Wykorzystanie CRP w algorytmie prognozowania klinicznego dla

advertisement
Wykorzystanie CRP w algorytmie prognozowania klinicznego dla różnicowania
septycznego zapalenia stawów i przejściowego zapalenia błony maziowej u dzieci
R. Singhal, D. C. Perry, F. N. Khan, D. Cohen, H. L. Stevenson, L. A. James,
J. S. Sampath, C. E. Bruce
From Alder Hey Children’s Hospital, Liverpool, United Kingdom
J Bone Joint Surg [Br] 2011;93-B:1556–1561.
Algorytmy prognozowania klinicznego są wykorzystywane w różnicowaniu
przejściowego zapalenia błony maziowej i septycznego zapalenia stawów. Algorytmy
te zazwyczaj obejmują odczyn Biernackiego (OB) chociaż w klinicznej praktyce
pomiar białka C-reaktywnego (CRP) w znacznym stopniu zastąpił OB. Ocenialiśmy
zastosowanie CRP w algorytmie prognozowania.
Poddano ocenie dokumentację 311 dzieci z wysiękiem w stawie biodrowym,
który został potwierdzony w badaniu ultrasonograficznym (średnia wieku 5.3 lat (od
0.2 do 15.1)). Spośród tych, w 269 przypadkach zapalenie ustąpiło bez konieczności
interwencji i bez długotrwałych następstw i zostało uznane za przejściowe zapalenie
błony maziowej. Pozostałych 42 pacjentów przeszło artrotomię z powodu podejrzenia
septycznego zapalenia stawów. Zakażenie potwierdzono u 29 (u 18 wyizolowano
drobnoustroje a 11 miało wysoki poziom krwinek białych w płynie maziówkowym).
W pozostałych 13 przypadkach nie stwierdzono żadnych objawów infekcji, więc
uznano je także za przejściowe zapalenie stawów. W sumie 29 bioder zostało
zakwalifikowanych jako przypadki septycznego zapalenia stawów i 282 jako
przejściowe zapalenie błony maziowej. Temperatura, stan obciążenia wagowego,
liczba krwinek białych i poziom CRP były oceniane u każdego pacjenta .
CRP > 20 mg/l był był najsilniejszym niezależnym czynnikiem ryzyka
septycznego zapalenia stawów (iloraz szans 81,9, p < 0,001). Model prognozowania
wielu zmiennych wykazał, że tylko dwa wyznaczniki (stan obciążenia wagowego i
poziom CRP > 20 mg / l) były niezależne w różnicowaniu septycznego zapalenia
stawów z przejściowym zapaleniem błony maziowej. Osoby bez obciążenia
czynnikami ryzyka miały <1 % prawdopodobieństwa septycznego zapalenie stawów,
ale osoby z dwoma czynnikami ryzyka miały 74 % prawdopodobieństwo septycznego
zapalenia stawów . Algorytm dwóch zmiennych może więc oszacować ryzyko
septycznego zapalenia stawów, i jest doskonałym negatywnym czynnikiem.
Download