Regulamin wydawania kuponów_sadzonek_WDR PSZOKI 01 10

advertisement
Regulamin wymiany odpadów na sadzonki roślin
1.
„Warszawskie Dni Recyklingu – Otwieramy PSZOK-i”, zwane dalej „Wydarzeniem”, odbędą się w dniu 10
października 2015 r. w godzinach 10.00 – 15.00 w dwóch lokalizacjach: przy ul. Zawodzie 16 (Dzielnica
Mokotów) oraz przy ul. Płytowej 1 (Dzielnica Białołęka).
2.
Organizatorem Wydarzenia jest m.st. Warszawa, z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie (00-950),
zwane dalej „Organizatorem”.
3.
Uprawnionymi do otrzymania sadzonek roślin (krzewów, bylin, cebul lub ziół) są mieszkańcy m.st. Warszawy,
którzy dostarczą w trakcie Wydarzenia, do miejsc wyznaczonych przez Organizatora, odpady następujących
rodzajów: baterie, świetlówki, aerozole, puszki po farbach oraz surowce wtórne: szkło opakowaniowe, plastik,
metal, papier lub „elektrośmieci”, co najmniej w ilościach wskazanych w pkt. 5.
4.
Wymiana odpadów i surowców wtórnych na sadzonki roślin następuje poprzez:
1) przeliczenie na kupony liczby lub masy surowców wtórnych dostarczonych przez mieszkańców
m.st. Warszawy w trakcie Wydarzenia, zgodnie z postanowieniami pkt. 5 oraz
2) wymianę otrzymanych kuponów na sadzonki roślin, zgodnie z postanowieniami pkt. 6.
5.
Przelicznik odpadów na kupony:
BATERIE
ŚWIETLÓWKI
5 – 25 sztuk – 1 KUPON
1 – 3 sztuk – 1 KUPON
26 – 50 sztuk – 2 KUPONY
4 – 6 sztuk – 2 KUPONY
51 – 75 sztuk – 3 KUPONY
7 – 9 sztuk – 3 KUPONY
Za każde kolejne 25 sztuk – 1 KUPON
Za każde kolejne 3 sztuki – 1 KUPON
AEROZOLE
PUSZKI PO FARBACH
1 – 3 sztuki – 1 KUPON
1 – 3 sztuki – 1 KUPON
4 – 6 sztuk – 2 KUPONY
4 – 6 sztuki – 2 KUPONY
7 – 9 sztuk – 3 KUPONY
7 – 9 sztuk – 3 KUPONY
Za każde kolejne 3 sztuki – 1 KUPON
Za każde kolejne 3 sztuki – 1 KUPON
SZKŁO OPAKOWANIOWE
PAPIER
5 – 10 sztuk – 1 KUPON
1 – 3 kg – 1 KUPON
11 – 20 sztuk – 2 KUPONY
3 – 6 kg – 2 KUPONY
21 – 30 sztuk – 3 KUPONY
6 – 10 kg – 3 KUPONY
Za każde kolejne 10 sztuk – 1 KUPON
Za każde kolejne 5 kg – 1 KUPON
ELEKTROŚMIECI
PLASTIK/METAL
Mały sprzęt (np. suszarka, mikser) – 1 KUPON
10 – 15 sztuk – 1 KUPON
Średni sprzęt (np. mikrofala, telewizor, odkurzacz,
15 – 30 sztuk – 2 KUPONY
komputer) – 2 KUPONY
30 – 45 sztuk – 3 KUPONY
Duży sprzęt (np. lodówka, pralka) – 3 KUPONY
Za każde kolejne 15 sztuk – 1 KUPON
Za każdy kolejny mały, średni lub duży sprzęt –
odpowiednio 1, 2 albo 3 KUPONY
Decyzję o liczbie przydzielonych kuponów w przypadku niewymienionych w regulaminie odpadów oraz
surowców podejmuje pracownik Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
6.
Przelicznik kuponów na sadzonki roślin:
1 KUPON = 1 sadzonka zioła
2 KUPONY = 1 sadzonka byliny lub 1 zestaw cebulek (pakowanych po 5 lub 3 sztuki)
3 KUPONY = 1 sadzonka krzewu
7.
Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 7 kuponów.
8.
Wydawanie kuponów oraz ich wymiana na sadzonki roślin odbywać się będzie wyłącznie w trakcie Wydarzenia,
do czasu wyczerpania sadzonek roślin, ale nie dłużej niż do godziny 15.00 w dniu 10 października 2015 r.
9.
W razie powzięcia wątpliwości co do charakteru dostarczonych surowców (w szczególności co do pochodzenia
surowców z gospodarstw domowych np. surowce przemysłowe) Organizator może odmówić przyjęcia surowców
i wydania kuponów.
10. Kupony nie
są wydawane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem innych substancji
psychoaktywnych.
11. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych w Regulaminie decyduje obecny
na miejscu pracownik m.st. Warszawy.
12. Organizator Wydarzenia nie przewiduje możliwości zamiany kuponów na wartość pieniężną lub inną
nieprzewidzianą w Regulaminie.
13. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają
praw nabytych uczestników Wydarzenia. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego
opublikowania na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.
Download