół cieśni nadgarstka
dzono: stężenie hemoglobiny — 11,8 g/dl,
leukocyty — 8,0 × 109/l, płytki krwi —
350 × 109/l, OB — 20 mm/h, stężenie amino-
t Bóle i obrzęki stawów, głównie kolanowych
i skokowych
transferazy alaninowej (ALT, alanine amino-
t Zlepne zapalenie torebki stawu barkowego
transferase) — 58 j./l, stężenie aminotransfe-
t Chondrocalcynoza, głównie stawów
kolanowych
razy asparaginianowej (AST, aspartate ami-
Forum Medycyny Rodzinnej 2007, tom 1, nr 1, 69–71
notransferase) — 54 j./l, stężenie kinazy kre-
Adres do korespondencji:
dr med. Zenobia Czuszyńska
Katedra i Zakład Medycyny
Rodzinnej AM w Gdańsku
ul. Dębinki 2
tel.: (058) 349 15 75
faks: (058) 349 15 76
e-mail: [email protected]
Copyright © 2007 Via Medica
ISSN 1897–3590
69
INTERESUJĄCE
PRZYPADKI
KLINICZNE
Tabela 2
Kryteria diagnostyczne zapalenia wielo-mięśniowego [4]
t Postępujące symetryczne osłabienie mięśni pasa barkowego i biodrowego
t Typowe dla zapalenia mięśni zmiany histologiczne
t Zwiększona w surowicy aktywność CK i/lub aldolazy
t Zmiany w EMG o cechach pierwotnego uszkodzenia mięśni
CK (creatine kinase) — kinaza kreatynowa; EMG (elektromyography) — elektromiografia
atynowej (CK, creatine kinase) — 620 j./l, od-
Tabela 3
czyn Waalera-Rose — 1:320, odczyn latekso-
Leki mogące wywołać uszkodzenie
mięśni szkieletowych i wzrost stężenia
kinazy kreatyninowej
wy dodatni (++), czynnik reumatoidalny —
34 (norma: do 20 jm./l). Wobec podwyższonych wartości CK i dodatniego odczynu
Waalera-Rose chorą skierowano do reumatologa z podejrzeniem zapalenia wielomię-
t Lowastatyna i pochodne
t Bezafibrat, klofibrat, fenofibrat
t Cymetydyna
t Cyklosporyna
śniowego (PM, polymyositis) i reumatoidal-
t Penicylamina
nego zapalenia stawów.
t Prokainamid
W pierwszej kolejności reumatolog zale-
t Sulfonamidy
cił badanie stężenia hormonu tyreotropowe-
t Zydowudyna
go (TSH, thyroid stimulating hormone), któ-
t Fenytoina
rego wartość okazała się wysoka i wynosiła
15 mj./l (norma: 0,3–4,0 mj./l). Rozpoznano
t Hydralazyna
t I inne
niedoczynność tarczycy i włączono leczenie
l-tyroksyną. Po 3 miesiącach terapii dolegli-
wo-mięśniowego (tab. 2). Jeśli pacjent nie
wości mięśniowe oraz wysięk w stawach ko-
spełnia kryteriów upoważniających do roz-
lanowych stopniowo ustąpiły. Poprawiła się
poznania choroby zapalnej mięśni, należy
także ogólna sprawność chorej.
wykluczyć inne przyczyny podwyższonych
Bóle mięśni i osłabienie z towarzyszącym
wzrostem CK mogą sugerować zapalenie
70
wartości CPK, w tym najczęściej polekowe
(tab. 3).
wielomięśniowe [3]. Warto zwrócić uwagę na
Bóle i sztywność mięśni obręczy barkowej
fakt, że w PM dominuje osłabienie siły mięś-
i biodrowej należy także różnicować z poli-
ni, a stężenie CK stopniowo wzrasta i osiąga
mialgią reumatyczną. Choroba ta występuje
wartość kilku tysięcy jednostek. Wraz ze
u osób po 65. roku życia; u kobiet dwa razy
wzrostem CK często rosną także wartości
częściej. W klasyfikacji chorób reumatycz-
AST i dehydrogenazy mleczanowej (LDH,
nych należy do grupy układowych chorób
lactate dehydrogenase). Ponadto pacjent dość
tkanki łącznej [3]. Kryteria obejmują między
często, choć nie zawsze, prezentuje klinicz-
innymi wysokie wartości OB (> 45 mm). Jed-
ne objawy choroby zapalnej, takie jak gorącz-
nak wartość CK nie odbiega od normy, a roz-
ka, utrata masy ciała, a także zapalenie sta-
poznanie i włączenie leczenia glikokortyko-
wów. W badaniach laboratoryjnych stwier-
steroidami przynosi szybką poprawę.
dza się wysokie wartości OB, białka C-reak-
W przedstawionym przypadku uwagę
tywnego (CRP, C-reactive protein) i niedo-
zwraca również dodatni wynik odczynu Wa-
krwistość. Rozpoznanie PM leży w kompe-
alera-Rose. Poniżej przedstawiono niektóre
tencjach reumatologa i opiera się na wykona-
schorzenia przebiegające zazwyczaj z dodat-
niu badania histopatologicznego wycinka
nim czynnikiem reumatoidalnym (tab. 4).
mięśnia oraz badania przewodnictwa nerwo-
Należy pamiętać, że u osób zdrowych po 65.
www.fmr.viamedica.pl
Zenobia Czuszyńska
Dolegliwości mięśniowo-stawowe
jako pierwszy objaw kliniczny
niedoczynności tarczycy
Tabela 4
Niedoczynność tarczycy występuje u około
Schorzenia przebiegające z dodatnim
czynnikiem reumatoidalnym
5% populacji po 60. roku życia, natomiast
t Reumatoidalne zapalenie stawów
1,0% populacji. Zachorowalność na zapale-
t Zespół Sjögrena
nie wielomięśniowe wynosi 1–6 nowych przy-
t Toczeń rumieniowaty układowy
padków na milion mieszkańców. Wobec tych
t Krioglobulinemia
t Wirusowe zapalenie wątroby
t Gruźlica
t Sarkoidoza
t Marskość wątroby
reumatoidalne zapalenie stawów — u około
danych powinno się zlecać badania TSH
u wszystkich chorych z utrzymującymi się dolegliwościami mięśniowo-stawowymi o nieja-
Powinno się zlecać
badania TSH
u wszystkich chorych
z utrzymującymi się
dolegliwościami
mięśniowo-stawowymi
o niejasnej etiologii
snej etiologii.
t HIV
roku życia wynik ten także może być dodat-
PIŚMIENNICTWO
ni. U przedstawionej pacjentki na początku
1.
inne objawy ze strony układu ruchu w przebiegu
wykluczyć zespołu nakładania choroby zwy-
chorób tarczycy. Reumatologia 2006; 6: 349–
rodnieniowej i reumatoidalnego zapalenia
stawów, ze względu na dodatni czynnik reumatoidalny oraz wysięki w stawach kolano-
–352.
2.
logii hormonalnej.
3.
poszczególnych jednostek chorobowych.
Forum Medycyny Rodzinnej 2007, tom 1, nr 1, 69–71
Chwalińska-Sadowska H., Mielnik P.: Zapalenie
skórno-mięśniowe i wielomięśniowe. Reumatologia 2004; 42: 1:46–53.
4.
Bohan A., Peter J.B. Polimiositis and dermatomiositis. N. Engl. J. Med. 1975; 292: 344–347,
W diagnostyce różnicowej ważne jest
zwrócenie uwagi na częstość występowania
Roberts C., Ladenson P.: Hypothyroidism. Lancet 2004; 363: 793–803.
wych. Jednak po włączeniu leczenia l-tyroksyną wysięk ustąpił, co świadczy raczej o etio-
Przygocka M.: Zespół przypominający zapalenie
wielomięśniowe (polymiositis-like syndrom) oraz
diagnostyki nie można było jednoznacznie
403–407.
5.
Małdyk H., Fiedorowicz-Fabrycy I.: Układowe
zapalenia naczyń. Reumatologia 2004; 42:
77–88.
71
Download