cennik - Czysta Warszawa

advertisement
Regulamin wymiany surowców wtórnych na sadzonki roślin
1.
Warszawskie Dni Recyklingu, zwane dalej „Wydarzeniem”, odbędą się w dniu 25 kwietnia 2015 r. w godzinach
10.00 – 13.00 na terenie Dzielnic m.st. Warszawy oraz w dniu 26 kwietnia 2015 r. w godzinach 11.00 – 17.00 na
Pl. Defilad (teren parkingu po dawnym Uniwersalu).
2.
Organizatorem Wydarzenia jest m.st. Warszawa, z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie (00-950),
zwane dalej „Organizatorem”.
3.
Uprawnionymi do otrzymania sadzonek roślin (ziół, krzewów lub kwiatów) są osoby fizyczne, które dostarczą w
trakcie Wydarzenia, do miejsc wyznaczonych przez Organizatora, surowce wtórne następujących rodzajów: szkło
opakowaniowe, plastik, metal, papier lub elektrośmieci oraz baterie, co najmniej w ilościach wskazanych w pkt.
5.
4.
Wymiana surowców wtórnych na sadzonki roślin następuje poprzez:
a. przeliczenie na kupony liczby lub masy surowców wtórnych dostarczonych przez mieszkańców
m.st. Warszawy w trakcie Wydarzenia, zgodnie z postanowieniami pkt. 5 oraz
b. zamianę otrzymanych kuponów na sadzonki roślin, zgodnie z postanowieniami pkt. 6.
5.
Przelicznik surowców wtórnych na kupony:
SZKŁO OPAKOWANIOWE
5 – 10 sztuk = 1 KUPON
11 – 20 sztuk = 2 KUPONY
powyżej 20 sztuk = 3 KUPONY
PLASTIK/METAL
10 - 15 sztuk = 1 KUPON
16 – 25 sztuk = 2 KUPONY
powyżej 25 sztuk = 3 KUPONY
PAPIER
od 1 do 4 pudełek = 1 KUPON
od 5 do 8 pudełek = 2 KUPONY
powyżej 9 pudełek = 3 KUPONY
1 pudełko o wymiarach szer. 30 cm x dł. 45 cm x wys. 25 cm
ELEKTROŚMIECI
Mały sprzęt (np. suszarka, mikser) = 1 KUPON
Średni sprzęt (np. mikrofala, telewizor, odkurzacz, komputer) = 2 KUPONY
Duży sprzęt (np. lodówka, pralka) = 3 KUPONY
Za każdy kolejny mały, średni lub duży , sprzęt = odpowiednio 1 KUPON albo 2 KUPONY albo 3 KUPONY
Kable bez kuponów
BATERIE
20 - 30 szt. – 1 KUPON
31 – 50 szt. – 2 KUPONY
Pow. 50 szt. – 3 KUPONY
Niewymienione w regulaminie surowce nie podlegają wymianie na kupony.
6.
Przelicznik kuponów na sadzonki roślin:
1 KUPON = 1 sadzonka zioła albo 1 kwiat
3 KUPONY = 1 sadzonka krzewu
7.
Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 7 kuponów.
8.
Wydawanie kuponów odbywać się będzie wyłącznie w trakcie Wydarzenia, do czasu wyczerpania sadzonek
roślin, ale nie dłużej niż do godziny 12.30 w dn. 25 kwietnia br. i nie dłużej niż do godziny 16.30 w dn. 26 kwietnia
br.
9.
W razie powzięcia wątpliwości co do charakteru dostarczonych surowców (w szczególności co do pochodzenia
surowców z gospodarstw domowych np. surowce przemysłowe) Organizator może odmówić przyjęcia surowców
i wydania kuponów.
10. Kupony nie
są wydawane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem innych substancji
psychoaktywnych.
11. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych w Regulaminie decyduje obecny
na miejscu pracownik m.st. Warszawy posiadający imienny identyfikator.
12. Organizator Wydarzenia nie przewiduje możliwości zamiany kuponów na wartość pieniężną lub inną
nieprzewidzianą w Regulaminie.
13. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają
praw nabytych uczestników Wydarzenia. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego
opublikowania na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.
Download