Prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynowicz

advertisement
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Instytut Filozofii
PROFIL PROMOTORA
Prof. UAM dr hab. Andrzej
Wawrzynowicz
Kierownik Zakładu Filozofii Społecznej
i Politycznej
Kontakt:
Email: [email protected]
Strona zakładu: http://filozofia.amu.edu.pl/strukturainstytutu/zaklad-filozofii-spolecznej-i-politycznej/
Dyżur: pokój 214
poniedziałek, 9:30–10:30
czwartek, 14:45–16:45
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE





Filozofia historii
Polska filozofia społeczna i polityczna
Teologia polityczna
Klasyczny idealizm niemiecki
Filozofia poznania i metafilozofia
NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE



1
Hegel i Adorno – opozycja dwóch koncepcji myślenia dialektycznego i dwóch wykładni
racjonalności, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2001.
Filozoficzne przesłanki holizmu historiozoficznego w myśli Augusta Cieszkowskiego,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
Spór o mesjanizm. Tom 1. Rozwój idei, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa
2015.
www.filozofia.amu.edu.pl
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Instytut Filozofii

Spór o mesjanizm. Tom 2. Recepcja krytyczna. Część 1 i 2, Fundacja Augusta hr.
Cieszkowskiego, Warszawa 2017.
AKTUALNY PROJEKT BADAWCZY



Umowa nr 0019/FNiTP/H11/80/2011 z dnia 05.12.2011 r.; tytuł: „Corpus Philosophorum
Polonorum”; projekt finansowany przez MNiSW w ramach programu NPRH. Moduł 1.1;
okres realizacji projektu: 2012–2017; jednostka kierująca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
w Warszawie; udział w charakterze wykonawcy;
Umowa nr 0107/NPRH2/H11/81/2012 z dnia 22.11.2012 r.; tytuł: „Klasycy polskiej
nowoczesności”; projekt finansowany przez MNiSW w ramach programu NPRH. Moduł 1.1;
okres realizacji projektu: 2012–2017; jednostka kierująca: Fundacja Augusta hr.
Cieszkowskiego; udział w charakterze wykonawcy;
Umowa nr 2015/19/N/HS1/00977 z dnia 15.06.2016 r.; tytuł: „Chińska filozofia historii”;
projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium 10;
okres realizacji projektu: 2016–2019; jednostka kierująca: Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu; udział w charakterze opiekuna naukowego projektu.
OBSZAR WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ
Członek Rady Naukowej afiliowanego przy Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu
czasopisma naukowego „Człowiek i Społeczeństwo”, a także Rady Programowej rocznika „Studia z
Filozofii Polskiej”. Wchodzi w skład redakcji wydawanego przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego pisma „Rocznik Historii Filozofii Polskiej”. Członek Komitetu Redakcyjnego
naukowej serii wydawniczej Klasycy Polskiej Nowoczesności publikowanej przez Fundację Augusta
hr. Cieszkowskiego i finansowanej w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod
nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017. Recenzent numerów
tematycznych kwartalnika „Kronos”. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
PROPONOWANA TEMATYKA DOKTORATÓW
Podstawowe pola zagadnień:






2
Filozofia dziejów i historiozofia
Metapolityczne uwarunkowania przemian rzeczywistości społecznej i politycznej
Historia filozofii polskiej
Problematyka klasycznego idealizmu niemieckiego
Religijno-teologiczne konteksty myślenia filozoficznego
Refleksja epistemologiczna w perspektywie metafilozoficznej
www.filozofia.amu.edu.pl
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Instytut Filozofii
OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW
Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesłanie drogą elektroniczną (na adres:
[email protected]) następujących informacji:




CV;
List motywacyjny zawierający charakterystykę proponowanego projektu badawczego;
Referencje (np. opinia promotora pracy magisterskiej);
Dane kontaktowe.
POZOSTAŁE INFORMACJE O PROMOTORZE
Od 1995 roku związany zawodowo z Instytutem Filozofii UAM w Poznaniu; od roku 2000
zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 2015 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od
roku 2014 pełni funkcję kierownika Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej IF UAM. Autor ponad
50 publikacji z zakresu filozofii i historii filozofii, w tym: monografii, redakcji naukowych,
artykułów i recenzji.
3
www.filozofia.amu.edu.pl
Download